reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 21
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowo-badawczych w 2019 r.

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowo-badawczych w 2019 r., zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) przygotowanie opinii oraz rekomendacji na temat ofert na realizację w 2019 r. projektów naukowo-badawczych;

2) monitorowanie projektów naukowo-badawczych wybranych do realizacji w 2019 r., w tym przez ocenę raportów cząstkowych z realizacji projektów;

3) odbiór projektów naukowo-badawczych realizowanych w 2019 r. w oparciu o dostarczone rezultaty projektu (raporty końcowe z realizacji projektów, relacje z badań oraz streszczenia).

§ 3.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji - Marcin Nowak;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Angelika Głowienka;

3) Sekretarz Komisji - Agnieszka Ludwicka;

4) Pozostali Członkowie Komisji:

a) Anna Kuder,

b) Rafał Piechota,

c) Tomasz Marcinkowski,

d) Justyna Banaczkowska,

e) Małgorzata Szczupak.

§ 4.

Tryb pracy Komisji określa Regulamin prac Komisji stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

§ 5.

W posiedzeniach Komisji na zaproszenie Przewodniczącego Komisji mogą brać udział eksperci z głosem doradczym (bez prawa głosu i prawa do wynagrodzenia z tego tytułu).

§ 6.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 7.

Komisja sporządza protokół z oceny ofert na realizację w 2019 r. projektów naukowo-badawczych, zawierający opinie oraz rekomendacje co do wyboru projektów do realizacji oraz przedstawia go następnie Ministrowi Sportu i Turystyki.

§ 8.

Ostatecznego rozstrzygnięcia dotyczącego wyboru oraz wysokości dofinansowania projektów naukowo-badawczych przedstawionych do realizacji w 2019 r. dokonuje Minister Sportu i Turystyki.

§ 9.

Komisja w przypadku monitorowania lub odbioru projektów naukowo-badawczych w 2019 r. sporządza każdorazowo protokół odbioru części projektu objętej raportem cząstkowym na podstawie raportu cząstkowego oraz protokół odbioru projektu na podstawie raportu końcowego z realizacji projektu.

§ 10.

Komisja po wykonaniu prac, o których mowa w § 2, ulega rozwiązaniu.

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 21 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 23 maja 2019 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Komisji albo inny członek Komisji upoważniony przez Przewodniczącego Komisji.

2. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza:

1) protokół z oceny ofert na realizację w 2019 r. projektów naukowo-badawczych oraz przedstawia Ministrowi Sportu i Turystyki rekomendacje co do wyboru projektów do realizacji;

2) w przypadku monitorowania lub odbioru projektów naukowo-badawczych realizowanych w 2019 r. każdorazowo protokół odbioru części projektu objętej raportem cząstkowym na podstawie raportu cząstkowego oraz protokół odbioru projektu na podstawie raportu końcowego z realizacji projektu w oparciu o dostarczone rezultaty m. in. relacje z badań oraz streszczenia.

3. Wzory protokołu z oceny ofert na realizację w 2019 r. projektów naukowo-badawczych, protokołu odbioru części projektu objętej raportem cząstkowym oraz protokołu odbioru projektu określają załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu prac Komisji.

4. Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

5. Ekspertom, o których mowa w § 5. Decyzji, w przypadku udziału w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów (podróży czy noclegu), związanych z udziałem w posiedzeniach.

6. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji w zależności od potrzeb związanych z etapem realizacji projektów.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą wyboru projektów oraz wysokości ich dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji. Przy równej liczbie głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

§ 3. 1. Komisja ocenia propozycje projektów pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Wartość merytoryczną projektów Komisja ocenia według następujących kryteriów:

1) wartość naukowo-badawcza projektu;

2) znaczenie projektu dla rozwoju sportów olimpijskich;

3) zgodność z zakresem teorii i metodyki sportu;

4) adekwatność i efektywność alokacji zasobów finansowych;

5) dorobek i doświadczenie badawcze wykonawców (jednostki współpracującej bezpośrednio realizującej badanie i/lub kadry realizującej projekt), zastosowane metody i aparatura badawcza oraz grupa badawcza (poprawność doboru, poziom sportowy, wielkość, zróżnicowanie);

6) zasoby kadrowe i rzeczowe przewidziane przy realizacji zadania.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu prac Komisji

PROTOKÓŁ
Z OCENY OFERTY NA REALIZACJĘ W 2019 R. PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2 do Regulaminu Prac Komisji

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCI PROJEKTU OBJĘTEJ RAPORTEM CZĄSTKOWYM

infoRgrafika

Załącznik nr 3 do Regulaminu Prac Komisji

PROTOKÓŁ ODBIORU PROJEKTU

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama