| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020, zwany dalej „Komitetem”.
§ 2.
1. Do zadań Komitetu należy:

1) systematyczny przegląd wdrażania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, zwanego dalej „PO PW” i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;

2) analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie PO PW, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie spraw wskazanych w ust. 2–4;

3) konsultowanie i akceptowanie zmian PO PW proponowanych przez Instytucję Zarządzającą, zwaną dalej „IZ”;

4) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO PW, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

2. Komitet rozpatruje w szczególności:

1) wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie PO PW;

2) postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące PO PW, w tym wykorzystanie wyników ewaluacji;

3) postępy w realizacji strategii komunikacji tj. rozpatrywanie informacji o postępach w realizacji „Strategii komunikacji Programu Polska Wschodnia 2014–2020” i analizę wyników realizacji tej strategii, dokonanej przez IZ oraz informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok;

4) wdrażanie dużych projektów;

5) działania mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu;

6) działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju;

7) działania w ramach PO PW odnoszące się do spełnienia warunków wstępnych;

8) wdrażanie instrumentów finansowych.

3. Komitet może rozpatrywać wytyczne programowe dla PO PW i ich zmiany.

4. Komitet rozpatruje i zatwierdza:

1) metodykę i kryteria wyboru projektów, po rozważeniu propozycji lub rekomendacji właściwych ciał koordynacyjnych;

2) roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania PO PW;

3) plan ewaluacji dla PO PW i wszelkie zmiany planu;

4) strategię komunikacji dla PO PW oraz jej zmiany;

5) wszelkie propozycje IZ dotyczące zmian PO PW.

§ 3.
1. W skład Komitetu wchodzą:

1) ze strony rządowej:

a) przewodniczący – Podsekretarz Stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nadzorujący departament wykonujący zadania IZ PO PW –jako przedstawiciel IZ PO PW,

b) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, jako: – IZ PO PW, IZ Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020, IZ Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa, Instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki, ze względu na zakres PO PW,

e) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw transportu, ze względu na zakres POPW,

f) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

g) przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – jako Instytucji Pośredniczącej,

h) przedstawiciel Centrum Unijnych Projektów Transportowych – jako Instytucji Pośredniczącej,

i) przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej,

j) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania,

k) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;

2) ze strony samorządowej:

a) po jednym przedstawicielu każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

– Unii Metropolii Polskich,

– Unii Miasteczek Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich RP,

– Związku Miast Polskich,

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Województw RP,

b) po jednym przedstawicielu instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi z województw objętych PO PW 2014–2020 tj.:

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014–2020,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014–2020,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020,

– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014–2020;

3) ze strony partnerów spoza administracji:

a) po jednym przedstawicielu każdej z organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), tj.:

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawców RP,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club,

b) przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej,

c) przedstawiciel Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,

d) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), wyłonionych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego tj.:

– jeden przedstawiciel organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska,

– jeden przedstawiciel organizacji działającej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości,

– jeden przedstawiciel organizacji działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans lub niedyskryminacji,

– jeden przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych,

e) przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego wskazany przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. W posiedzeniach Komitetu uczestniczą w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania:

1) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji.

3. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

4. W skład Komitetu wchodzi przedstawiciel Komisji Europejskiej pełniący rolę doradczą.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście lub przez wyznaczonych zastępców.

§ 4.
1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Komitetu kieruje Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel IZ PO PW.

§ 5.
1. Zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa regulamin działania Komitetu przyjęty uchwałą Komitetu na pierwszym posiedzeniu.

2. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

3. Do udziału w głosowaniu upoważniony jest członek, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca. Inni przedstawiciele danej instytucji bądź organizacji nie mają prawa do głosowania.

4. W przypadku tej samej liczby oddanych głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego.

5. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności realizowanych zadań, Komitet może powoływać grupy robocze.

§ 6.
1. Komitet powołuje się na czas realizacji PO PW.

2. Okres działania Komitetu może być przedłużony, jeżeli okaże się to niezbędne dla realizacji powierzonych mu zadań.

§ 7.
Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu, którego funkcję pełni komórka organizacyjna realizująca zadania IZ PO PW w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§ 8.
Koszty związane z działalnością Komitetu są refundowane ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 lub Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10 poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »