REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku do zarządzenia Ministra Energii z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 2, 7 i 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32–34 w brzmieniu:

„32) udział w realizacji zadań związanych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego będących we właściwości ministra;

33) udział w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32, 60, 785 i 1215);

34) realizacja zadań w zakresie egzekwowania spłat należności oraz stosowania ulg, w tym umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat tych należności.”;

2) w § 16 w ust. 1:

a) pkt 2–3a otrzymują brzmienie:

„2) związanych z przygotowaniem otoczenia prawno-regulacyjnego dla sektora elektroenergetycznego w zakresie przesyłu, dystrybucji, obrotu i wytwarzania energii w jednostkach wytwórczych istotnych ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego;

3) związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i magazynowaniem energii oraz efektywnością energetyczną, z wyłączeniem ciepłownictwa i kogeneracji;

3a) związanych z rozwojem czystych technologii węglowych;”,

b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) związanych z inteligentną siecią, we współpracy z Departamentem Energii Odnawialnej, Departamentem Innowacji i Rozwoju Technologii oraz Departamentem Ropy i Gazu;”,

c) pkt 4a i 4b otrzymują brzmienie:

„4a) związanych z polityką klimatyczną będących w zakresie kompetencji ministra, w tym realizację działań dotyczących monitorowania wpływu realizacji wymogów pakietu klimatyczno-energetycznego na konkurencyjność sektora elektroenergetycznego;

4b) związanych z prowadzeniem oraz koordynacją w ministerstwie spraw w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a także dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego będących we właściwości ministra;”;

3) w § 18:

a) w ust. 1:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) realizację zadań w zakresie ciepłownictwa i kogeneracji;

1b) tworzenie podstaw energetyki rozproszonej, poprzez:

a) wdrożenie koncepcji klastrów energii i spółdzielni energetycznych,

b) wzmocnienie sektora prosumenckiego,

c) poprawę efektywności ekonomicznej małych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu, paliw ciekłych i gazowych oraz paliw stałych,

d) rozwój lokalnych sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych na potrzeby rozwoju źródeł wytwarzania, o których mowa w lit. c;”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym:

a) biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej,

b) w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej

– w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych źródeł;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a–2c w brzmieniu:

„2a) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej mających na celu rozpowszechnienie wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych oraz do tworzenia niezbędnych źródeł finansowania projektów wymiany źródeł ciepła na elektryczne;

2b) koordynację działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem lokalnie dostępnych źródeł energii;

2c) koordynację działań mających na celu wdrożenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej, w szczególności wdrożenie systemów inteligentnego opomiarowania, w tym utworzenie operatora informacji pomiarowych, poprzez inicjowanie stosownych zmian prawnych, tworzenie zachęt ekonomicznych oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych;”,

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) współpracę z właściwymi organami administracji, w szczególności z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie dotyczącym zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz mechanizmów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej, a także z Urzędem Dozoru Technicznego, w zakresie dotyczącym systemu certyfikacji instalatorów mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii;

5) opracowywanie propozycji zmian instytucjonalnych i prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej;”,

– w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7–9 w brzmieniu:

„7) współpracę z Ministrem Środowiska oraz innymi podmiotami, w zakresie koordynowania i monitorowania działań niezbędnych do realizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030);

8) realizację zadań związanych z prowadzeniem oraz koordynacją w ministerstwie spraw wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

9) koordynację spraw związanych z pracami Komisji Europejskiej w ramach SET-Plan w zakresie kompetencji ministra.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także działania mające na celu promocję wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej.”;

4) w § 19 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, organizowanie naborów i wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów, nieprawidłowości, pomoc techniczną, weryfikację projektów pomocy technicznej oraz informację i promocję w zakresie działań w ramach PO IiŚ, za wdrażanie których jest odpowiedzialny minister.

3. Departament odpowiada także za zarządzanie środkami pomocy technicznej oraz weryfikację udzielonych dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.”;

5) w § 20 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie spraw związanych z problematyką technologii czystego węgla, w zastosowaniu do przetwórstwa węgla i produkcji syntetycznych paliw z węgla we współpracy z Departamentem Energetyki;”;

6) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Departament Innowacji i Rozwoju Technologii odpowiada za prowadzenie spraw dotyczących innowacyjnych rozwiązań, badań naukowych oraz rozwoju i promocji technologii w obszarach będących w kompetencji ministra, niezastrzeżonych do właściwości innych departamentów.

2. Departament odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii energetycznych poprzez:

a) identyfikowanie barier powstawania innowacji i rozwoju technologii w zakresie kompetencji ministra oraz formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier,

b) tworzenie instrumentów wsparcia dla innowacji oraz rozwoju technologii w obszarach będących w kompetencji ministra,

c) inicjowanie współpracy w zakresie tworzenia oraz komercjalizacji innowacji między światem nauki i biznesu, a także między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa;

2) promocję zagraniczną krajowych innowacyjnych technologii z sektora energii.

3. Departament:

1) monitoruje globalny rozwój technologii i długookresowe trendy w energetyce oraz w przemyśle energochłonnym;

2) wspiera internacjonalizację polskich innowacji z obszarów będących w kompetencji ministra;

3) zapewnia obsługę udziału przedstawiciela ministra w pracach Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

4. Departament koordynuje:

1) opracowanie dokumentów programowych, strategii i programów niezastrzeżonych do właściwości innych departamentów oraz ich realizację;

2) opracowanie informacji, sprawozdań i raportów będących w kompetencji ministra, niezastrzeżonych do właściwości innych departamentów, w tym rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;

3) współpracę ministerstwa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie kompetencji ministra;

4) sprawy związane z udziałem w projektach inicjatywy Horyzont 2020 w zakresie kompetencji ministra.

5. Departament współpracuje z:

1) Departamentem Energetyki w zakresie:

a) tworzenia ram na poziomie UE oraz wsparcia udziału polskich podmiotów w wykorzystaniu ogólnoeuropejskich funduszy na modernizację sektora energetycznego,

b) kształtowania polityki energetycznej Polski w obszarze innowacji i rozwoju technologii;

2) Departamentem Funduszy Europejskich w zakresie programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich dedykowanych do wspierania innowacji i rozwoju technologii w obszarach pozostających w kompetencji ministra;

3) Departamentem Energii Odnawialnej w zakresie oceny proponowanych innowacyjnych rozwiązań w obszarze odnawialnych źródeł energii;

4) Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie opracowywania komponentu innowacji i rozwoju technologii na potrzeby spotkań bilateralnych ministra.”;

7) w § 22a w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) planowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także kontroli systemowych w podległych Instytucjach Wdrażających;”;

8) w § 23:

a) w ust. 1:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przygotowania obronne w dziale administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin oraz ochronę obowiązkową obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;”,

– w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) koordynację spraw związanych z kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa w obszarze będącym w kompetencji ministra.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W strukturze Departamentu działa Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który wykonuje zadania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz nadzoruje ochronę informacji niejawnych w ministerstwie, a także współpracuje z Biurem Administracyjnym w zakresie zapewnienia fizycznej ochrony osób i mienia.”;

9) w § 23a w ust. 1 uchyla się pkt 5;

10) w § 27 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) koordynowanie:

a) sporządzenia planów działalności dla działów energia i gospodarka złożami kopalin oraz sprawozdań z ich wykonania,

b) opracowania rocznej informacji o działaniach podejmowanych wobec ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.”;

11) w § 28 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wspomaganie ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa, w tym organizację posiedzeń kierownictwa ministerstwa, dekretowanie korespondencji kierowanej do ministra oraz obsługę sekretariatów członków kierownictwa;”,

b) w pkt 9:

– uchyla się lit. c,

– w lit. j kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) koordynację:

a) opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) i sprawozdania z jego realizacji,

b) współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.”.

§ 2.

 W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor:

1) Departamentu Energetyki,

2) Departamentu Energii Odnawialnej,

3) Departamentu Funduszy Europejskich;

4) Departamentu Górnictwa;

5) Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii,

6) Departamentu Kontroli i Audytu,

7) Departamentu Nadzoru,

8) Departamentu Polityki Właścicielskiej i Analiz,

9) Biura Dyrektora Generalnego,

10) Biura Ministra

– opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

 

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-11
  • Data wejścia w życie: 2017-08-12
  • Data obowiązywania: 2017-08-12
  • Dokument traci ważność: 2018-05-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA