| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za udział w konkursie plastycznym dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 46 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustanowienia nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za udział w konkursie plastycznym dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 4 wyraz „pięciu” zastępuje się wyrazem „sześciu”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody w czterech kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, będą przyznane:

1) za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii – nagroda rzeczowa oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej;

2) za zajęcie II i III miejsca w każdej z kategorii – nagroda rzeczowa.

3. Dla Autorów prac, które zajęły I miejsce, poza nagrodami, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie zorganizowany pobyt powiązany z możliwością zwiedzania najciekawszych miejsc w Stolicy lub w innym mieście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku gdy Autorami prac, które zajęły I miejsce, są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, inwalidzi I grupy lub osoby niepełnoletnie, osobom tym podczas pobytu, o którym mowa w ust. 3, przysługuje opieka osoby towarzyszącej.

5. Autorom prac, które zajęły I miejsce, zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości pobytu osoby nagrodzonej wraz z opiekunem.”;

3) w załączniku do zarządzenia w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają:

1) za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii – nagrodę rzeczową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej;

2) za zajęcie II i III miejsca w każdej z kategorii – nagrodę rzeczową.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kapituła wskazuje prace, które będą wyróżnione dyplomem.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla Autorów prac, które zajęły I miejsce, poza nagrodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie zorganizowany pobyt powiązany z możliwością zwiedzania najciekawszych miejsc w Stolicy lub w innym mieście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

d) po ust. 2 dodaje się ust 2a w brzmieniu:

„2a. Autorom prac, które zajęły I miejsce, zostaną przyznane dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości pobytu osoby nagrodzonej wraz z opiekunem, z tym że Autorom prac niezdolnym do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobom posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, inwalidom I grupy lub osobom niepełnoletnim przysługuje opieka osoby towarzyszącej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »