REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
§ 2.
 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach obronnych – rozumie się przez to zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z przepisów aktów normatywnych;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;

3) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Rozwoju Regionalnego;

4) komórkach organizacyjnych – rozumie się przez to komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

§ 3.
 Do zadań obronnych wykonywanych w Ministerstwie zalicza się w szczególności:

1) planowanie obronne;

2) tworzenie systemu stałego dyżuru;

3) przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;

4) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań;

5) planowanie i organizowanie świadczeń niezbędnych do realizacji zadań;

6) gotowość do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza;

7) współpraca cywilno-wojskowa;

8) uwzględnianie potrzeb obronnych państwa w planowaniu przestrzennym;

9) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego.

§ 4.
 1. Realizację zadań obronnych Ministra w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie koordynuje Biuro Ministra.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa współdziałają z Biurem Ministra w realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 5.
 1. W komórkach organizacyjnych zadania obronne wykonują pracownicy wyznaczeni przez kierowników tych komórek.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych uwzględniają zadania obronne w regulaminach wewnętrznych komórek i opisach stanowisk pracowników wyznaczonych do wykonywania zadań obronnych.

§ 6.
 1. Planowanie obronne obejmuje w szczególności:

1) programowanie obronne;

2) planowanie operacyjne;

3) przegląd obronny.

2. W ramach programowania obronnego Biuro Ministra, w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego, opracowuje, uzgadnia i aktualizuje program pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej rozwój regionalny.

3. W ramach planowania operacyjnego:

1) Biuro Ministra opracowuje, uzgadnia i aktualizuje plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej rozwój regionalny;

2) komórki organizacyjne Ministerstwa, w uzgodnieniu z Biurem Ministra, opracowują karty realizacji zadań operacyjnych.

4. W planie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 uwzględnia się zadania operacyjne przewidziane do wykonania przez komórki organizacyjne.

5. W ramach przeglądu obronnego Biuro Ministra sporządza Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych obejmujący ocenę stanu przygotowań obronnych w dziale administracji rządowej rozwój regionalny.

§ 7.
 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej organizuje się w Ministerstwie system stałego dyżuru.

2. Zasady funkcjonowania oraz organizację systemu stałego dyżuru określa zarządzenie Ministra w sprawie organizacji stałego dyżuru.

§ 8.
 1. Przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym obejmuje przygotowanie głównego stanowiska kierowania Ministra:

1) w stałej siedzibie;

2) w zapasowym miejscu pracy.

2. Za przygotowanie stanowisk kierowania odpowiada Biuro Ministra, we współpracy w szczególności z Departamentem Informatyki oraz Biurem Administracyjnym.

3. Biuro Ministra opracowuje dokumentację związaną z funkcjonowaniem Ministerstwa w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym:

1) regulamin organizacyjny, plan przemieszczania do zapasowego miejsca pracy – we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;

2) regulamin pracy na stanowiskach kierowania – we współpracy z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

4. Usytuowanie stanowisk kierowania określa zarządzenie Ministra w sprawie usytuowania stanowisk kierowania.

§ 9.
 1. Zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych obejmuje zwolnienie pracowników Ministerstwa z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w drodze reklamowania z urzędu i na wniosek.

2. Reklamowanie z urzędu realizuje Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, we współpracy z Biurem Ministra.

3. Reklamowanie na wniosek realizuje Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, we współpracy z Biurem Ministra oraz komórkami organizacyjnymi, na rzecz których wykonują zadania osoby przewidziane do reklamowania.

4. Komórki organizacyjne, w uzgodnieniu z Biurem Ministra, występują do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi o reklamowanie podlegających obowiązkowi służby wojskowej pracowników wykonujących zadania obronne realizowane przez te komórki.

§ 10.
 1. Planowanie i organizowanie świadczeń niezbędnych do realizacji zadań obejmuje:

1) określenie potrzeb w zakresie nieruchomości, urządzeń, sprzętu transportowego i osób, zapewniających realizację zadań;

2) wnioskowanie do właściwych organów administracji o nałożenie na wskazane podmioty i osoby obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych.

2. Za planowanie i organizowanie świadczeń odpowiada Biuro Ministra.

3. Zadania związane z przyjmowaniem obiektów, urządzeń i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych wykonuje Biuro Ministra we współpracy z Departamentem Informatyki oraz Biurem Administracyjnym.

§ 11.
 1. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (Host Nation Support – HNS) obejmuje tworzenie punktu kontaktowego HNS w Ministerstwie oraz gotowość do udzielenia informacji.

2. Zadania Punktu kontaktowego HNS wykonuje Biuro Ministra.

§ 12.
 1. Współpraca cywilno-wojskowa obejmuje w szczególności udział w przygotowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie planowania i prowadzenia operacji wojskowych z udziałem podmiotów cywilnych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje Biuro Ministra we współdziałaniu z Departamentem Koordynacji Polityki Strukturalnej.

§ 13.
 1. Uwzględnianie potrzeb obronnych państwa w planowaniu przestrzennym polega na zapewnieniu warunków do obrony państwa poprzez uwzględnianie tych potrzeb w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje Departament Polityki Przestrzennej, we współpracy z Biurem Ministra.

§ 14.
 1. Szkolenie obronne obejmuje:

1) programowanie i planowanie szkolenia;

2) kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu;

3) zapewnienie środków i warunków do realizacji procesu szkolenia oraz realizację szkolenia;

4) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

2. Szkoleniu obronnemu podlegają:

1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie:

a) sekretarz stanu,

b) podsekretarze stanu,

c) dyrektor generalny,

d) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy,

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych, a w szczególności:

a) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy do spraw obronnych,

b) pracownicy, o których mowa w § 5.

3. Sprawy organizacji szkolenia obronnego w Ministerstwie prowadzi Biuro Ministra.

§ 15.
 Traci moc zarządzenie nr 19 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony oraz zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania stanowisk kierowania.
§ 16.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2012 r., poz. 1101, poz. 1407 i 1445.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-03
  • Data wejścia w życie: 2013-03-27
  • Data obowiązywania: 2013-03-27
  • Dokument traci ważność: 2017-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA