REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 18 października 2016 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz.”;

2) w § 2 w ust. 3 w pkt 2 w lit. b średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

3) w § 4 w ust. 8 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, interwencje, oświadczenia i pisma posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych.”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) nadzoruje realizację polityki informacyjnej Ministerstwa.”,

b) w ust. 2:

– w pkt 3 dodaje się średnik,

– po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Biuro Ministra”;

5) uchyla się § 6;

6) w § 7 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) nadzorem nad kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej Ministerstwa;”;

7) w § 9:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na podstawie odrębnych upoważnień;”,

b) w pkt 3 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Departament Funduszy Europejskich.”;

8) w § 10 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

9) w § 11 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Sekretarza Stanu Grzegorza Tobiszowskiego zastępuje – w zakresie określonym w § 5 – Podsekretarz Stanu Andrzej Piotrowski;”,

b) uchyla się pkt 2.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-11
  • Data wejścia w życie: 2017-08-12
  • Data obowiązywania: 2017-08-12
  • Dokument traci ważność: 2017-11-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA