reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się, co następuje:

§ 1.

Minister Infrastruktury i Budownictwa – Andrzej Adamczyk (M), zwany dalej „Ministrem”:

1) kieruje działalnością Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Gabinet Polityczny Ministra (GP),

b) Biuro Ministra (BM),

c) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR).

§ 2.

1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do innych członków Rady Ministrów i wojewodów, posłów i senatorów – w sprawach o szczególnym znaczeniu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) akceptowanie projektów założeń do projektów ustaw, projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz projektów strategii, programów i polityk, kierowanych przez Ministra do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.

3. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu podpisują pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

4. Podsekretarz Stanu Tomasz Żuchowski podpisuje pisma kierowane odpowiednio do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich oraz Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia właściwego Komitetu oraz rozpatrywanych przez właściwy Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń właściwego Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

5. Sekretarz Stanu Kazimierz Smoliński podpisuje w zastępstwie Ministra rozporządzenia Ministra oraz rozporządzenia wydawane wspólnie z innymi ministrami albo w porozumieniu z innym ministrem, a także inne akty normatywne, w szczególności zarządzenia i inne akty wewnętrzne Ministra.

6. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;

4) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz na oświadczenia i wystąpienia senatorskie skierowane do Ministra;

5) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

7. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

8. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 6, powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa, a przedkładane do podpisu Ministra – zaaprobowane również przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

9. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.2)), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia.

10. Złożenie przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie przewidzianej prawem.

§ 3.

1. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, dokonują kontroli zgodności aktów prawa miejscowego z polityką Rady Ministrów.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają pozostałym członkom kierownictwa Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:

1) wynikające z nadzoru Ministra nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

2) wynikające z wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach;

3) związane z powoływaniem i odwoływaniem członków organów spółek i innych podmiotów, w stosunku do których Minister posiada stosowne uprawnienia;

4) związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

6. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

§ 4.

Sekretarz Stanu Kazimierz Smoliński (MKS):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) mieszkalnictwa,

b) poczty,

c) gospodarki nieruchomościami,

d) opracowania i realizacji budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister;

2) odpowiada za:

a) nadzorowanie procesów legislacyjnych w zakresie prawa krajowego oraz nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu obsługi prawnej,

b) koordynację procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego,

c) koordynację spraw parlamentarnych, w tym współpracę z Sejmem i Senatem;

3) z upoważnienia Ministra:

a) występuje o nadanie odznaczeń państwowych,

b) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw;

4) reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów oraz Zespole do spraw Programowania Prac Rządu;

5) w imieniu Ministra reprezentuje Skarb Państwa w spółce Poczta Polska S.A.;

6) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Budżetu (DBI),

b) Departament Gospodarki Nieruchomościami (DGN),

c) Departament Mieszkalnictwa (DM),

d) Departament Poczty (DPO),

e) Departament Prawny (DP).

§ 5.

Podsekretarz Stanu Piotr Stomma (MPS):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) kolejnictwa,

b) polityki transportowej,

c) współpracy międzynarodowej, w szczególności związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym koordynacji działań podejmowanych w ramach Ministerstwa w zakresie procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej,

d) wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;

2) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego,

b) Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie,

c) Instytutem Kolejnictwa w Warszawie;

3) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;

4) w imieniu Ministra reprezentuje Skarb Państwa w spółkach PKP S.A. i PKP PLK S.A.;

5) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Funduszy Europejskich (DF),

b) Departament Kolejnictwa (DTK),

c) Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej (DSW).

§ 6.

Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit (MJS):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) dróg publicznych,

b) lotnictwa,

c) transportu drogowego;

2) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,

b) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,

c) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

d) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie,

e) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie,

f) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w Warszawie,

g) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” w Warszawie,

h) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie;

3) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Dróg Publicznych (DDP),

b) Departament Lotnictwa (DL),

c) Departament Transportu Drogowego (DTD).

§ 7.

Podsekretarz Stanu Tomasz Żuchowski (MTZ):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) budownictwa,

b) geodezji i kartografii,

c) planowania i zagospodarowania przestrzennego,

d) orzecznictwa dotyczącego lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji oraz orzecznictwa dotyczącego gospodarki nieruchomościami, z wyłączeniem orzecznictwa w sprawach działalności zawodowej w tej dziedzinie;

2) reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich oraz Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Geodetą Kraju,

b) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

c) Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie,

d) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie,

e) Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie,

f) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie;

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Budownictwa (DB),

b) Departament Lokalizacji Inwestycji (DLI),

c) Departament Orzecznictwa (DO),

d) Departament Polityki Przestrzennej (DPP).

§ 8.

Dyrektor Generalny:

1) zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.3));

2) odpowiada za nadzorowanie spraw dotyczących:

a) środków budżetu państwa dysponenta trzeciego stopnia w częściach, których dysponentem jest Minister,

b) informatyzacji Ministerstwa,

c) zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych,

d) audytu i kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

3) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF),

b) Biuro Bezpieczeństwa (BB),

c) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG),

d) Departament Kontroli (DK).

§ 9.

1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala Minister.

§ 10.

1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit.

3. W przypadkach nieobecności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu Kazimierza Smolińskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit;

2) Podsekretarza Stanu Piotra Stommę w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Kazimierz Smoliński;

3) Podsekretarza Stanu Jerzego Szmita w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Stomma;

4) Podsekretarza Stanu Tomasza Żuchowskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 3, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

5. Dyrektora Generalnego w czasie nieobecności zastępuje Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.

6. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora Generalnego i Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, Dyrektora Generalnego zastępuje osoba kierująca komórką organizacyjną Ministerstwa, wyznaczona przez Dyrektora Generalnego w uzgodnieniu z Ministrem.

7. Biuro Ministra niezwłocznie zawiadamia członków kierownictwa Ministerstwa o nieobecnościach Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz o zastępstwach, w przypadkach określonych w ust. 4 i 6.

§ 11.

Minister może zlecić Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.

§ 12.

Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister.

§ 13.

Traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 1).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport i łączność na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 i 1529, z 2014 r. poz. 183 i 543 oraz z 2015 r. poz. 658, 1191, 1224, 1269 i 1311.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama