reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 5 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 47):

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Tryb procedowania wniosków o ustanowienie kwalifikacji określa Regulamin procedowania Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki w zakresie oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z rekomendacją, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Tryb procedowania wniosków o ustanowienie instytucji certyfikującej dla kwalifikacji rynkowej określa Regulamin procedowania Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki w zakresie oceny wniosku o ustanowienie Instytucji Certyfikującej dla kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.";

2) w załączniku do zarządzenia nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r.:

a) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub jeden z Wiceprzewodniczących na wniosek Departamentu Sportu Wyczynowego.",

b) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zaproszenie informujące o zwołaniu posiedzenia Rady doręcza się członkom Rady na co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej.".

3) po załączniku do zarządzenia dodaje się załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia w brzmieniu nadanym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN PROCEDOWANIA RADY DO SPRAW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KADR KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE OCENY WNIOSKU O WŁĄCZENIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI]

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 5 lipca 2019 r.

REGULAMIN PROCEDOWANIA RADY DO SPRAW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KADR KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE OCENY WNIOSKU O WŁĄCZENIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

§ 1. Wnioski o ustanowienie kwalifikacji kierowane do Ministerstwa Sportu i Turystyki (zwanego dalej MSiT), przekazywane są przez Departament Sportu Wyczynowego drogą mailową do członków Rady celem ich przeanalizowania przed najbliższym posiedzeniem oraz zebrania informacji o potencjalnych podmiotach do konsultacji społecznych oraz specjalistach przygotowujących opinię nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia danej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu kwalifikacji (zwanego dalej ZSK).

§ 2. 1. Na pierwszym posiedzeniu Rady (licząc od daty wpłynięcia wniosku) wniosek jest dyskutowany. Rada przedstawia Ministrowi Sportu i Turystyki (zwanego dalej Ministrem) propozycje podmiotów reprezentatywnych dla kwalifikacji celem przeprowadzenia konsultacji środowiskowych (rekomendowane jest wskazanie minimum dwóch podmiotów) oraz proponuje kandydatury na specjalistów do wykonania oceny społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia danej kwalifikacji do ZSK (rekomendowane jest przedstawienie minimum dwóch osób). Proponowani specjaliści muszą spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 986).

2. Jeden z proponowanych specjalistów jest wyłaniany spośród członków Rady oraz pełni funkcję koordynatora merytorycznego wniosku. Koordynator sporządza opinię do danego wniosku oraz dokonuje analizy opinii innych specjalistów oraz uwag z konsultacji środowiskowych.

3. Ze względu na potencjalny konflikt interesów w procesie oceny wniosku, Rada, przy wyborze podmiotów do przeprowadzenia konsultacji środowiskowych oraz specjalistów do oceny społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia danej kwalifikacji, powinna unikać proponowania podmiotów i osób, które z wnioskodawcą mogą łączyć bliskie relacje zawodowe lub osobiste.

§ 3. 1. Po zebraniu przez MSiT kompletu opinii z konsultacji środowiskowych oraz opinii specjalistów, przekazywane są one drogą mailową do członków Rady, celem przeanalizowania przed kolejnym posiedzeniem.

2. Na najbliższym posiedzeniu Rady opinie z konsultacji społecznych i opinie specjalistów są referowane przez koordynatora merytorycznego dla danej kwalifikacji. Koordynator przedstawia też swoje stanowisko co do oceny danego wniosku. Następnie dany wniosek jest poddawany dyskusji na forum Rady i podejmowana jest decyzja co do rekomendacji dla Ministra o włączeniu kwalifikacji do ZSK, skierowaniu wniosku do poprawy lub o jego odrzuceniu. Decyzja podejmowana jest większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje decyduje koordynator merytoryczny wniosku. W imieniu Rady rekomendację podpisuje Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady oraz Sekretarz Rady.

§ 4. 1. Rada może wydać rekomendację dla Ministra co do przyjęcia/odrzucenia wniosku lub skierowania wniosku do poprawy. W przypadku rekomendacji skierowania wniosku do poprawy, Rada, za pośrednictwem MSiT, wskazuje wnioskodawcy elementy wniosku wymagające zmian i/lub uzupełnienia.

2. Wzór rekomendacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu procedowania Rady w zakresie oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

3. W przypadku uwag wnioskodawcy do rekomendacji Rady, koordynator merytoryczny uczestniczy w negocjacjach MSiT z wnioskodawcą nad ostateczną decyzją co do danego wniosku.

4. Jeżeli w toku negocjacji z wnioskodawcą doszło do istotnych zmian w stosunku do rekomendacji Rady, na wniosek koordynatora, uwagi do wniosku są omawiane na kolejnym posiedzeniu Rady.

5. W przypadku gdy rekomendacje Rady podlegają negocjacjom z wnioskodawcą, po ich zakończeniu Rada przedstawia Ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej końcową opinię co do przyjęcia lub odrzucenia wniosku.

6. Wzór końcowej opinii Rady stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania Rady w zakresie oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

§ 5. 1. Na posiedzeniu, na którym Rada rekomenduje Ministrowi włączenie kwalifikacji do ZSK, proponowany jest skład osobowy zespołu ekspertów do przygotowania rekomendacji dla przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (zwanej dalej PRK) do danej kwalifikacji (3 lub 5 osób). Proponowani eksperci muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

2. Ekspertami pracującymi nad rekomendacją dla Ministra co do przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, powinny być w pierwszej kolejności osoby uczestniczące nad opracowaniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie oraz członkowie Rady, celem utrzymania spójnych kryteriów w tym procesie. Wskazana jest merytoryczna i praktyczna znajomość formy sportu, z którą związana jest dana kwalifikacja. Jednakże Rada może również wskazać ekspertów zewnętrznych do przypisania poziomu PRK dla danej kwalifikacji.

§ 6. 1. Celem zwiększenia efektywności prac, pomiędzy posiedzeniami Rady członkowie mogą wymieniać swoje uwagi co do procedowania nad wnioskiem. Wskazany jest kontakt mailowy podawany do wiadomości wszystkich członków Rady.

2. Rekomendowany jest termin przekazania dokumentów dotyczących wniosków o ustanowienie kwalifikacji rynkowej do członków Rady nie później niż 10 dni przed jej posiedzeniem.

§ 7. Ze względu na potencjalny konflikt interesów w procesie oceny wniosku, członkowie Rady włączeni w przygotowanie danego wniosku, powinni być wyłączeni z wykonania opinii na jego temat, zarówno w formie konsultacji społecznych, jak i formie w opinii nt. przydatności społeczno-gospodarczej kwalifikacji. Mogą natomiast uczestniczyć w dyskusjach Rady i w głosowaniu.

§ 8. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej
przy Ministrze Sportu i Turystyki w zakresie oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 2
do Regulaminu Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej
przy Ministrze Sportu i Turystyki w zakresie oceny wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 5 lipca 2019 r.

REGULAMIN PROCEDOWANIA RADY DO SPRAW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KADR KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE OCENY WNIOSKU O USTANOWIENIE INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ DLA KWALIFIKACJI RYNKOWEJ WŁĄCZONEJ DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

§ 1. 1. Wnioski o ustanowienie Instytucji Certyfikującej (IC) dla danej kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kierowane do MSiT, przekazywane są przez Departament Sportu Wyczynowego (DSW) drogą mailową do członków Rady celem ich przeanalizowania przed najbliższym posiedzeniem.

2. Decyzję o wystąpieniu o opinię Rady w zakresie wniosku o ustanowienie IC podejmuje po indywidualnej wstępnej ocenie DSW.

§ 2. 1. Na pierwszym posiedzeniu Rady (licząc od daty wpłynięcia wniosku) wniosek wymagający w opinii DSW opinii Rady, jest dyskutowany i podejmowana jest decyzja co do rekomendacji dla Ministra Sportu i Turystki (zwanego dalej Ministrem) o ustanowienie IC, skierowaniu wniosku do poprawy lub o jego odrzuceniu. Decyzja podejmowana jest większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje Przewodniczący lub prowadzący posiedzenie jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

2. Rada wydaje rekomendację co do przesłanych wniosków o ustanowienie IC w odniesieniu do treści wniosku opisanej w art. 25 ust. 2 pkt. 5 i 7 oraz art. 42 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

3. Wzór rekomendacji stanowi załącznik do Regulaminu Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej w zakresie oceny wniosku o ustanowienie Instytucji Certyfikującej dla kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

§ 3. 1. Celem zwiększenia efektywności prac, pomiędzy posiedzeniami Rady członkowie mogą wymieniać swoje uwagi co do procedowania nad wnioskiem. Wskazany jest kontakt mailowy podawany do wiadomości wszystkich członków Rady.

2. Rekomendowany jest termin przekazania dokumentów dotyczących wniosków o ustanowienie Instytucji Certyfikującej do członków Rady nie później niż 5 dni roboczych przed jej posiedzeniem.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na odległość.

Załącznik
do Regulaminu procedowania Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej
przy Ministrze Sportu i Turystyki w zakresie oceny wniosku o ustanowienie Instytucji Certyfikującej
dla kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama