REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie utworzenia zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 4, w związku z art. 12 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Tworzy się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „Ministerstwem”, zespół zarządzania kryzysowego.

2. W skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej „Zespołem”, wchodzą:

1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – przewodniczący;

2) Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – zastępca przewodniczącego;

3) zastępca dyrektora Biura Ministra – sekretarz;

4) członkowie:

a) dyrektor Biura Ministra;

b) dyrektor Biura Administracyjnego;

c) dyrektor Biura Dyrektora Generalnego;

d) dyrektor Departamentu Informatyki.

3. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zaprosić do udziału w jego pracach, na prawach członka Zespołu, przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 2.
 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

2. Do zadań przewodniczącego zespołu należy, w szczególności:

1) organizowanie pracy Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy zadaniowe i doradcze, w skład których wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa, wskazani przez członków Zespołu.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

5. Do zadań Sekretarza Zespołu należy, w szczególności:

1) organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;

2) prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołu z posiedzenia Zespołu.

§ 3.
 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa.

2. Protokół z posiedzenia Zespołu powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Zespołu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treści podjętych rozstrzygnięć lub sformułowanych wniosków. Protokół podpisują przewodniczący Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

3. W przypadku zgłoszenia przez członka Zespołu odrębnego stanowiska do podjętych rozstrzygnięć lub sformułowanych wniosków, jest ono odnotowywane w protokole.

4. Obsługę pracy Zespołu zapewnia Biuro Ministra we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

§ 4.
 Traci moc zarządzenie Nr 7 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia zespołu zarządzania kryzysowego i określenia jego organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy.
§ 5.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, poz. 908 i 951.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-03
  • Data wejścia w życie: 2013-03-27
  • Data obowiązywania: 2013-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA