REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 38

ZARZĄDZENIE Nr 33 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 23 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w celu realizacji przepisów:

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289)

zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale II w § 2 ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Dowody księgowe zewnętrzne obce z datą operacji gospodarczej z poprzednich miesięcy mające wpływ na kwoty ujęte w sprawozdaniach budżetowych otrzymane przez DBR do 6-go dnia danego miesiąca i przez BDG i DBI po kontroli merytorycznej do 4 dnia danego miesiąca są ujmowane jako zobowiązanie poprzedniego miesiąca. W sprawozdaniach budżetowych za grudzień oraz rocznych ujmuje się dowody księgowe, które wpłyną do BDG, DBR i DBI na 3 dni robocze przed upływem terminu złożenia sprawozdań za grudzień i rocznych dysponenta trzeciego stopnia oraz własnych sprawozdań jednostkowych dysponentów części budżetowych. W przypadku otrzymania dowodów księgowych po tym terminie do dnia sporządzenia sprawozdań finansowych za dany rok, sporządzana jest korekta sprawozdań budżetowych, w których ujmowane są otrzymane dowody księgowe.”

2) w rozdziale III w § 3

a) ust. 35 otrzymuje brzmienie:

„35. Dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym stosowany jest system informatyczny firmy QNT – moduł QDeklaracje oraz moduł F_K.”

b) dodaje się ust. 41 w brzmieniu:

„41. W systemie informatycznym Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w module F_K prowadzona jest ewidencja księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Ewidencja odbywa się w oparciu o zakładowy plan kont określony przez Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Nadzór i odpowiedzialność za prowadzoną ewidencję księgową sprawuje Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.”

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-28
  • Data wejścia w życie: 2014-05-28
  • Data obowiązywania: 2014-05-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA