REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 1987 nr 4 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I LEKKIEGO

z dnia 7 lipca 1987 r.

w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 i z 1985 r. Nr 7, poz. 21) zwanego dalej „rozporządzeniem” zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz A stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, o których mowa w § 4 rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wykaz B stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wykaz C stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnym charakterze, o których mowa w § 18 rozporządzenia w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego stosujących Układ Zbiorowy Pracy dla Budownictwa lub Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Materiałów Budowlanych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,

§ 2.

Prace, o których mowa w § 1, uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

§ 3.

W umowie o pracę zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wykonywanej na stanowisku wymienionym w wykazie.

§ 4.

Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.

§ 5.

Okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zakład pracy stwierdza w zaświadczeniach wystawianych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 19 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 6 sierpnia 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego (Dz. Urz. MPChiL Nr 1 z 1983 r., Nr 7 z 1984 r. i Nr 5 z 1986 r.).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

W porozumieniu:
Minister Pracy, Płac
i Spraw Socjalnych

MINISTER

Janusz Pawłowski

Edward Grzywa

 

Załącznik 1. [Wykaz A stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, o których mowa w § 4 rozporządzenia]

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego
z dnia 7 lipca 1987 r.

WYKAZ A

stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, o których mowa w § 4 rozporządzenia.

Dział I. W górnictwie**)

1. Prace pod ziemią:

1) górnik

2) górnik budowacz

3) górnik ładowacz

4) górnik ładowarkarz

5) górnik ługownik

6) górnik młodszy

7) górnik murarz

8) górnik murarz-betoniarz

9) górnik operator maszyn przodkowych

10) górnik podsadzkarz

11) górnik przodkowy

12) górnik rabunkarz

13) górnik przodowy

14) górnik szybowy

15) górnik szybowy-przodkowy

16) górnik strzałowy

17) górnik wiertacz

18) cieśla dołowy

19) cieśla górniczy

20) cieśla szybowy

21) czyściciel ustępów (asenizator)

22) dyspozytor przewozu dołowego

23) elektromonter aparatury pomiarowo-regulacyjnej

24) elektromonter maszyn i urządzeń górniczych

25) elektromechanik

26) elektromonter urządzeń łączności (telemechanik)

27) elektromonter urządzeń elektrycznych

28) monter elektryk

29) monter mechanik

30) elektromonter automatyki

31) maszynista elektrowozu

32) kołowrociarz

33) maszynista lokomotyw

34) maszynista górniczych maszyn wyciągowych

35) maszynista wyciągu szybowego

36) monter maszyn i urządzeń górniczych

37) monter rurociągów górniczych

39) operator maszyn poza-przodkowych

39) operator pomp odwadniających

40) operator wentylatorów

41) operator pomp i sprężarek

42) operator pomp w kopalniach podziemnych

43) operator przenośników

44) obserwator przenośników

45) pomiarowy

46) próbobiorca

47) ratownik górniczy

48) robotnik dołowy pomocniczy

49) robotnik transportowy

50) sortowacz surowca

51) spawacz dołowy

52) sygnalista

53) sygnalista szybowy

54) ślusarz

55) ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych

56) tokarz

57) wiertacz

58) wulkanizator i zszywacz taśm

59) wydawca materiałów wybuchowych

60) wykrywacz gazów (metaniarz)

61) wozak dołowy

2. Wydobywanie odkrywkowe węgla brunatnego, piasku podsadzkowego, anhydrytu i gipsu:

1) górnik kopalni odkrywkowej

2) górnik wiertacz

3) górnik przodkowy

4) górnik strzałowy

5) elektromonter

6) maszynista stacji pomp i sprężarek

7) maszynista koparek jednonaczyniowych

8) maszynista spycharki

9) operator koparek wielonaczyniowych i zwałowarek

10) operator pomp odwadniających

11) operator pomp i sprężarek

12) operator maszyn i urządzeń górniczych

13) operator taśmociągów i urządzeń pomocniczych

14) pomiarowy górniczy

15) wiertacz

16) wydawca materiałów wybuchowych

17) wulkanizator taśm przenośnikowych

3. Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu:

1) górnik odkrywkowy

2) górnik przodkowy

3) górnik skalnik

4) górnik skalnik-brakarz

5) górnik strzałowy

6) górnik wiertacz

7) strzałowy

8) próbkobiorca

9) maszynista sprężarek

10) maszynista lokomotywki

11) operator stacji pomp

12) maszynista pomp i sprężarek

13) maszynista kolejki linowej

14) maszynista urządzeń urabiających i ładujących

15) maszynista urządzeń krusząco-sortujących

16) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

17) maszynista urządzeń kruszących

18) maszynista (operator) wózka

19) maszynista urządzeń sortujących

20) elektromonter maszyn i urządzeń górniczych

21) maszynista koparki

22) monter maszyn i urządzeń górniczych

23) elektromonter

24) operator koparki jednonaczyniowej

25) operator spycharek i ciągników

26) operator urządzeń krusząco-segregujących

27) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

28) operator urządzeń transportowych

29) operator urządzeń dozujących i pakujących

30) operator urządzeń odpylających

31) operator urządzeń odwadniających

32) operator koparki wielonaczyniowej

33) operator ładowarki

34) operator taśmociągów i urządzeń pomocniczych

35) operator przenośników

36) operator urządzeń myjących

37) przeróbkarz kopalin

38) flotator

39) aparatowy

40) piecowy

41) pakowacz

42) robotnik transportowy

43) robotnik magazynowy

44) robotnik pomocniczy

45) sprzątacz produkcyjny

46) ślusarz

47) suszarniowy

48) wiertacz

49) wydawca materiałów wybuchowych

50) pomiarowy górniczy

51) wiertacz strzałowy

52) wozak

53) maszynista koparki jednonaczyniowej

54) maszynista spycharki

55) silosowy – zatrudniony przy załadunku kruszyw

56) ładowacz materiałów kamiennych

4. Prace wiertnicze, geofizyczne, hydrauliczne i geodezyjne przy poszukiwaniu surowców i wody:

1) wiertacz

2) monter urządzeń i wież wiertniczych

3) motorowy wiertniczy

4) maszynista agregatu prądotwórczego

5) operator agregatu cementacyjnego

6) operator pomp odwadniających

7) operator pomp i sprężarek

8) płuczkowy wierceń

9) robotnik pomocniczy

10) robotnik; transportowy

11) pomiarowy górniczy

5. Praca na zwałowiskach górniczych, hutniczych i elektrociepłowniczych:

1) konserwator tras przenośnikowych

2) operator zwałowarki i urządzeń pomocniczych

3) maszynista agregatu prądotwórczego

4) maszynista (operator) suwnicy

5) mechanik stacji biologicznych i osadników

6) operator (maszynista) koparki

7) operator (maszynista) ładowarki

8) operator przenośników

9) operator rowokoparki

10) operator (maszynista) spycharki

11) operator urządzeń za i wyładunkowych

12) robotnik robót rekultywacyjnych

13) wulkanizator taśm przenośnikowych

14) robotnik pomocniczy

15) operator łopaty mechanicznej

Dział II. W energetyce

1. Prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych:

1) aparatowy

2) cieśla

3) czyściciel kotła

4) dyspozytor nawęglania

5) elektromonter pogotowia sieciowego

6) elektromonter linii kablowych

7) elektromonter obwodów wtórnych, zabezpieczeń i automatyki

8) elektromonter urządzeń stacyjnych

9) elektromonter instalacji elektrycznych

10) elektromonter maszyn wirujących

11) elektromonter urządzeń i aparatury rozdzielczej

12) elektromonter aparatury i elektrycznych układów pomiarowych

13) elektromonter elektronicznej aparatury pomiarowo-regulacyjnej

14) elektromonter sieci napowietrznych średnich i niskich napięć

15) elektromonter sieci napowietrznych wysokich i najwyższych napięć

16) elektromonter izolacji i przepięć

17) elektromonter transformatorów

18) elektromonter linii elektroenergetycznych

19) elektromonter oświetlenia

20) elektroenergetyk obchodowy

21) elektromechanik aparatury pomiarowo-regulacyjnej

22) maszynista stacji uzdatniania wody

23) maszynista kotła

24) maszynista urządzeń nawęglania

25) maszynista turbozespołu

26) maszynista urządzeń ciepłowniczych

27) maszynista pomp zasilających

28) maszynista pomp i filtrów

29) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

30) maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

31) maszynista spycharki i ciągnika

32) maszynista ładowarki

33) maszynista koparek

34) mechanik urządzeń cieplno-mechanicznych

35) mechanik aparatury automatycznej

36) mechanik obchodowy

37) monter urządzeń sieci elektroenergetycznych

38) monter turbin parowych

39) monter – mechanik urządzeń pomocniczych elektrociepłowni

40) monter układów pomiarowych i automatyki cieplnej

41) monter – konserwator urządzeń łączności

42) monter izolacji ciepłochronnych

43) monter kotłów

44) monter urządzeń pomocniczych

45) monter obchodowy sieci cieplnej i gazowej

46) monter obchodowy urządzeń gospodarki wodnej

47) monter rurociągów technologicznych

48) murarz kotłów energetycznych

49) operator pomp i sprężarek

50) operator nastawni

51) operator wentylatorów

52) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

53) operator urządzeń przeładunkowych

54) operator kotła

55) operator dźwigu stałego

56) operator przenośników

57) robotnik transportowy

58) stokażowy

59) suwnicowy

60) sprzątacz

61) elektroenergetyk elektrowni cieplnych

62) elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

63) elektroenergetyk nastawni

64) elektromonter aparatury, automatyki i układów pomiarowych kotłów i turbin

65) elektromonter instalacji elektrycznych przemysłowych

66) elektromonter obwodów wtórnych

67) elektromonter pomiarów i automatyki zabezpieczeniowej na wszystkich rodzajach napięć

68) elektromonter urządzeń rozdzielczych i stacyjnych

Dział III. W hutnictwie i przemyśle metalowym

Walcownie, ciągarnie, prasownie, młotownie oraz produkcja elementów dla kolejnictwa

14. Obsługa pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek, walcarek obręczy i kół, walcarek gwintów i wierteł, ręczna obróbka na gorąco oraz regeneracja oprzyrządowania kuźniczego:

1) operator pras

2) ślusarz (w produkcji aparatury urządzeń chemicznych, aparatury i opakowań)

3) tłoczarz

4) kowal

5) wyoblarz

6) krajacz

7) zgrzewacz

8) gięciarz blach i profili

Produkcja węglików spiekanych, elektrod, rur i walczaków oraz żelazostopów

18. Obsługa urządzeń podstawowych i pomocniczych w spawalniach i zgrzewalniach rur i walczaków:

1) spawacz elektryczny

2) ślusarz-spawacz

3) spawacz gazowy

4) spawacz w osłonie gazów obojętnych

5) ślusarz (monter)

6) monter maszyn i urządzeń

7) gięciarz blach i profili

8) robotnik pomocniczy

9) operator zgrzewarki elektrycznej rur

19. Przygotowywanie wsadu do produkcji żelazostopów:

1) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

2) operator taśmociągów i urządzeń pomocniczych

3) robotnik transportowy

4) sprzątacz produkcyjny

Odlewanie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rur

21. Przygotowywanie mas formierskich i prace formierzy oraz rdzeniarzy:

1) modelarz w drewnie

2) modelarz w metalu

3) modelarz w tworzywach sztucznych i ceramicznych

4) rozdzielczy oprzyrządowania odlewniczego

5) przygotowywacz osprzętu w odlewni

6) formierz ręczny

7) formierz maszynowy

8) składacz form i rdzeni

9) rdzeniarz

10) operator urządzeń suszących

11) przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych

12) robotnik transportowy

13) suszarniowy

14) zbrojarz użebrowań

15) kanałowy w odlewni

16) sprzątacz w odlewni

17) ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych

18) obcinacz form

19) przygotowywacz mas formierskich i rdzeniarskich

20) przygotowywacz form i kokil do zalewania

21) rozdzielca w odlewni

22. Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych:

1) przygotowywacz materiałów wsadowych

2) ładowacz wsadu

3) wytapiacz

4) zalewacz

5) kanałowy

6) żużlowy

7) ślusarz w odlewni

8) ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych

9) sprzątacz pomieszczeń odlewniczych

10) rozdzielca oprzyrządowania odlewniczego

11) robotnik pomocniczy w odlewni

12) operator śrutownika

13) operator kokilarki

14) zbrojarz użebrowania odlewniczego

15) suszarniowy w odlewni

16) robotnik transportowy

17) wsadowy – załadowywacz żeliwiaka

18) operator maszyny odlewniczej

19) rozlewacz metalu

20) operator urządzeń pomocniczych w odlewni

21) wsadowy

22) wagowy

23) kadziowy

24) operator kokilarki i urządzeń odlewniczych

23. Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów:

1) wybijacz odlewów, form i rdzeni

2) oczyszczacz odlewów

3) wykańczacz odlewów

4) wyżarzacz odlewów

5) operator urządzeń suszących

6) traser odlewów

7) naprawiacz wad odlewów

8) operator maszyn do obróbki wiórowej odlewów żeliwnych (tokarz, frezer itp.)

9) robotnik transportowy

10) sprzątacz

11) sortowacz odlewów

12) wypalacz wad powierzchniowych

Produkcja tlenku cynku i cynku

25. Oczyszczanie przewodów, chłodnic i kanałów:

1) żużlarz

2) oczyszczacz kanałów i urządzeń przemysłowych

32. Obsługa pieców topielnych:

1) wytapiacz metali

Produkcja oraz przetwórstwo ołowiu i kadmu

36. Produkcja, przetwórstwo ołowiu oraz powlekanie ołowiem; ołowiowanie blach ocynkowanych:

1) wykładacz ołowiem

2) formierz ręczny

3) operator pras

4) zalewacz form

5) odlewnik

6) powlekacz metali na gorąco

7) ołowiarz

8) spawacz ołowiu

Produkcja miedzi i odzysk metali

38. Przerób złomu metali w zakładach hutniczych:

1) sortowacz złomu

Odlewnie metali nieżelaznych i ich stopów

43. Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych:

1) wytapiacz

2) formierz

3) wykańczacz odlewów

4) odlewnik

5) ślusarz (odlewacz panewek)

6) przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych

7) zalewacz form

8) zalewacz kokil

9) operator kokilarki

10) ładowacz wsadu

11) rdzeniarz

12) zbrojarz użebrowania odlewniczego

13) żużlowy w odlewni

14) przygotowywacz osprzętu urządzeń formujących

15) wybijacz form i rdzeni

16) robotnik transportowy w odlewni

17) sprzątacz produkcyjny

18) operator urządzeń przygotowania wsadu

19) wytapiacz metali nieżelaznych

20) operator urządzeń odpylająco-klimatyzacyjnych

21) wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych

22) kierowca pojazdów transportu wewnętrznego

23) ustawiacz maszyn i sprzętu odlewniczego

24) operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Przeróbka plastyczna metali

44. Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplnej:

1) piecowy

2) hartownik

3) formierz

4) operator kokilarki

5) wytapiacz

6) operator maszyn i urządzeń

7) robotnik transportowy

8) wyżarzacz

45. Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi:

1) operator pras

2) tłoczarz

3) krajacz

4) operator urządzeń tłoczących

5) gięciarz blach i profili

6) ustawiacz maszyn

7) ślusarz, operator maszyn i urządzeń

8) operator urządzeń powlekających

9) blacharz

10) robotnik transportowy

11) zwijacz

46. Obsługa urządzeń do trawienia:

1) wytrawiacz

2) oczyszczacz chemiczny

3) operator urządzeń do wytrawiania

4) przygotowywacz osprzętu urządzeń formujących

5) aparatowy

Produkcja uboczna metali i chemikalii

47. Produkcja talu, proszków metali i niemetali oraz wyrobów spiekanych z tych proszków:

1) aparatowy

Wzbogacanie mechaniczne i flotacja rud metali

50. Obsługa urządzeń kruszących, sortujących, osadzarek, osadników, filtrów i suszarni oraz urządzeń do przeróbki odpadowych surowców metali nieżelaznych:

1) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

2) piecowy

3) operator taśmociągów i urządzeń pomocniczych

4) robotnik pomocniczy

5) sprzątacz hal produkcyjnych

6) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

7) aparatowy

8) operator urządzeń odpylających

9) operator urządzeń odwadniających

10) osadnikowy

11) operator pomp i sprężarek

12) suszarniowy

51. Obsługa maszyn flotacyjnych i urządzeń pomocniczych:

1) flotator

2) aparatowy

3) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

4) operator przenośników

Produkcja elektrod węglowych, węgla aktywnego i katalizatorów

61. Obróbka końcowa elektrod węglowych:

1) tokarz

2) frezer

3) ślusarz (monter)

4) operator mechanicznej obróbki elektrod

64. Produkcja drobnych elektrod węglowych:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

65. Produkcja płyt i płytek szczotkowych:

1) piecowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

Prace różne w hutnictwie i w przemyśle metalowym

67. Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami pracy w wydziałach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie:

1) hartownik

2) wyżarzacz

3) wytwarzacz warstw chemicznych zabezpieczających i wykańczających

4) kierowca pojazdów transportu wewnętrznego

5) operator taśm i urządzeń transportowych

6) robotnik transportowy

69. Tłoczenie gwoździ nitów oraz obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu:

1) operator automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu

71. Metalizowanie natryskowe:

1) metalizator natryskowy

72. Malowanie minią:

1) malarz

2) wykańczalnik

3) malarz antykorozyjny

73. Emaliowanie:

1) lakiernik – emaliernik

2) powlekacz emalią

3) metalizator natryskowy

4) operator urządzeń powlekających

5) malarz

6) wykańczalnik

74. Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi:

1) malarz

2) operator maszyn i urządzeń

3) natryskiwacz tworzywami antykorozyjnymi

4) rozkładacz mas bitumicznych

76. Prace w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów – cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem:

1) galwanizer

2) hartownik

3) wytrawiacz

4) wyżarzacz

5) ustawiacz urządzeń, konserwator kąpieli galwanicznych

6) aparatowy

7) robotnik transportowy

8) ślusarz remontowy

9) nastawiacz maszyn i urządzeń

10) polerowacz

11) oczyszczacz chemiczny

12) anodowacz

13) ustawiacz – konserwator kąpieli galwanicznych

14) ocynkowacz

15) ocynowacz

16) kadmowacz

17) oksydowacz

18) operator urządzeń wytrawialni

77. Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi:

1) powlekacz tworzywami sztucznymi

2) fluidyzatorowy

3) wykładacz urządzeń tworzywami sztucznymi i gumą

4) spawacz tworzyw sztucznych

5) powlekacz metalami na gorąco

6) wykładacz wyrobów metalowych tworzywami sztucznymi kwaso i zasado-odpornyni

7) wykładacz urządzeń ołowiem

8) aparatowy wulkanizacji wykładzin antykorozyjnych

9) natryskiwacz tworzywami antykorozyjnymi

10) powlekacz chemicznymi warstwami ochronnymi

11) operator agregatu do powlekania metalami na gorąco

12) wytłaczarz powłok z metali nieżelaznych

13) pakowacz

14) powlekacz blach

15) operator ciągu powlekania wyrobów hutniczych

16) operator aparaturowy

17) wykładacz izolacji, kabli i przewodów

78. Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne:

1) szlifierz

2) ostrzarz

3) polerowacz

4) ślusarz – wyrównywacz tarcz szlifierskich

5) docieracz maszynowy

6) operator maszyn i urządzeń

7) szlifierz, krajacz metali tarczą ścierną

8) operator elektrodrążarek

(treść nieczytelna)

1) kowal i pomocnik kowala

2) kowal kucia i prasowania swobodnego

3) kowal konstrukcji stalowych

4) gięciarz blach i profili

5) prostowacz wyrobów metalowych

6) operator linii profilowania

7) gięciarz maszynowy – prostowacz

8) operator kuźniarek

80. Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór:

1) piaskowacz

2) piaskowacz – śrutowacz

3) oczyszczacz mechaniczny

4) operator śrutownika (piaskowacz)

5) śrutowacz

81. Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych:

1) monter – mechanik silników spalinowych*)

2) elektromechanik aparatury regulacyjno-pomiarowej*)

3) hamownik

*) – prace w hamowniach i montowniach, w których stale prowadzone są próby silników spalinowych

82. Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern:

1) ślusarz

2) ślusarz remontowy

83. Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych:

1) lutowacz

2) blacharz

3) ślusarz – monter

4) wykładacz urządzeń ołowiem

5) napawacz ołowiem

6) operator automatów przy lutowaniu

7) składacz przy lutowaniu

84. Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią:

1) mechanik precyzyjny

2) elektromechanik aparatury pomiarowo-regulacyjnej

3) mechanik aparatury automatycznej

4) mechanik aparatury kontrolno-pomiarowej

5) ślusarz remontowy

6) operator maszyn i urządzeń

85. Obsługa gazogeneratorów:

1) piecowy w przemyśle chemicznym

2) czadnicowy

3) oczyszczacz kanałów – kanałowy

4) popielarz

86. Obsługa suwnic:

1) suwnicowy

2) operator (kierowca) suwnicy

3) operator dźwigów wieżowych

4) podsuwnicowy, hakowy**)

5) operator urządzeń dźwigowych – dźwigowy**)

6) operator mostu przeładunkowego

7) ślusarz remontowy suwnic*)

8) elektryk remontowy suwnic*)

*) – praca na wysokości

**) – praca w pomieszczeniach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie

Dział IV. W chemii

Produkcja chlorowców i związków chlorowcopochodnych nieorganicznych:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) stożkowy

5) operator urządzeń oddzielających

6) operator pomp i sprężarek

7) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

8) operator ładowarki

9) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

10) (treść nieczytelna)

11) maszynista stacji pomp i filtrów (w produkcji)

12) przenośnikowy

13) pakowacz

14) suwnicowy

15) monter aparatury i urządzeń chemicznych (w produkcji)

16) powlekacz metalami na gorąco (elektrody grafitowe)

17) frezer (obróbka elektrod grafitowych)

18) tokarz (obróbka elektrod grafitowych)

19) ślusarz remontowy renowacji elektrolizerów

20) robotnik transportowy

21) sprzątacz produkcyjny

2. Wydobywanie, produkcja i obróbka siarki oraz produkcja nieorganicznych i organicznych związków siarki:

1) górnik

2) górnik kopalni otworowej

3) górnik strzałowy

4) górnik przodowy

5) górnik wiertacz

6) górnik wiertacz (maszynowy)

7) wiertacz

8) aparatowy

9) monter urządzeń i wież wiertniczych

10) monter obchodowy sieci cieplnej i gazowej

11) operator pomp i sprężarek

12) operator agregatu cementacyjnego

13) operator koparki jednonaczyniowej

14) operator koparek wielonaczyniowych i zwałowarek

15) operator maszyn wielonaczyniowych

16) operator urządzeń odwadniających

17) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

18) operator urządzeń przenośnikowo-załadowczych

19) operator urządzeń oddzielających

20) operator ładowarki

21) operator taśmociągów i urządzeń pomocniczych

22) operator spycharki

23) operator żurawia

24) operator rowokoparki

25) operator pras wulkanizacyjnych

26) maszynista urządzeń przeładunkowych

27) maszynista stacji pomp i filtrów

28) maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

29) flotator

30) młynowy

31) piecowy w przemyśle chemicznym

32) pomiarowy (w górnictwie)

33) zestawiacz mieszanek i roztworów

34) pakowacz

35) mechanik aparatury automatycznej*)

36) elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych*)

37) elektromonter elektronicznej aparatury pomiarowo-regulacyjnej*)

38) elektromonter aparatury i elektrycznych układów pomiarowych*)

39) elektromonter obwodów wtórnych zabezpieczeń i automatyki

40) elektromonter urządzeń stacyjnych*)

41) ślusarz*)

42) suwnicowy

43) wagowy

44) wydawca materiałów wybuchowych

45) wulkanizator i zszywacz taśm

46) robotnik naprawiający plandeki zabezpieczające ładunek siarki

47) ratownik górniczy

48) robotnik transportowy

49) robotnik pomocniczy

50) sprzątacz produkcyjny

*) – w produkcji dwusiarczku węgla

3. Produkcja kwasów nieorganicznych, bezwodników kwasów i ich związków:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) laborant ds. platyny

5) operator pomp i sprężarek

6) operator urządzeń oddzielających

7) operator urządzeń odpylających

8) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

9) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

10) operator urządzeń chłodniczych

11) operator taśmociągów i urządzeń pomocniczych

12) maszynista kotła

13) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

14) maszynista ładowarki

15) maszynista koparki

16) maszynista stacji pomp i filtrów (w produkcji)

17) robotnik transportowy

18) robotnik pomocniczy

19) suwnicowy

20) stokażowy

21) sprzątacz produkcyjny

4. Produkcja sody i innych węglanów, kredy, ługów i wodorotlenków:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń oddzielających

6) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

7) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

8) operator dźwigu stałego

9) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

10) przenośnikowy

11) robotnik transportowy

12) stokażowy

13) suwnicowy

14) sprzątacz produkcyjny

5. Produkcja metalicznego sodu i arsenu:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

4) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

6. Produkcja związków antymonu, arsenu, baru, boru, chromu, cynku, kadmu, kobaltu, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, rtęci, ołowiu, strontu, wanadu, wolframu:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) operator urządzeń oddzielających

5) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

6) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

7) operator pomp i sprężarek

8) operator urządzeń przeładunkowych i układających

9) robotnik transportowy

10) suwnicowy

11) stokażowy

12) sprzątacz produkcyjny

7. Produkcja azydków, amidków, rodanków i nadtlenków:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) operator urządzeń oddzielających

4) stokażowy

5) robotnik transportowy

8. Produkcja nawozów sztucznych oraz innych wyrobów chemicznych otrzymywanych na tej samej bazie co nawozy sztuczne:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) operator urządzeń oddzielających

5) operator urządzeń odpylających

6) operator pomp i sprężarek

7) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

8) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

9) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

10) maszynista stacji pomp i filtrów (w produkcji)

11) maszynista ładowarki

12) pakowacz

13) przenośnikowy

14) suwnicowy

15) stokażowy

16) wagowy

17) robotnik transportowy

18) robotnik pomocniczy

19) sprzątacz produkcyjny

9. Produkcja karbidu:

1) aparatowy

2) piecowy karbidu

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

6) operator urządzeń odpylających

7) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

8) operator dźwigu stałego

9) maszynista żurawi wieżowych

10) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

11) pakowacz

12) przenośnikowy

13) suwnicowy

14) robotnik transportowy

15) sprzątacz produkcyjny

10. Produkcja soli i solanki:

1) aparatowy

2) górnik kopalni otworowej

3) operator pomp i sprężarek

4) operator urządzeń odwadniających

5) operator urządzeń odpylających

6) operator przenośników

7) operator agregatu cementacyjnego

8) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

9) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

10) monter urządzeń i wież wiertniczych

11) monter rurociągów technologicznych

12) monter aparatów i układów hydraulicznych

13) robotnik transportowy

14) robotnik pomocniczy

15) sprzątacz produkcyjny

11. Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznymi:

1) aparatowy

2) operator pomp i sprężarek

3) maszynista stacji pomp i sprężarek

4) stokażowy

5) ślusarz remontu i legalizacji butli

6) robotnik transportowy

7) robotnik magazynowy

8) sprzątacz produkcyjny

12. Produkcja pigmentów, mielenie pigmentów, półproduktów i surowców mineralnych do produkcji barwników, pigmentów i farb:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń oddzielających

6) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

7) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

8) operator taśmociągów i urządzeń pomocniczych

9) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

10) walcownik

11) stokażowy

12) suwnicowy

13) robotnik transportowy

14) sprzątacz produkcyjny

13. Produkcja krzemu, związków krzemu, związków krzemoorganicznych, sorbentów i hopkalitu, produkcja wyrobów z miki:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń oddzielających

6) operator pras

7) operator urządzeń powlekających

8) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących, i granulujących

9) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

10) pakowacz

11) suwnicowy

12) szlifierz prętów krzemowych

13) robotnik transportowy

14) robotnik pomocniczy

15) sprzątacz produkcyjny

14. Produkcja organicznych i nieorganicznych związków fosforu:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

5) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

6) pakowacz

7) robotnik transportowy

8) sprzątacz produkcyjny

15. Produkcja związków metaloorganicznych i katalizatorów:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

5) robotnik transportowy

16. Produkcja wyrobów lakierowych, farb suchych i graficznych oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) operator urządzeń chłodniczych

5) operator pomp i sprężarek

6) operator urządzeń oddzielających

7) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

8) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

9) operator urządzeń powlekających

10) operator maszyn i urządzeń

11) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

12) stokażowy

13) pakowacz

14) robotnik transportowy

15) robotnik pomocniczy

16) sprzątacz produkcyjny

17. Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli:

1) aparatowy

2) laborant (przy pracy z izocjanianami)

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) zestawiacz mieszanek i roztworów

5) operator pomp i sprężarek

6) operator urządzeń oddzielających

7) operator pras (w przemyśle)

8) operator urządzeń powlekających

9) operator formowania warstwowego

10) operator nawijarki

11) operator urządzeń mechanicznej obróbki włókien

12) operator urządzeń zgrzewających

13) operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych

14) operator dźwigu stałego

15) operator urządzeń chłodniczych

16) operator maszyn i urządzeń

17) operator automatów

18) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

19) operator urządzeń dozujących formujących i pakujących

20) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

21) maszynista maszyn fleksograficznych

22) monter osprzętu urządzeń formujących

23) nastawiacz maszyn i urządzeń

24) stokażowy

25) wytłaczarkowy (w przemyśle)

26) wtryskarkowy (w przemyśle)

27) walcownik

28) wykańczalnik

29) kalandrowy

30) krajacz

31) konfekcjoner (składacz) wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (w przemyśle)

32) modelarz tworzyw i żywic

33) formierz tworzyw i żywic

34) tokarz tworzyw

35) szlifierz tworzyw

36) frezer tworzyw

37) gięciarz blach i profili (w przetwórstwie tworzyw sztucznych)

38) suwnicowy

39) pakowacz

40) robotnik transportowy

41) robotnik pomocniczy

42) sprzątacz produkcyjny

18. Produkcja klejów, kitów oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) operator pomp i sprężarek

4) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

5) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

6) operator maszyn i urządzeń

7) stokażowy

8) kalandrowy

9) krajacz

10) walcownik

11) robotnik transportowy

12) sprzątacz produkcyjny

19. Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej i jej produktów:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) stokażowy

5) operator urządzeń chłodniczych

6) operator urządzeń oddzielających

7) operator pomp i sprężarek

8) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

9) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

10) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

11) wagowy

12) pakowacz

13) robotnik transportowy

14) robotnik magazynowy

15) strażnik kontroler (wyłącznie w CPN)

16) sprzątacz produkcyjny

20. Produkcja i przetwórstwo kauczuku oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa kauczuku:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) operator pomp i sprężarek

4) operator urządzeń chłodniczych

5) operator urządzeń powlekających (w przemyśle)

6) operator pras

7) operator urządzeń dozujących, formujących, pakujących

8) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

9) operator maszyn i urządzeń

10) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

11) monter aparatury chemicznej (czyściciel)

12) konfekcjoner wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (w przemyśle)

13) walcownik

14) wytłaczarkowy (w przemyśle)

15) stokażowy

16) robotnik transportowy

17) sprzątacz produkcyjny

21. Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów, produkcja sadzy:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów (przygotowywacz mieszanek)

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń chłodniczych

6) operator urządzeń odpylających

7) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

8) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

9) operator urządzeń powlekających

10) operator urządzeń mechanicznej obróbki gumy i tworzyw sztucznych

11) operator urządzeń myjących (w procesie technologicznym)

12) operator urządzeń do zdejmowania wyrobów

13) operator urządzeń zgrzewających (w przemyśle)

14) operator maszyn i urządzeń

15) operator pras

16) operator dźwigu stałego

17) maszynista ładowarki

18) wulkanizator

19) walcownik

20) kalandrowy

21) krajacz

22) wtłaczarkowy

23) wtryskarkowy

24) wykańczalnik

25) składacz

26) konfekcjoner wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

27) przygotowywacz osprzętu urządzeń formujących

28) szwacz

29) traser

30) frezer (obróbka wyrobów gumowych i ebonitowych)

31) tokarz (obróbka wyrobów gumowych i ebonitowych)

32) tłoczarz w metalu (w produkcji wyrobów gumowych)

33) pakowacz

34) stokażowy

35) robotnik transportowy

36) robotnik pomocniczy

37) sprzątacz produkcyjny

22. Produkcja włókien chemicznych, półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) operator urządzeń oddzielających

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń powlekających

6) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

7) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

8) operator urządzeń mechanicznej obróbki włókien

9) operator dźwigu stałego

10) przygotowywacz osprzętu urządzeń formujących

11) stokażowy

12) odwijacz

13) krajacz

14) wagowy

15) pakowacz

16) robotnik transportowy

17) robotnik pomocniczy

18) sprzątacz produkcyjny

19) maszynista pergaminiarki

20) suszarniowy pergaminu sztucznego

21) nawijacz pergaminu sztucznego

22) smarownik maszyn pergaminowych

23) spalacz odpadów pergaminowych •

23. Produkcja leków, półproduktów, środków kontrastowych, premiksów, nici chirurgicznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) operator pomp i sprężarek

4) operator urządzeń chłodniczych

5) operator urządzeń powlekających (w procesie technologicznym)

6) operator urządzeń myjących (w procesie technologicznym)

7) operator urządzeń sterylizujących

8) operator urządzeń oddzielających

9) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

10) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

11) operator urządzeń zgrzewających

12) dezynfektor odzieży, masek ochronnych i pomieszczeń ampułkarni

13) pakowacz

14) dźwigowy (w hali produkcyjnej)

15) robotnik transportowy

16) robotnik pomocniczy

17) asenizator

18) sprzątacz produkcyjny

19) laborant (zatrudniony przy produkcji leków)

24. Produkcja środków higieniczno-sanitarno-ochronnych oraz półproduktów do ich wyrobu:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń chłodniczych

6) operator urządzeń oddzielających

7) operator urządzeń odpylających

8) operator urządzeń myjących (w procesie technologicznym)

9) operator pras

10) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

11) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

12) operator urządzeń mechanicznej obróbki mydła

13) operator dźwigu stałego (w hali produkcyjnej)

14) stokażowy

15) pakowacz

16) robotnik transportowy

17) sprzątacz produkcyjny

25. Produkcja chemicznych środków gaśniczych:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) robotnik transportowy

26. Produkcja pestycydów oraz innych preparatów chemicznych stosowanych do ochrony roślin, dezynfekcji dezynsekcji i deratyzacji:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń chłodniczych

6) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

7) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

8) operator urządzeń zgrzewających

9) stokażowy

10) pakowacz

11) robotnik transportowy

12) sprzątacz produkcyjny

27. Produkcja materiałów wybuchowych, środków strzałowych, elementów do środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) elaborant

4) operator elaboracji

5) operator pras

6) operator pomp i sprężarek

7) operator urządzeń chłodniczych

8) operator urządzeń izolujących

9) operator urządzeń oddzielających

10) operator formowania warstwowego

11) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

12) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

13) przygotowywacz elementów do środków strzałowych

14) pomiarowy materiałów wybuchowych

15) pomiarowy środków strzałowych

16) laborant – pomiarowy materiałów wybuchowych

17) laborant – pomiarowy środków strzałowych

18) strzałowy

19) stokażowy

20) krajacz

21) walcownik

22) tokarz

23) pakowacz

24) lakiernik materiałów wybuchowych

25) robotnik transportowy

26) robotnik pomocniczy

27) strażnik – konwojent

28. Produkcja barwników, półproduktów oraz produkcja środków pomocniczych stosowanych w farbiarstwie włókiennictwie i przemyśle skórzanym:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń chłodniczych

6) operator urządzeń oddzielających

7) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

8) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

9) stokażowy

10) walcownik

11) pakowacz

12) robotnik transportowy

13) robotnik pomocniczy

14) sprzątacz produkcyjny

29. Termiczna obróbka węgla oraz przetwórstwo produktów otrzymywanych w tych procesach:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń oddzielających

6) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

7) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

8) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

9) stokażowy

10) robotnik transportowy

11) sprzątacz produkcyjny

30. Wytwarzanie i oczyszczanie gazu syntezowego oraz produkcja amoniaku i metanolu:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) operator pomp i sprężarek

4) operator urządzeń chłodniczych

5) operator urządzeń odpylających

6) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

7) maszynista kotła

8) maszynista stacji pomp i filtrów

9) stokażowy

10) robotnik transportowy

31. Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylenu:

1) aparatowy

2) operator pomp i sprężarek

3) stokażowy

4) suwnicowy

5) ślusarz remontu i legalizacji butli

6) robotnik transportowy

32. Produkcja nitrozwiązków, amin oraz organicznych związków azotu:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) operator pomp i sprężarek

4) operator urządzeń oddzielających

5) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

6) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

7) operator mas

8) pakowacz

9) stokażowy

10) robotnik transportowy

11) sprzątacz produkcyjny

33. Produkcja estrów, alkoholi, aldehydów, ketonów, eterów, tlenków organicznych i chlorowcopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych, produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych, produkcja płynów hamulcowych i chłodniczych:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń chłodniczych

6) operator urządzeń oddzielających

7) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

8) operator urządzeń rozdrabniających sortujących i granulujących

9) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

10) stokażowy

11) pakowacz

12) robotnik transportowy

13) sprzątacz produkcyjny

14) destylatorowy produkcji furfurolu

34. Produkcja materiałów światłoczułych, fotochemikaliów oraz ich regeneracja:

1) aparatowy

2) laborant (przy przygotowywaniu surowców)

3) zestawiacz mieszanek i roztworów

4) operator urządzeń powlekających

5) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

6) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

7) krajacz

8) pakowacz

9) robotnik transportowy

35. Produkcja w skali przemysłowej odczynników chemicznych:

1) aparatowy

2) laborant

3) operator pomp i sprężarek

4) operator urządzeń oddzielających

5) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

6) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

7) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

8) stokażowy

9) pakowacz

10) robotnik transportowy

11) sprzątacz produkcyjny

36. Przetwórstwo kości i tłuszczów technicznych:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) operator urządzeń oddzielających

4) operator pomp i sprężarek

5) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

6) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

7) przenośnikowy

8) stokażowy

9) pakowacz

10) suwnicowy

11) robotnik transportowy

12) sprzątacz produkcyjny

37. Utylizacja oraz niszczenie odpadów chemicznych i biologicznych:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) operator maszyn przy rekuperacji benzyny

4) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

5) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

6) operator pomp i sprężarek

7) operator pras

8) operator koparki

9) operator żurawia

10) monter rurociągów i urządzeń technologicznych

11) stokażowy

12) robotnik transportowy

13) robotnik gospodarczy (w obiektach utylizacji oraz niszczenia odpadów)

38. Prace antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych:

1) piaskowacz

2) wytrawiacz

3) oczyszczacz

4) szlifierz

5) ślusarz remontowy

6) malarz

7) fluidyzatorowy

8) operator wulkanizacji wykładzin antykorozyjnych

9) układacz wykładzin (przy użyciu kitów i klejów organicznych)

10) wykładacz urządzeń tworzywami sztucznymi i gumą

11) wykładacz wyrobów metalowych tworzywami kwaso i zasado-odpornymi

12) natryskiwacz tworzywami antykorozyjnymi

13) spawacz tworzyw sztucznych

14) monter izolacji ciepłochronnych

39. Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern, zbiorników itp.) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych:

1) czyściciel cystern i zbiorników (pojemników)

2) czyściciel (kotłów, aparatów, kanałów itp.)

3) oczyszczacz wyrobów (elementów) w benzynie i rozpuszczalnikach organicznych

4) docieracz wyrobów przy użyciu nafty

5) operator urządzeń myjących

6) ślusarz remontowy

7) ślusarz narzędziowy

8) ślusarz

9) ślusarz–konserwator elementów silników spalinowych przy użyciu benzyny i nafty

10) monter aparatury i urządzeń chemicznych

11) stokażowy

12) przygotowywacz opakowań (regeneracja)

13) malarz

14) murarz

15) cieśla

16) stolarz

17) robotnik transportowy

18) robotnik pomocniczy

19) tokarz, frezer, wytaczarz obrabiający części i podzespoły remontowanych urządzeń, cystern i zbiorników po produktach toksycznych i żrących we wspólnych pomieszczeniach ze stanowiskami wymienionymi w pkt. 1–6

40. Prace magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych:

1) zestawiacz mieszanek i roztworów

2) stokażowy

3) operator pomp i sprężarek

4) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

5) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

6) operator ładowarki

7) operator koparki

8) operator podnośnika

9) operator wózka

10) maszynista urządzeń przeładunkowych ł układających

11) maszynista żurawia wieżowego

12) suwnicowy

13) wagowy

14) konfekcjoner

15) magazynier

16) pakowacz

17) robotnik transportowy

18) robotnik magazynowy

19) robotnik składowy

20) robotnik magazynowy odzieży ochronnej i roboczej zanieczyszczonej chemikaliami

21) sprzątacz magazynów

41. Prace na instalacjach doświadczalnych w przemyśle chemicznym:

1) stanowiska bezpośredniej obsługi i nadzoru urządzeń i instalacji doświadczalnych w skali wielkolaboratoryjnej, ćwierć i półtechnicznej, w produkcji doświadczalnej oraz w pracach aplikacyjnych i wdrożeniowych w procesach technologicznych przemysłu chemicznego

42. Wytwarzanie elementów szklanych do aparatury chemicznej:

1) formowacz-hutnik wyrobów szklanych ręcznie

2) formowacz wyrobów szklanych ręcznie

3) formowacz maszynowy

4) układacz wyrobów szklanych w komorowych piecach odprężalniczych

5) operator maszyn i urządzeń szklarskich w przetwórstwie

6) odprężacz wyrobów szklanych

7) szlifierz szkła

8) wytrawiacz wyrobów szklanych

9) lustrzarz wyrobów szklanych

10) matowacz wyrobów szklanych mechanicznie

11) przecinacz rur i prętów szklanych

12) cechowacz skal i znaków wzorujących

13) młynowy proszków szklanych

14) obsługa pieca grzewczego

15) aparatowy obróbki płomieniowej

16) dmuchacz szkła

17) laborant – szklarz

18) laborant – dmuchacz szkła

43. Prace ratowników ratownictwa chemicznego:

1) ratownik powołany zgodnie z zarządzeniem Nr 18 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 15 maja 1984 r. w sprawie organizacji i działania służb ratownictwa chemicznego, likwidujących zagrożenie awaryjne w macierzystych zakładach i na terenie kraju (Dz. Urz. MPChiL Nr 6 z 1984 r., z późniejszymi zmianami)

2) konserwator urządzeń i sprzętu ratowniczego

3) specjalista ds ratownictwa

4) starszy specjalista ds ratownictwa

5) główny specjalista ds ratownictwa

44. Produkcja chemicznych środków pomocniczych nie wymienionych w dziale IV, wytwarzanych z użyciem toksycznych surowców lub półproduktów:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

4) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

5) operator urządzeń chłodniczych

6) stokażowy

7) pakowacz

8) robotnik transportowy

Dział V. W budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych

1. Roboty wodnokanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach:

A. Dla przedsiębiorstw stosujących nomenklaturę zawodów specjalności wynikającą z zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych:

1) zbrojarz-betoniarz

2) murarz-tynkarz

3) cieśla

4) izolarz

5) monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych

6) monter instalacji technologicznych

7) robotnik budowlany (wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach)

8) murarz

9) palowniczy

B. Dla pozostałych przedsiębiorstw:

1) betoniarz

2) betoniarz melioracyjny

3) zbrojarz

4) murarz

5) cieśla

6) kopacz

7) monter izolacji termicznych

8) monter urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

9) monter urządzeń i instalacji ogrzewczych

10) monter rurociągów technologicznych

11) monter-instalator rurociągów

12) monter-konserwator sieci wodociągowej

13) monter aparatury i urządzeń chemicznych

14) monter obchodowy sieci cieplnej i gazowej

15) monter obchodowy urządzeń gospodarki wodnej

16) monter-konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – kanalarz

17) konserwator urządzeń wodnych i kanalizacyjnych

18) maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

19) maszynista stacji pomp wodociągowych

20) robotnik transportowy

21) robotnik pomocniczy

2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych:

A. Dla przedsiębiorstw stosujących nomenklaturę zawodów-specjalności wynikających z zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych:

1) monter urządzeń i konstrukcji metalowych

2) murarz-tynkarz

3) zbrojarz-betoniarz

4) cieśla

5) ślusarz (wykonujący prace na wysokości)

6) elektromonter instalacji linii i urządzeń elektro-energetycznych

7) robotnik budowlany (wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości)

B. Dla pozostałych przedsiębiorstw:

1) monter urządzeń ślizgowych i osprzętu kominowego

2) monter (przy remontach kominków przemysłowych)

3) monter konstrukcji metalowych

4) murarz kominów przemysłowych

5) zbrojarz

6) betoniarz

7) cieśla

8) ślusarz (wykonujący prace na wysokości)

9) elektryk-konserwator

10) robotnik budowlany (wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości)

11) robotnik pomocniczy (wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości)

3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych:

A. Maszyniści robót ziemnych:

1) maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych

2) maszynista pogłębiarek i zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych

3) maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych

B. Maszyniści maszyn transportu pionowego:

1) maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych

2) maszynista żurawi wieżowych

3) maszynista żurawi kolejowych

4) maszynista żurawi stałych i suwnic (montażowych)

C. Maszyniści maszyn drogowych:

1) maszynista walców drogowych

2) maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych

3) maszynista zespołów maszyn do rozściełania mas bitumicznych i mas betonowych

4) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

D. Maszyniści maszyn różnych:

1) maszynista kafara

4. Prace zbrojarskie i betoniarskie:

A. Dla przedsiębiorstw stosujących nomenklaturę zawodów specjalności wynikającą z zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych:

1) zbrojarz-betoniarz

2) operator mechanicznego sprzętu budowlanego

3) robotnik budowlany

B. Dla pozostałych przedsiębiorstw:

1) zbrojarz

2) betoniarz

3) operator mechanicznego sprzętu budowlanego

4) robotnik budowlany

5) robotnik pomocniczy

6) zbrojarz prefabrykatów

7) zestawiacz surowców i mieszanek

8) operator betoniarki – betoniarz

5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości:

A. Dla przedsiębiorstw stosujących nomenklaturę zawodów-specjalności wynikającą z zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych:

1) monter urządzeń i konstrukcji metalowych

2) monter konstrukcji żelbetowych

3) cieśla

4) robotnik budowlany

B. Dla pozostałych przedsiębiorstw:

1) monter konstrukcji metalowych

2) monter konstrukcji stalowych i kotłowych

3) monter aparatury i urządzeń chemicznych

4) monter instalator rurociągów

5) cieśla

6) robotnik transportowy

7) robotnik pomocniczy

8) monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykatów na wysokości

6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości:

1) malarz

2) operator agregatu malarskiego

3) malarz konstrukcji metalowych i urządzeń przemysłowych

8. Prace cykliniarskie:

1) robotnik budowlany

2) posadzkarz

3) robotnik budowlany – cykliniarz

9. Prace dekarskie:

1) dekarz

2) blacharz-dekarz

3) blacharz budowlany

4) robotnik budowlany

10. Prace kamieniarskie:

1) kamieniarz budowlany (kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej)

2) brukarz

3) robotnik budowlany

11. Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych:

1) zestawiacz surowców mineralnych

2) młynowy surowców mineralnych

3) przerabiacz mas ceramicznych

4) wytapiacz fryty

5) formowacz wyrobów ceramicznych

6) wykańczacz wyrobów ceramicznych

7) odlewacz wyrobów ceramicznych

8) suszarniowy

9) szlifierz ceramiki

10) ustawiacz ceramiki do wypału w piecach i rozładunku po wypale

11) konserwator wózków tunelowych

12) murarz wózków i pieców ceramicznych

13) wypalacz ceramiki

14) odlewnik form z gipsu

15) modelarz form z gipsu

16) modelarz form z tworzyw sztucznych

17) szkliwierz ceramiki

18) lakowacz (nakładacz warstw ochronnych)

19) operator urządzeń formujących

20) formowacz wyrobów ogniotrwałych

21) popielarz

22) malarz ceramiki

23) oczyszczacz ceramiki po malowaniu natryskowym

24) sortowacz po wypale

25) sortowacz-pakowacz

26) oczyszczacz wyrobów (przy użyciu kwasu fluorowodorowego)

27) operator urządzeń transportowych

28) robotnik transportowy

29) robotnik pomocniczy

30) sprzątacz produkcyjny

31) zdobnik ceramiki

13. Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne:

1) zestawiacz surowców i mieszanek

2) topiarz mas mineralnych

3) formowacz

4) operator urządzeń formujących

5) aparatowy

6) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

15. Prace przy produkcji betonu kruszywowego:

1) zestawiacz surowców i mieszanek

2) betoniarz prefabrykacji

3) operator urządzeń formujących

4) robotnik budowlany (stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji betonu kruszywowego – smarownik form)

16. Prace przy produkcji wapna:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) piecowy w przemyśle chemicznym

4) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

5) operator urządzeń oddzielających

6) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

7) robotnik transportowy

8) operator mechanicznego sprzętu budowlanego

9) robotnik budowlany

10) młynowy surowców mineralnych

11) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

12) maszynista maszyn obróbczych

13) wypalacz

14) operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych

15) zestawiacz surowców i mieszanek

16) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapna

17. Prace przy produkcji gipsu półwodnego:

1) piecowy w przemyśle chemicznym

2) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

3) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

4) pakowacz

18. Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń:

1) palacz

2) wypalacz

3) suszarniowy

19. Prace przy produkcji wyrobów ze szkła kryształowego:

1) zdobnik szklą – kugler

2) szlifierz szkła

3) wytrawiacz wyrobów szklanych

4) malarz na szkle

5) grawer kryształów

6) polerowacz

7) zmywacz

20. Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy dolomitowej:

1) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

21. Produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych:

1) aparatowy

2) zestawiacz mieszanek i roztworów

3) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

4) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

5) maszynista urządzeń przeładunkowych i układających

6) przygotowywacz osprzętu maszyn formujących

7) suwnicowy

8) robotnik magazynowy

9) robotnik składowy

Dział VI. W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym

1. Prace drwali:

1) drwal

2) drwal operator maszyn i urządzeń leśnych

3) pilarz (wyrzynacz drewna okrągłego)

2. Prace przy zrywce i wywózce drewna z lasu:

1) wozak

2) ładowacz (zatrudniony przy za i wyładunku drewna)

3) zrywkarz

4) flisak (zatrudniony przy transporcie wodno-lądowym drewna)

5) zaczepowy

3. Obsługa urządzeń do mechanicznego rozdrabniania drewna (produkcja zrębków):

1) operator maszyn i urządzeń mechanicznych do rozdrabniania drewna

2) rębakowy drewna

3) operator urządzeń rębalni drewna

4) operator urządzeń ścieralni drewna

5) operator korowarki

6) strugacz ręczny – korowacz

5. Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie wikliny:

1) lakiernik wybielacz

2) warzelnik wikliny

3) wybielacz wikliny

4) ładowacz basenów – impregnacyjnych

5) operator urządzeń impregnacyjnych

7. Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne:

1) operator maszyn i urządzeń

2) stolarz

3) składacz

4) wykańczalnik

5) przygotowywacz klejów

6) klejarz

7) operator pras

8) operator sklejarek i płyt stolarskich

9) operator urządzeń do okleinowania

10) sterowniczy pras

11) tapicer (klejenie formatek tapicerskich)

8. Politurowanie ręczne:

1) stolarz

2) politurownik

10. Rozdrabnianie gliny i kaolinu do ołówków:

1) separator gliny i kaolinu

2) aparatowy mieszanek i roztworów

3) dozowacz składników mas farbowych i ołówkowych

11. Wyładowywanie dyfuzorów przy ekstrakcji garbników:

1) destylatorowy garbników

12. Prace ładowaczy pieców pirytowych, piecowych pirytu, aparatowych siarkowni:

1) aparatowy siarkowni

2) palacz pieców siarkowych

3) operator pomocnik celulozowni

4) aparatowy przygotowania kwasu siarkowego (przy produkcji kwasu siarkowego)

5) maszynista pomp (kwasu siarkowego)

13. Roztwarzanie surowców włóknistych metodą siarczanową i siarczynową w oddziałach warzelni:

1) aparatowy

2) warzelnik

3) aparatowy wymiany ciepła

4) ładowacz – opróżniacz warników

5) opróżniacz komór i dyfuzorów

6) operator pomocnik celulozowni

7) operator urządzeń myjących – mas włóknistych

8) warzelnik celulozy

9) warzelnik półmasy włóknistej

14. Wytwarzanie kwasów i ługów warzelnych:

1) aparatowy

2) piecowy w przemyśle chemicznym

3) stokażowy

4) aparatowy ługów

5) aparatowy procesów odpylania z elektrofiltrów

6) mielarz – merceryzator celulozy

7) palacz kotłowni sodowej

8) piecowy (topielnik chemikaliów)

9) wieżowy kwasu warzelnego

10) wyparkowy

11) operator pomocnik celulozowni

15. Wytwarzanie chemicznych środków bielących i bielenie mas włóknistych:

1) aparatowy wytwórni dwutlenku chloru

2) bielacz mas włóknistych

16. Produkcja oleju talowego i węglanu wapnia:

1) warzelnik oleju talowego

2) saturatorowy (obsługa aparatury do wytwarzania węglanu wapnia przez nasycanie mleka wapiennego dwutlenkiem węgla)

17. Hydrotermiczna obróbka drewna:

1) gięciarz

2) parzelniczy drewna i wikliny

Dział VII. W przemyśle lekkim

1. Obróbka surowców włókienniczych i ich przędzenie:

1) mieszacz – rozwłókniacz

2) sortowacz – włókna, szmat i odpadów

3) trzepacz włókna

4) zgrzeblarz

5) czeszacz– rozciągacz

6) rozciągasz taśm

7) łączarz taśm i zwojów

8) przędzarz niedoprzędu

9) przędzarz

10) pomocnik w oddziale produkcyjnym

11) robotnik transportu wewnętrznego

12) konserwator maszyn i urządzeń

13) nastawiacz maszyn

14) belowacz włókna, szmat i odpadów

15) operator autoklawu (w roszarniach)

16) rozładowywacz basenów (w roszarniach)

17) suwnicowy – przy pracach załadunkowych i wyładunkowych basenów i autoklawów

18) roszarz

19) suszarz – wiórkarz

20) paździerzowy

21) odziarniacz

22) oczyszczacz nasion i odpadów

23) brakarz płyt

24) formowacz płyt

25) klejarz paździerzowy

26) lakiernik płyt

27) piłowy

28) stolarz w płytowni

29) sterowniczy urządzeń automatycznych

30) szlifierz płyt

31) rozmontowywacz oprzędu jedwabnika

32) teksturowacz przędzy

33) zdwajacz – dokręcacz

34) skrętacz

35) przewijacz

36) karbonizator

37) wałkarz

38) nabłyszczacz

39) sprzątacz produkcyjny

40) operator urządzeń mechanicznej obróbki włókien chemicznych

41) wytwarzacz włóknin

42) krajacz

43) pakowacz

2. Oczyszczanie i ostrzenie walców zgrzeblarek:

1) ostrzarz obić zgrzeblnych

2) konserwator maszyn i urządzeń (zgrzeblarek)

3) operator urządzeń przy oczyszczaniu taśm zgrzeblarskich

4) wykańczalnik przy produkcji obić zgrzeblnych

3. Odlewanie ołowianek, lutowanie oraz formowanie grzebieni czesalniczych i urządzeń igielnych:

1) iglarz

2) operator maszyn i urządzeń

3) składacz

4) wykańczalnik

4. Prace przy produkcji i wykańczaniu wyrobów włókienniczych:

1) cewiarz

2) snowacz

3) klejarz osnów

4) przygotowywacz osnów kordowych

5) przykręcacz-wiązacz osnów (na krosnach)

6) przewlekacz osnów

7) tkacz

8) plecionkarz

9) igłowacz włókien

10) wytwarzacz włókien

11) przeszywacz włóknin

12) dziewiarz falowarek, szydełkarek i osnowarek

13) pomocnik dziewiarza

14) przewijacz oraz oplatanie gumy

15) cerowacz oraz spajacz filców tkanych

16) spilśniarz – folusznik

17) drukarz

18) operator agregatu uszlachetniającego wyroby włókiennicze w rozpuszczalnikach organicznych

19) apreter

20) gładziarz-wytłaczarz

21) barwiarz

22) bielarz

23) merceryzator

24) pracz

25) parowacz tkanin, dzianin i przędzy

26) drapacz

27) postrzygacz

28) opalacz (wyrobów włókienniczych)

29) suszarz – wirówkarz

30) operator ciągu pralniczo-susząco-stabilizującego

31) prasowacz (wyrobów włókienniczych)

32) formowacz

33) krajacz wyrobów włókienniczych

34) konfekcjoner środków opatrunkowych przy pakowaniu waty w torebki w cyklu wydawania urządzenia Zaik-Zack poniżej 4 sekund dla jednej pakowaczki oraz przy produkcji podpasek „Donna”

35) wyjaławiacz, obsługujący urządzenia sterylizujące

36) przygotowywacz surowców i wyrobów włókienniczych

37) przygotowywacz wałów drukarskich

38) rytownik

39) przygotowywacz farb, zagęstników i impregnatów

40) wyważacz barwników i chemikaliów

41) zestawiacz mieszanek i roztworów

32) aparatowy

43) operator urządzeń – przy przygotowywaniu farb, zagęstników i impregnatów

44) operator urządzeń dozujących formujących i pakujących

45) technolog–kolorysta

46) pomocnik w oddziale produkcyjnym

47) konserwator maszyn i urządzeń

48) nastawiacz maszyn i urządzeń

49) belowacz

50) robotnik transportu wewnętrznego

51) robotnik magazynowy przy barwnikach i chemikaliach

52) sprzątacz produkcyjny

53) arkadownik maszyn żakardowych

54) cerowacz

55) oczyszczacz tkanin – ręcznie, retuszer – pęczkarz

56) impregnowacz

5. Prace na oddziałach filców i wyrobów kapeluszniczych:

1) formowacz krążków polerskich stożków obuwniczych

2) spilśniarz przy zwarstwianiu, spilśnianiu, suszeniu filców, stożków obuwniczych i krążków polerskich

3) prasowacz i wykańczalnik przy prasowaniu i ścieraniu filców metrażowych, płyt i krążków polerskich

4) pracz

5) formowacz

6) przygotowywacz włosa

7) spilśniarz

8) zespalacz stożków

9) klasyfikator skór i włosa

10) barwiarz

11) wykańczalnik wyrobów filcowych – przy ścieraniu, wydobywaniu włosa, nabłyszczaniu i czesaniu wyrobów welurowych

12) konfekcjoner wyrobów kapeluszniczych – przy trzepaniu, szczotkowaniu wyrobów filcowych

13) prasowacz

14) suszarz – wirówkarz

15) mieszacz – rozwłókniacz

16) futrzarz wyprawy i uszlachetnienia

17) belowacz odpadów

6. Prace w oddziałach płyt i kształtek tapicerskich oraz impregnacja wyrobów technicznych:

1) krajacz

2) impregnowacz

3) wulkanizator

4) formowacz uszczelek, płyt i kształtek tapicerskich

5) skręcacz – przygotowywacz półfabrykatów

6) pomocnik w wydziale produkcyjnym – przy wytwarzaniu płyt i kształtek

7) mieszacz – rozwłókniacz

8) prasowacz

9) aparatowy

10) konfekcjoner wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

11) operator formowania warstwowego

12) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

13) operator urządzeń oddzielających

14) kalandrowy

15) robotnik transportowy

7. Produkcja tkanin powlekanych, gumowych i wyrobów z tych tkanin:

1) adsorberowy

2) maszynista urządzeń powlekających i nasycających

3) pomocnik w wydziale produkcyjnym przy powlekaniu i przewijaniu tkanin oraz pakowaniu wyrobów talkowanych

4) przygotowywacz mieszanek chemicznych

5) wulkanizator

6) apreter – przy podklejaniu wyrobów włókienniczych

7) klejarz artykułów i sprzętu technicznego

8) szwacz wyrobów i sprzętu technicznego (przy zszywaniu tkanin, powlekaniu i przeprowadzaniu przez urządzenia produkujące oraz przy szyciu dywanów, przędzin chodnikowych oraz worków jutowych i pakulanych)

9) zgrzewacz wyrobów i sprzętu technicznego

10) prasowacz

11) operator urządzeń do wytwarzania wykładzin

12) aparatowy

13) zestawiacz mieszanek i roztworów

14) operator pras

15) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

16) operator urządzeń mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych i gumy

17) operator urządzeń mechanicznej obróbki włókien

18) operator urządzeń powlekających

19) kalandrowy

20) konfekcjoner wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

21) krajacz

22) walcownik

23) robotnik transportowy

24) sprzątacz produkcyjny

25) rymarz wyrobów i sprzętu technicznego

8. Obsługa urządzeń do prasowania, klejenia i wykrawania wyrobów w przemyśle odzieżowym:

1) prasowacz

2) klejarz

3) wykrawacz – przy mechanicznym wykrawaniu

9. Prace wykonywane w zakładach przetwarzających azbest:

A. Wszystkie stanowiska pracy znajdujące się na terenie zabudowy przemysłowej zakładów pracy:

– Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Polonit” w Łodzi

– Dolnośląskie Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Azbestalit” w Gryfowie Śląskim

– Zakłady Wyrobów Azbestowych „Gambit” w Lubawce

B. Stanowiska pracy przy produkcji i regeneracji wałków azbestowych oraz przy wykonywaniu izolacji azbestowej:

1) ślusarz

2) tokarz

3) operator urządzeń mechanicznej obróbki wyrobów azbestowych

4) suszarniowy

5) ślusarz remontu automatu

6) robotnik transportowy

7) sprzątacz produkcyjny

C. Stanowiska pracy w magazynach azbestu i artykułów azbestowych w Przedsiębiorstwach Zbytu Artykułów Technicznych „Technozbyt”:

1) magazynier

2) robotnik magazynowy

D. Prace wykonywane bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu (przy produkcji papierów filtracyjnych na bazie azbestu w Warszawskich Zakładach Papierniczych):

1) maszynista

2) suszarniczy

3) mielarz masy

4) krajacz papieru

5) sortowacz papieru

6) pakowacz papieru

7) laborant (stale zatrudniony przy produkcji)

10. Prace w magazynach skór surowych (garbarnie, skup):

1) konserwator skór surowych

2) brakarz surowca

3) robotnik magazynowy

4) robotnik transportu wewnętrznego

5) sprzątacz produkcyjny

6) belowacz

7) magazynier

11. Prace przy garbowaniu i wykańczaniu skór:

1) garbarz oddziału mokrego

2) garbarz oddziału garbunkowego

3) futrzarz wyprawy i uszlachetniania

4) garbarz – wykańczalnik

5) przygotowywacz farb i apretur

6) mieszalnikowy

7) walcownik

8) ługowacz opakowań

9) wykańczalnik

10) belowacz odpadów

11) robotnik magazynowy

12) sprzątacz produkcyjny

13) robotnik transportu wewnętrznego

14) regenerowacz brzeczki

12. Produkcja spodów obuwniczych ze skóry, gumy i tworzyw sztucznych oraz klejenie i powlekanie tkanin obuwniczych:

1) przygotowywacz mieszanek chemicznych

2) walcownik mieszanek gumowych

3) przygotowywacz tkanin i gumy

4) sklejacz materiałów tekstylnych

5) przygotowywacz opakowań i dodatków obuwniczych (przy farbowaniu tekstylu, taśm lamówkowych i sznurowadeł)

6) operator agregatu do produkcji elementów spodowych i kopyt

7) obuwnik – wykrawasz (przy wykrawaniu elementów spodowych obuwia oraz przy wykrawaniu wielowarstwowym tekstylu)

8) robotnik magazynowy przy barwnikach i chemikaliach

13. Prace przy przygotowywaniu klejów toksycznych i innych środków chemicznych do produkcji wyrobów przemysłu skórzanego:

1) przygotowywacz mieszanek chemicznych

14. Prace związane ze szlifowaniem, klejeniem i wykańczaniem wyrobów przemysłu skórzanego:

1) obuwnik – montażysta, formowacz, szwacz (przy ścieraniu, ścienianiu i szlifowaniu elementów wyrobów)

2) obuwnik – montażysta, formowacz, szwacz (przy nanoszeniu kleju i sklejania elementów wyrobów z użyciem klejów toksycznych)

3) obuwnik – montażysta, formowacz, szwacz (przy wykańczaniu wyrobów środkami chemicznymi)

4) obuwnik – montażysta, formowacz, szwacz (przy formowaniu cholewek, świekowaniu i przeszywaniu obuwia – dublowaniu)

5) prasowacz wyrobów przy użyciu urządzeń

6) rymarz przy ręcznym szyciu i formowaniu, wyrobów

7) operator maszyn przy klejeniu pasów i pikowaniu

8) kaletnik, przy klejeniu wyrobów klejami toksycznymi

15. Przetwórstwo i utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych, włókienniczych, skórzanych i makulatury:

1) wytwarzacz wtórnej skóry

2) belowacz

3) operator mechanicznej obróbki włókien chemicznych

4) operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących

5) operator urządzeń rozdrabniających, sortujących i granulujących

6) operator pras

7) sortowacz szmat i odpadów włókienniczych

8) wozak szmat (pracownik transportu wewnątrzzakładowego)

9) rębacz szmat

10) operator pomocnik przy przetwórstwie szmat

11) operator pomocnik przy przerobie makulatury (ładowacz hydropulperów)

Dział VIII. W transporcie i łączności

Transport

1. Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie:

1) ładowacz

2) robotnik przeładunkowy (transportowy)

3) robotnik magazynowy

4) operator maszyn, urządzeń i sprzętu przeładunkowego

2. Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej, 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów:

1) kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony

2) kierowca samochodu specjalnego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony

3) kierowca pojazdu członowego

4) kierowca autobusu o liczbie miejsc powyżej 15

5) kierowca ciągnika samochodowego balastowego

6) kierowca karetki pogotowia ratunkowego

7) kierowca samochodu uprzywilejowanego w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych

3. Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych:

1) kierowca ciągnika – traktorzysta

2) kierowca pojazdu gąsienicowego

6. Prace na jednostkach pływających w portach morskich i w stoczniach morskich:

1) kapitan

2) oficer pokładowy; mechanik, elektryk, radiooficer

3) starszy mechanik

4) mechanik

5) elektryk

6) bosman

7) starszy marynarz

8) młodszy marynarz

9) marynarz

10) motorzysta

11) młodszy motorzysta

12) smarownik

13) palacz

14) kucharz

7. Prace na torach wodnych i łowiskach morskich:

1) sternik – mechanik łodzi motorowej

10. Cumowanie statków:

1) cumownik

11. Prace przeładunkowe w portach i stoczniach (łącznie z pracami trymerów, sztauerów oraz obsługą urządzeń przeładunkowych, sprzętu zmechanizowanego i składów):

1) przeładunkowy

2) suwnicowy

3) podsuwnicowy

4) dźwignicowy

5) operator mechanicznego sprzętu przeładunkowego

6) operator urządzeń przenośnikowo-załadowczych

7) trymer

8) sztauer

9) robotnik transportowy

10) składowy przeładunków morskich

11) konserwator urządzeń przeładunkowych

12) sprzątacz

13. Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów:

1) dyżurny ruchu

2) nastawniczy

3) zwrotniczy

4) czyściciel zwrotnic

5) manewrowy

6) ustawiacz pociągów

7) rewident wagonów

8) maszynista pojazdu trakcyjnego (parowego, elektrycznego, spalinowego)

9) pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego (parowego, elektrycznego, spalinowego)

10) palacz parowozów

11) kierownik pociągu

12) kierowca drezyny motorowej

13) przesuwniczy wagonów

14) wywrotniczy wagonów

15) dróżnik przejazdowy

16) toromistrz

17) robotnik torowy

18) hamulcowy

19) smarownik wagonów

20) spinacz wagonów

21) monter urządzeń sygnalizacyjnych zabezpieczenia ruchu

22) starszy nastawniczy

23) starszy zwrotniczy

24) starszy ustawiacz pociągów

25) starszy maszynista pojazdu trakcyjnego (parowego, elektrycznego, spalinowego)

26) młodszy maszynista pojazdu trakcyjnego (parowego, elektrycznego, spalinowego)

27) konduktor

28) kierowca lokomotywki spalinowej

29) pomocnik kierowcy lokomotywki spalinowej

30) obrotniczy (przesuwnicowy)

31) starszy toromistrz

15. Prace przy remoncie parowozów na gorąco:

Pracownicy zatrudnieni przy przeglądach okresowych i naprawach parowozów na gorąco:

1) ślusarz

2) mechanik

3) monter

4) elektromonter

5) robotnik pomocniczy

Łączność

18. Pracę radiotelegrafistów, radiotelefonistów, telegrafistów i teletypistów oraz radiooperatorów kontroli emisji radiowej:

1) telegrafista

2) teletypista (maszynista dalekopisu)*

3) telemonter (obsługa dalekopisu)*

4) monter urządzeń radiokomunikacyjnych) obsługa dalekopisu)*

*) przy czasie pracy dalekopisu wynoszącym minimum 50% dniówki roboczej

20. Montaż, konserwacja i remont linii kablowych oraz telefonicznych linii napowietrznych:

1) elektromonter linii kablowych

2) monter linii kablowych

3) monter – konserwator urządzeń telekomunikacyjnych

4) monter – konserwator urządzeń radiokomunikacyjnych

Dział IX. W gospodarce komunalnej

1. Prace w kanałach ściekowych:

1) aparatowy

2) konserwator urządzeń wodnych i kanalizacyjnych

3) monter – konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – kanalarz

4) monter – konserwator sieci wodociągowej

5) monter – obchodowy urządzeń gospodarki wodnej

6) monter rurociągów technologicznych

7) maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

8) robotnik transportowy

9) maszynista maszyn i urządzeń zasilających i przetłaczających

10) operator urządzeń oczyszczalni ścieków

11) operator samochodów specjalnych do czyszczenia wpustów i sieci kanalizacyjnej bezpośrednio uczestniczący w operacji oczyszczania

2. Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych:

1) aparatowy

2) laborant

3) monter – konserwator sieci kanalizacyjne i oczyszczalni ścieków – kanalarz

4) maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

5) maszynista stacji pomp i filtrów

6) maszynista stacji pomp wodociągowych

7) operator pomp i sprężarek

8) konserwator urządzeń (obiektów) wodnych i kanalizacyjnych

9) mechanik aparatury automatycznej centralnych oczyszczalni ścieków

10) robotnik obsługi poletek osadu i złóż filtracyjnych

11) maszynista maszyn i urządzeń zasilających i przetłaczających

12) monter aparatów i układów hydraulicznych

13) operator urządzeń oczyszczalni ścieków

14) aparatowy uzdatniania wody (przy pomocy chloru, ozonu i koagulantów)

15) operator filtrów otwartych

16) robotnik filtrowy

17) asenizator

3. Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich:

1) maszynista spycharek i ciągników

2) ładowacz nieczystości stałych i płynnych

3) aparatowy

4) asenizator

5) maszynista (operator) sprzętu zmechanizowanego

6) robotnik gospodarczy

7) robotnik transportowy

4. Prace asfalciarzy i przy gotowaniu asfaltu:

1) maszynista zespołów maszyn i urządzeń do produkcji mas asfaltowych

2) asfalciarz – rozkładacz mas asfaltowych

3) gotowacz asfaltu lanego

4) robotnik pomocniczy

5) dozowacz składników mas asfaltowych

6) maszynista skrapiarek do nawierzchni asfaltowych

7) maszynista zespołu maszyn do rozścielania mas asfaltowych

8) maszynista remontów nawierzchni

5. Prace bitumiarzy i przy produkcji asfaltobetonu:

1) maszynista zespołów maszyn i urządzeń do produkcji mas bitumicznych

2) maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych

3) rozkładacz mas bitumicznych

4) dozowacz mas bitumicznych

5) gotowacz smół i mas bitumicznych

6) bitumiarz

7) robotnik pomocniczy

8) maszynista skrapiarek do nawierzchni bitumicznych

9) maszynista walców drogowych

10) dozowacz składników mas bitumicznych

6. Prace brukarzy:

1) brukarz

2) konserwator nawierzchni betonowych i kamiennych

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym:

1. Prace przy zakładaniu urządzeń melioracyjnych:

1) robotnik melioracyjny

6. Produkcja suchego lodu:

1) aparatowy

2) operator urządzeń chłodniczych

3) operator pomp i sprężarek

4) robotnik magazynowy

7. Prace w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0°C:

1) operator, urządzeń chłodniczych

2) robotnik magazynowy

Dział XI. W przemyśle poligraficznym

1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego:

1) składacz ręczny

2) składacz linotypowy

3) stereotyper

4) przetapiacz stopów drukarskich

5) odlewacz monotypowy

6) odlewacz czcionek

7) odlewacz linotypowy

8) odlewacz linii i materiału zecerskiego

9) grawer

10) korektor

11) montażysta składów

2. Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych:

1) operator monitora ekranowego

2) operator optycznego czytnika tekstów (z monitorem ekranowym)

3) programista fotoskładu (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

4) naświetlacz składu fotograficznego (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

5) składacz fotoskładu (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

3. Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych:

1) szlifierz płyt offsetowych

2) montażysta offsetowy

3) trawiacz chemigraficzny

4) preparator form serigraficznych (sitodrukowych)

5) kopista offsetowy

6) kopista sitodruku

7) kopista chemigraficzny

8) kopista światłodrukowy

9) grawer chemigraficzny

10) operator kserografu (przy utrwalaniu np. trójchloroetylenem)

11) fotochemik

12) retuszer offsetowy

13) pomocnik ogólnowydziałowy

14) preparator światłodrukowy

15) montażysta klisz chemigraficznych

16) montażysta offsetowy

17) montażysta wklęsłodrukowy

18) montażysta litograficzny

19) montażysta fotograficzny

20) szlifierz litograficzny

21) szlifierz – polerowacz form wklęsłodrukowych

22) szlifierz – rakli wklęsłodrukowych

23) galwanizer form drukowych

24) galwanoplastyk

25) preparator form drukowych w galwanizerni

26) operator urządzeń suszących (w fotopoligrafii)

27) odbijacz w chemigrafii

28) rysownik litograficzny

29) preparator form offsetowych

30) preparator materiałów chemigraficznych

31) preparator form wklęsłodrukowych w trawialni

32) preparator papieru pigmentowego

33) operator koszomatowy

34) operator w przygotowalni światłodrukowej

35) preparator trawionych wyrobów z tworzyw sztucznych

36) fotograf offsetowy

37) fotograf chemigraficzny

38) fotograf fotopoligraficzny

39) fotograf światłodrukowy

40) fotograf – kopista serigraficzny

4. Drukowanie i uszlachetnianie druków:

1) maszynista maszyn typograficznych arkuszowych

2) maszynista maszyn offsetowych arkuszowych

3) maszynista maszyn sitodrukowych (drukarz kalki sitodrukowej, drukarz dekoracji ceramicznych)

4) maszynista maszyn drukująco-wycinających

5) maszynista maszyn próbnych odbitek

6) maszynista maszyn fleksograficznych

7) operator nakładacz – odbieracz na maszynach offsetowych

8) operator nakładacz-odbieracz na maszynach sitodrukowych

9) operator nakładacz-odbieracz na maszynach drukująco-wycinających

10) operator maszyn typograficznych

11) operator (pudrowacz) maszyn pudrująco-czyszczących

12) operator maszyn fleksograficznych

13) operator maszyn drukujących

14) maszynista maszyn kalkomanii adhezyjnej

15) aklimatyzator papieru

16) pomocnik ogólnowydziałowy

17) maszynista maszyn typograficznych zwojowych

18) maszynista maszyn specjalistycznych typograficznych

19) maszynista maszyn offsetowych zwojowych

20) maszynista pras do próbnych odbitek litooffsetowych

21) maszynista maszyn wklęsłodrukowych arkuszowych

22) maszynista maszyn wklęsłodrukowych zwojowych

23) maszynista maszyn serigraficznych

24) maszynista maszyn światłodrukowych

25) maszynista maszyn litograficznych

26) przedrukarz litograficzny

27) maszynista maszyn sztancujących

28) operator maszyn typograficznych arkuszowych

29) operator maszyn typograficznych zwojowych

30) operator maszyn offsetowych arkuszowych

31) operator maszyn offsetowych zwojowych

32) operator maszyn specjalistycznych typograficznych

33) operator maszyn wklęsłodrukowych arkuszowych

34) operator maszyn wklęsłodrukowych zwojowych

35) operator maszyn światłodrukowych

36) nakładacz na maszynach drukujących

37) odbieracz na maszynach drukujących

38) pudrowacz kalkomanii

39) maszynista maszyn do lakierowania, kalandrowania i laminowania druków

40) operator maszyn do lakierowania, kalandrowania i laminowania druków

41) maszynista maszyn do parafinowania i koszerowania

42) Operator maszyn drukująco-wycinających

43) nakładacz na maszynach drukująco-wycinających

44) odbieracz na maszynach drukująco-wycinających

45) operator maszyn serigraficznych

46) nakładacz na maszynach serigraficznych

47) odbieracz na maszynach serigraficznych

48) drukarz wzorów oklein

5. Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składowania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach:

1) introligator przemysłowy

2) krajacz folii i tworzyw sztucznych

3) preparator wyrobów introligatorskich

4) pomocnik ogólnowydziałowy (w dziale introligatorni)

5) operator maszyn do krajania wzdłużnego (krajacz papieru, tektury)

6. Regeneracja ksylenu i toulenu:

1) sterowniczy procesów regeneracji

7. Mielenie i przygotowywanie barwników, farb proszkowych i drukowych zawierających ołów i kobalt:

1) preparator farb ceramicznych (w kalkomanii)

Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych:

1) laborant

2) technik

3) próbobiorca

4) samodzielny referent techniczny

5) asystent

6) inspektor

7) specjalista

Dział XIII. W zespołach formujących szkło

1. Formowanie szkła płaskiego:

1) maszynista maszyn do formowania szklą płaskiego

2) pakowacz szkła

2. Walcowanie szkła płaskiego:

1) operator urządzeń do walcowania szklą płaskiego

2) transportowy

3) pakowacz szkła

3. Formowanie wyrobów szklanych:

1) maszynista maszyn do formowania wyrobów szklanych .

2) formowacz wyrobów szklanych na urządzeniach ręczno-mechanicznych

3) hutnik-formowacz wyrobów szklanych ręcznie

4) transportowy-podręczny przy ręcznym formowaniu szkła

5) formowacz wyrobów szklanych

6) hartownik wyrobów szklanych

7) transportowy

8) sortowacz-brakarz wyrobów szklanych (w procesie produkcyjnym)

9) sortowacz-pakowacz

4. Układanie wyrobów szklanych w komorowych piecach odprężalniczych:

1) układacz wyrobów szklanych w komorowych lub tunelowych piecach odprężalniczych

2) operator urządzeń do hartowania szkła

3) transportowy

5. Prostowanie płyt szklanych:

1) prostowacz płyt szklanych

6. Zestawianie surowców szklarskich, preparacji i lepiszcz:

1) zestawiacz surowców szklarskich, preparacji i lepiszcz

7. Topienie szkła:

1) topiarz szkła

2) kanałowy pieców

8. Gięcie szkła:

1) gięciarz szkła

9. Grawerowanie szkła:

1) grawer szkła

10. Szlifowanie szkła:

1) szlifierz szkła

11. Polerowanie szkła:

1) szlifierz-polerowacz szkła

12. Maszynowe i ręczne zdobienie szkła:

1) zdobnik szkła

2) malarz na szkle

13. Krojenie szkła:

1) krajacz szkła

14. Klejenie szkła:

1) operator urządzeń do klejenia szkła

2) monter wyrobów szklanych (przy ręcznym klejeniu szklą)

15. Produkcja szyb zespolonych:

1) operator urządzeń do produkcji szyb zespolonych

16. Produkcja luster:

1) operator urządzeń do produkcji luster

2) metalizator-operator urządzeń próżniowych

3) zmywacz szkła (przy użyciu środków chemicznych)

17. Produkcja szkła piankowego:

1) operator urządzeń do produkcji

2) młynowy

3) prostowacz form

4) pakowacz szkła

18. Produkcja fryty i granulek szklanych:

1) operator urządzeń do produkcji fryty i granulek szklanych

2) transportowy

19. Produkcja mozaiki szklanej:

1) operator (kierowca) urządzeń do produkcji mozaiki szklanej

20. Produkcja szyb refleksyjnych:

1) operator urządzeń do produkcji szyb refleksyjnych

21. Wytrawianie wyrobów szklanych:

1) wytrawiacz wyrobów szklanych

22. Formowanie włókna szklanego:

1) maszynista maszyn do formowania włókna szklanego

23. Przetwórstwo włókna szklanego:

1) operator urządzeń do przetwórstwa włókna szklanego

24. Obróbka płomieniowa szkła:

1) aparaturowy obróbki płomieniowej szkła

25. Produkcja wyrobów szklano-krystalicznych, agalitu i balotiny:

1) operator urządzeń do produkcji wyrobów szklano-krystalicznych, agalitu i balotiny

26. Galwanizowanie wyrobów szklanych:

1) galwanizer wyrobów szklanych

27. Obsługa mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych:

1) operator mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych

Dział XIV. Prace różne

1. Prace nie zautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego;

1) maszynista kotłów-palacz

2) maszynista urządzeń ciepłowniczych

3) palacz kotłów siłowni

4) palacz

5) maszynista turbozespołu

6) piecowy w przemyśle chemicznym

7) mechanik obchodowy

8) przenośnikowy

9) rusztowy

10) popielarz

11) odżużlacz

12) robotnik transportowy

13) maszynista urządzeń nawęglania

14) czadnicowy

2. Prace oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych:

1) czyściciel kotłów

2) monter kotłów

3) ślusarz remontowy

4) monter-mechanik urządzeń pomocniczych elektrociepłowni

5) monter izolacji ciepłochronnych

6) popielarz-oczyszczacz urządzeń energetycznych

7) żużlowy

3. Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia:

1) bezpośrednia obsługa stanowisk pracy, na których wykonywane są w/w prace w udokumentowanej strefie zagrożenia

5. Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia – w kartografii, montażu mikroelementów wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych:

1) monter mikroelementów

2) laborant (przy wytwarzaniu i kontroli dysz przędzalniczych)

3) kontroler jakości (przy użyciu przyrządów optycznych)

4) grawer mikroelementów

5) obsługa mikroskopów i monitorów ekranowych

6) wykańczalnik

8. Prace pralniczo-farbiarskie w pralniach chemicznych:

1) operator urządzeń pralniczych

2) pracz – prasowacz

3) sortowacz odzieży ochronnej i roboczej zanieczyszczonej chemikaliami

9. Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek:

1) maszynista pomp

2) maszynista sprężarek

3) operator pomp i sprężarek

10. Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków:

1) murarz

2) murarz kotłów przemysłowych

3) murarz pieców przemysłowych

4) murarz pieców i urządzeń przemysłowych

5) murarz pieców i urządzeń odlewniczych

6) murarz kominów przemysłowych

7) cieśla (przy remontach pieców, agregatów i kominów)

8) robotnik budowlany

9) murarz-kotlarz

11. Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C:

1) suszarniowy

2) aparatowy

3) suszarnik

12. Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym:

1) spawacz

2) przepalacz gazowo-plazmowy i gazowy

3) zgrzewacz

4) operator urządzenia wielopalnikowego do cięcia tlenowego

5) wypalacz elektroiskrowy

6) wycinacz

7) drążacz

8) przepalacz złomu palnikiem

9) wypalacz wad powierzchniowych

10) sprzątacz produkcyjny

11) operator automatu do spawania kształtowników

12) pracownicy zatrudnieni stale w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych

13. Prace w akumulatorowniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych:

1) elektromechanik akumulatorowy

2) ładowacz akumulatorów

3) elektromonter urządzeń akumulatorowni

4) elektromonter akumulatorów i baterii

5) konserwator akumulatorowy

6) ślusarz naprawy akumulatorów

7) monter akumulatorów

8) elektrolizerowy masy akumulatorowej

9) oczyszczacz płyt akumulatorowych

10) lampiarz

14. Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych:

1) mechanik

2) ślusarz – monter silników spalinowych

16. Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych:

1) mechanik-monter (ślusarz) zatrudniony wyłącznie w kanałach remontowych

17. Lakierowanie ręczne lub natryskowe – nie zhermetyzowane:

1) lakiernik – malarz

2) lakiernik natryskowy

3) malarz farbami zawierającymi substancje toksyczne

4) mieszacz farb i lakierów

5) zestawiacz farb i lakierów

6) szlifierz wyrobów lakierowych

7) operator ciągu lakierniczego i nadruku

8) szlifierz powłok lakierniczych

9) polerowacz powłok lakierniczych

10) wypalacz powłok lakierniczych

11) inni pracownicy zatrudnieni stale w pomieszczeniach lakierni nie zhermetyzowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk lakierniczych

18. Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych:

1) krajacz na nożycach młoteczkowych

2) obsługa młota pneumatycznego

3) sprężarkowy

4) dłutowacz urządzeniem pneumatycznym

5) oczyszczacz

6) nitowacz

7) szlifierz szlifierkami pneumatycznymi

8) wycinacz narzędziami pneumatycznymi

9) operator stołu wibracyjnego

10) betoniarz-operator zagęszczarki wibracyjnej

19. Prace przy szlifowaniu wyrobów ze szkła:

1) szlifierz szkła

2) szlifierz-polerowacz szkła

3) grawer szkła

4) polerowacz szkła

20. Prace przy produkcji drobnych wyrobów ze szkła:

1) zestawiacz surowców

2) topiarz szkła

3) hutnik – formowacz wyrobów szklanych ręcznie

4) hutnik – formowacz na urządzeniach ręczno-mechanicznych

5) formowacz wyrobów szklanych ręcznie

6) maszynista maszyn do formowania wyrobów szklanych

7) operator maszyn i urządzeń szklarskich w przetwórstwie

8) gięciarz szkła

9) lustrzarz

10) malarz na szkle (środkami chemicznymi)

11) malarz ozdób choinkowych

12) operator urządzeń do mechanicznego malowania i suszenia ozdób choinkowych

13) operator urządzeń do srebrzenia i suszenia termosów

14) matowacz wyrobów szklanych

15) układacz wyrobów szklanych w komorowych piecach odprężalniczych

16) odprężacz wyrobów szklanych

17) operator urządzeń do ciągnienia folii szklanej

18) młynowy proszków szklanych

19) monter wyrobów szklanych (napełnianie wyrobów rtęcią)

20) płukacz piasku i stłuczki szklanej

21) krajacz rur i prętów szklanych

22) wytrawiacz wyrobów szklanych

23) operator urządzeń do hartowania szkła

24) aparatowy obróbki płomieniowej szkła

25) dmuchacz szkła

26) laborant – dmuchacz szkła

27) laborant – szklarz

28) zmywacz szkła (przy użyciu środków chemicznych)

29) zdobnik szkła – kugler

30) zdobnik szkła maszynowy

31) znakowacz wyrobów szklanych (środkami chemicznymi)

32) sortowacz wyrobów szklanych (w procesie produkcyjnym)

33) rozdzielacz rur szklanych (w obróbce termicznej)

34) pakowacz szkła

35) robotnik transportowy

36) sprzątacz produkcyjny

37) podlewacz szkła (lustrzarz)

23. Prace funkcjonariuszy pożarnictwa:

1) funkcjonariusz pożarnictwa

24. Kontrola między operacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie. (W przedsiębiorstwach wielozakładowych, zakład należy traktować jak wydział):

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie

25. Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

 

**) Numeracja działów i pozycji jest zgodna z załącznikiem do rozporządzenia RM z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 43 i z 1985 r. Nr 7, poz. 21)

Załącznik 2. [Wykaz B stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia]

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego
z dnia 7 lipca 1987 r.

WYKAZ B
stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia.

Dział IV. Prace różne**)

1. Prace wykonywane bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu w:

– Zakładach Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Polonit” w Łodzi,

– Zakładach Wyrobów Azbestowych „Gambit” w Lubawce,

– Dolnośląskich Zakładach Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Azbestolit” w Gryfowie Śląskim

1.1. Praca na wydziałach przygotowawczych:

1) mieszacz – rozwłókniacz

2) nastawiacz maszyn i urządzeń

3) robotnik transportowy

4) rozdzielca – wydawca

5) sprzątacz sal produkcyjnych

1.2. Praca na wydziałach zgrzeblarni:

1) zgrzeblarz

2) nastawiacz maszyn i urządzeń

3) robotnik transportu – zasilacz

4) rozdzielca – wydawca

5) sprzątacz sal produkcyjnych

1.3. Praca na wydziałach przędzalni:

1) przędzarz

2) zdwajacz – dokręcacz

3) przewijacz – (przewijaczka krzyżowa)

4) nastawiacz maszyn i urządzeń

5) robotnik transportu – zasilacz

6) rozdzielca – wydawca

7) sprzątacz sal produkcyjnych

1.4. Praca na wydziałach tkalni:

1) snowacz

2) tkacz

3) cewiarz

4) przeszywacz włóknin i przędzin

5) operator urządzeń – suszarz

6) nastawiacz maszyn i urządzeń

7) rozdzielca – wydawca

8) robotnik transportu

9) sprzątacz sal produkcyjnych

1.5. Praca w wydziałach sznurów:

1) operator maszyn (plecionkarz sznura)

2) nastawiacz maszyn i urządzeń

3) przewijacz przędzy i nici

4) rozdzielca – wydawca

5) sprzątacz sal produkcyjnych

1.6. Praca na wydziałach szczeliw plecionych:

1) operator maszyn, urządzeń lub automatów (plecionkarz szczeliw)

2) operator maszyn (plecionkarz – kaliber)

3) operator maszyn (plecionkarz – cewiarz)

4) przygotowywacz mieszanek chemicznych (impregnacja)

5) kłębczarz (nawijanie kłębów)

6) pakowacz

7) nastawiacz maszyn i urządzeń

8) rozdzielca – wydawca

9) sprzątacz sal produkcyjnych

1.7. praca na wydziałach materiałów ciernych:

1) operator maszyn, urządzeń lub automatów (praser materiałów ciernych)

2) operator maszyn (szlifierz materiałów ciernych)

3) operator maszyn (przygotowanie masy)

4) operator maszyn (czyściarz materiałów ciernych)

5) operator maszyn (cięcie okładzin)

6) operator maszyn (kalibrowanie, cięcie, impregnacja)

7) wykończalnik (powlekanie klejem tarcz)

8) wykończalnik

9) operator maszyn – formierz

10) operator maszyn – praser

11) nastawiacz maszyn i urządzeń

12) robotnik transportu – sortowacz pakowacz

13) rozdzielca – wydawca

14) sprzątacz sal produkcyjnych

1.8. Praca na wydziałach produkcji uszczelek:

1) operator maszyn, urządzeń lub automatów (wykrawacz uszczelek)

2) nastawiacz maszyn i urządzeń

3) wykończalnik (czyściarz uszczelek)

4) pakowacz – sortowacz

5) operator maszyn (przykrawacz płyt)

6) rozdzielca – wydawca

7) sprzątacz sal produkcyjnych

1.9. Praca na wydziałach płyt azbestowo-kauczukowych:

1) operator maszyn, urządzeń lub automatów (walcownik mieszanek – mastyfikator)

2) operator maszyn (walcownik mieszanek – kalandrzysta)

3) operator maszyn (walcownik mieszanek – płyty stalit)

4) operator maszyn (przygotowywacz mieszanek – mielenie odpadów, rozwłóknianie azbestu drukowanie i obcinanie płyt)

5) maszynista urządzeń zasilających i przetłaczających

6) nastawiacz maszyn i urządzeń

7) rozdzielca – wydawca

8) pakowacz – belowacz

9) sprzątacz sal produkcyjnych

1.10. Praca na wydziałach tektury azbestowej:

1) operator maszyn

2) operator urządzeń

3) rozdzielca – wydawca

4) nastawiacz maszyn i urządzeń

5) pakowacz – belowacz

6) sprzątacz sal produkcyjnych

1.11. Praca na wydziałach konfekcji wyrobów z tkanin azbestowych:

1) operator maszyn

2) krawiec

3) wykrawacz

4) nastawiacz maszyn i urządzeń (ślusarz)

5) rozdzielca – wydawca

6) pakowacz

7) wykończalnik

8) sprzątacz sal produkcyjnych

1.12. Praca w magazynach azbestu i wyrobów azbestowych:

1) magazynier

2) robotnik magazynowy

1.13. Obsługa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych:

1) maszynista urządzeń zasilających i przetłaczających

2) ślusarz pomp próżniowych

1.14. Pracownicy służb mechaniczno-energetycznych przedsiębiorstwa zatrudnieni przy konserwacji i remontach maszyn, urządzeń i agregatów oraz pracach budowlanych i montażowych wykonywanych na wydziałach przetwórstwa azbestu.

1.15. Kontrolerzy jakości i dozór techniczny (brygadziści, mistrzowie, kierownicy oddziałów i wydziałów, ich zastępcy, dyspozytorzy zmianowi, specjaliści-technolodzy) wykonujący stale prace lub nadzór na wydziałach przetwórstwa azbestu.

1.16. Laboranci, asystenci i inni pracownicy zatrudnieni stale przy badaniach azbestu i wyrobów azbestowych oraz przy badaniach środowiska pracy na wydziałach przetwórstwa azbestu.

1.17. Praca funkcjonariuszy pożarnictwa na wydziałach wymienionych w wykazie.

1.18. Pracownicy narzędziowni:

ślusarze, tokarze, frezerzy, szlifierze, hartownicy i inni zatrudnieni przy przygotowaniu oprzyrządowania i regeneracji przyrządów dla wydziałów przetwórstwa azbestu.

1.19. Kierownicy wozów ciężarowych oraz robotnicy transportu zatrudnieni przy za i rozładunku surowców azbestowych, wyrobów azbestowych oraz odpadów azbestowych.

1.20. Robotnicy transportu wewnątrzzakładowego zatrudnieni w wydziałach produkcyjnych wymienionych w wykazie.

1.21. Prace przy produkcji papierów filtracyjnych na bazie azbestu w Warszawskich Zakładach Papierniczych:

1) maszynista

2) suszarniczy

3) mielarz masy

4) krajacz papieru

5) sortowacz papieru

6) pakowacz papieru

7) laborant (stale zatrudniony przy produkcji).

 

**) Numeracja działów i pozycji jest zgodna z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 43 i z 1985 r. Nr 7 poz. 21)

Załącznik 3. [Wykaz C stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnym charakterze, o których mowa w § 18 rozporządzenia w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego stosujących Układ Zbiorowy Pracy dla Budownictwa lub Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Materiałów Budowlanych]

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 7 Ministra Przemyślu Chemicznego i Lekkiego
z dnia 7 lipca 1987 r.

WYKAZ C
stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnym charakterze, o których mowa w § 18 rozporządzenia w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego stosujących Układ Zbiorowy Pracy dla Budownictwa lub Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Część I.

Prace i stanowiska pracy określone w taryfikatorze kwalifikacyjnym pracowników na stanowiskach robotniczych w budownictwie (wydanie z 1981 r. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych).

1. Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach:

1) palowniczy (38)*

2) betoniarz-zbrojarz (49)

3) murarz (36)

4) cieśla (4)

5) izolarz (10)

6) monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych (22)

7) monter instalacji technologicznych (23)

8) robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach (40)

2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych:

1) monter urządzeń i konstrukcji metalowych (24)

2) murarz (36)

3) cieśla (4)

4) zbrojarz-betoniarz (40)

5) ślusarz – wykonujący prace na wysokości (45)

6) elektromonter instalacji, linii i urządzeń elektroenergetycznych (7)

7) robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości (40)

3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych:

Maszyniści robót ziemnych

1) maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych (15)

2) maszynista pogłębiarek, zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych (15)

3) maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych (15)

Maszyniści maszyn transportu pionowego

4) maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych (16)

5) maszynista żurawi wieżowych (16)

6) maszynista żurawi kolejowych (16)

7) maszynista żurawi stałych (16)

8) maszynista suwnic (16)

Maszyniści maszyn drogowych

9) maszynista walców drogowych (18)

10) maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych (18)

11) maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych (18)

12) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

Maszyniści maszyn różnych

13) maszynista kafara (20)

4. Prace zbrojarskie i betoniarskie:

1) zbrojarz (49)

2) zbrojarz prefabrykatów (49)

3) betoniarz (49)

4) zestawiacz surowców i mieszanek (49)

5) operator betoniarki – betoniarz (37)

5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości:

1) monter urządzeń i konstrukcji metalowych na wysokości (24)

2) monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych na wysokości (26)

3) cieśla wykonujący prace na wysokości (4)

6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości:

1) malarz konstrukcji metalowych i urządzeń przemysłowych

7. Prace przy wykonywaniu konstrukcji nabrzeży falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku woda-ląd:

1) palowniczy (38)

2) kesoniarz (12)

3) cieśla (4)

4) betoniarz – zbrojarz (49)

5) tamiarz (46)

6) robotnik budowlany (40)

7) murarz (36)

8) izolarz (10)

9) monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych (22)

10) monter instalacji technologicznych (23)

8. Prace cykliniarskie:

1) robotnik budowlany – cykliniarz (40)

9. Prace dekarskie:

1) blacharz – dekarz (2)

2) robotnik budowlany (40)

10. Prace kamieniarskie:

1) kamieniarz budowlany – kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej (11)

2) robotnik budowlany (40)

3) brakarz (3)

11. Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków:

1) murarz pieców przemysłowych (36)

2) monter pieców przemysłowych (23, 24, 36)

3) murarz kotłów przemysłowych (36)

4) monter kotłów przemysłowych (36)

5) cieśla przy remoncie pieców przemysłowych (4)

12. Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych:

1) szlifierz konstrukcji stalowych – szlifierkami pneumatycznymi (58)

2) operator młota pneumatycznego (20)

3) operator zagęszczarki wibracyjnej (18, 19)

13. Bieżące konserwacje agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie.

Część II.

Prace i stanowiska pracy określone w taryfikatorze kwalifikacyjnym pracowników przemysłu materiałów budowlanych (wydanie z 1969 r. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych).

1. Prace przy produkcji materiałów azbestowo-cementowych:

1) młynowy surowców mineralnych (I, II, 63, II, V, 13)

2) zestawiacz surowców i mieszanek (II, V, 13)**

3) formowacz (II, V, 12)

4) operator urządzeń formujących (II, V, 12, 14, 15)

5) operator urządzeń obróbczych (II, V, 14, 19, 20)

6) laborant (II, V, 11)

7) operator mechanicznego sprzętu transportowego (II, III, 14, 16, 17, 18)

8) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych (I, III, 85)

2. Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne:

1) zestawiacz surowców i mieszanek (II, V, 47)

2) topiarz mas mineralnych (II, V, 46)

3) formowacz (II, V, 39, 40)

4) operator urządzeń formujących (II, V, 43, 44, 45)

5) aparatowy (II, V, 43–46)

6) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne (I, III, 85).

3. Prace przy produkcji betonu kruszywowego:

1) zestawiacz surowców i mieszanek (II, 1, 7, 23)

2) betoniarz prefabrykacji (II, 1, 3)

3) operator urządzeń formujących (II, 1, 10, 13–15,16)

4) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji betonu kruszywowego – smarownik form (I, III, 85; II, 1, 18, 19, 21, 22)

4. Prace przy produkcji wapna:

1) młynowy surowców mineralnych (I, II, 63, II, IX, 5, 6)

2) zestawiacz surowców i mieszanek (II, IX, 6)

3) maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (II, IX, 3, 4, 7, 8, 9, 10)

4) maszynista maszyn obróbczych (II, IX, 9–15)

5) wypalacz (II, IX, 11–15)

6) aparatowy (II, IX, 4)

7) operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych (II, IX, 4, 5, 6, 10)

8) robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapna (I, III, 85; II, IX, 1)

5. Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń:

1) palacz (I, II, 71; II, IX, 21)

2) wypalacz (I, II, 71; II, IX, 23, 24).

6. Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C. Prace przy obsłudze suszarń, jeżeli temperatura na stanowisku obsługi przekracza 35°C:

1) suszarniowy (I, II, 71)

2) robotnik załadunkowy i wyładunkowy w suszarni (I, II, 73)

7. Bieżące konserwacje agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część III.

Majster, mistrz, brygadzista:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część IV.

Kierownik zmiany:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część V.

Kierownik wydziału (oddziału) produkcyjnego w przedsiębiorstwach (zakładach) przemysłowych:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część VI.

Kierownik wielkiej budowy, zespołu budów, grupy robót, dużego zakładu produkcyjnego, kierownik budowy, robót, obiektu, bazy sprzętu, transportu, zakładu produkcyjnego kierownik warsztatu:

1) stanowiska pracy na budowach, zakładach produkcyjnych bazach sprzętu, transportu i warsztatach, w których jako podstawowe wykonywane prace wymienione w wykazie.

Część VII.

Kontroler jakości:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część VIII.

Inżynier lub technik zatrudniony na budowie lub bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracy, na którym zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kwalifikacyjnym wymagane jest posiadanie kwalifikacji inżyniera lub technika:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

 

 

*) Numeracja podana w nawiasie przyjęta z taryfikatora kwalifikacyjnego pracowników na stanowiskach robotniczych w budownictwie.

**) Numeracja części, działów i pozycji podanych w nawiasie przyjęta z taryfikatora kwalifikacyjnego pracowników przemysłu materiałów budowlanych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1987-08-03
  • Data wejścia w życie: 1987-08-03
  • Data obowiązywania: 1987-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA