reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwany dalej „Zespołem”, w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanym dalej „Konkursem o Nagrodę Ministra.”.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu,

2) Wiceprzewodniczący Zespołu,

3) Członkowie Zespołu, w liczbie od 10 do 14 osób,

4) Sekretarz Zespołu

– powoływani przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Zespół działa na podstawie Regulaminu Pracy Zespołu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia, oraz Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

§ 4.

1. Członkostwo w Zespole oraz udział w jego pracach są nieodpłatne.

2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu, które brały udział w posiedzeniu przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej środkiem komunikacji zbiorowej na podstawie dołączonych do rozliczenia biletów. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu drugiej klasy. W przypadku odbycia podróży własnym samochodem zwrot następuje na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora Departamentu Budownictwa lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot kosztów podróży następuje w przypadku, gdy posiedzenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Zespołu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: z up. K. Smoliński

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY ZESPOŁU]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 9 maja 2016 r.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU

§ 1.

Do zadań Zespołu należy ocena prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w Konkursie o Nagrodę Ministra.

§ 2.

1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i podejmuje decyzje w drodze uchwał.

2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć dyrektorzy właściwych merytorycznie departamentów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa lub osoby przez nich upoważnione.

§ 3.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie całokształtem prac Zespołu;

2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) przedstawienie Ministrowi protokołu zawierającego wyniki prac Zespołu oraz rekomendacji w zakresie przyznania nagród, w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu Nagród;

5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

7) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu działania Zespołu;

8) powoływanie, w razie potrzeby, podzespołów problemowych spośród członków Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia, w formie protokołu wyniki prac Zespołu oraz z rekomendacje wraz z uzasadnieniem w zakresie przyznania nagród.

§ 4.

1. Do zadań Wiceprzewodniczącego Zespołu należy:

1) dokonanie kwalifikacji wniosków oraz przygotowanie merytorycznego uzasadnienia proponowanych do nagrodzenia prac;

2) kierowanie całokształtem prac Zespołu, w tym przewodniczenie posiedzeniom Zespołu, w przypadku nieobecności Przewodniczącego.

2. Formalne sprawdzenie wniosków oraz zgłoszonych prac należy do zadań Sekretarza Zespołu.

§ 5.

1. Oceny o której mowa w § 1 Zespół dokonuje na podstawie wniosków złożonych w trybie określonym w regulaminie Konkursu o Nagrodę Ministra w trzech etapach:

1) etap I – ocena formalna zgłoszonych wniosków i prac przez Sekretarza Zespołu;

2) etap II – ocena merytoryczna zgłoszonych prac przez Wiceprzewodniczącego Zespołu;

3) etap III – ostateczna ocena zgłoszonych prac oraz opracowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie proponowanych do nagrodzenia prac, dokonywane przez Zespół.

2. Prace zgłoszone do nagrody oceniane są według następujących kryteriów:

1) prace dyplomowe:

a) twórcze wartości opracowania,

b) stopień trudności pracy,

c) oryginalność i nowoczesność rozwiązania,

d) jasność sformułowania celu pracy, sposób jego osiągnięcia oraz prawidłowość wniosków i formy prezentacji,

e) walory praktyczne pracy;

2) rozprawy doktorskie i habilitacyjne:

a) wartość naukowa opracowania (aktualność tematu),

b) oryginalność metod i rozwiązań,

c) stopień trudności prac (teoretycznych i doświadczalnych),

d) znaczenie wyników prac dla nauki, techniki i konkretne wyniki dla praktyki gospodarczej;

3) krajowe publikacje:

a) wartości twórcze albo dokumentacyjne, wnoszące istotny wkład do nauki lub techniki (aktualność i oryginalność publikacji popularyzatorskiej),

b) wybór i sposób przedstawienia tematu, ułatwiający wprowadzenie do praktyki lub do nauczania,

c) zalety redakcyjne, edytorskie, językowe i inne, uzasadniające nagrodzenie publikacji.

3. Decyzję w sprawie przyznania lub nieprzyznania Nagród podejmuje Minister, na podstawie protokołu i rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 2.

4. Od decyzji Ministra, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje odwołanie.

§ 6.

Członkowie Zespołu, którzy są autorami lub współautorami prac zgłoszonych w danym roku do nagród albo z innych względów występują przesłanki powodujące brak ich bezstronności, są wyłączeni w tym roku z udziału w pracach Zespołu.

Załącznik 2. [REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 9 maja 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa procedurę przyznawania nagród w Konkursie o Nagrodę Ministra.

2. Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad:

1) prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;

2) prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;

3) rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;

4) rozprawy habilitacyjne – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych;

5) krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.

3. Jeżeli w danym roku liczba przyznanych w określonej kategorii nagród jest mniejsza niż ustalona w ust. 2 Minister, na wniosek Zespołu, może przyznać większą liczbę nagród w innej kategorii.

2. Nagrody są finansowane ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Rozdział 2

Uczestnictwo w Konkursie

§ 2.

1. Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

1) prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;

2) publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 3, do Ministra, za pośrednictwem Departamentu Budownictwa.

4. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

1) za prace dyplomowe – rady wydziałów uczelni, rady naukowe uczelni lub jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;

2) za rozprawy doktorskie – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;

3) za rozprawy habilitacyjne – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego;

4) za publikacje krajowe – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek.

§ 3.

1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) uzasadnienie.

2. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

1) w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe odpowiednio:

a) temat pracy,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu autora pracy,

c) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz stopień naukowy promotora,

d) informację o roku akademickim, w którym pracę wykonano oraz datę jej obrony,

e) informację o uzyskanym tytule zawodowym autora pracy,

f) recenzję pracy wystawianą przez dziekana, recenzenta pracy lub promotora pracy,

g) egzemplarz pracy z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów;

2) w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie i habilitacyjne odpowiednio:

a) temat rozprawy,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu autora rozprawy,

c) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz stopień naukowy promotora rozprawy (w przypadku rozpraw doktorskich),

d) informację o miejscu pracy autora rozprawy,

e) opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,

f) minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,

g) prawomocną uchwałę rady wydziału albo rady naukowej właściwej jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego,

h) egzemplarz rozprawy;

3) w przypadku publikacji:

a) tytuł publikacji,

b) dane autora lub autorów: tytuły lub stopnie naukowe, adresy zamieszkania oraz numery telefonów,

c) dane redaktora naukowego: imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres zamieszkania oraz numer telefonu,

d) nazwę instytucji wydawniczej oraz rok wydania,

e) uzasadnienie wniosku,

f) minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,

g) egzemplarz publikacji.

Rozdział 3

Wręczenie nagród

§ 4.

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni listownie o ogłoszeniu wyników oraz terminie i miejscu uroczystości wręczenia Nagród Ministra.

2. Informacja o uroczystości wręczenia Nagród Ministra oraz ogłoszeniu wyników będzie również dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Rozdział 4

Procedura zgłoszeń

§ 5.

Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 należy składać w terminie do dnia 31 maja każdego roku na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Departament Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Ministra – wybitne osiągnięcia naukowe”

lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.

§ 6.

1. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane, przy czym decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa.

2. Prace zgłoszone do Konkursu, które nie uzyskały Nagrody Ministra, po zakończeniu prac Zespołu do spraw Nagród i ogłoszeniu wyników Konkursu zostaną zwrócone wnioskodawcom – na wskazany we wniosku adres, a w przypadku braku wskazania adresu, prace te mogą zostać zniszczone.

3. Minister zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.

4. Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu publikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa i Budownictwa.

§ 7.

W 2016 r. wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama