reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 24
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847), w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, zwaną dalej "Komisją", jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem", w zakresie opiniowania zgłoszeń do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Sekretarz Stanu;

2) sekretarz - Naczelnik Wydziału Inwestycji Strategicznych, bądź inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej;

3) pozostali członkowie:

a) Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej,

b) Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej,

c) Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego,

d) Naczelnik Wydziału Sportu Wyczynowego,

e) Dyrektor Biura Ministra,

f) Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) ocena merytoryczna zgłoszeń;

2) rekomendowanie Ministrowi propozycji ujęcia zadań inwestycyjnych w Planie Wieloletnim oraz w Planie Rocznym;

3) rekomendowanie wysokości dofinansowania zadań proponowanych do ujęcia w Planie Rocznym;

4) wykonywanie innych zadań niezbędnych dla prawidłowej realizacji Programu.

§ 3.

Komisja prowadzi prace zgodnie z "Regulaminem prac Komisji", stanowiącym załącznik do Decyzji.

§ 4.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Infrastruktury Sportowej.

§ 5.

Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6.

Traci moc decyzja nr 23 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik do decyzji Nr 24 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 maja 2019 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, ustnie wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji.

2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub osoby wyznaczonej do przewodniczenia posiedzeniu Komisji. Zdania odrębne są protokołowane.

3. Protokół zbiorczy z prac Komisji sporządza sekretarz.

4. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych zgłoszeń do Planu Wieloletniego, a w przypadku Planu Rocznego - w terminach umożliwiających realizację procedury związanej ze składaniem wniosków inwestycyjnych, określonej w Programie. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 2. 1. Weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym dokonuje Departament Infrastruktury Sportowej. Komisja ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym.

2. Wstępnej oceny zgłoszeń pod względem merytorycznym, w wyznaczonym terminie i w ramach swojej właściwości, dokonują: Departament Infrastruktury Sportowej, Departament Sportu Wyczynowego oraz Biuro Ministra.

3. W przypadku zgłoszeń Centralnego Ośrodka Sportu oraz Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego, wstępnej oceny zgłoszeń pod względem merytorycznym dokonuje Departament Infrastruktury Sportowej.

4. Wstępna ocena merytoryczna dokonywana jest przez komórki organizacyjne zgodnie ze wzorem karty oceny określonym w załączniku nr 1. W przypadku Centralnego Ośrodka Sportu ocena zgłoszenia dokonywana jest zgodnie ze wzorem karty oceny określonym w załączniku nr 2, a w przypadku Instytutu Sportu - PIB - zgodnie ze wzorem karty oceny określonym w załączniku nr 3.

5. Zgłoszenia dotyczące dodatkowego dofinansowania realizowanych zadań nie wymagają sporządzenia ponownej oceny. Za ocenę końcową takiego zgłoszenia przyjmuje się ocenę sporządzoną w trakcie pierwszego zgłoszenia danej inwestycji.

6. Ze wstępnych ocen zgłoszeń, sporządzana jest ocena końcowa wraz z podsumowaniem punktacji, zgodnie ze wzorem karty oceny końcowej określonym w załączniku nr 4.

7. Minister Sportu i Turystyki może przyznać punkty na karcie oceny końcowej oceniając strategiczne znaczenie danej inwestycji dla rozwoju polskiego sportu.

8. Ostateczny wykaz zadań inwestycyjnych, zarówno tych rekomendowanych przez Komisję Ministrowi do ujęcia w Planie Wieloletnim i Planie Rocznym jak i tych, które nie uzyskały rekomendacji Komisji, przedstawia zbiorczy Protokół z oceny zgłoszeń.

9. Ocena merytoryczna zgłoszeń dokonywana jest w szczególności w oparciu o kryteria dotyczące:

1) kategorii sportu, na potrzeby którego realizowane jest zadanie inwestycyjne (priorytet dla sportów olimpijskich), zapotrzebowania na obiekt danego typu w regionie/kraju (stopień nasycenia obiektami dla danego sportu oraz we wskazanej lokalizacji);

2) potencjału sportowego lokalizacji zadania inwestycyjnego;

3) strategicznego charakteru zadania inwestycyjnego dla danego sportu;

4) terminarza przyznanych lub planowanych do organizacji w Polsce zawodów najwyższej rangi;

5) wytycznych programowo-funkcjonalnych dla obiektów sportowych, uwzględniających aktualne kryteria określone przez międzynarodowe federacje sportowe w danym sporcie;

6) wysokość kosztu inwestycji do zaplanowanego efektu sportowego;

7) wpływu zadania inwestycyjnego na promocję i popularyzację danego sportu oraz zgodność z ogólnymi celami Ministerstwa dotyczącymi upowszechniania aktywności fizycznej;

8) stopnia przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji oraz koncepcji wnioskodawcy w zakresie późniejszego utrzymania i wykorzystania obiektu.

§ 3. Wzór protokołu zbiorczego z oceny zgłoszeń przez Komisję określa załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komisji.

§ 4. Ostateczne rozstrzygnięcie o zakwalifikowaniu zadań inwestycyjnych do Planu Wieloletniego i do Planu Rocznego oraz o wysokości przyznanego dofinansowania należy do decyzji Ministra Sportu i Turystyki.

Załącznik nr 1
do Regulaminu prac Komisji

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2
do Regulaminu prac Komisji

infoRgrafika

Załącznik nr 3
do Regulaminu prac Komisji

infoRgrafika

Załącznik nr 4
do Regulaminu prac Komisji

infoRgrafika

Załącznik nr 5
do Regulaminu prac Komisji

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama