reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 32
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków na realizację zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600 oraz z 2018 r. poz.650 ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków na realizację zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwaną dalej "Komisją".

2. Komisja jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki w zakresie oceny wniosków na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Marcin Nowak - Przewodniczący;

2) Anna Kuder - Zastępca Przewodniczącego;

3) Członkowie Komisji:

a) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska,

b) Wiktor Fidusiewicz,

c) Artur Gąsiewski,

d) Grażyna Głaz,

e) Angelika Głowienka,

f) Jacek Janowicz,

g) Tomasz Marcinkowski,

h) Jan Pośnik,

i) Marta Przeździecka,

j) Joanna Ratajczyk,

k) Danuta Redel,

l) Paweł Rodzoch,

m) Tomasz Wiśniewski,

n) Paweł Witkowski,

o) Lech Salamonowicz - przedstawiciel Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 3.

Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna wniosków.

§ 4.

Komisja prowadzi prace zgodnie z "Regulaminem prac Komisji", stanowiącym załącznik do decyzji.

§ 5.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 6.

1. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Wykonywanie przez pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 7.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

 

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 32
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 18 maja 2018 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wniosków złożonych przez polskie związki sportowe, zwane dalej "pzs".

§ 2. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego Członek Komisji.

§ 3. W pracach Komisji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego, inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań związanych z Programem dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§ 4. Posiedzenia Komisji zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych wniosków.

§ 5. Komisja podejmuje decyzje dotyczące propozycji dofinansowania realizacji zadań związanych z Programem dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby Członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego.

§ 6. Do zadań Komisji należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków - w odniesieniu do realizacji zadań w ramach Programu dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

2) rekomendowanie Ministrowi Sportu i Turystyki wysokości dofinansowania realizacji zadań zleconych w ramach Programu, o którym mowa w pkt 1.

§ 7. Wnioski opiniowane pod względem formalnym oceniane są w zakresie złożenia wniosku kompletnego i prawidłowo wypełnionego formularza wniosku w terminie określonym w Programie, o którym mowa w § 6 pkt 1 wraz z wymaganymi załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej MSiT, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

§ 8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, Komisja wzywa niezwłocznie wnioskodawcę do uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W przypadku braku uzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję, Komisja pozostawia wniosek bez rozpoznania.

§ 9. Wnioski opiniowane pod względem merytorycznym oceniane są na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) zgodności zakresu merytorycznego zadania z założeniami określonymi w Programie, o którym mowa w § 6 pkt 1 (od 0 do 6 pkt);

2) stanu zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania (od 0 do 6 pkt);

3) doświadczenia wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju - ocena oparta jest na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań (od 0 do 6 pkt);

4) wysokości udziału w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł (od 0 do 6 pkt);

5) oszczędności i racjonalności kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 6 pkt);

6) rzetelności i terminowości rozliczeń zadań w latach poprzednich - o ile zadania były zlecane (od 0 do 6 pkt).

§ 10. Wzór protokołu oceny wniosku określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 11. 1. Z prac Komisji na podstawie poszczególnych protokołów oceny wniosków sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań zleconych w ramach Programu, o którym mowa w § 6 pkt 1.

2. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 zarządzenia nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 98).

§ 12. Sporządzanie protokołu zbiorczego powierza się Członkowi Komisji wyznaczonemu przez Przewodniczącego.

§ 13. Ostatecznego rozstrzygnięcia o przyznaniu i wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych.

Załącznik do Regulaminu pracy Komisji

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama