reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 26
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Thales Nederland B.V.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Negocjacyjny, zwany dalej „Zespołem”, do zadań którego należy przeprowadzenie negocjacji aneksu nr 1 do umowy offsetowej z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Thales Nederland B.V., zwanej dalej „Umową Offsetową”.

2. W trakcie negocjacji, o których mowa w ust. 1, Zespół jest związany postanowieniami instrukcji negocjacyjnej zatwierdzonej przez Ministra Rozwoju.

3. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu nadzorujący merytorycznie Departament Programów Offsetowych w Ministerstwie Rozwoju;

2) zastępcy przewodniczącego Zespołu:

a) dyrektor Departamentu Programów Offsetowych w Ministerstwie Rozwoju,

b) naczelnik wydziału właściwego do spraw monitorowania Umowy Offsetowej w Departamencie Programów Offsetowych w Ministerstwie Rozwoju;

3) członkowie:

a) dwóch przedstawicieli Ministra Rozwoju,

b) dwóch przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,

c) przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa,

d) przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,

e) przedstawiciel Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.

§ 4.

1. W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.

§ 5.

1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych w Ministerstwie Rozwoju.

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa, z części 20, której dysponentem jest Minister Rozwoju.

§ 6.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 7.

Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju: z up. R. Domagalski-Łabędzki

 

1) Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama