REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 11 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w załączniku nr 1 Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad ochrony przetwarzania danych osobowych w komórkach organizacyjnych ministerstwa oraz w podmiotach, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych;”;

2) w § 21 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przeprowadzanie kontroli, o których mowa w § 20 pkt 11, w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych;”;

3) § 26 otrzymuje brzmienie:

„1. Administrator bezpieczeństwa informacji, przy współudziale administratora bezpieczeństwa informacji do spraw zabezpieczenia danych osobowych w systemach informatycznych, przeprowadza kontrole przestrzegania zasad ochrony przetwarzania danych osobowych w wybranych komórkach organizacyjnych oraz w wybranych podmiotach, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, wynikających z przepisów prawa, regulacji wewnętrznych ministerstwa oraz z zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Za zgodą administratora danych, kontrola w podmiotach, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, może zostać zlecona innym podmiotom zewnętrznym.

3. Z przeprowadzonych kontroli są sporządzane raporty, przedkładane administratorowi danych za pośrednictwem dyrektora generalnego Ministerstwa.”;

4) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju Regionalnego : E. Bieńkowska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.


Załącznik 1. [Zakres obowiązków komórek organizacyjnych ministerstwa w zakresie ochrony danych osobowych]

Załącznik do zarządzenia nr 15 Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 11 września 2013 r.

„Załącznik nr 9
do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Zakres obowiązków komórek organizacyjnych ministerstwa w zakresie ochrony danych osobowych

 

Komórka organizacyjna ministerstwa

Zakres obowiązku

1.

Wszystkie komórki organizacyjne

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz regulacjami wewnętrznymi ministerstwa.

2.

Biuro Dyrektora Generalnego

Koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych, w obszarze ustalonym w regulaminie organizacyjnym ministerstwa.

3.

Biuro Dyrektora Generalnego

Inicjowanie i organizowanie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych w ministerstwie.

4.

Departament Informatyki

Zarządzanie systemami informatycznymi ministerstwa w zakresie określonym w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

5.

Wszystkie komórki organizacyjne we współpracy z Biurem Administracyjnym

Zabezpieczenie pomieszczeń, w których znajduje się sprzęt komputerowy, teletransmisyjny oraz komputerowe nośniki wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to również pomieszczeń, w których jest przechowywany sprzęt uszkodzony i uszkodzone nośniki, zawierające dane osobowe.

6.

Wszystkie komórki organizacyjne we współpracy z Biurem Administracyjnym

Zabezpieczenie pomieszczeń oraz szaf, w których znajdują się dokumenty zawierające dane osobowe.

7.

Biuro Administracyjne

Zabezpieczenie dokumentów źródłowych i elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, przekazywanych do archiwum.”.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-12
  • Data wejścia w życie: 2013-09-11
  • Data obowiązywania: 2013-09-11
  • Dokument traci ważność: 2019-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA