reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 14
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji rekomendującej wysokość dofinansowania zadań z obszaru sportu osób niepełnosprawnych.

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911) w związku z art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171) oraz w związku z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) i § 10 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję rekomendującą wysokość dofinansowania zadań z obszaru sportu osób niepełnosprawnych na podstawie następujących programów:

1) „Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2017 roku”;

2) „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2017 r.”, zwaną dalej ,,Komisją”.

§ 2.

Komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy.

§ 3.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji”, stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji.

§ 4.

W skład Komisji wchodzą:

1) Urszula Włodarczyk – Przewodniczący;

2) Anna Kuder – Zastępca Przewodniczącego; oraz członkowie:

3) Jan Pośnik;

4) Marta Przeździecka;

5) Danuta Redel;

6) Paweł Rodzoch;

7) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska.

§ 5.

1. Zadaniem Komisji jest rekomendowanie Ministrowi Sportu i Turystyki wysokości dofinansowania zadań przedstawionych w treści oferty lub wniosku na podstawie oceny formalnej i merytorycznej wniosku lub oferty.

2. Wzór Protokołu oceny wniosku/oferty o dofinansowanie zadania z ww. Programów określa załącznik nr 2.

§ 6.

Sporządzanie Protokołu zbiorczego, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20), powierza się członkowi Komisji wyznaczonemu przez przewodniczącego Komisji.

§ 7.

W obradach Komisji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na zaproszenie Ministra Sportu i Turystyki lub dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego, inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres ww. zadań.

§ 8.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 9.

1. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 10.

Komisja podejmuje decyzje dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.

§ 11.

Komisja ulega rozwiązaniu z końcem roku kalendarzowego.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą decyzją zastosowanie mają przepisy ww. zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r.

§ 13.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 14
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 22 lutego 2017 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI

§ 1. Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty biorące udział w naborze wniosków lub ofert.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi i zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Członek Komisji.

2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych wniosków lub ofert.

3. Z prac Komisji sporządza się Protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania.

4. Po zakończeniu prac Komisji, osoby wyznaczone do sporządzania Protokołu Zbiorczego przekazują dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

§ 3. 1. Komisja rekomenduje wysokość dofinansowania na podstawie dokonanej przez Departament Sportu Wyczynowego oceny wniosku lub oferty.

2. Przy rekomendacji wniosku lub oferty Komisja bierze pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki w Programie zawartym w ogłoszeniu o naborze.

3. Na podstawie protokołów oceny ofert lub wniosków sporządzany jest Protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze wniosków lub ofert oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki. Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

5. W przypadku przyznania przez Ministra Sportu i Turystyki dofinansowania w kwocie innej niż wnioskowana, Komisja wzywa wnioskodawcę do przedłożenia w terminie 30 dni zaktualizowanego wniosku lub oferty. Nieprzedłożenie zaktualizowanego wniosku lub oferty powoduje pozostawienie wniosku/oferty bez rozpoznania.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU / OFERTY]

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 14
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 22 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU / OFERTY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama