reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie powołania i trybu działania komisji do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)"

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz art. 15 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor), zwaną dalej "Komisją".

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Marcin Nowak - Przewodniczący;

2) Anna Kuder - Zastępca Przewodniczącego;

3) Renata Dutkiewicz - Sekretarz;

4) Kamil Ancygier;

5) Angelika Głowienka;

6) Jacek Janowicz;

7) Marta Przeździecka;

8) Joanna Ratajczyk;

9) Tomasz Wiśniewski;

10) Paweł Witkowski;

11) Dorota Goś - przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego;

12) Marian Szczechowicz - przedstawiciel Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 2.

Komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy.

§ 3.

Stosownie do treści programu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)" zadaniem Komisji jest:

1) ocena formalna ofert;

2) ocena merytoryczna ofert;

3) rekomendowanie Ministrowi Sportu i Turystyki wysokości dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

§ 4.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem prac Komisji", stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 6.

1. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 7.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego lub wraz z końcem roku kalendarzowego.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 9 maja 2019 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty składające oferty.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi i zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji.

2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych wniosków.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania. Po zakończeniu prac Komisji, dokumentacja pozostaje w Departamencie Sportu Wyczynowego.

§ 3. 1. Komisja ocenia ofertę pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki w "Programie wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)" zawartym w ogłoszeniu konkursowym.

3. Na podstawie protokołów oceny ofert sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019. Wzór protokołu oceny oferty określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór protokołu zbiorczego z oceny Komisji określa załącznik nr 2 do procedury określonej w Zarządzeniu nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Spor. z 2017 r. poz. 98).

4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki. Rozstrzygnięcie Ministra nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1
do Regulaminu prac Komisji

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama