REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 14

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie utworzenia Systemu stałych dyżurów Ministra Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60), art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Tworzy się System stałych dyżurów Ministra Energii, zwany dalej „SSD ME”.

2. Celem SSD ME jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym uruchamiania i realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Planach operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra Energii w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, jak również zadań wynikających z Planu zarządzania kryzysowego, ujętych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

3. SSD ME obejmuje:

1) urzędy obsługujące organy podległe Ministrowi Energii;

2) jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Energii2), zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi”;

3) przedsiębiorców3), na których Minister Energii nałożył w drodze decyzji administracyjnej obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym w zakresie stałego dyżuru, obejmujących przedsięwzięcia służące do zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji ministra właściwego do spraw energii oraz ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin dotyczących uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „przedsiębiorcami”.

4. SSD ME tworzą następujące elementy:

1) na szczeblu Ministerstwa Energii, zwanego dalej „Ministerstwem”:

a) stały dyżur Ministra Energii, zwany dalej „SD ME”,

b) Punkt Kontaktowy Ministerstwa,

c) Punkty Kontaktowe w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;

2) na szczeblu jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców:

a) stały dyżur jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy,

b) Punkt Kontaktowy jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy,

c) Punkty Kontaktowe poszczególnych komórek jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy.

5. Zadania Punktu Kontaktowego realizują:

1) na szczeblu Ministerstwa:

a) Punkt Kontaktowy Ministerstwa – dyrektor komórki właściwej do spraw obronnych lub jego zastępca,

b) Punkty Kontaktowe w komórkach organizacyjnych Ministerstwa – w godzinach pracy od poniedziałku do piątku – sekretariaty komórek organizacyjnych Ministerstwa, w pozostałym czasie – dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa;

2) na szczeblu jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców:

a) Punkt Kontaktowy jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy – w godzinach pracy od poniedziałku do piątku – sekretariaty kierowników jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorcy, w pozostałym czasie – wyznaczeni przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców pracownicy realizujący zadania obronne,

b) Punkty Kontaktowe w komórkach jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy – wyznaczone osoby, według decyzji kierowników jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy.

§ 2.

 Przygotowanie SSD ME obejmuje:

1) określenie elementów, podległości i zadań SSD ME oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżurów;

2) wyposażenie Punktów Kontaktowych w środki łączności, o których mowa w § 3 ust. 3, umożliwiające odebranie i przekazywanie informacji o uruchomieniu stałego dyżuru;

3) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji;

4) opracowanie dokumentacji stałego dyżuru, którą stanowią:

a) instrukcja stałego dyżuru określająca: zadania stałego dyżuru, jego organizację, oraz czas i miejsce jego pełnienia, sposób powiadamiania, obsadę stałego dyżuru i jej szczegółowe zadania oraz zasady podległości, organizację łączności i obiegu informacji, terminy składania meldunków, procedury i terminy przekazywania obowiązków przez poszczególne zmiany,

b) dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazywanych zadań operacyjnych, przedsięwzięć systemu zarządzania kryzysowego, decyzji, informacji, meldunków oraz raportów,

c) wyciągi lub wypisy z Tabeli realizacji zadań operacyjnych, zwanej dalej: „TRZO”, oraz wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, umożliwiające identyfikację otrzymanych zadań i przedsięwzięć oraz ich przekazanie kierownikom komórek organizacyjnych Ministerstwa wskazanych w TRZO jako wykonawcy tych zadań oraz urzędom obsługującym organy podległe Ministrowi Energii, podległym lub nadzorowanym jednostkom organizacyjnym oraz przedsiębiorcom, wchodzącym w skład SSD ME,

d) książka pełnienia stałego dyżuru,

e) brudnopis,

f) inne dokumenty stosownie do potrzeb, według uznania kierownika jednostki organizującej stały dyżur oraz przedsiębiorcy;

5) opracowanie danych teleadresowych dotyczących Punktów Kontaktowych oraz SD ME, jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy, a także, w razie potrzeby, jednostek organizacyjnych współpracujących w realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2;

6) wyznaczenie i przygotowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń socjalnych na potrzeby stałego dyżuru;

7) wyposażenie stałego dyżuru w środki łączności, takie jak: telefon stacjonarny i komórkowy, fax, odpersonalizowaną pocztę elektroniczną, sprzęt informatyczny oraz materiały biurowe, a także urządzenia zapewniające możliwość:

a) wymiany informacji pomiędzy wykonawcami zadań operacyjnych, wymiany informacji z wykonawcami przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego,

b) przekazywania raportów o stanie ich realizacji;

8) zapewnienie możliwości przetwarzania dokumentów zawierających informacje niejawne;

9) zapewnienie ochrony pomieszczeń stałego dyżuru;

10) zorganizowanie zabezpieczenia logistycznego stałego dyżuru, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2;

11) prowadzenie doraźnych kontroli gotowości i sprawności funkcjonowania stałego dyżuru.

§ 3.

 1. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, SSD ME uruchamiany jest obligatoryjnie.

2. W stanie stałej gotowości obronnej państwa, w celu realizacji zadań szkoleniowych, ćwiczeń, kontroli lub w innych uzasadnionych przypadkach, a także w sytuacjach kryzysowych, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, na polecenie Ministra Energii, może być uruchomiony SSD ME w pełnym lub ograniczonym zakresie.

3. Sygnał lub informacja o uruchomieniu SSD ME może być przekazana przy użyciu środków łączności, takich jak telefon stacjonarny, telefon komórkowy, poczta elektroniczna lub fax, ponadto za pośrednictwem kuriera lub łącznika posiadającego specjalne upoważnienie:

1) do Punktu Kontaktowego Ministerstwa – przez stały dyżur Prezesa Rady Ministrów lub Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a także, w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych dotyczących zagrożeń terrorystycznych, przez stały dyżur Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) do Punktów Kontaktowych jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy – przez Punkt Kontaktowy Ministerstwa lub SD ME w przypadku jego wcześniejszego uruchomienia.

§ 4.

 1. SD ME pełniony jest całodobowo w systemie zmianowym, od momentu jego uruchomienia, przez wyznaczonych pracowników Ministerstwa, odpowiednio przeszkolonych, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stosownie do będących w posiadaniu stałego dyżuru dokumentów niejawnych oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

2. Stały dyżur w jednostkach organizacyjnych oraz przedsiębiorcy pełniony jest całodobowo w systemie zmianowym, od momentu jego uruchomienia, przez wyznaczonych pracowników jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorcy, odpowiednio przeszkolonych, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stosownie do będących w posiadaniu stałego dyżuru dokumentów niejawnych oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

3. Stały dyżur, o którym mowa w ust. 1, podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

4. Stały Dyżur, o którym mowa w ust. 2, podlega bezpośrednio kierownikom jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorcom organizującym stały dyżur.

§ 5.

 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa sprawuje merytoryczny nadzór nad przygotowaniem oraz zorganizowaniem SD ME.

2. Za zorganizowanie stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych oraz stałego dyżuru przedsiębiorców odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorcy organizujący stały dyżur.

3. Zorganizowanie stałego dyżuru obejmuje:

1) wyznaczenie osób do pełnienia stałego dyżuru;

2) wyznaczenie i przygotowanie miejsca pełnienia stałego dyżuru, w tym jego wyposażenie w niezbędne urządzenia i materiały biurowe, szafy do przechowywania dokumentacji, środki łączności, a także przygotowanie pomieszczenia do odpoczynku, spożywania posiłków i higieny osobistej;

3) wydzielenie środka transportowego na potrzeby stałego dyżuru.

4. Za właściwe przygotowanie i przeszkolenie osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru odpowiada dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej, we właściwości której pozostaje realizacja zadań obronnych.

5. Za realizację przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, na potrzeby SD ME, odpowiada dyrektor komórki właściwej do spraw administracyjnych w Ministerstwie.

§ 6.

 1. Sposób uruchomienia, szczegółowe zadania, skład, funkcjonowanie, dokumentację, miejsce i wyposażenie SD ME, zostaną określone w „Instrukcji Stałego Dyżuru Ministerstwa Energii”.

2. Instrukcję, o której mowa w ust. 1, opracowuje dyrektor komórki właściwej do spraw obronnych Ministerstwa i przedstawia ją do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

3. Sposób uruchomienia, szczegółowe zadania, skład, funkcjonowanie, dokumentację, miejsce i wyposażenie stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych oraz przedsiębiorcy zostanie określony w „Instrukcji stałego dyżuru jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy” opracowywanej przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców.

§ 7.

 Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorcy odpowiedzialni są za:

1) określenie zasad funkcjonowania stałego dyżuru w swoich jednostkach oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań stałego dyżuru;

2) zorganizowanie Punktów Kontaktowych, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 lit. b i c;

3) przygotowanie stałego dyżuru, o którym mowa § 1 ust. 4 pkt 2 lit. a, w zakresie określonym w § 5 ust. 3;

4) zapewnienie stałej aktualizacji danych teleadresowych, a także bieżącą wymianę informacji w tym zakresie z komórką właściwą do spraw obronnych w Ministerstwie.

§ 8.

 1. Organizację i przygotowanie SSD ME, obejmujących realizację przedsięwzięć określonych w § 2, w tym zorganizowanie i przygotowanie SD ME oraz stałego dyżuru poszczególnych jednostek organizacyjnych i stałego dyżuru przedsiębiorcy, z którym Minister Energii, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, zawarł umowę o realizację zadań na rzecz obronności państwa, należy zakończyć w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Przedsiębiorcy, z którymi zawarcie umowy o realizację zadań na rzecz obronności państwa nastąpi w terminie późniejszym, wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, powinni zrealizować w terminie 60 dni od dnia podpisania wymienionej umowy.

3. O zakończeniu organizacji stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych oraz przedsiębiorcy należy powiadomić Ministra Energii za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej do spraw obronnych w Ministerstwie.

4. O zakończeniu organizacji stałego dyżuru w Ministerstwie Energii Dyrektor Generalny Ministerstwa powiadamia Ministra Energii.

§ 9

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej – energia i gospodarka złożami kopalin na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Dotyczy jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku do obwieszczenia Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Energii (M.P. poz. 1001).

3) Dotyczy przedsiębiorców, wobec których Minister Energii jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa w rozumieniu art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-14
  • Data wejścia w życie: 2017-09-15
  • Data obowiązywania: 2017-09-15
  • Dokument traci ważność: 2020-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA