reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 20
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 23 maja 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 roku"

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) ustala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji nr 63 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 roku" (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 93) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale III po punkcie 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

"3) realizację projektów naukowych - odbywającą się według zasad określonych w rozdziale XII.";

2) po rozdziale XI dodaje się rozdział XII w brzmieniu:

"XII REALIZACJA PROJEKTÓW NAUKOWYCH

1. W ramach zadania przewiduje się realizację projektów naukowo-badawczych.

2. Przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie w formie odrębnej umowy, której wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl iwww.gov.pl/web/sport-turystyka (dalej: strona internetowa MSiT) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki : BIP MSiT). Realizacja projektów traktowana jest jako odrębna część zadania. Przekazane na jej realizację środki nie mogą być wykorzystane na realizację innych rodzajów zadań i rozliczane są wyłącznie w ramach realizacji projektów.

3. Na realizację ww. zadania Minister Sportu i Turystyki (dalej: Minister) przeznacza kwotę 1 000 000,00 zł, w ramach środków określonych w rozdziale IV pkt 1, z zastrzeżeniem pkt. 2.

4. Dotacje udzielane są do wyczerpania środków określonych w pkt. 3. Komunikat o zakończeniu możliwości składania ofert zostanie zamieszczony na stronie BIP MSiT niezwłocznie po podpisaniu ostatniej umowy.

5. W ramach realizacji zadania należy składać oferty na realizację projektów naukowo- badawczych, których celem jest optymalizacja przygotowań polskich zawodników do najważniejszych imprez sportowych i podnoszenie potencjału polskiego sportu na poziomie wyczynowym. Wzór oferty zostanie udostępniony na stronach internetowych wymienionych w pkt 2.

6. Oferty mogą być składane przez podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania, wymienione w rozdziale II.

7. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej decyzji Ministra Sportu i Turystyki do 31 sierpnia 2019 r. lub do wyczerpania środków, o czym mowa w pkt 4, osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Termin rozpatrzenia oferty - oferta podlega rozpatrzeniu nie później niż 30 dni od dnia wpłynięcia do MSiT.

9. Załącznikami do oferty są:

1) karta projektu naukowo-badawczego (załącznik nr 1 do oferty/umowy),

2) zestawienie zbiorcze kosztów (załącznik nr 2 do oferty/umowy),

3) preliminarz kosztów pośrednich (załącznik nr 3 do oferty/umowy),

4) wykaz sprzętu i materiałów do realizacji badań (załącznik nr 4 do oferty/umowy),

5) Statut.

10. Dokumentacja musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

11. Kopie dokumentów załączanych do oferty i umowy należy opatrzyć poświadczeniem za zgodność z oryginałem (podpisują osoby uprawnione do reprezentacji). Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą uwzględniane.

12. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 3% kosztów ogółem. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań.

13. Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zadania nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji.

14. Oceny i wyboru ofert dokonuje Komisja powołana przez Ministra Sportu i Turystyki. Komisja przedstawi do akceptacji Ministrowi propozycję ofert i wysokości dofinansowania.

15. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje środek odwoławczy.

16. Wyniki zostaną zamieszczone na stronach internetowych wymienionych w pkt 2.

17. Termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej decyzji do dnia 30 listopada 2019 r.

18. Wysokość dofinansowania, a także sposób rozliczania dofinansowania określa umowa.

19. Załącznikami do umowy są: formularz oferty wraz z załącznikami:

1) karta projektu naukowo-badawczego (załącznik nr 1 do oferty/umowy);

2) zestawienie zbiorcze kosztów (załącznik nr 2 do oferty/umowy);

3) preliminarz kosztów pośrednich (załącznik nr 3 do oferty/umowy);

4) wykaz sprzętu i materiałów do realizacji badań (załącznik nr 4 do oferty/umowy);

5) Statut;

6) wykaz dofinansowanych wynagrodzeń osób współpracujących (załącznik nr 5 do umowy);

7) wykaz dofinansowanych wynagrodzeń w kosztach pośrednich (załącznik nr 6 do umowy);

8) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

9) oświadczenie o posiadaniu orzeczeń lekarzy sportowych o braku przeciwwskazań do udziału w badaniach wszystkich zawodników/czek w nim uczestniczących;

10) oświadczenie o posiadaniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych do MSiT, a także wprowadzanie danych osobowych do systemów teleinformatycznych od wszystkich osób związanych z realizacją zadania, w celach związanych z realizacją oraz rozliczeniem zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Elementem ww. oświadczenia jest informacja, że dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych, a także oprawie dostępu do danych oraz prawie żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej (załącznik nr 7 do umowy).

20. Środki budżetu państwa na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie kosztów określonych w umowie i załącznikach do umowy.

21. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie dwóch transz, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

22. Wszelkie przesunięcia środków w ramach i pomiędzy grupami kosztów możliwe są jedynie za zgodą Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w formie pisemnego aneksu do umowy, na podstawie złożonego przez Zleceniobiorcę "planu po zmianach".

23. Raport częściowy i końcowy z wykonania zadania oraz rozliczenie wykonania zadania muszą zostać złożone w terminach określonych w umowie, stosownie do treści zawartej umowy i zawartych do niej aneksów. Ostateczny termin złożenia raportu końcowego określa się na 15 listopada 2019 r., rozliczenia na 31 grudnia 2019 r. Wzory raportu częściowego/końcowego zostaną udostępnione na stronie internetowej MSiT oraz w BIP MSiT.

24. Dokumenty, o których mowa w ust. 23 należy złożyć osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP MSiT.

25. Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpływu rozliczenia.

26. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191,1293,1669 i 2339) powstałych w związku z realizacją zadania. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi na warunkach określonych w umowie.

27. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania.

28. Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania oraz na swojej stronie internetowej informacji: dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z logotypem MSiT.

29. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstępstwa od powyższych zasad.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, mediator w sprawach pracowniczych, trener

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama