reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 2
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz § 10 ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252) ustala się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [PROGRAM DOFINANSOWANIA ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY]

Załącznik do Decyzji Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz § 10 ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza się „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”, zwany dalej „Programem”.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Minister Sportu i Turystyki, zwany dalej „Ministrem”, w 2017 roku przyznaje, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej „FRKF”), dofinansowanie na realizację zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach olimpijskich.

2. Programem, objęci są zawodnicy w młodzieżowych kategoriach wiekowych, zgodnych z obowiązującym Systemem Sportu Młodzieżowego – Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu – z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w treści Programu, zwani dalej Zawodnikami lub Członkami Kadry Narodowej.

3. Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

4. Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:

a) zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym;

b) zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym;

c) udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych;

d) Wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

5. Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra, z założeniem uczestnictwa zawodnika tylko w jednej akcji, w tym samym czasie.

II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1) polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;

2) Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”;

3) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”.

III. RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

1. W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z obowiązującym Systemem Sportu Młodzieżowego,

b) współzawodnictwo sportowe,

c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

2. W ramach zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z obowiązującym Systemem Sportu Młodzieżowego” dofinansowaniu podlegają działania związane ze:

a) szkoleniem centralnym zawodników obejmującym:

i. szkolenie zawodników kadry narodowej, zwanej dalej „KN”, mające na celu przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy;

ii. szkolenie zawodników KN mające na celu przygotowanie do współzawodnictwa w Uniwersjadzie Zimowej i Letniej, w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich;

iii. udział reprezentacji Polski w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

b) szkoleniem zawodników obejmującym:

i. szkolenie młodzieży w publicznych lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego, zwanych dalej odpowiednio „SMS”, „NSMS”;

ii. udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

c) ośrodkowym szkoleniem zawodników obejmującym:

i. szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs, zwanych dalej „OSSM”;

ii. udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

3. W ramach zadania „Współzawodnictwo sportowe” dofinansowaniu podlegają działania związane z udziałem reprezentacji Polski w:

a) Uniwersjadzie Zimowej i Letniej;

b) Zimowym i Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy.

4. W ramach zadania „Organizacja zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej” dofinansowaniu podlegają działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich.

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE PROGRAMU

1. Na realizację programu Minister w 2017 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w wysokości 111.067.000,00 zł., w tym na realizację działania związanego z:

a) udziałem w Zimowym i Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, przeznacza się kwotę 800.000,00 zł;

b) udziałem w Uniwersjadzie Zimowej i Letniej, przeznacza się kwotę 2.500.000,00 zł;

c) organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się kwotę 500.000,00 zł.

2. W przypadku zmiany rzeczywistych przychodów FRKF w stosunku do założonego planu Minister może zmienić kwotę przyznanego dofinansowania, zgodnie z zawartą umową.

V. WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA I JEGO WYSOKOŚĆ

1. Wniosek na realizację zadania należy złożyć w terminie określonym w rozdziale X.

2. Wymogi formalne wniosku z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej określa § 12 przywoływanego rozporządzenia.

3. Załącznikami do wniosku są:

a) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;

b) harmonogram planowanych działań;

c) preliminarz kosztów pośrednich;

d) program dotyczący planowanych zadań wraz z rocznym planem organizacji szkolenia dla poszczególnych form szkolenia;

e) kryteria powoływania zawodników na Uniwersjadę Zimową i Letnią / Zimowy i Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy opracowane przez wnioskodawcę, zaopiniowane przez Zespół Sportu Młodzieżowego1, zwany dalej „ Zespołem”;

f) Statut.

4. Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej (do Departamentu Sportu Wyczynowego, zwany dalej „DSW”, na adres dsw@msit.gov.pl) wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 3.

5. Wzór wniosku o dofinansowanie zadań w ramach Programu, a także wzór umowy na realizację zadania oraz wzory załączników do wniosku i umowy – dla każdego z zadań2, zostaną udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwanego dalej „MSiT”, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwanym dalej „BIP”.

6. Dokumentacja musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

7. Kopie dokumentów załączanych do wniosku należy opatrzyć poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” (podpisują osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy). Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą rozpatrywane.

8. Wniosek musi określać finansowy wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania, nie mniejszy niż 2% przyznanej dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań.

9. Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% równowartości kwoty kosztów bezpośrednich przyznanego dofinansowania.

10. Wnioskodawca przedstawia propozycję podziału środków ze wskazaniem ich przeznaczenia na zadania i działania, poprzez złożenie odrębnego kompletu dokumentów dla każdego z działań w obrębie zadań.

11. Minister ogłosi na stronie internetowej MSiT oraz w BIP możliwą do przyznania wysokość dofinansowania w podziale na poszczególne sporty zgodnie z algorytmem podziału środków. Algorytm podziału środków stanowi wewnętrzny dokument Ministerstwa Sportu i Turystyki opracowany na potrzeby realizacji niniejszego Programu, z zastrzeżeniem, że przyznanie dodatkowego dofinansowania, odbywa się na podstawie zasad określonych w pkt 13.

12. Kryteria uwzględniane przy wyliczaniu algorytmu związanego z podziałem środków określa Tabela 1.

Tabela 1. Kryteria uwzględniane przy wyliczaniu algorytmu związanego z podziałem środków.

Lp.

Wyniki sportowe

1.

Liczba punktów za miejsca /1–8/ w Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016 i Soczi 2014.

2.

Liczba punktów za miejsca /1–8/ w Igrzyskach Olimpijskich Londyn 2012 i Vancouver 2010.

3.

Liczba medali w Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016 i Soczi 2014.

4.

Liczba medali w Igrzyskach Olimpijskich Londyn 2012 i Vancouver 2010.

5.

Liczba punktów za miejsca /1–8/ w MŚ Sen. w konkurencjach Ol w latach 2012–16.

6.

Liczba medali zdobytych w MŚ Sen. w konkurencjach Ol w latach 2012–16.

7.

Liczba punktów za miejsca /1–8/ w ME Sen. w konkurencjach Ol w latach 2012–16.

8.

Liczba medali zdobytych w ME Sen. w konkurencjach Ol w latach 2012–16.

9.

Liczba punktów za miejsca /1–8/ zdobytych w MŚ Jun. w konkurencjach Ol w latach 2012–16.

10.

Liczba punktów za miejsca /1–8/ zdobytych w ME Jun. w konkurencjach Ol w latach 2012–16.

11.

Liczba medali zdobytych w ostatnich MŚ Młodz. Jun. i Jun. młodszych w latach 2012–16.

12.

Liczba medali zdobytych w ostatnich ME Młodz. Jun. i Jun. młodszych w latach 2012–16.

Lp.

Skuteczność startowa i priorytet MSiT

1.

Skuteczność startowa w ostatnich igrzyskach olimpijskich (Soczi, Rio de Janeiro).

2.

Priorytet MSiT3.

Lp.

Kapitałochłonność

1.

Kapitałochłonność.

Lp.

Zasięg sportu4

1.

Liczba zawodników.

2.

Liczba trenerów.

3.

Liczba sekcji / klubów.

 

13. W ramach posiadanych środków Minister może udzielić dodatkowego dofinansowania w ramach realizowanego zadania na warunkach określonych w niniejszym Programie, przy czym:

1) Minister w celu rozpatrzenia zasadności wystąpienia o dodatkowe dofinansowanie powoła w MSiT Komisję do spraw oceny wniosków o dodatkowe dofinansowanie;

2) Komisja przedłoży rekomendację odnośnie proponowanej wysokości dofinansowania;

3) rozstrzygnięcie o wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje środek odwoławczy.

4) przyznanie dodatkowego dofinansowania możliwe jest w formie pisemnego aneksu do umowy.

14. Dodatkowe dofinansowanie może być w szczególności przyznane w sytuacji odkrycia talentu – przez który rozumie się zawodnika o dużym potencjale, osiągającego ponadprzeciętne wyniki podczas zawodów/badań diagnostycznych – wskazanego przez trenera głównego zawodników w kategoriach młodzieżowych, właściwego pzs, zaopiniowanego pozytywnie przez Zespół. Dofinansowanie może być przeznaczone na dodatkowe zgrupowania, konsultacje lub sprzęt sportowy dla wskazanego zawodnika.

VI. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1. Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Oceny wniosków dokonuje Departament Sportu Wyczynowego w MSiT.

3. Odrzuceniu podlegają wnioski nie spełniające wymogów formalnych.

4. Warunkiem rozpatrywania wniosku pod względem merytorycznym jest pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym, tj. złożenie przez wnioskodawcę w terminie określonym w Programie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami.

5. Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się spełnienie następujących kryteriów:

a) zgodność zakresu merytorycznego wniosku z obszarami zadań określonymi w Programie oraz ich znaczenie dla realizacji zadań z tego obszaru;

b) stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

c) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań);

d) wysokość udziału w dofinansowaniu zadania ze środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł;

e) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

f) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań w latach poprzednich (o ile zadania były realizowane).

6. Z oceny wniosków sporządza się protokół zbiorczy.

7. Ostatecznego rozstrzygnięcia o przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości dokonuje Minister Sportu i Turystyki.

8. W sprawach nieuregulowanych w zakresie oceny wniosków mają zastosowanie przepisy zarządzenia nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spór. poz. 20).

VII. TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

1. Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

2. Warunki dofinansowania oraz jego wysokość, a także sposób rozliczania zadań określa umowa zawarta pomiędzy MSiT a Wnioskodawcą.

VIII. ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Zakres przeznaczenia dofinansowania.

Ustalony w ramach Programu zakres przeznaczenia dofinansowania, wynikający z Katalogu kosztów, stanowiącego załącznik nr 2 do Programu określa Tabela nr 2.

Tabela 2. Zakres przeznaczenia dofinansowania.

Lp.

Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży

 

 

Szkolenie centralne

Szkolenie w SMS, NSMS, OSSM

Współzawodnictwo sportowe

I.

Koszty bezpośrednie

1.

Zawody

a)

Zawody mistrzowskie

ü

-

ü

b)

Zawody zagraniczne

ü

ü

-

c)

Zawody krajowe

ü

ü

-

2.

Szkolenie

a)

Zgrupowania/konsultacje krajowe

ü

ü

-

b)

Zgrupowania/konsultacje zagraniczne

ü

ü

-

3.

Wspomaganie

a)

Sprzęt specjalistyczny

ü

ü

-

b)

Sprzęt sportowy i osobisty

ü

ü

ü

c)

Suplementy diety, odżywki, leki, itp.

ü

ü

ü

d)

Doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziów

ü

ü

ü

e)

Badania diagnostyczne/monitoring

ü

ü

ü

4.

Inne

a)

Ubezpieczenia zawodników kadry narodowej oraz trenerów*

ü

ü

ü

b)

Bezosobowy fundusz płac wraz z pochodnymi *

ü

ü

ü

c)

Osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi**

ü

ü***

-

d)

Działalność gospodarcza (związana z realizacją procesu szkolenia sportowego)

ü

ü

-

e)

Ubezpieczenie sprzętu sportowego, zakupionego w ramach realizacji zadania

ü

ü

ü

f)

Inne wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW

ü

ü

ü

II.

Koszty pośrednie

a)

Wynajem lokalu

ü

ü

ü

b)

Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych

ü

ü

ü

c)

Koszty konserwacji urządzeń biurowych i środków transportu związanych z realizacją zadania

ü

ü

ü

d)

Koszty łączności, korespondencji, w tym koszty związane m.in. z opłatami bankowymi

ü

ü

ü

e)

Opłaty za nośniki energii

ü

ü

ü

f)

Koszty niezbędnych podróży służbowych związanych bezpośrednio z realizacją zadania w tym związane z kontrolami i wizytacjami

ü

ü

ü

g)

Wynagrodzenie osób obsługujących zadania**

ü

ü

ü

h)

Koszty transportu

ü

ü

ü

i)

Inne wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW

ü

ü

ü

 

 

Organizacja zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej

III.

Koszty bezpośrednie

a)

Wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych w przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych

b)

Koszty organizacji imprezy określone wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej

c)

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników, kadry trenerskiej i współpracującej

d)

Zakup medali, dyplomów, pucharów

e)

Zakup i produkcja materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów

f)

Dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizowaniu imprezy, a zwłaszcza ich wyżywienie, zakwaterowanie, transport, wyposażenie w niezbędny sprzęt i stroje

g)

Inne wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW

IV.

Koszty pośrednie

a)

Wynajem lokalu

b)

Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych

c)

Koszty konserwacji urządzeń biurowych i środków transportu związanych bezpośrednio z realizacją zadania

d)

Koszty łączności i korespondencji, w tym koszty związane m.in. z opłatami bankowymi

e)

Opłaty za nośniki energii

f)

Koszty niezbędnych podróży służbowych związanych bezpośrednio z realizacją zadania w tym związane z kontrolami i wizytacjami

g)

Wynagrodzenie osób obsługujących zadania**

i)

Inne wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW

* dotyczy trenerów zatrudnionych na umowę o pracę,

** z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii,

*** dotyczy NSMS, OSSM.

2. Szczegółowe warunki realizacji działań z zakresu szkolenia centralnego i w SMS-ach, NSMS-ach, OSSM-ach.

1) Szczegółowe warunki realizacji działania z zakresu szkolenia centralnego.

a) Szkolenie centralne obejmuje zawodników:

– w młodzieżowych kategoriach wiekowych, zgodnych z obowiązującym Systemem Sportu Młodzieżowego,

– powołanych do kadry narodowej pzs,

– posiadających aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu,

– posiadających licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany pzs.

b) Informację o aktualnym wykazie szkolonych zawodników należy składać w DSW, w formie elektronicznej – niezwłocznie po dokonaniu w nim zmiany, a w formie pisemnej w terminach:

– do 30 czerwca 2017 r.,

– do 31 grudnia 2017 r.

2) Szczegółowe warunki realizacji działania szkolenie centralne w zakresie udziału we współzawodnictwie międzynarodowym:

a) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania w formie elektronicznej do Zespołu dokumentacji dotyczącej udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w zawodach mistrzowskich danej kategorii wiekowej, na co najmniej 14 dni przed wyjazdem. Na dokumentację składają się:

– założenia startu w zawodach mistrzowskich,

– preliminarz finansowy dotyczący kosztów uczestnictwa w zawodach.

b) Zespół przekazuje do DSW ww. dokumentację wraz z opinią dotyczącą założeń startowych.

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia w terminie 14 dni od zakończenia zawodów mistrzowskich sprawozdania do DSW oraz do Zespołu.

Na sprawozdanie składają się:

– ocena startu w zawodach mistrzowskich,

– komunikat końcowy zawodów lub wydruk ze strony internetowej potwierdzony przez Zleceniobiorcę.

d) Oceny startu dokonuje się na posiedzeniu, które odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez DSW, z udziałem przedstawicieli Zespołu.

3) Szczegółowe warunki realizacji działania z zakresu szkolenia w SMS-ach/NSMS-ach/OSSM-ach.

a) W ramach niniejszego działania dofinansowaniu podlega szkolenie młodzieży realizowane przez:

– Szkoły Mistrzostwa Sportowego,

– Niepubliczne Szkoły Mistrzostwa Sportowego,

– Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży.

b) Szkoleniem w SMS, NSMS, OSSM, mogą być objęci zawodnicy, którzy:

– spełnili kryteria naboru opracowane przez pzs, zaopiniowane przez Zespół i zatwierdzone przez DSW,

– posiadają aktualne orzeczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu,

– nie są zawodnikami Kadry Wojewódzkiej.

c) W programie szkolenia młodzieży mogą uczestniczyć zawodnicy:

– do 23 lat w OSSM5,

– do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w SMS, NSMS oraz OSSM działających na poziomie ponadgimnazjalnym.

d) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zleceniobiorcy, okres szkolenia absolwentów w SMS może być wydłużony do końca roku kalendarzowego w ramach przyznanych środków. Wydłużenie okresu szkolenia dotyczy zawodników, którzy w ostatnim roku startów zajęli miejsca finałowe w MŚ Jun. (1–8) lub ME Jun. (1–6).

e) Zawodnicy w okresie szkolenia we wszystkich typach szkół, w systemie szkolnictwa i szkolenia sportowego, niezależnie od kategorii wiekowej, mogą zmieniać barwy klubowe wyłącznie za porozumieniem klubów. W przypadku zmiany barw klubowych, bez zgody klubu macierzystego, może zostać wstrzymane dofinansowanie szkolenia danego zawodnika.

f) W systemie szkolenia sportowego w grach zespołowych Zleceniobiorca może rozliczyć udział w zawodach zgodnie z harmonogramem startów.

g) Wyliczona kwota na organizację szkolenia młodzieży w SMS, NSMS, OSSM przeznaczona jest na realizację zadania w ciągu całego roku kalendarzowego (również w okresie wolnym od nauki).

h) Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy organem prowadzącym SMS, NSMS, OSSM a Wnioskodawcą powinny być określone w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi podmiotami.

i) W celu przedłużenia okresu szkolenia sportowego, organy prowadzące SMS i NSMS, mogą tworzyć zespoły szkół.

3. Szczegółowe warunki realizacji działania z zakresu udziału reprezentacji Polski w Uniwersjadzie Zimowej i Letniej, zwanej dalej „Uniwersjadą”.

1) Działaniem objęci są zawodnicy będący studentami do 28. roku życia (zgodnie z regulaminami FISU), spełniający kryteria sportowe opracowane przez Wnioskodawcę w uzgodnieniu z właściwym polskim związkiem sportowym i zaopiniowane przez Zespół.

2) Zawodnicy objęci działaniem muszą legitymować się licencją właściwego pzs lub innym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany pzs oraz aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do uprawiania sportu.

3) Wnioskodawca dokona podziału przyznanego dofinansowania, o którym mowa w dziale IV pkt 1.2 na poszczególne sporty z uwzględnieniem:

a) zasięgu organizacyjnego i poziomu sportu w środowisku akademickim w Polsce,

b) miejsca rozgrywania imprezy,

c) liczby uczestników,

d) poziomu sportowego zawodników,

e) zadań wynikowych zaopiniowanych przez Zespół.

4) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania poniższej procedury w zakresie startu reprezentacji Polski w Uniwersjadzie organizowanej przez FISU:

a) na 14 dni przed wyjazdem reprezentacji składa wyłącznie w formie elektronicznej do DSW założenia startu w zawodach oraz preliminarz finansowy dotyczący kosztów uczestnictwa w zawodach wraz z opinią Zespołu,

b) w terminie 14 dni od zakończenia zawodów Zleceniobiorca powinien złożyć w DSW zaopiniowane przez Zespół sprawozdanie z zawodów mistrzowskich obejmujące ocenę startu w Uniwersjadzie wraz z komunikatem końcowym lub wydrukiem ze strony internetowej potwierdzonym przez właściwy pzs,

c) oceny startu dokonuje się na posiedzeniu, które odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez DSW, z udziałem przedstawicieli Zespołu.

4. Szczegółowe warunki realizacji działania z zakresu udziału reprezentacji Polski w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, zwanych dalej OFME.

1) Działaniem objęci są zawodnicy w kategoriach młodzieżowych spełniający kryteria sportowe opracowane przez Wnioskodawcę w uzgodnieniu z właściwym polskim związkiem sportowym i zaopiniowane przez Zespół;

2) Zawodnicy objęci działaniem muszą legitymować się licencją właściwego pzs lub innym dokumentem potwierdzającym uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany pzs oraz aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do uprawiania sportu;

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania poniższej procedury w zakresie startu reprezentacji Polski w zawodach OFME:

a) na 14 dni przed wyjazdem reprezentacji składa wyłącznie w formie elektronicznej do DSW założenia startu w zawodach mistrzowskich oraz preliminarz finansowy dotyczący kosztów uczestnictwa w zawodach wraz z opinią Zespołu,

b) w terminie 14 dni od zakończenia zawodów Zleceniobiorca powinien złożyć w DSW zaopiniowane przez Zespół sprawozdanie z zawodów mistrzowskich obejmujące ocenę startu w OFME wraz z komunikatem końcowym lub wydrukiem ze strony internetowej potwierdzonym przez PKOl,

c) oceny startu dokonuje się na posiedzeniu, które odbywa się w miejscu i terminie uzgodnionym przez DSW z PKOl, z udziałem przedstawicieli Zespołu.

5. Szczegółowe warunki realizacji działania z zakresu organizacji Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, zwanego dalej TNO.

Zleceniobiorca musi spełnić następujące warunki:

a) przedstawić dokument potwierdzający przyznanie organizacji zawodów,

b) wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji, właściwej dla danego sportu,

c) przedstawić szczegółowy projekt zadania zawierający w szczególności: regulamin zawodów, przewidywaną liczbę uczestników, termin, program zawodów i plan logistyczny,

d) złożyć oświadczenie, że zawodnicy uczestniczący w zawodach są członkami kadry narodowej właściwego związku sportowego6, posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, posiadają licencję właściwego związku sportowego lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany związek sportowy, posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Postanowienia wspólne.

1) Zleceniobiorca ma obowiązek publikowania na swojej stronie internetowej aktualnego wykazu prowadzonych akcji szkoleniowych, zawierającego termin i miejsce każdej akcji oraz listę osób w niej uczestniczących.

2) Zaleca się, aby zleceniobiorca do organizacji zgrupowań, konsultacji lub szkolenia obejmującego przygotowania do zawodów międzynarodowych rangi mistrzowskiej wykorzystywał bazę sportową Ośrodków Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu (dalej: OPO COS), ze względu na zachowanie optymalnych standardów szkolenia sportowego.

3) Organizacja zgrupowań i konsultacji zagranicznych jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu i akceptacji Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego.

4) Zleceniobiorca realizujący zadanie w ramach Programu zobowiązany jest do weryfikacji posiadania przez zawodników objętych szkoleniem orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu.

5) Zaleca się, aby Wnioskodawca wykonywał badania diagnostyczne8 w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (dalej Instytut Sportu – PIB). Przy wykonaniu badań diagnostycznych w innych placówkach, Zleceniobiorca ma obowiązek przesłać wyniki badań do Instytutu Sportu – PIB. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika posiada i przechowuje Zleceniobiorca. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu zgody na przetwarzanie danych wszystkich osób, których dane osobowe zostały zawarte w dokumentacji umowy, na potrzeby zawarcia i realizacji umowy, w terminie 60 dni od jej podpisania.

6) Zleceniobiorca ma obowiązek prowadzenia:

a) ewidencji dystrybucji suplementów diety, odżywek i leków itp. zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających ich odbiór,

b) ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,

c) wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach,

d) list uczestników akcji szkoleniowych wraz z potwierdzeniem ich udziału,

e) ewidencji ubezpieczeń zawodników kadry narodowej i trenerów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7) Zleceniobiorca zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) powstałych w związku z realizacją zadania realizowanego w ramach niniejszego Programu. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi na warunkach określonych w umowie;

8) Zleceniobiorca ma obowiązek współpracować z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie (lub inną instytucją powołaną do spraw zwalczania dopingu) w zakresie:

a) realizacji programów informacyjno-edukacyjnych,

b) zapewnienie optymalnych warunków infrastrukturalnych pozwalających na przeprowadzenie kontroli antydopingowej podczas organizowanych przez pzs zawodów,

c) prowadzonych przez Komisję śledztw w sprawach dotyczących dopingu w sporcie.

9) Ustala się następujące zasady dofinansowania wynagrodzenia kadry trenerskiej i osób współpracujących:

a) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w ramach niniejszego Programu nie mogą otrzymywać dodatkowych wynagrodzeń z tytułu wykonywanej pracy podczas szkoleń i zawodów sportowych dofinansowywanych w tym Programie,

b) wysokość dofinansowania wynagrodzeń kadry szkoleniowej i osób współpracujących określa Tabela 3.

Tabela 3. Wysokość dofinansowania wynagrodzeń kadry szkoleniowej i osób współpracujących.

Lp.

 

Stanowisko

Funkcja

Wysokość dofinansowania wynagrodzenia z dotacji*

I.

Szkolenie

1.

Kadra szkoleniowa

Trener Kadry Narodowej**

Trener koordynator

do 6 500,00 zł/mies.

Trener główny

do 5 500,00 zł/mies.

Trener asystent

do 4 800,00 zł/mies.

2.

Kadra współpracująca

Trener

 

do 250,00 zł/dzień przy akcji

Lekarz/Terapeuta/Psycholog***

 

do 250,00 zł/dzień przy akcji lub do 4 300,00 zł/mies.

Inni (technik, serwisant itp.)

 

do 200,00 zł /dzień przy akcji lub do 4 000 zł/mies.

Sparingpartner****

 

do 200,00 zł / dzień przy akcji nie więcej niż do 2 000,00 zł mies.

II.

Współzawodnictwo

1.

Kadra szkoleniowa

Trener

 

do 250,00 zł/dzień przy akcji

2.

Kadra współpracująca

Lekarz/Terapeuta/Psycholog

 

do 250,00 zł/dzień przy akcji

Inni (technik, serwisant itp.)

 

do 200,00 zł/dzień przy akcji

Zaleca się aby trener w pzs był zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

* Podane kwoty są kwotami brutto bez naliczonych pochodnych pracodawcy9.

** Nie dotyczy pracowników SMS.

*** Dotyczy monitoringu procesu szkoleniowego.

**** Szkolenie z udziałem sparingpartnerów wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Departamentu Sportu Wyczynowego.

10) Jeżeli jedna osoba pełni w polskim związku sportowym kilka funkcji, które mogą być dofinansowane ze środków MSiT, dofinansowaniem może być objęta tylko jedna z tych funkcji.

11) W ramach Programu nie przewiduje się dofinansowania ze środków dotacji wynagrodzenia urzędującego prezesa i wiceprezesa pzs. Wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez prezesa lub wiceprezesa, innej funkcji w pzs, również nie podlega dofinansowaniu.

12) Dofinansowanie wynagrodzenia trenera kadry narodowej, lekarza, terapeuty lub psychologa w ramach więcej niż jednego programu zleconego przez MSiT, niezależnie od formy zatrudnienia (z wyłączeniem działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej), wymaga zgody Ministra.

13) Dofinansowanie wynagrodzenia lekarza, terapeuty lub psychologa ze środków MSiT w więcej niż jednym pzs wymaga zgody Ministra.

14) W ramach programu nie jest możliwe dofinansowanie wynagrodzenia trenera kadry narodowej, jeżeli sprawuje on równocześnie inne funkcje w pzs.

15) Doszkalanie trenerów kadry narodowej musi odbywać się z wykorzystaniem oferty szkoleń organizowanych w ramach Akademii Trenerskiej, finansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

IX. WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem a Wnioskodawcą.

2. Minister Sportu i Turystyki zawiera z Wnioskodawcą osobne umowy na:

a) szkolenie i współzawodnictwo zawodników objętych szkoleniem centralnym;

b) na szkolenie i współzawodnictwo zawodników objętych szkoleniem w szkołach mistrzostwa sportowego i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego;

c) na szkolenie i współzawodnictwo zawodników objętych szkoleniem w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży;

d) na realizację zadania związanego z udziałem reprezentacji Polski w Uniwersjadzie Zimowej i Letniej;

e) na realizację zadania związanego z udziałem reprezentacji Polski w Zimowym i Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;

f) na realizację zadania związanego z organizacją Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

3. Załącznikiem do umowy jest wniosek oraz:

a) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;

b) harmonogram planowanych działań;

c) preliminarz kosztów pośrednich;

d) wykaz planowanych poza Ośrodkami Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu (dalej: OPO COS) zgrupowań i konsultacji krajowych wraz z uzasadnieniem ich lokalizacji10;

e) uzasadnienie miejsca organizacji i składu osobowego ekipy wraz z imienną listą uczestników – w przypadku planowanych zgrupowań i konsultacji zagranicznych;

f) program dotyczący planowanych zadań wraz z rocznym planem organizacji szkolenia dla poszczególnych form szkolenia;

g) wykaz sprzętu sportowego i specjalistycznego;

h) wykaz odżywek, suplementów diety, odżywek, leków itp.

i) wykaz dofinansowywanych wynagrodzeń;

j) wykaz dofinansowywanych wynagrodzeń w kosztach pośrednich;

k) wykaz szkolonych zawodników w Programie wraz z regulaminem powoływania zawodników do kadry narodowej;

l) wykaz szkolonych zawodników w Programie w SMS, NSMS, OSSM, wraz z kryteriami zatwierdzonymi przez Zespół;

m) wykaz kadry trenerskiej i współpracującej;

n) plan organizacji szkolenia dla zawodników szkolonych centralnie lub w SMS, NSMS, OSSM;

o) zadania wynikowe dla zawodników szkolonych centralnie lub w SMS, NSMS, OSSM;

p) podział środków na poszczególne zadania zatwierdzony przez organ zarządzający Zleceniobiorcy zadania publicznego;

q) harmonogram przekazywania transz;

r) oświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwskazań do szkolenia wszystkich zawodników/-czek objętych dofinansowaniem w ramach Programu;

s) opinia Zespołu dotyczącą kryteriów naboru do SMS, NSMS, OSSM, w których jest realizowane szkolenie11;

t) opinia Zespołu, dotycząca wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży12.

4. Załącznikiem do umowy na organizację Turnieju Nadziei Olimpijskich jest wniosek oraz:

a) zestawienie zbiorcze kosztów zadania zleconego;

b) preliminarz kosztów pośrednich;

c) wykaz dofinansowywanych wynagrodzeń w kosztach pośrednich;

d) oświadczenie, że zawodnicy uczestniczący w zawodach są członkami kadry narodowej właściwego związku sportowego13, posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, posiadają licencję właściwego związku sportowego lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez dany związek sportowy, posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków;

e) uzasadnienie miejsca organizacji wraz z imienną listą wszystkich uczestników.

5. Druki załączników do Programu dostępne będą na stronie internetowej MSiT i w BIP.

6. Środki na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w niniejszym Programie oraz w umowie i załącznikach do umowy.

7. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.

8. Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować w formie elektronicznej DSW o zmianach terminu, miejsca realizacji akcji, liczbie osób uczestniczących w akcji wraz z uzasadnieniem zmian przed terminem ich realizacji.

9. Wszelkie przesunięcia środków w ramach i pomiędzy grupami kosztów możliwe są jedynie za zgodą Ministra w formie pisemnego aneksu.

10. Na podstawie wyżej określonych zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań jednostkowych sporządza się plan po zmianach dla:

1) I półrocza – dokumentację należy złożyć w terminie do 31.08.2017 r.;

2) II półrocza – dokumentację należy złożyć w terminie do 30.11.2017 r.

Ww. zmiany wymagają akceptacji w formie pisemnego aneksu.

11. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania.

12. Wzory załączników do realizacji i rozliczenia umowy, a także sprawozdania częściowego/końcowego zostaną udostępnione na stronie internetowej MSiT oraz w BIP.

13. Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rozliczenia. Przy rozliczeniu zadania będą brane pod uwagę w szczególności:

1) terminowe złożenie sprawozdania;

2) osiągnięcie celu zadania, w tym osiągnięte efekty rzeczowe;

3) zgodność realizacji zadania z działaniami określonymi we wniosku i zawartej umowie;

4) prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków publicznych;

5) rzetelność przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej.

14. Wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizacji zadania oraz na stronie internetowej informacji: „Dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki” wraz z logotypem MSiT.

15. Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie końcowe z wykonania zadania stosownie do treści zawartej umowy i zawartych do niej aneksów. Sprawozdanie należy złożyć osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstępstwa od warunków określonych w niniejszym Programie.

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do 30 czerwca 2017 r., osobiście w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

2. Na kopercie należy zamieścić nazwę zadania oraz nazwę i adres wnioskodawcy z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Departament Sportu Wyczynowego”.

XI. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia do Ministerstwa.

 

1 Zespół Sportu Młodzieżowego – do nadzoru merytorycznego oraz kontroli procesu szkolenia realizowanego w ramach ww. zadań, złożony z ekspertów w dziedzinie sportu, wskazany przez Ministra Sportu i Turystyki.

2 Należy dostarczyć załącznik oznaczony odpowiednim symbolem:

● Szkolenie centralne – SC

● Szkolenie w SMS, NSMS, OSSM – SG

● Współzawodnictwo sportowe – WS

● Organizacja zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich – OZ

3 Znaczenie danego sportu dla realizacji celów MSiT tj. zwiększenia dorobku medalowego.

4 Mierzony w oparciu o liczbę ważnych licencji właściwego pzs lub innych dokumentów potwierdzających:

● uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,

● działalność trenerską w sporcie, w którym działa dany pzs,

● liczbę działających, co najmniej w okresie ostatnich 12 miesięcy, klubów/sekcji w sporcie, w którym działa dany pzs.

5 Decyduje rok urodzenia.

6 Lub innej organizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia zawodnika.

7 Kopie dokumentów przechowywane są przez organizatora.

8 Badania diagnostyczne dotyczą oceny zmian zachodzących w organizmie na skutek realizacji procesu treningowego (np. badania biochemiczne oceniające aktywność enzymów czy hormonów, wysiłkowe próby fizjologiczne, badania biomechaniczne itp.).

9 Pochodne pracodawcy dotyczą: Funduszu Emerytalnego, Funduszu Rentowego, Funduszu Wypadkowego oraz Funduszu Pracy. Mogę też dotyczyć Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10 Dotyczy szkolenia centralnego.

11 Opinię wystawia Zespół po uprzedniej konsultacji z właściwym pzs.

12 Opinię wystawia Zespół na podstawie załączników wymienionych w ppkt b),e),g),k),l),m),n),o), które wnioskodawca przesyła do Zespołu.

13 Lub innej organizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dittmajer

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama