REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.1)), w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej organizuje się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „Ministerstwem”, system stałego dyżuru.

2. System stałego dyżuru organizowany jest poprzez zespół stałego dyżuru Ministerstwa oraz dyżur w komórkach organizacyjnych.

§ 2.

 1. Zespół stałego dyżuru organizuje się w formie całodobowej służby dyżurnej pełnionej w systemie dwuzmianowym.

2. Skład zespołu stałego dyżuru ustala w drodze decyzji Dyrektor Generalny Ministerstwa.

3. Do zespołu stałego dyżuru nie powołuje się pracowników posiadających przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych RP lub wyznaczonych do realizacji innych zadań obronnych w Ministerstwie.

§ 3.

 1. Dyżur w komórkach organizacyjnych pełniony jest w godzinach pracy oraz w sytuacjach szczególnych w systemie całodobowym, przez wyznaczonych w komórkach pracowników – punkty kontaktowe stałego dyżuru.

2. Decyzję o wprowadzeniu całodobowych dyżurów w komórkach organizacyjnych Ministerstwa podejmuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.

§ 4.

 1. Stały dyżur uruchamia Minister Rozwoju Regionalnego.

2. W stanie stałej gotowości obronnej państwa, w celu realizacji zadań szkoleniowych stały dyżur może być uruchamiany w pełnym lub ograniczonym zakresie przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

3. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru podejmuje podmiot, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

§ 5.

 1. Przygotowanie osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru, obejmujące szkolenie przygotowawcze, doskonalenie umiejętności oraz treningi praktycznego wykonywania stałego dyżuru organizuje i prowadzi Biuro Ministra.

2. Sprawy organizacyjne, w tym strukturę, wyposażenie, organizację łączności, dokumentację, szczegółowe obowiązki i zadania, miejsce, tryb wykonywania oraz plan dyżurów określa „Instrukcja stałego dyżuru Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”.

§ 6.

 1. Nadzór nad realizacją zadań stałego dyżuru Ministerstwa sprawuje Biuro Ministra.

2. Nadzór nad realizacją dyżuru w komórkach organizacyjnych Ministerstwa sprawują kierownicy tych komórek.

§ 7.

 Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru oraz zarządzenie nr 21 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

§ 8.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2012 r., poz. 1101, poz. 1407 i 1445.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-03
  • Data wejścia w życie: 2013-03-27
  • Data obowiązywania: 2013-03-27
  • Dokument traci ważność: 2023-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA