REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 11

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2018.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Energii przyjmuje się program współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017–2018, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

 

Załącznik 1. [PROGRAM WSPÓŁPRACY MINISTRA ENERGII Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2017–2018]

Załącznik do zarządzenia
MINISTRA ENERGII
z dnia 20 lipca 2017 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MINISTRA ENERGII Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2017–2018

Spis treści

1. Wstęp

2. Cel główny i cele szczegółowe

2.1. Cel główny

2.2. Cele szczegółowe

3. Zasady współpracy

4. Zakres przedmiotowy

5. Formy współpracy

6. Główne obszary działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii

7. Priorytetowe zadania publiczne

8. Okres realizacji Programu

9. Sposób realizacji Programu

10. Wysokość środków planowanych na realizację Programu

11. Sposób oceny realizacji Programu

12. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Wstęp

W systemie demokratycznego państwa istotne znaczenie ma angażowanie obywateli w działania administracji publicznej. Stworzenie sprawnie funkcjonujących mechanizmów kreowania rozwiązań z udziałem strony społecznej jest kluczowym wyzwaniem w zarządzaniu i procesie decyzyjnym.

Prawodawca, przewidując potrzebę uregulowania zasad współpracy organów administracji publicznej, w tym rządowej, z organizacjami pozarządowymi wprowadził je ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Podstawowym założeniem Programu jest uznanie, że współpraca Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi (m.in. w procesie tworzenia aktów normatywnych, kształtowania polityk publicznych w obszarze energii oraz gospodarki złożami kopalin), przy wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy obu stron, w efekcie przyczyni się do osiągania lepszych rozwiązań.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązek wynikający z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Minister Energii opracował dwuletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 (zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi) ww. ustawy. Jest to pierwszy Program przygotowany w Ministerstwie Energii2).

2. Cel główny i cele szczegółowe

2.1. Cel główny

Stworzenie ram współpracy Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi, umożliwiając aktywny udział tych organizacji w tworzeniu rozwiązań w sferze zadań publicznych z zakresu działalności Ministerstwa Energii.

2.2. Cele szczegółowe

■ identyfikacja organizacji pozarządowych, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Ministrem Energii,

■ identyfikacja obszarów współpracy z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron,

■ wzmocnienie aktywności społecznej w realizację zadań publicznych, pozostających we właściwości Ministra Energii,

■ opracowanie przejrzystego modelu współpracy Ministra Energii Ministerstwa Energii z organizacjami pozarządowymi.

3. Zasady współpracy

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie współpraca Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zasada pomocniczości – polega na założeniu, iż podmioty administracji publicznej powinny wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie realizowane przez jednostki niższego szczebla lub jednostki działające w ramach społeczeństwa. Zgodnie z zasadą pomocniczości, problemy powinny być rozwiązywane na możliwie najniższym szczeblu społecznym, co zapewnia udział strony społecznej w procesie decydowania i współzarządzania.

Zasada suwerenności stron – polega na założeniu, iż administracja publiczna uznaje prawo organizacji pozarządowych do niezależności i odrębności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych przy zachowaniu symetryczności praw i obowiązków stron współpracy.

Zasada partnerstwa – polega na ścisłej współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania jak najlepszego rezultatu na rzecz społeczeństwa.

Zasada efektywności – polega na dążeniu, w ramach współpracy, do osiągnięcia najlepszych rezultatów z uwzględnieniem racjonalnego wydatkowania środków publicznych tj. dysponowania powierzonymi zasobami w sposób świadomy, celowy, oszczędny oraz planowy.

Zasada uczciwej konkurencji – polega na założeniu, iż organizacje pozarządowe mają prawo równego dostępu do realizacji zadań publicznych, zlecanych przez administrację rządową.

Zasada jawności – polega na założeniu, iż strony udostępniają sobie pełne informacje w zakresie podejmowanych działań, w ramach współpracy.

4. Zakres przedmiotowy

Współpraca Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi obejmuje pełny zakres zadań Ministra Energii, wynikający z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.). Zgodnie z jej przepisami, Minister Energii kieruje działem energia oraz działem gospodarka złożami kopalin.

Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw.

Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy z zakresu:

1) prowadzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, w obszarze objętym wydobyciem;

2) uzgadniania koncesji na wydobywanie, udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa;

3) współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin, o których mowa w pkt 1);

4) kwalifikacji w zakresie górnictwa.

5. Formy współpracy

Program przewiduje współpracę Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi w formach, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w rozróżnieniu na współpracę pozafinansową i finansową.

Współpraca pozafinansowa, polegająca na:

■ wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, poprzedzonym wypracowaniem skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy Ministerstwem Energii a organizacjami pozarządowymi;

■ wspieraniu przedsięwzięć aranżowanych przez organizacje pozarządowe, bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez ministerstwo i o zasięgu co najmniej wojewódzkim, poprzez ich obejmowanie patronatem honorowym Ministra Energii;

■ utworzeniu i prowadzeniu bazy danych o organizacjach pozarządowych, współpracujących z ministerstwem, realizujących zadania publiczne;

■ konsultowaniu projektów polityk z organizacjami pozarządowymi;

■ konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych, dotyczących sfery zadań publicznych, opracowywanych w Ministerstwie Energii;

■ zapraszaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w tworzonych zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym;

■ organizowaniu wspólnych konferencji, seminariów.

Współpraca finansowa, polegająca na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, głównie w następujących formach:

■ powierzanie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich wykonania;

■ wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich wykonania.

6. Główne obszary działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii, w tym istotne z punktu widzenia współpracy z NGO:

Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za: zarządzanie zasobami ludzkimi, organizację ministerstwa, prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa Energii oraz propagowanie wiedzy poprzez organizowanie praktyk i wolontariatu, współdziałanie ze związkami zawodowymi w sprawach określonych przepisami prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych; prowadzenie spraw związanych z organizacją staży w ministerstwie we współpracy z Urzędami Pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych we współpracy z organizacjami działającymi na ich rzecz. Nadzoruje realizację przepisów o ochronie danych osobowych, koordynuje sprawy związane z rozwiązaniami systemowymi w Ministerstwie Energii, prowadzi sprawy z zakresu administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wewnętrznej kontroli instytucjonalnej oraz sprawy zamówień publicznych.

Biuro Ministra odpowiada za obsługę Ministra Energii i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa Energii, w tym prowadzi sprawy związane z udzielaniem patronatów honorowych przez Ministra Energii oraz za sprawy z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym w szczególności: uczestniczy w realizacji zadań promocyjnych w zakresie kompetencji Ministra Energii, pełni nadzór administracyjny nad portalem i Biuletynem Informacji Publicznej Ministerstwa Energii oraz przygotowuje i publikuje materiały informacyjne na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii, opracowuje i projektuje nowe podstrony internetowe oraz prowadzi prace, których celem jest rozwój graficzny i funkcjonalny serwisu internetowego i Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii, a także prowadzi ogólne profile ministerstwa na portalach społecznościowych. Biuro koordynuje sprawy zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez ministra oraz sprawy związane z udziałem ministra i przedstawicieli ministra w zespołach międzyresortowych, komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne oraz prowadzenie ich ewidencji. Współpracuje ze służbami prasowymi KPRM, ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych oraz organizacji współpracujących z ministerstwem.

Departament Innowacji i Rozwoju Technologii odpowiada za prowadzenie spraw dotyczących innowacyjnych rozwiązań, badań naukowych oraz rozwoju technologii, w tym identyfikuje i proponuje działania służące likwidacji barier powstawania innowacyjnych technologii energetycznych, tworzy instrumenty wsparcia dla innowacji oraz rozwoju technologii, monitoruje globalny rozwój technologii i długookresowe trendy w energetyce oraz w przemyśle energochłonnym. Koordynuje sprawy związane z udziałem w pracach nad SET-Planem i Horyzontem 2020 w zakresie kompetencji Ministra Energii. Departament koordynuje opracowanie dokumentów programowych, strategii i programów oraz ich realizację, sporządzanie planów działalności dla działów energia i gospodarka złożami kopalin oraz sprawozdań z ich wykonania.

Departament Energetyki odpowiada za realizację zadań w zakresie: przygotowania oraz koordynacji realizacji polityki energetycznej Polski, przygotowania otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa, bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, ciepłownictwa, kogeneracji, efektywności energetycznej, rozwoju czystych technologii węglowych i inteligentnej infrastruktury – we współpracy z DIT, realizacji przepisów o ochronie środowiska, w tym w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z obszaru energetyki oraz polityki klimatycznej.

Departament Energii Jądrowej odpowiada za sprawy związane z wykorzystaniem energii jądrowej dla potrzeb społeczno-gospodarczych kraju, w szczególności za realizację zadań związanych z: kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie energii i energetyki jądrowej, w tym z przygotowaniem, koordynacją realizacji oraz aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej; kształtowaniem polityki państwa i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, w tym z przygotowaniem, koordynacją realizacji oraz aktualizacją Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym; przyznawaniem dotacji celowych udzielanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego; informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie energii i energetyki jądrowej oraz zapewnienia kompetentnych kadr dla energetyki jądrowej.

Departament Energii Odnawialnej odpowiada za realizację zadań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz w zakresie określania wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych, a także zarządzanie instrumentami wsparcia związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz dotyczącymi gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii. Departament współpracuje z innymi departamentami w zakresie polityki energetycznej Polski.

Departament Ropy i Gazu odpowiada za: realizację zadań związanych z kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia regulacyjnego oraz polityki energetycznej i regulacji UE w zakresie sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, rozwojem i zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury gazowej oraz infrastruktury ropy naftowej i paliw ciekłych, tworzeniem i organizacją systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej, paliw ciekłych oraz gazu ziemnego oraz gospodarowaniem zapasami, planowaniem i koordynowaniem działań Ministra Energii w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego Rzeczypospolitej Polskiej, opiniowaniem decyzji ministra właściwego do spraw środowiska dotyczącej koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz na poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego, a także prowadzenie spraw z zakresu jakości paliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.

Departament Górnictwa odpowiada za realizację zadań wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zadań związanych z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym i przemysłem surowców nieenergetycznych. Departament współpracuje z innymi departamentami przy kształtowaniu polityki energetycznej Polski w zakresie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego.

Departament Nadzoru odpowiada za prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra Energii nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostkami nadzorowanymi i podległymi, prowadzenie spraw związanych z właściwością Ministra Energii w sprawach fundacji, przygotowania obronne, koordynację działań w zakresie zarządzania kryzysowego, obronę cywilną, problematykę rezerw strategicznych.

Departament Funduszy Europejskich realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra Energii funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Departament odpowiada także za zarządzanie środkami pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Departament Kontroli i Audytu odpowiada za: kontrolę jednostek podległych ministrowi i przez niego nadzorowanych oraz jednostek, w stosunku do których, Minister Energii uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych, koordynowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w Ministerstwie Energii, przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla działów „energia” i „gospodarka złożami kopalin” za dany rok. W strukturze Departamentu funkcjonuje wyodrębnione Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego, którego zasady funkcjonowania określają przepisy o finansach publicznych oraz regulamin audytu wewnętrznego.

Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz odpowiada za: realizację zadań związanych z przygotowaniem rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego; prowadzenie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa oraz promowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a środowiskiem naukowo-badawczym i gospodarczym. Ponadto, Departament koordynuje prace związane z planowaniem i realizacją badań statystycznych statystyki publicznej oraz koordynuje pozyskiwanie danych statystycznych z zakresu informacji gospodarczych z Głównego Urzędu Statystycznego, niezbędnych do realizacji zadań Ministerstwa Energii.

Departament Spraw Międzynarodowych odpowiada za prowadzenie spójnej polityki międzynarodowej Ministerstwa Energii, w tym sprawy związane z członkostwem w Unii Europejskiej.

Departament Budżetu i Finansów odpowiada za sprawy dotyczące konstruowania i monitorowania realizacji budżetu Ministra Energii – dysponenta części 47 – Energia i 48 – Gospodarka złożami kopalin we współpracy z departamentami Ministerstwa Energii oraz za obsługę finansową środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Biuro Administracyjne odpowiada za: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą obiektów będących w trwałym zarządzie Ministerstwa Energii, zapewnienie fizycznej ochrony osób i mienia, gospodarkę majątkową, prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej, prowadzenie archiwum Ministerstwa Energii, wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, koordynację polityki w zakresie informatyzacji Ministerstwa oraz zapewnienie i zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem, obsługą techniczną, konfiguracją, rozwojem oraz ochroną systemów i urządzeń teleinformatycznych.

7. Priorytetowe zadania publiczne

Poniższy wykaz priorytetowych zadań publicznych, przewidzianych do realizacji przez Ministerstwo Energii, pozwoli osiągnąć założone w Programie cele.

1. Opracowanie i realizacja programów rządowych i resortowych.

2. Konsultacje przygotowywane w Ministerstwie Energii projektów, w tym aktów prawnych lub ich założeń, służyć mają uwzględnieniu opinii społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa. Prowadzone są zgodnie z zasadami wyznaczonymi w Wytycznych do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego3), opierając się o zasady:

dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności oraz poszanowania dobra ogólnego i interesu publicznego.

3. Stworzenie kanałów komunikacji z organizacjami pozarządowymi.

4. Stosowanie jednolitych procedur związanych ze współpracą Ministra Energii z organizacjami pozarządowymi.

5. Wspieranie finansowe i pozafinansowe działalności organizacji pozarządowych.

6. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

8. Okres realizacji Programu

Program zaplanowany został w perspektywie dwuletniej i będzie realizowany w latach 2017–2018.

9. Sposób realizacji Programu

Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez podejmowanie działań z niego wynikających przez komórki organizacyjne Ministerstwa Energii właściwe ze względu na zakres zadań określony w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Energii. Analizie podlegać będą obszary:

■ konsultacji z organizacjami pozarządowymi dokumentów, w tym aktów normatywnych z uwzględnieniem miernika: liczba konsultacji, w których wzięły udział organizacje pozarządowe w stosunku do wszystkich konsultacji przeprowadzonych przez Ministerstwo Energii w latach 2017–2018;

■ patronatów honorowych Ministra Energii udzielanych organizatorom wydarzeń organizacji pozarządowych z uwzględnieniem miernika: liczba patronatów honorowych Ministra Energii udzielonych na wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe w stosunku do łącznej liczby udzielonych patronatów Ministra Energii w latach 2017–2018;

■ wspólnie realizowanych przedsięwzięć, w tym konferencji i seminariów ze wskazaniem strony inicjującej przedsięwzięcie;

■ zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym w ramach współpracy finansowej, ze wskazaniem ich liczby;

■ powołania zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym z uwzględnieniem miernika: liczba powołanych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, w których reprezentowane są organizacje pozarządowe w stosunku do wszystkich powołanych zespołów w latach 2017–2018;

■ kanałów komunikacji z organizacjami pozarządowymi (np. poprzez zamieszczanie projektów dokumentów rządowych i aktów prawnych Ministra Energii min. na stronie Ministerstwa Energii, serwisach: bip.me.gov.pl oraz konsultacje.gov.pl).

10. Wysokość środków planowanych na realizację Programu

Koszty związane z realizacją Programu zostaną poniesione w ramach przyjętych planów rzeczowo-finansowych Ministerstwa Energii na rok 2017 oraz na rok 2018, w zakresie zadań własnych komórek organizacyjnych i środków przewidzianych na nie.

11. Sposób oceny realizacji Programu

Ocena realizacji Programu odbędzie się na podstawie sprawozdań sporządzonych przez Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, które zostaną opracowane w oparciu o pisemne sprawozdania komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii z poszczególnych obszarów współpracy, w szczególności uwzględniających informacje wskazane w pkt 9 niniejszego programu, przekazanych do Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w terminach:

– do dnia 30 grudnia 2017 r. – sprawozdanie z realizacji programu za rok 2017;

– do dnia 30 grudnia 2018 r. – sprawozdanie z realizacji programu za rok 2018.

Sprawozdania z realizacji programu, zatwierdzone przez Ministra Energii, zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

12. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

Program został opracowany przez komórki organizacyjne Ministerstwa Energii.

Określone w nim cele i sposoby realizacji zostały sformułowane z uwzględnieniem szczegółowego zakresu działania Ministra oraz informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, drogą przeprowadzonych w trybie roboczym konsultacji wewnętrznych, w ramach których wypracowany został ostateczny kształt projektu dokumentu. Następnie, program został skierowany do konsultacji publicznych.

Proces konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przeprowadzony przy wykorzystaniu: strony internetowej BIP ME: www.bip.me.gov.pl; strony internetowej Ministerstwa Energii: www.me.gov.pl;

W wyniku konsultacji wpłynęły uwagi i stanowiska od 6 podmiotów. Po zakończeniu konsultacji zostało sporządzone zestawienie uwag wraz z informacją o ich przyjęciu lub przyczynie odrzucenia.

Następnie Program został podpisany przez Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego.

13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

W przypadku podjęcia decyzji o zleceniu realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, Minister Energii ogłasza otwarty konkurs ofert oraz powołuje, w drodze zarządzenia, komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz reprezentanci organizacji pozarządowych z wyłączeniem tych, które biorą udział w konkursie. Jeżeli żadna organizacja pozarządowa nie wskaże osób do składu komisji lub wskazane osoby nie wezmą udziału w jej pracach lub wszyscy powołani w jej skład przedstawiciele organizacji pozarządowych podlegają wyłączeniu, komisja konkursowa może działać bez osób wskazanych przez organizacja pozarządowe.

Komisja konkursowa dokonuje analizy i oceny złożonych ofert, według kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a następnie przedstawia opinię wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji. Ostatecznego zatwierdzenia wyboru oferenta, na podstawie ww. opinii, dokonuje Minister Energii.

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej – energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej – energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

3) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2015 r., dostępny na stronie: www.rcl. gov.pl/wytyczne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-02
  • Data wejścia w życie: 2017-08-03
  • Data obowiązywania: 2017-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA