reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 10
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich, na dofinansowanie w 2017 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – zadania publicznego „Sport Wszystkich Dzieci”

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252) ustala się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Komisję oceniającą do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie 2017 roku – ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – zadania publicznego „sport wszystkich dzieci”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

 W skład Komisji wchodzą:

1) Dariusz Buza – Przewodniczący;

2) Marcin Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego;

3) Jadwiga Dąbrowska – Sekretarz;

4) Marcin Brzychcy – Członek;

5) Teresa Pałczyńska – Członek;

6) Bożenna Potentas – Członek;

7) Piotr Jasiukajć – Członek;

8) Maciej Pliszka – Członek;

9) Paulina Kabańska – Członek;

10) Maciej Rosiński – Członek;

11) Magdalena Skrzeczyńska – Członek;

12) Agnieszka Sut-Angowska – Członek;

13) Dorota Wysocka – Członek;

14) Marcin Bielewski – Członek;

15) Grażyna Felczak – Członek;

16) Wojciech Dobrowolski – Członek;

17) Katarzyna Głowacka – Członek;

18) Katarzyna Kacprzyk – Członek;

19) Marian Sypniewski – Członek.

§ 3.

 1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji oceniającej”, stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wzory „Protokołów oceny wniosków” stanowią załączniki Nr 2–4 do decyzji.

§ 4.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa.

§ 5.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 10 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 6 lutego 2017 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

5. Udział w pracach Komisji ma charakter nieodpłatny.

§ 2. 1. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego dla zadań realizowanych w 2017 roku. W ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”, w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. 1. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017 WSPIERANIE REALIZACJI PROJEKTU „LOKALNY ANIMATOR SPORTU” ZE ŚRODKÓW FRKF W RAMACH PROGRAMU „SPORT WSZYSTKICH DZIECI”]

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 10 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 6 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017 WSPIERANIE REALIZACJI PROJEKTU „LOKALNY ANIMATOR SPORTU” ZE ŚRODKÓW FRKF W RAMACH PROGRAMU „SPORT WSZYSTKICH DZIECI”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017 „WSPIERANIE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” ZE ŚRODKÓW FRKF W RAMACH PROGRAMU „SPORT WSZYSTKICH DZIECI”]

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 10 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 6 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017 „WSPIERANIE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” ZE ŚRODKÓW FRKF W RAMACH PROGRAMU „SPORT WSZYSTKICH DZIECI”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017 „WSPIERANIE PROJEKTÓW UPOWSZECHNIANIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE” W RAMACH PROGRAMU „SPORT WSZYSTKICH DZIECI”]

Załącznik Nr 4 do Decyzji Nr 10 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 6 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2017 „WSPIERANIE PROJEKTÓW UPOWSZECHNIANIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE” W RAMACH PROGRAMU „SPORT WSZYSTKICH DZIECI”

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama