reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert i wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa

Na podstawie 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2017 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa.

2. W skład Komisji wskazanej w ust. 1 wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Marcin Kaczmarczyk, Departament Sportu dla Wszystkich;

3) Sekretarz – Bożenna Potentas, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Wojciech Dobrowolski, Departament Sportu dla Wszystkich,

b) Anna Karczewska, Departament Sportu dla Wszystkich,

c) Maciej Rosiński, Departament Sportu dla Wszystkich,

d) Magdalena Skrzeczyńska, Departament Sportu dla Wszystkich,

e) Agnieszka Sut-Angowska, Departament Sportu dla Wszystkich,

f) Katarzyna Kacprzyk, Departament Sportu dla Wszystkich,

g) Marcin Paprocki, Departament Sportu dla Wszystkich,

h) Katarzyna Głowacka, Departament Sportu dla Wszystkich,

i) Dorota Wysocka, Departament Sportu dla Wszystkich,

j) Maciej Pliszka, Departament Sportu dla Wszystkich,

k) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

3. Komisja ulega rozwiązaniu z końcem 2017 r.

4. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem prac Komisji konkursowej”, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

5. Wzór „Protokołu oceny oferty” z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 stycznia 2017 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2017 r. dotyczących sportu dla wszystkich w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie, dofinansowanych ze środków budżetu państwa, w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – protokołów oceny ofert sporządzonych przez członków Komisji.

3. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w protokole oceny oferty co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno -Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2017. UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SPOŁECZŃSTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2017. UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SPOŁECZŃSTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama