reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 4
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252) ustala się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2017 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

 W skład Komisji wchodzą:

1) Dariusz Buza – Przewodniczący;

2) Marcin Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego;

3) Jadwiga Dąbrowska – Sekretarz;

4) Marcin Bielewski – Członek;

5) Marcin Brzychcy – Członek;

6) Wojciech Dobrowolski – Członek;

7) Grażyna Felczak – Członek;

8) Katarzyna Głowacka – Członek;

9) Maciej Pliszka – Członek;

10) Maciej Rosiński – Członek;

11) Marek Sołtysiak – Członek;

12) Marian Sypniewski – Członek;

13) Dorota Wysocka – Członek.

§ 3.

 1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji oceniającej”, stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wzór „Protokołu oceny wniosku” dla podmiotów wnioskujących o koordynację zadania na poziomie wojewódzkim stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Wzór „Protokołu oceny wniosku” dla podmiotów wnioskujących o koordynację zadania na poziomie krajowym stanowi załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 stycznia 2017 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

5. Udział w pracach Komisji ma charakter nieodpłatny.

6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2017 roku programu „Szkolny Klub Sportowy” w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.

3. Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalnie wniosek uzyskać 100 punktów. Poszczególne kryteria oceny punktowane są z dokładnością do 1 punktu.

4. Komisja tworzy ranking wniosków według liczby punktów, zaznaczając jednocześnie, jakiego obszaru dotyczy wniosek (jednego z 16 województw lub poziomu krajowego).

5. Komisja przedstawia propozycje dofinansowania, tj. pozytywnie opiniuje wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów spośród wniosków dotyczących każdego z 16 województw oraz poziomu krajowego (razem 17 wniosków).

6. Komisja negatywnie opiniuje wszystkie pozostałe wnioski, które nie uzyskały największej liczby punktów w ramach obszarów, których dotyczą.

7. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

8. Komisja może nie opiniować pozytywnie żadnego wniosku dla województwa, z terenu którego nie wpłyną wnioski spełniające priorytety i kryteria określone ramami ogłoszonego naboru.

9. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

§ 3. 1. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017. PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” (DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O KOORDYNACJĘ ZADANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM)]

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017. PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” (DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O KOORDYNACJĘ ZADANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017. PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” (DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O KOORDYNACJĘ ZADANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM)]

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017. PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” (DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O KOORDYNACJĘ ZADANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama