| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w celu realizacji przepisów:

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.2)),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)),

3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289)

– zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 6), wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „Zasady organizacji rachunkowości”:

1) w rozdziale I w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej określone zostały w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Ministerstwa w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki materiałowej w MIiR.”;

2) w rozdziale II w § 2:

a) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu komputera. Do prowadzenia ewidencji w Ministerstwie wykorzystywany jest system informatyczny Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wersja – 7.19 moduł F_K i wersja 7.19 – moduł Fundusze. Zmiany wersji oprogramowania zatwierdzane są przez Dyrektora Departamentu Informatyki lub osobę zastępującą, po akceptacji wersji przez BDG i DBR. Zmiany w systemie będą jednocześnie przesyłane do DBI w celu weryfikacji zmian.”,

b) w ust. 15 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Na prawach oryginału traktowane są faktury lub inne dowody księgowe otrzymywane drogą elektroniczną pod warunkiem zapewnienia autentyczności ich pochodzenia, integralności treści oraz czytelności.”,

c) w ust. 16 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„16. Ewidencja księgowa, o której mowa w ust. 3 i 5 prowadzona jest w szczególności dla programów realizowanych w ramach NPR 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013, EFTA, programów perspektywy finansowej 2014-2020.”,

d) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Wyodrębnienie księgowe programów, o których mowa w ust. 16, polegające na prowadzeniu oddzielnych rejestrów księgowych lub słowników ewidencji analitycznej, umożliwia ustalenie stanu realizacji poszczególnych programów.”,

e) w ust. 19 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

„W przypadku dowodów księgowych stanowiących podstawę ewidencji operacji związanych z prowadzeniem rachunków programowych za datę operacji gospodarczej przyjmuje się datę wystawienia dowodu księgowego.”,

f) ust. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Dowody księgowe wystawiane przez Ministerstwo księgowane są z datą ich wystawienia. Za datę operacji gospodarczej przyjmuje się datę wystawienia dowodu, z zastrzeżeniem rozdziału III.”,

g) w ust. 28 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według następujących zasad:

– akcje, udziały i inne papiery wartościowe notowane według wartości z ostatniej sesji ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego,

– akcje, udziały i inne papiery wartościowe nienotowane nie podlegają aktualizacji i ujmowane są w wartości nominalnej.”,

h) w ust. 30 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

„W stosunku do osób przystępujących do egzaminów zwrot nadpłaconych środków następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w formie gotówkowej w kasie, jeśli przystępujący do egzaminu nie wskaże rachunku bankowego.”,

i) po ust. 35 dodaje się ust. 36 w brzmieniu:

„36. Do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stosuje się przepisy określone w dziale III ustawy Ordynacja podatkowa.”;

3) w rozdziale IV w § 4:

a) w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) obsługi finansowej środków pochodzących z funduszy strukturalnych, wspólnych budżetów pomocy technicznej oraz innych środków otrzymanych na realizację programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS);

6) wydatków poświadczonych do Komisji Europejskiej (KE), w tym: zadeklarowanych, wnioskowanych i refundacji z KE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych dla NSRO 2007-2013 oraz krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wkładu publicznego, programów EWT, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypłaty dokonywane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego (NBP) z rachunków bieżących, rachunków programowych i rachunków walutowych prowadzonych dla obsługi wspólnych budżetów programów EWT, rachunków EISP oraz rachunków EIS zarządzanych przez Ministerstwo realizowane są z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (system VideoTEL).”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Ewidencja kwot zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych NSRO 2007-2013 dokonywana jest na kontach księgowych pozabilansowych. Ewidencja ta obejmuje również kwoty wnioskowane do KE, wpływy z KE oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W przypadku ewidencji wydatków zadeklarowanych i kwot wnioskowanych za datę księgowania w systemie księgowym przyjmuje się dzień zatwierdzenia wniosku przez Instytucję Certyfikującą (IC) do KE, natomiast za datę operacji w systemie księgowym przyjmuje się datę wpływu wniosku od Instytucji Zarządzającej (IZ) do IC.

W przypadku ewidencji refundacji wydatków z KE za datę księgowania i datę operacji gospodarczej przyjmuje się datę operacji na rachunkach bankowych Ministra Finansów.”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

„8a. Ewidencja kwot zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) w ramach krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, w których rolę IC pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego prowadzona jest na kontach księgowych pozabilansowych w zakresie wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów.

Ewidencja ta obejmuje również:

– kwoty wnioskowane do KE,

– płatności okresowe (refundacje) otrzymane z KE,

– zaliczki początkowe i roczne otrzymane z KE,

– odsetki narosłe na rachunkach poszczególnych programów operacyjnych.

W przypadku ewidencji wydatków zadeklarowanych oraz odpowiadającego im wkładu publicznego, a także kwot wnioskowanych za datę księgowania i datę operacji gospodarczej w systemie księgowym przyjmuje się dzień zatwierdzenia wniosku przez IC do KE.

W przypadku ewidencji refundacji wydatków z KE za datę księgowania i datę operacji gospodarczej przyjmuje się datę operacji na rachunkach bankowych Ministra Finansów.

8b. Ewidencja wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów, kwot wnioskowanych i refundacji wydatków z KE, o której mowa w ust. 8 i 8a, jest prowadzona w walucie PLN i w walucie EUR przy zastosowaniu kursu wskazanego przez IC w szczegółowości do funduszu, programu operacyjnego i osi priorytetowej, natomiast zaliczki oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych księgowane są w walucie PLN i w walucie EUR w szczegółowości do programu, pod datą operacji na rachunkach bankowych, z zastosowaniem średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia operacji na rachunku bankowym.”,

e) w ust. 10 dodaje się zdanie szóste w brzmieniu:

„Ewidencja bilansowa rozliczeń z KE nie podlega inwentaryzacji drogą potwierdzeń sald. W tym przypadku inwentaryzacja przeprowadzana jest drogą weryfikacji sald.”,

f) w ust. 11 dodaje się zdanie czwarte i zdanie piąte w brzmieniu:

„Ewidencja księgowa rozliczeń z KE oraz ewidencja księgowa z innymi podmiotami przekazującymi środki na realizację programów nie podlega inwentaryzacji drogą potwierdzeń sald. W tym przypadku inwentaryzacja przeprowadzana jest drogą weryfikacji sald.”,

g) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. W przypadku informacji otrzymywanych z BGK, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1539 oraz z 2014 r. poz. 1932), a w szczególności informacji o dokonanych zwrotach, informacji o otrzymanych i zrealizowanych zleceniach płatności, anulowanych zleceniach płatności, korektach zwrotów oraz korektach informacji o zrealizowanych zleceniach płatności, podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dokumenty udostępnione przez BGK w formie elektronicznej.”,

h) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Wypłata, rozliczenie, zwrot środków na rachunki walutowe programów EWT i EISP oraz rachunkach wspólnych budżetów pomocy technicznej EWT dokonywane jest przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO), zgodnie z którą środki z rachunków są wydatkowane, rozliczane, zwracane według kolejności od najwcześniej powstałego zobowiązania/należności do ostatniego.”;

4) uchyla się rozdział VII.

2. Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

Lista sprawdzająca pod względem formalno-rachunkowym dotycząca realizacji wydatków dla programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020

Program......................................

Projekt/Umowa o dofinansowanie/Decyzja numer........................................

Nazwa projektu.......................................

Beneficjent.............................................

Zlecenie płatności numer.........................................

Lp.

WERYFIKACJA POD WZGLĘDEM FORMALNO-RACHUNKOWYM

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

UWAGI

1

Czy zlecenie płatności się nie powtarza?

 

 

2

Czy zlecenie płatności zostało sporządzone na obowiązującym wzorze?

 

 

3

Czy zlecenie płatności zostało podpisane przez upoważnionego pracownika WS/IZ?

 

 

4

Czy wniosek o płatność, na podstawie którego wystawiono zlecenie płatności, został zatwierdzony przez WS/IZ?

 

 

5

Czy dane zawarte w zleceniu płatności są kompletne?

 

 

6

Czy zlecenie płatności jest poprawne pod względem formalno-rachunkowym?

 

 

7

Czy kumulatywna wartość płatności w ramach projektu z uwzględnieniem zlecenia płatności zawiera się w wartości umowy o dofinansowanie?

 

 

8

Czy podano wszystkie informacje niezbędne do realizacji płatności?

 

 

9

Czy WS/IZ nie stwierdziła istnienia przesłanek do wstrzymania płatności?

 

 

10

Czy informacje zawarte w zleceniu płatności są zgodne z danymi ujętymi w systemie SL?

 

 

Wynik weryfikacji

1

Czy zlecenie płatności zostało zakwalifikowane przez DBR do wypłaty?

 

 

Informacje do ujęcia w zapisach księgowych w systemie finansowo-księgowym

1

Kwota zatwierdzona do wypłaty

 

 

2

Czy WS zastosowało pomniejszenia*/zwiększenia*? (*niewłaściwe skreślić)

 

 

3

Wysokość pomniejszenia*/zwiększenia* (*niewłaściwe skreślić)

 

 

4

Czy WS/IZ upoważniła DBR do naliczenia odsetek?

 

 

5

Wartość naliczonych odsetek

 

 

6

Razem kwota do wypłaty

 

 

 

Sporządził:

Data:

Podpis:

Sprawdził:

Data:

Podpis:

Zatwierdził:

Data:

Podpis:

3. W załączniku nr 2 „Zakładowy plan kont”:

1) w rozdziale I w § 1 w ust. 2:

a) w pkt 1 po wyrazach „(Dz. Urz. UE 210 z dnia 31.07.2006 r. z późn. zm.)” dodaje się wyrazy:

„dla programów NSRO 2007-2013 oraz zgodnie z art. 125 lit. b i 126 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 dla programów perspektywy finansowej 2014-2020”,

b) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

c) xxx - xxx - xxx - xxx – dalsze cyfrowe symbole określają analitykę w ramach programów NPR 2004-2006 w szczególności: np. program, projekt, priorytet, działanie, źródło finansowania, rodzaj operacji finansowej, w zakresie ewidencji kwot poświadczonych KE z wyłączeniem EWT i EISP w szczególności: zaliczki, odsetki, refundacje oraz w ramach budżetu środków europejskich w szczególności: zaliczki, refundacje, zwroty środków, zwroty nadpłaconych środków lub słowniki ewidencji analitycznej określające w szczególności: program/projekt, zadanie, źródło finansowania, zadanie w układzie zadaniowym (nie dotyczy rachunków programowych).”;

2) w rozdziale II w § 2 w ust. 1 w tabeli dodaje się pozycje:

a) „030 – Długoterminowe aktywa finansowe”,

b) „073 – Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”,

c) „298 – Rozliczenia z tytułu wystawianych faktur”,

d) „340 – Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów”,

e) „924 – Należności warunkowe”;

3) w rozdziale III w § 3:

a) w ust. 1:

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Konto 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe”

Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji, udziałów i innych długoterminowych aktywów finansowych o terminie wykupu dłuższym niż 1 rok.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.”,

– po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) Konto 073 – „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”

Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.”,

– w pkt 24 dodaje się zdanie szóste w brzmieniu:

„Na koncie 221 zachowuje się zasadę czystości obrotów, co oznacza, że wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.”,

– po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

„40a) Konto 298 – „Rozliczenia z tytułu wystawianych faktur”

Konto 298 służy do tworzenia automatów księgowych, za pomocą których prowadzona jest ewidencja operacji z tytułu wystawianych faktur sprzedaży.

Na stronie Wn i na stronie Ma konta 298 ujmuje się należności z tytułu wystawionych faktur sprzedaży. Konto 298 nie wykazuje sald na koniec każdego miesiąca.”,

– po pkt 44 dodaje się pkt 44a w brzmieniu:

„44a) Konto 340 – „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów”

Konto 340 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów w magazynach. Na stronie Wn konta 340 ujmuje się rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów w magazynach, zaś na stronie Ma utworzenie odpisów.

Konto 340 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących zapasy w magazynach.”,

b) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Konto 924 – „Należności warunkowe”

Konto 924 służy do ewidencji należności z odroczonym terminem płatności wynikających z wydanych decyzji, których powstanie uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń.

Na stronie Wn konta 924 ujmowana jest wartość należności warunkowych.

Na stronie Ma konta 924 ujmowana jest wartość wygasłych należności warunkowych.

Konto 924 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan należności warunkowych.

Ewidencja analityczna konta 924 prowadzona jest z podziałem na poszczególne rodzaje należności warunkowych.”;

4) w rozdziale IV w § 4:

a) w ust. 1 w tabeli w części „2. Konta pozabilansowe” po pozycji 916 dodaje się pozycje 917 i 918 w brzmieniu:

„917 – Ewidencja wydatków wnioskowanych do Komisji Europejskiej oraz wpływów z Komisji Europejskiej

918 – Ewidencja wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej oraz odpowiadającego im wkładu publicznego”,

b) w ust. 3:

– w pkt 1:

– – w ppkt 1:

– – – po sformułowaniu w brzmieniu: „Na stronie Wn konta 137 ujmowane są w szczególności:” uchyla się pkt 5,

– – – po sformułowaniu w brzmieniu: „Na stronie Ma konta 137 ujmowane są w szczególności:” uchyla się pkt 2,

– – w ppkt 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Konto 210 służy do ewidencji rozliczeń dokonywanych w szczególności: z Komisją Europejską w ramach EWT oraz EISP na poziomie programów i z innymi instytucjami przekazującymi środki na realizację programów, jeżeli przekazanie tych środków wynika z zawartych umów czy porozumień, z wyłączeniem składek przekazywanych do wspólnych budżetów pomocy technicznej.”,

– – w ppkt 4 zdanie drugie i zdanie trzecie otrzymują brzmienie:

„Na stronie Wn konta 213 ujmowane są w szczególności: przypis należności od środków wykorzystanych przez beneficjenta niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur wynikających z realizacji programów, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji lub wezwania wystawionego do beneficjenta; przypis należności na podstawie wezwania do uregulowania wkładu narodowego wystawionego do państwa biorącego udział w programie.

Na stronie Ma konta 213 ujmowane są wpłaty należności z tytułu dochodów ze środków EWT i EISP oraz zmniejszenia uprzednio przypisanych należności.”,

– – w ppkt 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Konto 228 służy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem wydatków ewidencjonowanych na koncie 214 dotyczących programów EWT i EISP.”,

– – w ppkt 11 zdanie szóste otrzymuje brzmienie:

„Na stronie Ma konta 907 ujmowane są w szczególności:

1) środki otrzymane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej na realizację programów objętych tą pomocą w ramach programów NPR 2004-2006.

2) należności do odzyskania od beneficjentów w ramach programów EWT i EISP.”,

– w pkt 2 po ppkt 7 dodaje się ppkt 7a i 7b w brzmieniu:

„7a) Konto 917 – „Ewidencja wydatków wnioskowanych do Komisji Europejskiej oraz wpływów z Komisji Europejskiej”

Konto 917 służy do ewidencji kwot wnioskowanych do KE oraz wpływów z KE w ramach programów perspektywy finansowej 2014-2020, dla których rolę IC pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W ciągu roku ujmuje się w szczególności po stronie Wn konta:

1) zaliczki z KE w szczegółowości do programu,

2) odsetki od środków na rachunku bankowym w szczegółowości do programu,

3) wpływy z tytułu refundacji wydatków z wniosków o płatność od IC do KE w szczegółowości do programu i osi priorytetowej.

Po stronie Ma w ciągu roku ujmowane są w szczególności kwoty wydatków wnioskowanych do KE z wniosku od IC do KE za okres wskazany we wniosku w szczegółowości do programu i osi priorytetowej.

Na koniec roku konto może wykazywać saldo Ma – oznacza wartość środków pozostałą do zrefundowania lub saldo Wn – oznacza wartość zaliczek z Komisji Europejskiej (w przypadku braku refundacji żadnego wniosku). Ewidencja na koncie 917 prowadzona jest w polskich złotych oraz w walucie obcej.

7b) Konto 918 – „Ewidencja wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej oraz odpowiadającego im wkładu publicznego”

Konto 918 służy do ewidencji wydatków zadeklarowanych (kwalifikowalnych) Komisji Europejskiej oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów w ramach programów perspektywy finansowej 2014-2020, dla których rolę IC pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Ewidencję na koncie 918 prowadzi się w polskich złotych oraz w walucie obcej.

Po stronie Ma konta 918 ujmowane są kwoty wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów z wniosku o płatność okresową od IC do KE za okres wskazany we wniosku.

Ewidencja analityczna konta 918 prowadzona jest w szczegółowości do programu i osi priorytetowej.

Na koniec roku konto 918 wykazuje saldo Ma, które oznacza wartość wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów.”,

c) w ust. 4 w tabeli:

– w części I „W zakresie obsługi rachunków programowych w ramach NPR 2004-2006 oraz rachunków programowych i innych środków przekazywanych na realizacje programów EWT i EISP”:

– – uchyla się pkt 4 i 5,

– – pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6.

Zaksięgowanie wartości raportu/wniosku o płatność, zlecenia płatności, którego wykonanie spowoduje konieczność dokonania refundacji wydatków na rzecz beneficjenta z tytułu realizacji projektu/programu EWT i EISP

908

214

 

– w części II „W zakresie ewidencji pozabilansowej wydatków zadeklarowanych i wnioskowanych do KE” po pozycji 9 dodaje się pozycje 9a–9c w brzmieniu:

9a.

Ewidencja wpływów środków z Komisji Europejskiej oraz odsetek narosłych na rachunkach bankowych w ramach krajowych programów operacyjnych

917

 

9b.

Ewidencja kwot wnioskowanych do Komisji Europejskiej w ramach krajowych programów operacyjnych.

 

917

9c.

Ewidencja wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w ramach krajowych programów operacyjnych oraz odpowiadającego im wkładu publicznego

918

 

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem § 1 ust. 3:

1) pkt 2 lit. a, b i d,

2) pkt 3 lit. a tiret pierwsze, drugie i piąte,

3) pkt 4:

a) lit. a,

b) lit. b tiret drugie,

c) lit. c tiret drugie

– z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1–4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »