reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 12
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252) ustala się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2017 ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANYCH ZE SZKOLENIEM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO W OŚRODKACH DZIAŁAJĄCYCH ZE WSPARCIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik do Decyzji Nr 12 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 lutego 2017 r.

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2017 ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANYCH ZE SZKOLENIEM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO W OŚRODKACH DZIAŁAJĄCYCH ZE WSPARCIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza się „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”, zwany dalej „Programem”.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Minister Sportu i Turystyki, zwany dalej „Ministrem”, przyznaje w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej „FRKF”, dofinansowanie na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w szkołach, centrach sportu i rekreacji, obiektach sportowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, zwanych dalej „Ośrodkami”.

2. Celem Programu jest:

a. zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej1 lub w szkole ponadpodstawowej w sportach, o których mowa w rozdziale II;

b. zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;

c. kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;

d. upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

3. Szkoleniem mogą być objęci uczniowie w szkole podstawowej, uczący się w klasach IV–VII, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej2, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, zwani dalej „Zawodnikami”.

4. Dofinansowanie szkolenia młodzieży objętej Programem odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra z uwzględnieniem uczestnictwa danej osoby tylko w jednej akcji w danym czasie.

II. RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w następujących sportach:

1. piłce ręcznej;

2. piłce siatkowej;

3. koszykówce;

4. lekkiej atletyce;

5. kolarstwie;

6. hokeju na lodzie.

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1) polskie związki sportowe (dalej „pzs”);

2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie, zwane dalej „ stowarzyszeniami”.

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE PROGRAMU

1. Na realizację Programu Minister w 2017 roku przeznacza kwotę ujętą w ustawie budżetowej na rok 2017 w wysokości 23 500 000,00 zł.

2. W przypadku zmniejszenia przychodów z FRKF w stosunku do założonego planu, Minister może zmienić kwotę przyznanego dofinansowania w formie aneksu do umowy.

3. Minister zastrzega sobie możliwość przenoszenia kwot pomiędzy sportami. Zmiana nie wymaga odrębnego ogłoszenia oraz nie narusza pkt. 2.

V. WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA I JEGO WYSOKOŚĆ

1. Wniosek na realizację zadania należy złożyć w terminie określonym w rozdziale X.

2. Wymogi formalne wniosku z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej określa § 12 rozporządzenia.

3. Formularz Wniosku należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej (do Departamentu Sportu Wyczynowego, dalej także jako „DSW”, na adres dsw@msit.gov.pl) wraz z załącznikami, o których mowa w pkt V.4.

4. Załącznikami do wniosku są:

1) Preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;

2) Harmonogram planowanych działań;

3) Preliminarz kosztów pośrednich;

4) Statut wnioskodawcy;

5) Porozumienie zawarte pomiędzy organem prowadzącym placówkę szkolenia sportowego a wnioskodawcą określające szczegółowe warunki współpracy3);

6) Program szkolenia sportowego opracowany i zatwierdzony przez właściwy polski związek sportowy, wraz z kryteriami kwalifikacji do szkolenia.

5. Wzór wniosku o dofinansowanie zadania, a także wzór umowy na realizację zadania oraz wzory załączników do wniosku i umowy, zostaną udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwanego dalej „MSiT” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”.

6. Dokumentacja musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

7. Kopie dokumentów załączanych do wniosku należy opatrzyć poświadczeniem za zgodność z oryginałem (podpisują osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy). Dokumenty niespełniające powyższego wymogu nie będą uwzględniane.

8. Wniosek musi określać finansowy wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania, w wysokości co najmniej 2% wnioskowanej dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań.

9. Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanego dofinansowania.

10. W ramach posiadanych środków Minister może udzielić dodatkowego dofinansowania w ramach realizowanego zadania na warunkach określonych w Programie z zastrzeżeniem poniższego trybu postępowania:

1) Minister w celu rozpatrzenia zasadności wystąpienia o dodatkowe dofinansowanie powoła Komisję do spraw oceny wniosków o dodatkowe dofinansowanie.

2) Komisja ds. oceny wniosków przedłoży rekomendację odnośnie proponowanej wysokości dofinansowania.

3) Rozstrzygnięcie o wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie.

4) Przyznanie dodatkowego dofinansowania następuje w formie pisemnego aneksu.

VI. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1. Wniosek podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Oceny wniosków dokonuje Departament Sportu Wyczynowego.

3. Warunkiem rozpatrywania wniosku pod względem merytorycznym jest pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym, tj. złożenie przez wnioskodawcę w terminie określonym w Programie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Odrzuceniu podlegają wnioski nie spełniające wymogów formalnych.

5. Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się:

1) zgodność zakresu merytorycznego wniosku z obszarami zadań określonymi w Programie oraz ich znaczenie dla realizacji zadań z tego obszaru;

2) stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

3) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań);

4) wysokość udziału w dofinansowaniu zadania ze środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł;

5) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

6) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań w latach poprzednich (o ile zadania były realizowane).

6. Z oceny wniosków sporządza się protokół zbiorczy zawierający rekomendację dla Ministra Sportu i Turystyki odnośnie proponowanej wysokości dofinansowania.

7. Ostatecznego rozstrzygnięcia o przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie. Rozstrzygnięcie Ministra nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

8. Minister ogłosi na stronie internetowej MSiT, oraz w BIP informacje o podmiotach, których wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, wraz z przyznaną kwotą dotacji.

VII. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

2. Warunki dofinansowania oraz jego wysokość, a także sposób rozliczania zadań określa umowa.

VIII. ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1. Zakres przeznaczenia dofinansowania.

W ramach Programu ustala się następujący zakres przeznaczenia dofinansowania, wynikający z Katalogu kosztów, stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.

Tabela 1. Zakres przeznaczenia dofinansowania.

Koszty bezpośrednie

 

Szkolenie

 

Zgrupowania/konsultacje krajowe

ü

Zawody krajowe – dotyczy udziału młodzieży w zawodach

ü

Zajęcia sportowe – infrastruktura/wynajem obiektów

ü

Wspomaganie

 

Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego

ü

Doszkalanie kadry szkoleniowej

ü

Badania diagnostyczne/monitoring

ü

Ubezpieczenia zawodników

ü

Bezosobowy fundusz płac kadry szkoleniowej*

ü

Osobowy fundusz płac kadry szkoleniowej *

ü

Działalność gospodarcza kadry szkoleniowej (związana z realizacją procesu szkolenia sportowego)*

ü

Zakwaterowanie w Internacie (dopuszcza się pokrycie kosztów zakwaterowania zawodników do wysokości 10% przyznanego dofinansowania)**

ü

Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW

ü

Koszty pośrednie

 

Wynajem lokalu

ü

Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych

ü

Koszty konserwacji urządzeń biurowych i środków transportu

ü

Koszty łączności i korespondencji, w tym koszty związane m.in. z opłatami bankowymi

ü

Opłaty za nośniki energii

ü

Koszty niezbędnych podróży, w tym koszty związane z kontrolami i wizytacjami

ü

Wynagrodzenie za obsługę zadania*

ü

Koszty transportu

ü

Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW

ü

* z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii

 

** nie dotyczy piłki ręcznej

 

 

2. Warunki realizacji zadań związanych ze szkoleniem.

1) Szkolenie obejmuje zawodników, tj.: uczniów szkół podstawowych z klas IV–VII, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych4 posiadających aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.

2) Informację o aktualnym wykazie szkolonych zawodników należy składać w DSW, w formie elektronicznej – niezwłocznie po dokonaniu w nim zmiany, a w formie pisemnej w terminach:

a) do 31 marca 2017 r.,

b) do 31 października 2017 r.

3) Wnioskodawca zadania ma obowiązek prowadzenia:

a) ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zawierającej wykaz sprzętu i listę zawodników potwierdzających odbiór lub protokół zdawczo-odbiorczy przekazania sprzętu do ewidencji szkoły uczestniczącej w programie,

b) wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach,

c) list uczestników akcji szkoleniowych wraz z potwierdzeniem ich udziału,

d) listy osób korzystających z zakwaterowania w internacie wraz ze zgodą ich opiekunów prawnych,

e) wnioskodawca ma obowiązek posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników realizujących zadania objęte Programem.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania praw autorskich do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666) powstałych w związku z realizacją zadania realizowanego w ramach niniejszego Programu oraz powstałego w wyniku dofinansowania ze środków MSiT. Wnioskodawca zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi na warunkach określonych w umowie.

4. Ustala się następujące zasady dofinansowania wynagrodzenia kadry trenerskiej i osób współpracujących:

a) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w ramach niniejszego Programu nie mogą otrzymywać dodatkowych wynagrodzeń z tytułu wykonywanej pracy podczas szkoleń i zawodów sportowych dofinansowywanych w tym Programie;

b) wysokość dofinansowania wynagrodzeń kadry szkoleniowej i osób współpracujących określa Tabela 2.

Tabela. 2 Wysokość dofinansowania wynagrodzeń kadry szkoleniowej i osób współpracujących.

Funkcja

Wysokość wynagrodzenia ze środków FRKF*

Koordynator makroregionalny

do 3 000,00 zł/mc

Koordynator wojewódzki

do 2 500,00 zł/m-c

Nauczyciel / Trener

do 2 000,00 zł/m-c

Lekarz Fizjoterapeuta

do 1 500,00 zł/m-c

* Podane kwoty są kwotami brutto bez naliczonych pochodnych pracodawcy

 

IX. WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem a wnioskodawcą.

2. Załącznikiem do umowy jest wniosek oraz:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;

2) harmonogram planowanych działań;

3) preliminarz kosztów pośrednich;

4) statut wnioskodawcy;

5) porozumienie zawarte pomiędzy organem prowadzącym placówkę szkolenia sportowego a wnioskodawcą określające szczegółowe warunki współpracy;

6) wykaz sprzętu sportowego i specjalistycznego;

7) wykaz dofinansowywanych wynagrodzeń;

8) wykaz dofinansowywanych wynagrodzeń w kosztach pośrednich;

9) wykaz szkolonych zawodników w Programie;

10) wykaz kadry trenerskiej i współpracującej;

11) harmonogram przekazywania transz;

12) kryteria podziału środków zatwierdzone przez organ zarządzający wnioskodawcy;

13) oświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwskazań do szkolenia wszystkich zawodników/czek objętych dofinansowaniem w ramach Programu.

3. Druki załączników wymienione w ust. 2 dostępne będą na stronie internetowej MSiT i w BIP.

4. Środki na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w niniejszym Programie oraz umowie i załącznikach do umowy.

5. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować w formie elektronicznej DSW o zmianach terminu i miejsca realizacji akcji wraz z uzasadnieniem dla zmian, przed terminem ich realizacji oraz uzyskać ich akceptację.

7. Wszelkie przesunięcia środków w ramach i pomiędzy grupami kosztów możliwe są jedynie za zgodą Dyrektora DSW w formie pisemnego aneksu.

8. Na podstawie wyżej określonych zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań jednostkowych sporządza się plan po zmianach dla:

1) I półrocza – należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2017 r.;

2) II półrocza – należy złożyć w terminie do 30 listopada 2017 r.

Ww. zmiany wymagają akceptacji w formie pisemnego aneksu.

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania.

10. Wzory załączników do realizacji i rozliczenia umowy, a także sprawozdania częściowego/końcowego zostaną udostępnione na stronie internetowej MSiT oraz w BIP.

11. Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpływu rozliczenia. Przy rozliczeniu zadania będą brane pod uwagę w szczególności:

1) terminowe złożenie sprawozdania;

2) osiągnięcie celu zadania, w tym osiągnięte efekty rzeczowe;

3) zgodność realizacji zadania z działaniami określonymi we wniosku i zawartej umowie;

4) prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków publicznych;

5) rzetelność przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej.

12. Wnioskodawca zadania jest zobowiązany do umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizacji zadania oraz na stronie internetowej informacji: „dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki” wraz z logotypem MSiT.

13. Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie końcowe z wykonania zadania stosownie do treści zawartej umowy i zawartych do niej aneksów. Sprawozdanie należy złożyć osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113) na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstępstwa od niniejszych zasad.

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 30 września 2017 r. osobiście w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ww. ustawy Prawo pocztowe na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

2. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – DSW”.

XI. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż 60 dni od daty wpływu do MSiT.

 

1 Do 31.08.2017 r.

2 Do 31.08.2017 r.

3 W przypadku zawarcia co najmniej dwóch porozumień wnioskodawca przedstawia wzór porozumienia oraz wykaz podmiotów z którymi takie porozumienia zawarł.

4 Do 31.08.2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama