| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. poz. 152) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu przygotowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem” do udziału w realizacji zadań obronnych związanych z udzielaniem wsparcia przez państwo-gospodarza w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i w czasie wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczane, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza, tworzy się Punkt Kontaktowy Host Nation Support (HNS) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS”.

2. W skład Punktu Kontaktowego HNS wchodzą:

1) Kierownik Punktu Kontaktowego HNS – Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Zastępca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS – Główny Specjalista Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Obronnych.

3. Punkt Kontaktowy HNS w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, podlega dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej do spraw obronnych Ministerstwa.

§ 2.

Ustala się następujące obszary wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych i organizacji wykonujących zadania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane przez Ministerstwo:

1) gromadzenie oraz aktualizowanie informacji i danych o zasobach obronnych niezarezerwowanych na mobilizacyjne i wojenne potrzeby własnych sił zbrojnych, a możliwych do wykorzystania w ramach udzielanego wsparcia;

2) udostępnianie sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom informacji i materiałów, ułatwiających im funkcjonowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności informacji dotyczących posiadanej bazy lokalowej, możliwości zakwaterowania i wyżywienia;

3) udostępnianie sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom dostępu do sieci komputerowych wraz ze sprzętem komputerowym;

4) udział przedstawicieli Ministerstwa w negocjowaniu porozumień lub umów pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a rządami państw wchodzących w skład sojuszniczych sił zbrojnych i organizacji, dotyczących zasad pobytu tych sił na terytorium państwa-gospodarza, w obszarach odpowiedzialności Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3.

Dyrektor Biura Ministra jest uprawniony do koordynowania działań w obszarach, o których mowa w § 2, związanych z udzielaniem pomocy przez państwo-gospodarza w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i w czasie wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, wykonującym zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Dyrektor Departamentu Informatyki jest zobowiązany do współdziałania z instytucjami przygotowującymi pobyt sojuszniczych sił zbrojnych i organizacji na terytorium państwa-gospodarza w organizowaniu przedsięwzięć mających na celu udostępnianie sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom dostępu do sieci komputerowych wraz ze sprzętem komputerowym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb Ministerstwa.

§ 5.

Wskazani dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa są zobowiązani do uczestniczenia w pracach zespołów negocjacyjnych przygotowujących pobyt sojuszniczych sił zbrojnych i organizacji na terytorium państwa gospodarza, w obszarze odpowiedzialności Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 6.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa są zobowiązani do przekazywania Kierownikowi Punktu Kontaktowego HNS – na zapotrzebowanie Dyrektora Biura Ministra – wszelkich informacji związanych z udzielaniem pomocy przez państwo-gospodarza sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom wykonującym zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Kierownicy podległych i nadzorowanych, przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jednostek organizacyjnych są zobowiązani do udzielania wszelkich informacji Kierownikowi Punktu Kontaktowego HNS – na zapotrzebowanie Dyrektora Biura Ministra – w celu uzupełnienia baz danych oraz innych niezbędnych informacji związanych z udzielaniem wsparcia przez państwo-gospodarza sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom wykonującym zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.

Do bieżących zadań Punktu Kontaktowego HNS wykonywanych przez osoby, o których mowa w § 1 ust. 2 należy:

1) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia oraz sprawnego funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS;

2) gromadzenie danych o zasobach administrowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez kierowników podległych i nadzorowanych przez niego jednostek organizacyjnych, dotyczących posiadanej bazy lokalowej, możliwości zakwaterowania i wyżywienia;

3) organizowanie szkoleń z zagadnień dotyczących HNS;

4) współdziałanie z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Punktów Kontaktowych HNS: w organach nadrzędnych, na poziomie ministerstw i wojewodów oraz w terenowych organach administracji wojskowej.

§ 9.

1. Kierownik Punktu Kontaktowego HNS jest zobowiązany do opracowywania rocznego sprawozdania z realizacji zadań w obszarach wsparcia, o których mowa w § 2.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się do akceptacji Dyrektora Generalnego Ministerstwa do dnia 30 stycznia roku następnego.

§ 10.

1. Kierownicy podległych i nadzorowanych, przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jednostek organizacyjnych są zobowiązani do utworzenia baz danych o zasobach administrowanych przez tych kierowników jednostek organizacyjnych, niezarezerwowanych na mobilizacyjne i wojenne potrzeby własnych sił zbrojnych, a możliwych do wykorzystania w ramach udzielanego wsparcia państwa-gospodarza, obejmujących charakterystykę jednostki organizacyjnej, posiadaną bazę lokalową, możliwości zakwaterowania i wyżywienia.

2. Bazy danych, o których mowa w ust. 3, należy utworzyć do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »