reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do oceny wybitnych osiągnięć twórczych, w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „Zespołem” w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa, oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwanym dalej „Konkursem o Nagrodę Ministra”.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu,

2) Wiceprzewodniczący Zespołu, kierujący pracami Zespołu w zakresie dziedziny architektura i budownictwo,

3) Wiceprzewodniczący Zespołu, kierujący pracami Zespołu w zakresie dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego,

4) Członkowie Zespołu, w liczbie od 7 do 10 osób,

5) Sekretarz Zespołu

– powoływani przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Zespół działa na podstawie Regulaminu Pracy Zespołu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia oraz Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

§ 4.

1. Członkostwo w Zespole oraz udział w jego pracach są nieodpłatne.

2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu, które brały udział w posiedzeniu przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej środkiem komunikacji zbiorowej na podstawie dołączonych do rozliczenia biletów. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu drugiej klasy. W przypadku odbycia podróży własnym samochodem zwrot następuje na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora Departamentu Budownictwa lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot kosztów podróży następuje w przypadku, gdy posiedzenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Zespołu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: z up. K. Smoliński

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY ZESPOŁU]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 9 maja 2016 r.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU

§ 1.

Do zadań Zespołu należy ocena wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w Konkursie o Nagrodę Ministra.

§ 2.

1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i podejmuje decyzje w drodze uchwał.

2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu albo osoby pełniącej jego funkcję.

3. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć dyrektorzy właściwych merytorycznie departamentów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa lub osoby przez nich upoważnione.

§ 3.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie całokształtem prac Zespołu;

2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) przedstawienie Ministrowi protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu oraz rekomendacji w zakresie przyznania nagród, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu Nagród;

5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

7) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania Zespołu;

8) powoływanie, w razie potrzeby, podzespołów problemowych, spośród członków Zespołu.

2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, wynikających z przyczyn formalnych lub przypadków losowych, Zespół może wskazać, w formie uchwały, osobę ze swojego składu do tymczasowego pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu. W uchwale tej określa się w szczególności termin, w którym wskazana osoba pełni daną funkcję. Uchwała wymaga dla swej ważności akceptacji Ministra.

3. Przewodniczący Zespołu w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia, w formie protokołu wyniki prac Zespołu oraz z rekomendacje wraz z uzasadnieniem w zakresie przyznania nagród.

§ 4.

1. Do zadań Wiceprzewodniczących Zespołu, kierujących pracami Zespołu w zakresie poszczególnych dziedzin, należy dokonanie kwalifikacji wniosków oraz przygotowanie merytorycznego uzasadnienia proponowanych do nagrodzenia prac, w zakresie właściwej dziedziny.

2. Formalne sprawdzenie wniosków oraz zgłoszonych prac należy do zadań Sekretarza Zespołu.

§ 5.

1. Oceny o której mowa w § 1 Zespół dokonuje na podstawie wniosków złożonych w trybie określonym w Regulaminie Konkursu o Nagrodę Ministra, w trzech etapach:

1) etap I – ocena formalna zgłoszonych wniosków i prac przez Sekretarza Zespołu;

2) etap II – ocena merytoryczna zgłoszonych prac przez Wiceprzewodniczących Zespołu;

3) etap III – ostateczna ocena zgłoszonych prac oraz opracowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie proponowanych do nagrodzenia prac, dokonywane przez Zespół.

2. Kryteriami oceny II i III etapu są:

1) oryginalność i odkrywczość;

2) użyteczność w praktyce;

3) wysokie walory jakościowe i ekonomiczne oraz przyczyniające się w istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych;

4) wartość naukowa pracy i znaczenie dla rozwoju polskiej nauki.

3. Decyzję w sprawie przyznania lub nieprzyznania Nagród podejmuje Minister, na podstawie protokołu i rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 3.

4. Od decyzji Ministra, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje odwołanie.

§ 6.

Członkowie Zespołu, którzy są autorami lub współautorami prac zgłoszonych w danym roku do nagród są wyłączeni w tym roku z udziału w pracach Zespołu.

Załącznik 2. [REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 9 maja 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa procedurę przyznawania nagród w Konkursie o Nagrodę Ministra.

2. Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

3. Minister może przyznać większą lub mniejszą liczbę nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 2.

4. Nagrody oraz wyróżnienia są finansowane ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Rozdział 2

Cel i przedmiot Konkursu

§ 2.

Celem Konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie wybitnych rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, spośród zgłoszonych prac.

§ 3.

1. Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:

1) projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;

2) projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;

3) projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

2. Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:

1) uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

3) uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw;

4) przyjęte przez zamawiającego lub wyłonione w drodze konkursu koncepcje zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi analizami, w tym m.in. koncepcje urbanistyczno-architektoniczne, w odniesieniu do gmin i powiatów.

3. Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te prace, które zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od:

– rozpoczęcia użytkowania – w przypadkach, o których mowa w ust. 1,

– uchwalenia – w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3,

– przyjęcia przez zamawiającego lub wyłonienia w drodze konkursu – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.

Rozdział 3

Uczestnictwo w Konkursie

§ 4.

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach, o których mowa w § 3.

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu zrealizowanego projektu do Ministra za pośrednictwem Departamentu Budownictwa – według wzoru, stanowiącego załącznik do Regulaminu, dostępnego w postaci formularza na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa lub bezpośrednio w Departamencie Budownictwa.

3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonej pracy twórczej.

4. Do wniosku powinny być dołączone:

1) z dziedziny architektury i budownictwa:

a) informacje lub prezentacje przedstawiające usytuowanie oraz charakterystykę obiektu (wybrane rzuty, przekroje i elewacje),

b) wizualizacja – min. 2 ujęcia oraz dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu;

2) z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego:

a) w przypadku prac wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-3 – prezentacje lub informacje, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.),

b) w przypadku prac wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 4 – prezentacje lub informacje, w zakresie zbliżonym do przedkładanej zamawiającemu dokumentacji, zarówno graficznej jak i tekstowej;

3) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające ocenę pracy;

4) opinie użytkownika odnośnie użytkowania przedmiotu pracy, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1-3;

5) opinie gminnej, powiatowej albo wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, w przypadku prac wymienionych w § 3 ust. 2;

6) spis załączników.

Rozdział 4

Wręczenie nagród

§ 5.

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni listownie o ogłoszeniu wyników oraz terminie i miejscu uroczystości wręczenia Nagród Ministra.

2. Informacja o uroczystości wręczenia Nagród Ministra oraz ogłoszeniu wyników będzie również dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Rozdział 5

Procedura zgłoszeń

§ 6.

Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 należy składać w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Departament Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Ministra – wybitne osiągnięcia twórcze”

lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.

§ 7.

1. Wnioski zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane, przy czym decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa.

2. Prace zgłoszone do Konkursu, które nie uzyskały Nagrody Ministra albo wyróżnienia, po zakończeniu prac Zespołu do spraw Nagród i ogłoszeniu wyników Konkursu zostaną zwrócone wnioskodawcom – na wskazany we wniosku adres, a w przypadku braku wskazania adresu, prace te mogą zostać zniszczone.

3. Minister zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.

4. Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu publikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama