reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania i trybu działania Społecznej Rady Sportu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Społeczną Radę Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki, zwaną dalej "Radą".

2. Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem", o charakterze opiniodawczo-doradczym w obszarze kultury fizycznej.

3. Do zadań Rady należy opiniowanie i formułowanie stanowiska w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w zakresie sportu.

§ 2.

1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady,

2) dwóch Wiceprzewodniczących Rady,

3) Sekretarz Rady,

4) 20 do 30 członków

- powoływani i odwoływani przez Ministra spośród osób posiadających nieposzlakowaną opinię oraz reprezentujących środowisko związane z kulturą fizyczną.

2. Przewodniczący Rady, dwóch Wiceprzewodniczących Rady oraz Sekretarz tworzą Prezydium Rady.

§ 3.

Tryb pracy Rady określa Regulamin Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę pracy Rady zapewnia Biuro Ministra.

§ 5.

1. Traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania i trybu działania Społecznej Rady Sportu (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 1).

2. Kadencja Społecznej Rady Sportu powołanej zarządzeniem nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania i trybu działania Społecznej Rady Sportu wygasa.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN SPOŁECZNEJ RADY SPORTU PRZY MINISTRZE SPORTU I TURYSTYKI]

Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 25 stycznia 2018 r.

REGULAMIN SPOŁECZNEJ RADY SPORTU PRZY MINISTRZE SPORTU I TURYSTYKI

§ 1. 1. Działalność Rady jest kadencyjna.

2. Kadencja Rady trwa 1 rok.

§ 2. 1. Przewodniczący organizuje i kieruje pracą Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz przy współpracy dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

2. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego Rady lub Ministra Sportu i Turystyki inne osoby z głosem doradczym.

§ 3. 1. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie nie otrzymując wynagrodzenia.

2. Członkowi Rady nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane z wykonywaniem obowiązków w ramach działania w Radzie za wyjątkiem zwrotu udokumentowanych kosztów dojazdu na terenie kraju z miejsca zamieszkania, w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167); zwrot kosztów dojazdu następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Biura Ministra; nie podlegają zwrotowi koszty podróży samolotem.

3. Wydatki związane z działalnością Rady, w tym koszty wynajmu sali, wyżywienia i obsługi technicznej pokrywane są z budżetu państwa z części 25-Kultura Fizyczna.

§ 4. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Minister.

§ 5. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub w uzasadnionych przypadkach w innym miejscu wyznaczonym przez Ministra Sportu i Turystyki.

2. W przypadku organizacji posiedzenia Rady poza siedzibą Ministerstwa, koszty noclegu pokrywane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

§ 6. 1. Zaproszenie informujące o zwołaniu posiedzenia Rady doręcza się członkom Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. W sytuacjach pilnych zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady może być dokonane także telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad, jak również przedkłada dokumenty niezbędne dla odbycia posiedzenia.

§ 7. 1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez pracownika Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obligatoryjnym załącznikiem protokołu jest lista obecności.

2. Sekretarz Rady każdorazowo po odbyciu posiedzenia i przyjęciu protokołu otrzymuje jeden odpis protokołu wraz z materiałami źródłowymi, listą obecności oraz wszelkimi innymi dokumentami, z których korzystała Rada.

§ 8. 1. Członek Rady może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Rady, jeżeli:

1) nie wykonuje przyjętych obowiązków;

2) działa niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi kultury fizycznej oraz niniejszym Regulaminem;

3) godzi w dobre imię Ministra Sportu i Turystyki lub Rady;

4) w inny sposób zawiódł zaufanie członków Rady lub Ministra Sportu i Turystyki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama