reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2014 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję oceniającą o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach otwartego konkursu na dofinansowanie realizowanych w 2014 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, finansowanych ze środków budżetu państwa,

w ramach zadania „wspieranie i promowanie rozwoju sportu dla wszystkich”, działania „współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu”, w skład której wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, Departamentu Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Adam Soroko, Departament Sportu Wyczynowego;

3) Sekretarz – Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Katarzyna Kochaniak, Rzecznik Prasowy Ministra Sportu i Turystyki,

b) Tomasz Marcinkowski, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

c) Jan Pośnik, Departament Sportu Wyczynowego,

d) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

2. Komisja oceniająca, o której mowa w ust. 1, prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem Prac Komisji oceniającej, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór Protokołu oceny oferty dotyczącej dofinansowania zadania z zakresu „promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski”, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2, pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 lutego 2014 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań z zakresu „promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski” przewidzianych do realizacji w 2014 r., w formie Protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów oceny ofert sporządzonych przez Członków Komisji.

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole oceny oferty, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację w/w zadań, kierując się w szczególności oceną zawartą w Protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca Protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje Protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym Protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ NA ROK 2014]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 lutego 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ na rok 2014

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama