REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 18

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 15.11.2017 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635 i 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Agencji Rezerw Materiałowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.2)

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

 

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH]

Załącznik do Zarządzenia Ministra Energii
z dnia 15.11.2017 r. (poz. 18)

STATUT AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Agencja Rezerw Materiałowych, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635 i 1954), zwanej dalej "ustawą";

2) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 i 1387), zwanej dalej "ustawą o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych";

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.3));

4) niniejszego statutu.

§ 2. Agencja może używać nazwy skróconej "ARM" oraz znaku graficznego (logo Agencji).

§ 3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. 1. Agencja jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Agencji.

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Agencji wykonuje Prezes Agencji lub osoby przez niego upoważnione.

Rozdział 2

Organizacja Agencji

§ 5. 1. W skład Agencji wchodzą Centrala Agencji oraz oddziały terenowe Agencji, zwane dalej "oddziałami terenowymi".

2. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi w Centrali Agencji są:

1) biura;

2) zespoły;

3) samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych;

4) wyodrębnione samodzielne stanowiska pracy.

3. W skład biur i zespołów wchodzą:

1) działy;

2) działy zamiejscowe - Składnice Agencji;

3) samodzielne stanowiska pracy.

4. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi w oddziale terenowym są:

1) działy;

2) sekcje;

3) samodzielne stanowiska pracy.

§ 6. 1. W skład struktury organizacyjnej Centrali Agencji wchodzą w szczególności następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Audytu Wewnętrznego;

2) Biuro Finansowo-Księgowe;

3) Biuro Infrastruktury i Logistyki;

4) Biuro Kontroli;

5) Biuro Organizacyjne;

6) Biuro Prawne;

7) Biuro Zapasów Interwencyjnych Paliw;

8) Biuro Rezerw Medycznych;

9) Biuro Rezerw Żywnościowych;

10) Biuro Teleinformatyki;

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

12) wyodrębnione samodzielne stanowiska pracy.

2. Oddziałami terenowymi Agencji są:

1) Oddział Terenowy nr 1 z siedzibą w Katowicach, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie;

2) Oddział Terenowy nr 2 z siedzibą w Lublinie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: lubelskie, mazowieckie i świętokrzyskie;

3) Oddział Terenowy nr 3 z siedzibą w Olsztynie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie;

4) Oddział Terenowy nr 4 z siedzibą w Poznaniu, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie i wielkopolskie;

5) Oddział Terenowy nr 5 z siedzibą w Szczecinie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa lubuskie i zachodniopomorskie;

6) Oddział Terenowy nr 6 z siedzibą we Wrocławiu, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa dolnośląskie i opolskie.

§ 7. 1. W ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5, Prezes Agencji może tworzyć wewnętrzne komórki organizacyjne.

2. Szczegółową organizację, zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych Agencji określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Agencji.

Rozdział 3

Prezes Agencji

§ 8. 1. Prezes Agencji jest organem Agencji powoływanym i odwoływanym w trybie określonym w ustawie.

2. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Agencji.

3. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy Zastępców Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów terenowych, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, wyodrębnionych samodzielnych stanowisk pracy w Centrali Agencji, którzy są przed nim odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.

4. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii wniosek o powołanie zastępców Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku tego naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. 1. Prezes Agencji koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz nadzoruje pracę dyrektorów oddziałów terenowych.

2. Prezes Agencji może tworzyć i powoływać komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy. W skład komisji i zespołów mogą wchodzić pracownicy Agencji lub osoby niebędące pracownikami Agencji.

3. Prezes Agencji organizuje kontrolę wewnętrzną, zapewnia jej działanie oraz wykorzystanie wyników przeprowadzonych kontroli w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości.

4. W ramach funkcjonowania w Agencji adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, Prezes Agencji korzysta ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie o finansach publicznych.

2. Gospodarka finansowa Agencji obejmuje jej działalność ustawową, w tym:

1) realizację zadań państwa w zakresie określonym w ustawie oraz w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych;

2) działalność administracyjną.

§ 11. 1. Przychodami Agencji są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa, określane corocznie w ustawie budżetowej;

2) dotacje podmiotowe z budżetu państwa;

3) przychody uzyskiwane ze sprzedaży rezerw strategicznych;

4) przychody uzyskiwane ze świadczonych przez agencję usług magazynowych i innych usług;

5) darowizny;

6) przychody z innych tytułów.

2. Agencja tworzy fundusz statutowy i fundusz świadczeń socjalnych.

3. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest roczny plan finansowy ustalony w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

2. Prezes Agencji sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdania finansowe i związane z nimi informacje, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

3. W uzasadnionych przypadkach, celem zwiększenia efektywności działania Agencji, Prezes Agencji może dokonać przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków inwestycyjnych, w ramach realizacji zatwierdzonego na dany rok przez ministra właściwego do spraw energii, planu finansowego Agencji.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Agencji dokonuje minister właściwy do spraw energii.

5. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi Agencja.

6. W Agencji prowadzi się audyt wewnętrzny, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 13. Prezes Agencji jest dysponentem Funduszu Zapasów Interwencyjnych, o którym mowa w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych.

Rozdział 5

Pełnomocnictwa i upoważnienia

§ 14. 1. Prezes Agencji, jako organ Agencji, może udzielać pracownikom Agencji ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu. Prezes Agencji może zawrzeć w pełnomocnictwie postanowienie zezwalające na ustanowienie przez pełnomocnika innych pełnomocników, będących pracownikami Agencji, do dokonywania wszelkich lub niektórych czynności prawnych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

2. Prezes Agencji, jako organ Agencji, może udzielać osobom niebędącym pracownikami Agencji szczególnych pełnomocnictw do dokonywania, na czas określony, niektórych czynności prawnych w jego imieniu. Prezes Agencji może zawrzeć w pełnomocnictwie postanowienie zezwalające na ustanowienie przez pełnomocnika innych pełnomocników do dokonywania, na czas określony, niektórych czynności prawnych w jego imieniu w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

3. Prezes Agencji udziela pełnomocnictw i upoważnień w formie pisemnej lub w innej szczególnej formie wymaganej do ważności czynności prawnej.

§ 15. 1. Agencja prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, zawierający adnotacje o odwołaniu lub wygaśnięciu upoważnienia lub pełnomocnictwa.

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie, do pełnomocnictw i upoważnień stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 16. Agencja używa okrągłej pieczęci urzędowej zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napis w otoku "Agencja Rezerw Materiałowych".

 

 

1) Minister Energii kieruje działem Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 11 Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2015 r. poz. 16).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA