REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 22

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 27.12.2017 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.2)), w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministerstwie - rozumie się przez to jednostkę budżetową, dysponenta części 47 budżetu państwa - "Energia" i części 48 budżetu państwa - "Gospodarka złożami kopalin";

2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2.

1. Zakładowy plan kont obejmuje:

1) wykaz kont syntetycznych obowiązujących w Ministerstwie - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) wykaz kont analitycznych obowiązujących w Ministerstwie - stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów, w miarę potrzeb wynikających z przeprowadzonych operacji gospodarczych, jest uprawniony do uzupełniania wykazu kont, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Opis systemu finansowo-księgowego, przetwarzania i ochrony danych - stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.

2. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocze lub rok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje do dnia 31 marca roku następnego. Przez ostateczne zamknięcie ksiąg rozumie się nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

§ 4.

1. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Ministerstwa z wykorzystaniem systemu informatycznego.

2. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną (konta syntetyczne), księgi pomocnicze (konta analityczne), a także zestawienia obrotów i sald księgi głównej, sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Dokumenty księgowe akceptowane są przed sporządzeniem sprawozdań miesięcznych po dokonaniu analiz na koniec okresu sprawozdawczego. Zatwierdzanie dokumentów następuje w poszczególnych rejestrach księgowych jednorazowo dla danego miesiąca. Zatwierdzanie dokumentów w miesiącach I-XI następuje w dniu sporządzenia i przekazania miesięcznych sprawozdań budżetowych. Zatwierdzenie za miesiąc grudzień następuje po sporządzeniu sprawozdań finansowych. Zbiorczy dziennik, księgę główną (konta syntetyczne), księgi pomocnicze (konta analityczne), a także zestawienia obrotów i sald księgi głównej, sald kont ksiąg pomocniczych drukowane są w wersji papierowej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Dziennik poszczególnych rejestrów księgowych tworzony jest w wersji elektronicznej na koniec roku obrotowego.

3. Księga inwentarzowa prowadzona jest w Biurze Administracyjnym.

4. W Ministerstwie funkcjonują magazyny: artykułów biurowych, artykułów czystościowych, eksploatacyjny (tonerów i akcesoriów komputerowych), eksploatacyjny techniczny (pozostałe materiały), upominków, artykułów spożywczych, artykułów samochodowych, nagród i odznaczeń oraz POIiŚ.

5. Zapasy magazynowe wycenia się według cen nabycia.

6. Różnicę pomiędzy dowodem przyjęcia do magazynu - "Pz" a fakturą, wynikającą z ustalenia ceny jednostkowej, traktuje się jako odchylenie od cen ewidencyjnych.

7. Rozchód materiałów z magazynu dokonywany jest zgodnie z zasadą ceny najwcześniejszej - metoda FIFO, tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

8. Przelewy bankowe dotyczące:

1) działalności budżetowej są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej NBP;

2) płatności ze środków europejskich sporządzane są za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA;

3) płatności ze środków socjalnych oraz pozabudżetowych są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej BGK@24Biznes.

9. Dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych stosuje się program "Płatnik".

10. Do systemów informatycznych, o których mowa w ust. 1 i 8 oraz do programu, o którym mowa w ust. 9, stosuje się wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w odrębnych przepisach.

§ 5.

1. Księgi rachunkowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej, w złotych i groszach. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych (dowody źródłowe) oraz dowody księgowe sporządzone przez Ministerstwo. Obieg dowodów finansowo - księgowych reguluje zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa w sprawie procedur planowania i realizacji budżetu, kontroli finansowej oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych w Ministerstwie.

2. Dowód księgowy zawiera:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis operacji gospodarczych oraz jej wartości, a jeżeli jest to możliwe, określonych także w jednostkach naturalnych;

4) datę dokonania operacji gospodarczych, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą, datę jego sporządzenia.

3. Dowód księgowy może zawierać:

1) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

2) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie tych czynności.

4. Dekretacja dowodów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest umieszczana obok dekretacji zawartej na pieczęci "Przyjęto dyspozycję do wypłaty ze środków ...".

5. Na dowodzie księgowym jest zamieszczana pieczęć "Ujęto w księgach rachunkowych w m-cu ....".

6. Dopuszcza się możliwość wydruku dekretacji z wykorzystaniem systemu informatycznego.

7. Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się zgodnie z treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym, na bieżąco, w kolejności dat ich dokonania oraz z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze, w sposób wiarygodny i kompletny.

8. W ewidencji księgowej ujmuje się kwoty zobowiązań wynikające z przekazanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych sprawdzonych pod względem merytorycznym w miesiącu sprawozdawczym. W przypadku dowodów księgowych przekazanych do Departamentu Budżetu i Finansów w następnym miesiącu, do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego przyjmuje się te dowody księgowe, które wpłynęły nie później niż do czwartego dnia każdego miesiąca, a w przypadku, gdy dzień ten przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy - do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Po tym terminie dokumenty są ujmowane w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym wpłynęły do Departamentu Budżetu i Finansów. Odstępstwem od tej zasady są dowody księgowe, które:

1) zostały wystawione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", i wpłynęły do Departamentu Budżetu i Finansów nie później niż do ósmego dnia każdego miesiąca, a w przypadku, gdy dzień ten przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy - do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem;

2) wpłynęły do Departamentu Budżetu i Finansów po zakończeniu roku obrotowego, tj. po 31 grudnia. Dowody księgowe, które dotyczą roku poprzedniego, przyjmowane są do ewidencji księgowej poprzedniego roku do chwili sporządzenia sprawozdań budżetowych za grudzień, tj. do dnia 18 stycznia, a w przypadku, gdy dzień ten przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy - do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Po tym terminie dokumenty są ujmowane w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym wpłynęły do Departamentu Budżetu i Finansów.

9. Zapis księgowy zawiera:

1) datę dokonania operacji gospodarczej - datę sprzedaży;

2) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu księgowego oraz datę wystawienia dowodu księgowego;

3) opis operacji gospodarczych przedstawiony w sposób zrozumiały;

4) kwotę i datę zapisu księgowego, określenie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych oraz datę wpływu dowodu księgowego do właściwego wydziału budżetu w Departamencie Budżetu i Finansów;

5) oznaczenie kont, których dotyczy.

10. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych, z wykorzystaniem systemu informatycznego.

11. Na strukturę konta analitycznego składa się:

1) xxx - trzycyfrowy symbol konta;

2) xx - dwucyfrowy symbol części budżetowej;

3) xxxxx - pięciocyfrowy symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej;

4) xxxx - czterocyfrowy symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej (przy czym czwarta cyfra informuje o źródle finansowania) lub czterocyfrowy symbol poza paragrafem klasyfikacji budżetowej (w przypadku środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych).

12. Strukturę kont analitycznych rozszerza się w zależności od potrzeb.

13. Analityka do budżetu zadaniowego jest zawarta w słowniku w systemie finansowo-księgowym Quorum.

14. Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej (syntetyka). Prowadzone są one w ujęciu systematycznym, w postaci kont analitycznych (pomocniczych) wbudowanych w system finansowo-księgowy, odrębny system kartotek, księgę inwentarzową oraz komputerowych zbiorów danych uzgodnionych z saldami i zapisami księgi głównej. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie księgi głównej, kont analitycznych (pomocniczych) w formie papierowej.

15. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania dowodu źródłowego, operacja gospodarcza jest dokumentowana za pomocą dowodu księgowego zastępczego.

16. Wykorzystywany w Ministerstwie system informatyczny zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów księgowych. Księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco z odzwierciedleniem stanu rzeczywistego i z zapewnieniem kompletności ujęcia wszystkich operacji gospodarczych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

17. Zapisom w księgach rachunkowych automatycznie nadaje się kolejne numery pozycji.

18. Zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane w sposób zapewniający ich trwałość oraz umożliwiający ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść tych zapisów.

19. Obroty są liczone w księgach rachunkowych w sposób ciągły. Wydruki komputerowe składają się z automatycznie numerowanych stron i są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły i narastająco. Księgi rachunkowe są przenoszone na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji nie później niż na koniec roku obrotowego (art. 13 pkt. 6 uor) i są przechowywane w wydziale księgowym. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald.

20. Zapisy w księgach rachunkowych wydatków unijnych realizowanych przez BGK, są dokonywane w szczególności na podstawie udostępnionych za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA informacji dotyczących:

1) otrzymanych od instytucji zbiorczych informacji o zleceniach płatności przekazanych do realizacji do BGK z datą złożenia zlecenia płatności oraz zbiorczych informacji o zrealizowanych zleceniach płatności, z datą realizacji płatności;

2) dokonanych zwrotów pod datą wyjaśnienia zwrotu przez BGK;

3) korekt zleceń płatności i zwrotów pod datą ostatniego dnia miesiąca;

4) składanych przez Instytucję Pośredniczącą IP zleceń płatności, z datą złożenia zlecenia płatności oraz zrealizowanych zleceń płatności, z datą realizacji płatności.

21. Każdemu zapisowi w księgach rachunkowych przypisuje się symbol rodzaju dokumentu, zgodnie z symbolami wymienionymi w załączniku nr 4 do zarządzenia. Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w miarę potrzeb wynikających z przeprowadzonych operacji gospodarczych jest uprawniony do uzupełniania wykazu symboli rodzaju dokumentów w rejestrach księgowych.

22. Każda grupa dokumentów, jest przechowywana w odrębnym segregatorze i podlega numeracji miesięcznej (poczynając od nr 1), która jest zgodna z numeracją komputerową w księgach rachunkowych (numer na dowodzie: rok, miesiąc i nr dowodu). W dzienniku nadawana jest numeracja roczna w odniesieniu do każdej paczki w rejestrze księgowym.

§ 6.

1. W Ministerstwie dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego, według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy oraz zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną Ministerstwa z uwzględnieniem następujących zasad:

1) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) - w wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich budowę, montaż, przystosowanie i ulepszenie środka trwałego;

2) środki trwałe - w przypadku nabycia - według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia - według kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe; koszty pośrednie związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego rozlicza się proporcjonalnie w stosunku do ogółu poniesionych kosztów;

3) środki trwałe, towary, materiały otrzymane od innych jednostek nieodpłatnie lub w formie darowizny - według wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej na podstawie decyzji właściwego organu; wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia (tzw. wartość godziwa); w przypadku braku możliwości ustalenia wartości godziwej, wartość składnika majątku ustala się według wyceny rzeczoznawcy;

4) ujawnione środki trwałe - według wartości godziwej z dnia ujawnienia; w przypadku braku możliwości ustalenia wartości godziwej, wartość składnika ustala się według wyceny rzeczoznawcy;

5) rzeczowe składniki majątku obrotowego - według cen nabycia lub kosztu wytworzenia;

6) akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe - na dzień bilansowy według następujących zasad: notowane według wartości z ostatniej sesji ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego; nienotowane nie podlegają aktualizacji i ujmowane są w wartości nominalnej;

7) do bilansu wartość środków trwałych przyjmowana jest w wysokości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia obliczonego za cały okres od początku użytkowania środka trwałego;

8) krajowe środki pieniężne (złote polskie) - w wartości nominalnej;

9) operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej przez bank na złote polskie według kursu kupna lub sprzedaży stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, tj. przez Narodowy Bank Polski (NBP) i BGK; na koniec kwartału (według zasad obowiązujących na dzień bilansowy), środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP; jeżeli na dzień bilansowy średni kurs walut obcych ustalony przez Prezesa NBP różni się od kursu przyjętego do ustalenia zaewidencjonowanych wartości środków pieniężnych, przed sporządzeniem bilansu wartość środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych aktualizuje się, przyjmując średni kurs walut ustalony przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, a powstałe z tego tytułu różnice wyrażone w złotych zalicza się do przychodów lub kosztów operacji finansowych;

10) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;

2. Ministerstwo przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia: opłacane z góry składki, opłaty, prenumeraty, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów; wydatki te księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

3. Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności.

4. Próg istotności ustala się na poziomie 0,1%.

§ 7.

1. Środki trwałe ministerstwa finansuje się ze środków pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji; środki te ewidencjonuje się na koncie 011 według cen nabycia lub kosztu wytworzenia

2. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, wartość początkową tych środków powiększa się sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku obrotowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

3. Do środków trwałych zalicza się środki o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł i przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok. Środki trwałe są umarzane stopniowo według metody liniowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do ewidencji według stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.4)). Weryfikacja stawek amortyzacyjnych i okresów amortyzacji przeprowadzana jest na koniec roku obrotowego.

4. Odpisów umorzeniowych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego, w którym składniki te zostały wprowadzone do ewidencji.

5. Odpisów umorzeniowych od środków trwałych dokonuje się do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym zostały wystawione dowody księgowe.

6. Komputer, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarkę albo notebook, jeżeli wartość początkowa tego sprzętu albo urządzenia przekracza 10.000 zł i okres używania jest dłuższy niż rok, zalicza się do środków trwałych.

7. Naliczone odpisy umorzeniowe środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych ministerstwa na koniec roku obrotowego; są one ewidencjonowane na koncie 071.

8. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych otrzymanych lub przekazanych nieodpłatnie, bądź zlikwidowanych lub sprzedanych ujmuje się na bieżąco w księgach rachunkowych na podstawie naliczonego umorzenia wynikającego z dowodów księgowych.

9. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury stanowiących rzeczy ruchome, będących dziełem człowieka, stanowiących świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

§ 8.

1. Pozostałe środki trwałe ministerstwa o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące; są one ewidencjonowane na koncie 013 według cen nabycia lub kosztu wytworzenia (ewidencja ilościowo-wartościowa), z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Jednorazowej amortyzacji (umorzeniu) podlegają pozostałe środki trwałe w dniu ich przyjęcia do używania; są one ewidencjonowane na koncie 072.

3. Pozostałe środki trwałe ministerstwa, których wartość początkowa jest równa bądź niższa od 500 zł, podlegają jedynie ewidencji ilościowej; środków tych nie ewidencjonuje się na koncie 013. Poszczególne środki ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika w zależności od ich przeznaczenia bądź przypisuje się do danego pomieszczenia.

4. Telefony komórkowe, bez względu na ich wartość, ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika.

§ 9.

1. Wartości niematerialne i prawne ministerstwa, w szczególności licencje na programy komputerowe i autorskie prawa majątkowe, finansuje się ze środków:

1) przeznaczonych na finansowanie inwestycji, gdy ich wartość przekracza 10.000 zł, a okres używania jest dłuższy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 020, według cen nabycia lub kosztu wytworzenia;

a) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł umarza się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostały wprowadzone do ewidencji, według następujących stawek:

- licencje (sublicencje) na programy komputerowe 30% - roczna stawka amortyzacji - okres dokonywanych odpisów amortyzacyjnych nie krótszy niż 24 miesiące,

- prawa autorskie 30% - roczna stawka amortyzacji - okres dokonywanych odpisów nie krótszy niż 24 miesiące, licencje na emisję programów radiowych i telewizyjnych 30% - roczna stawka amortyzacji - okres dokonywanych odpisów amortyzacyjnych nie krótszy niż 24 miesiące,

- pozostałe wartości niematerialne i prawne 20% - roczna stawka amortyzacji - okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych 60 miesięcy;

b) jeżeli wynikający z umowy okres korzystania z praw majątkowych tych składników jest dłuższy niż 12 miesięcy, ale krótszy niż 24 miesiące to amortyzacja może być dokonywana zgodnie z okresem trwania umowy;

c) naliczone odpisy umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku obrotowego, są ewidencjonowane na koncie 071. Weryfikacja stawek amortyzacyjnych i okresów amortyzacji przeprowadzana jest na koniec roku obrotowego,

2) przeznaczonych na wydatki bieżące, gdy ich wartość:

a) przekracza 10.000 zł, a okres użytkowania wynosi rok lub jest krótszy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 021 według cen nabycia lub kosztu wytworzenia,

b) nie przekracza 10.000 zł; są one ewidencjonowane na koncie 021 według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

2. Wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które zalicza się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. Umorzenie ewidencjonuje się na koncie 072.

3. Odpisy umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych lub przekazanych nieodpłatnie, bądź zlikwidowanych lub sprzedanych ujmuje się na bieżąco w księgach rachunkowych na podstawie naliczonego umorzenia wynikającego z dowodów księgowych.

4. Odpisów umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub w którym zostały wystawione dowody księgowe.

5. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa bądź niższa niż 500 zł, podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej; wartości tych nie ujmuje się na koncie 021.

6. Licencje zaktualizowanego oprogramowania, niezależnie od ich wartości, są finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowią koszt Ministerstwa w dacie ich poniesienia.

7. Ulepszenie programu komputerowego nie zwiększa jego wartości początkowej, jest finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowi koszt Ministerstwa w dacie jego poniesienia.

§ 10.

1. Krajowe i zagraniczne środki pieniężne przechowywane w kasie w postaci gotówki oraz krajowe środki pieniężne lokowane na rachunkach bankowych ewidencjonuje się na kontach zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe".

2. Rozrachunki krajowe i zagraniczne oraz roszczenia ujmuje się na odpowiednich kontach zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia".

3. Operacje gospodarcze związane z materiałami i towarami są ewidencjonowane na kontach zespołu 3 "Materiały i towary".

4. Koszty działalności Ministerstwa ujmuje się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Koszty rodzajowe nie podlegają rozliczeniu na konta zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie".

5. Przychody i koszty finansowe są ewidencjonowane na kontach zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty".

6. Fundusz Ministerstwa, równowartość dokonanych wydatków na inwestycje, rozliczenie wyniku finansowego oraz rozliczanie dotacji są ewidencjonowane na kontach zespołu 8 "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy". Operacje gospodarcze są klasyfikowane do ujęcia w księgach rachunkowych według zasad wymienionych w załączniku nr 5 do zarządzenia.

7. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;

3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;

5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

§ 11.

1. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

2. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

3. Umorzenie, przedawnienie i nieściągalność należności stwierdza się:

1) w przypadku należności umorzonych:

a) w odniesieniu do należności cywilnoprawnych:

- zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie itp.),

- zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy - w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia woli dysponenta części budżetowej,

b) w odniesieniu do należności publicznoprawnych - w formie prawomocnej decyzji o umorzeniu należności wydanej na wniosek zobowiązanego;

2) w przypadku należności przedawnionych - protokołem podpisanym przez właściwego głównego księgowego i radcę prawnego wskazującym dzień przedawnienia, a ponadto zawierającym wykaz dat i zdarzeń mających wpływ na bieg, przerwanie i zawieszenie przedawnienia;

3) w przypadku należności nieściągalnych:

a) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

b) postanowieniem sądu o:

- oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

- umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

- ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,

c) protokołem, sporządzonym przez komórkę organizacyjną prowadzącą sprawę, stwierdzającym, że miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku, lub

d) protokołem sporządzonym przez radcę prawnego, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty,

- z zastrzeżeniem, że w przypadkach, o których mowa w lit. a i b, po wydaniu postanowienia należy przeprowadzić postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika, a ponadto ustalić, że za należność dłużnika nie odpowiadają osoby trzecie.

4. Należności, o których mowa w ust. 2, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

5. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego w ust. 6 algorytmu.

6. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

1) do 1 miesiąca - bez odpisu aktualizującego;

2) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 30% należności;

3) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;

4) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;

5) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

7. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

8. Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.

9. Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

10. Nie nalicza się odsetek za zwłokę, których wysokość łącznie w ciągu roku kalendarzowego nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

§ 12.

1. Aktualizację wartości długoterminowych aktywów finansowych (akcje/udziały) dokonuje się co najmniej raz w roku na dzień bilansowy.

2. Aktualizację wartości długoterminowych aktywów finansowych (akcje/udziały) spółek notowanych na giełdzie dokonuje się według wartości rynkowej na dzień bilansowy.

3. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (akcje/udziały) zalicza się do kosztów finansowych.

§ 13.

1. Sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu Ministerstwa oraz informację dodatkową na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego są sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań finansowych określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

2. Pozostała sprawozdawczość Ministerstwa jest prowadzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 i 441 oraz z 2017 r. poz. 699);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, obowiązującym w danym roku;

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U., poz. 1766 oraz z 2017 r. poz. 1426);

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

3. Sprawozdania budżetowe są przekazywane Ministrowi Finansów za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor (ISOBP Trezor). W celu zachowania zgodności danych z ewidencją księgową dane do sprawozdań budżetowych są eksportowane do ISOBP Trezor z systemu informatycznego FK.

4. Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne podpisuje Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów i właściwy Główny Księgowy lub osoby przez nich upoważnione.

5. Kwalifikowanie dochodów, wydatków i kosztów odbywa się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.5)).

§ 14.

1. W ewidencji pozabilansowej jest ujmowane zaangażowanie środków budżetowych, środków europejskich oraz ewidencja gwarancji bankowych i weksli.

2. Zaangażowanie:

1) środków budżetowych i środków europejskich jest wprowadzane do ewidencji na podstawie umów zawieranych z osobami fizycznymi i prawnymi;

2) wynagrodzeń jest wprowadzane do ewidencji na podstawie kwartalnych informacji zawartych umów o pracę z Biura Dyrektora Generalnego;

3) zobowiązań innych, niż wymienione w pkt 1 i 2, jest na bieżąco wprowadzane do ewidencji.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1932, 780, 1206, 1550, 1926, 1933, z 2017 r. poz. 648, 1089, 1448, 60, 624.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382, 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470, 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504, 2294 oraz z 2017 r. poz. 73, 162, 580, 1421.

Załącznik 1. [WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH]

Załączniki do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH

ZESPÓŁ 0 - AKTYWA TRWAŁE

011 Środki trwałe

013 Pozostałe środki trwałe

020 Wartości niematerialne i prawne

021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne

030 Długoterminowe aktywa finansowe

071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

ZESPÓŁ 1 - ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE

101 Kasa

130 Rachunek bieżący jednostki

135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

139 Inne rachunki bankowe

141 Środki pieniężne w drodze

ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

202 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - fundusz socjalny

221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

225 Rozrachunki z budżetami

226 Długoterminowe należności budżetowe

227 Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

230 Rozliczenia z budżetem środków europejskich

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

232 Rozrachunki - fundusz socjalny

233 Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami - fundusz socjalny

236 Rozrachunki z pracownikami

237 Pozostałe rozrachunki - fundusz socjalny

238 Pozostałe potrącenia - fundusz socjalny

240 Pozostałe rozrachunki

241 Pozostałe rozrachunki, depozyt, sumy do wyjaśnienia - różne rozliczenia

242 Pozostałe rozrachunki - zadania pozabudżetowe

243 Pozostałe rozrachunki - roszczenia sporne

245 Wpływy do wyjaśnienia

290 Odpisy aktualizujące należności

ZESPÓŁ 3 - MATERIAŁY I TOWARY

300 Rozliczenie zakupu

310 Materiały

340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów

ZESPÓŁ 4 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

400 Amortyzacja

401 Zużycie materiałów i energii

402 Usługi obce

403 Podatki i opłaty

404 Wynagrodzenia

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409 Pozostałe koszty rodzajowe

410 Inne świadczenia finansowane z budżetu

412 Pozostałe obciążenia

413 Pozostałe obciążenia - zadania pozabudżetowe

ZESPÓŁ 7 - PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY

720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750 Przychody finansowe

751 Koszty finansowe

760 Pozostałe przychody operacyjne

761 Pozostałe koszty operacyjne

ZESPÓŁ 8 - FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY

800 Fundusz jednostki

810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

815 Dotacja pozabudżetowa - (FGŚP, DOT i inne)

840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

860 Wynik finansowy

1. Konta pozabilansowe

902 Zaangażowanie wydatków środków pozabudżetowych

970 Płatności ze środków europejskich

971 Nieprawidłowości w ramach projektów PO PT

972 Zwroty wydatków środków europejskich

973 Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministerstwo Finansów w bieżącym roku

977 Rozliczenia z budżetem

980 Plan finansowy wydatków budżetowych

981 Plany finansowe niewygasających wydatków

982 Plan wydatków środków europejskich

983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego

984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat

990 Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

992 Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa

994 Gwarancje bankowe

995 Weksle

998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Załącznik 2. [WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [OPIS SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH]

Załącznik nr 3

OPIS SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH

1. Księgi rachunkowe

1.1. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Ministerstwa Energii przy użyciu systemu informatycznego QUORUM (dawnej QREZUS) firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o., w programie qmFK - Edycja 2017 wydanie 2 (moduł Quorum FK),

a) ewidencja ilościowa pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest równa bądź niższa od 500 zł jest prowadzona w programie do obsługi środków trwałych - qmST - Edycja 2017 wydanie 2 (moduł Quorum ST),

b) ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 500 zł jest prowadzona w programie do obsługi środków trwałych - qmST - Edycja 2017 wydanie 2 (moduł Quorum ST),

1.2. Gospodarka magazynowa jest prowadzona w programie komputerowym - GM - Edycja 2017 wydanie 2 (moduł Quorum Magazyn).

1.3. Program płacowy - qmRP Edycja 2017 wydanie 2 (moduł Quorum Płace).

1.4. Sprawozdania budżetowe - qmBD Edycja 2017 wydanie 2 (moduł Budżet).

1.5. Kasa zapomogowo-pożyczkowa - qmKZP Edycja 2017 wydanie 2 (moduł Quorum Kasa ZP).

1.6. Rozliczenie kosztów płac - RKP wersja 7.40 (moduł Rozl_wynagr).

1.7. Asystent Zarządzania Finansowaniem - AZF Edycja 2017 wydanie 2 (moduł Quorum AZF).

1.8. System finansowo-księgowy funkcjonuje od 2016 r. w Ministerstwie Energii.

1.9. Edycje, wydania i wersje programów, o których mowa w ust. 1-7 mogą ulec zmianie na wersje wyższe w wyniku wprowadzania zmian w funkcjonalności systemu Quorum wynikających ze zmian przepisów oraz nowych potrzeb Ministerstwa Energii.

1.10. Systemy informatyczne oraz programy, o których mowa w ust. 1-7, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

1.11. Zabezpieczenie danych w księgach rachunkowych Ministerstwa Energii następuje przez zabezpieczenie danych na różnych poziomach:

a) bazy danych firmy Sybase Co. ver. 12.0.,

b) aplikacji przez zastosowanie unikalnych identyfikatorów użytkowników, haseł dostępu (funkcja systemowa Specjalne/Rejestr użytkowników/Dodaj dane) oraz nadawanie odpowiednich do zajmowanego stanowiska pracy uprawnień,

c) dostępu do sieci Ministerstwa Energii - tylko przez użytkowników uprawnionych do korzystania z sieci oraz z serwera,

d) stacji końcowych,

e) tworzenie kopii zapasowych,

f) ochronę fizyczną nośników, sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem lub niepowołanym dostępem.

1.12. System Quorum pracuje pod kontrolą jednego z następujących systemów operacyjnych:

a) Windows XP,

b) Windows 7.

2. Algorytmy w systemie finansowo-księgowym

2.1. Obliczanie not odsetkowych następuje według wzoru:

a) wart_odsetek = (wart_zaleg. * proc._odsetek * liczba_dni_zaleg.) / 365

2.2. Obliczanie różnic kursowych w raportach kasowych i wyciągach bankowych są wykonywane metodą średniego ważonego kursu przychodów:

a) przychody_w_walucie_DOKUMENT = suma (przychody_w_walucie_pozycja),

b) rozchody_w_walucie_DOKUMENT = suma (rozchody_w_walucie_pozycja),

c) przychody_w_PLN_DOKUMENT = suma (przychody_w_walucie_pozycja * kurs_pozycja),

d) rozchody_w_PLN_DOKUMENT = suma (rozchody_w_walucie_pozycja * kurs_pozycja),

e) średni_kurs_przychodów = (przychody_w_PLN_DOKUMENT + saldo_pocz_pln) (przychody_w_walucie_DOKUMENT + saldo_pocz_WAL),

f) różnica_kursowa dla dokumentu = rozchody_PLN_DOKUMENT -(rozchody_w_walucie_DOKUMENT * średni_kurs_p-zychodów).

2.3. Różnice kursowe przy regulowaniu zobowiązań i należności:

2.3.1. dla należności:

a) oblicz sumę obrotów WN w walucie S_WN_WAL i w PLN S_WN_PLN,

b) oblicz sumę obrotów Ma w walucie S_MA_WAL i w PLN S_MA_PLN,

c) oblicz saldo MA obrotów wynikających z poprzednich różnic kursowych SA_MA_ROZ_PLN,

d) różnica kursowa = (S_WN_WAL / S_WN_PLN) * S_MA_WAL - (S_MA_PLN + SA_MA_ROZ_PLN);

2.3.2. dla zobowiązań:

a) oblicz sumę obrotów WN w walucie S_WN_WAL i w PLN S_WN_PLN,

b) oblicz sumę obrotów MA w walucie S_MA_WAL i w PLN S_MA_PLN,

c) oblicz saldo WN obrotów wynikających z poprzednich różnic kursowych SA_WN_ROZ_PLN,

d) różnica kursowa = (S_MA_WAL / S_MA_PLN) * S_WN_WAL - (S_WN_PLN + SA_ROZ_PLN).

2.4. Wyznaczanie salda kont nie będących kontami rozrachunkowymi

2.4.1. jeżeli:

|wartość obrotu strony WN| > |wartość obrotu strony MA|

wówczas:

saldo WN = wartość obrotu strony WN - wartość obrotu strony MA

2.4.2. jeżeli:

|wartość obrotu strony WN| < |wartość obrotu strony MA|

wówczas:

saldo MA = wartość obrotu strony MA - wartość obrotu strony WN

2.4.3. jeżeli:

|wartość obrotu strony WN| = |wartość obrotu strony MA|

wówczas:

saldo = 0

Szczegółowy wykaz algorytmów zastosowanych w programie znajduje się w pliku "2015 Wkład do polityki rachunkowosci.pdf" przechowywanym w katalogu "Instrukcje do Quorum" (Serwer IP: 10.100.100.98 ścieżka: Publiczny\Instrukcje do Quorum). Algorytmy te mogą się zmieniać w zależności od zmian w systemie wynikających np. ze zmian przepisów prawnych.

3. Przetwarzanie danych

3.1. Ministerstwo Energii przetwarza dane księgowe przy użyciu systemu informatycznego Quorum firmy QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o.

3.2. System Quorum jest w pełni zintegrowanym zestawem funkcji, przy pomocy, których użytkownicy mogą wprowadzać i analizować dane zgromadzone w jednym wspólnym repozytorium danych. Dla lepszej czytelności opisywane funkcje systemu są pogrupowane w programy (moduły).

3.3. Jednym z modułów systemu Quorum jest program finansowo-księgowy. Program umożliwia realizację zadań należących do wykonania w obszarze pionu księgowego. Pozwala on na uzyskanie informacji niezbędnych dla sprawozdawczości finansowej oraz do celów szeroko pojętego zarządzania finansami podmiotu gospodarczego. Program ten jest dostosowany do struktury działania jednostki budżetowej.

3.4. Ewidencja księgowa może być oparta na bieżącym rejestrowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych oraz na okresowej sprawozdawczości budżetowej. Program umożliwia efektywną kontrolę wykorzystania posiadanych środków własnych oraz wpływających dochodów budżetowych. Cała funkcjonalność programu jest zorganizowana w postaci okien. Okna programu służą do wprowadzania danych, umożliwiają dokonywanie ich przetwarzania, a także pozwalają na prezentację zestawień oraz drukowanie wydawnictw. Okna programu są przywoływane na ekran przez użycie odpowiedniej opcji menu programu. Menu jest wielopoziomowe. Menu umożliwia użytkownikowi korzystanie z programu. Wszystkie jego funkcje są wywoływane przez wybranie odpowiedniej opcji menu.

3.5. Podstawowe cechy programu finansowo-księgowego:

a) definiowany przez użytkownika wykaz obsługiwanych Płatników,

b) definiowany przez użytkownika wykaz rejestrów księgowych,

c) definiowana przez użytkownika struktura konta,

d) definiowany przez użytkownika plan kont wraz z wykazem księgowań dozwolonych dla wskazanego konta,

e) definiowany przez użytkownika rejestr nośników kosztów,

f) prowadzenie rejestrów bankowych, kasowych, poleceń księgowania,

g) wielowalutowość, automatyczne obliczanie różnic kursowych,

h) dekretacja księgowań jednostronna, dwustronna, możliwość równoczesnego księgowania kosztów rodzajowych,

i) bieżąca kontrola bilansowania się dokumentów,

j) bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów,

k) rejestracja planu finansowego i jego kolejnych modyfikacji,

l) ostrzeganie o przekroczeniu budżetu na podstawie wprowadzonego planu,

m) obsługa klasyfikacji zadaniowej,

n) automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-N, Rb-Z, Rb-BZl,

o) możliwość "księgowania na czerwono", prowadzenie na bieżąco analitycznych kart kontowych,

p) prowadzenie dziennika obrotów,

q) rozrachunki z kontrahentami, rozrachunki z pracownikami, rozliczenia zaliczek i delegacji pracowników,

r) całkowicie definicyjny i automatyczny sposób rozliczania kosztów,

s) możliwość definicji liczby i rodzajów rozdzielników,

t) możliwość szczegółowej definicji obliczeń, szczegółowe karty kalkulacyjne zleceń,

u) różnorodne zestawienia (analityczne, syntetyczne) finansowe, rozrachunkowe, kosztowe z dowolnych urządzeń księgowych i dokumentów,

v) automatyczne tworzenie bilansu zamknięcia i otwarcia,

w) obsługa programu za pomocą list zleceń (menu),

x) ułatwienia wprowadzania danych (słowniki, listy wyboru), podpowiedzi dla operatora,

y) dostępny w każdej chwili kontekstowy pomocnik z informacją o sposobie postępowania.

3.6. Główne procesy realizowane przez system:

a) definiowanie struktury konta księgowego,

b) definiowanie klasyfikacji budżetowej,

c) definiowanie syntetycznego i analitycznego planu kont,

d) definiowanie wykazu Płatników,

e) definiowanie wykazu rejestrów księgowych,

f) definiowanie wykazu kas,

g) definiowanie wykazu kont bankowych,

h) definiowanie sposobu analizy szczegółowej kosztów,

i) definiowanie zestawień księgowych.

3.7. Dekretacja rozliczeń z kontrahentem dotyczących faktur otrzymanych - po wskazaniu kontrahenta w rejestrze kontrahentów zostaje wyświetlony wykaz wszystkich nierozliczonych faktur. W wykazie należy wskazać te, które są rozliczane. System tworzy automatycznie dekrety zawierające pełną informację księgową.

3.8. Dekretacja przekazanych zaliczek do rozliczeń z kontrahentem - po wskazaniu kontrahenta w rejestrze kontrahentów zostaje wyświetlony wykaz wszystkich nierozliczonych faktur. W wykazie należy wybrać właściwą fakturę i wskazać, że wprowadzany dokument to zaliczka. System tworzy automatycznie dekret zawierający pełną informację księgową.

3.9. Dekretacja rozliczeń z pracownikiem - po wskazaniu pracownika w rejestrze zostaje wyświetlony wykaz wszystkich nierozliczonych operacji księgowanych na kontach rozliczeń z pracownikiem. W wykazie należy wskazać dokumenty, które są rozliczane. System tworzy automatycznie dekrety zawierające pełną informację księgową.

3.10. Wprowadzanie dowolnych przychodów lub rozchodów - przychody lub rozchody niezwiązane z rozrachunkami, z kontrahentem lub pracownikiem mogą być wprowadzone przez podanie informacji o koncie, kwocie przychodu lub rozchodu oraz opcjonalnie o numerze zlecenia, numerze kontrahenta, numerze osoby, symbolu faktury, numerze delegacji i dacie delegacji. Podczas wprowadzania pozycji w raporcie kasowym następuje kontrola poprawności wykonanej dekretacji. W czasie dekretacji dostępne są słowniki (rejestr kont, osób, kontrahentów), w których można wyszukiwać potrzebne dane.

3.11. Emisja wymaganych dokumentów - w trakcie wprowadzania pozycji raportu kasowego można wydrukować dokumenty KP i KW, a po wprowadzeniu wszystkich pozycji - raport kasowy.

3.12. Obliczanie różnic kursowych - w przypadku walutowego raportu kasowego po wprowadzeniu wszystkich pozycji raportu, system automatycznie wylicza różnice kursowe wynikające z rozchodów metodą średniego ważonego kursu przychodów.

3.13. Obliczanie sald końcowych raportu - na podstawie sald początkowych raportu bankowego oraz wszystkich pozycji raportu system automatycznie wylicza salda końcowe zarówno walutowe, jak i złotówkowe.

3.14. Emisja przelewów - program umożliwia tworzenie przelewów, które mogą być albo wprowadzone ręcznie, albo utworzone automatycznie na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych. Przelewy mogą być wydrukowane lub przekazane w formie elektronicznej do banku.

3.15. Dekretacja dokumentów polecenia księgowania PK - pozycje w dokumencie PK zawierają pozycje składające się z obrotów strony Wn i Ma. Dla każdej ze stron oprócz podania symbolu konta i kwoty system wymaga wprowadzenia dodatkowej informacji, której zakres jest definiowany przez użytkownika w trakcie wprowadzania syntetycznego planu konta. Podczas księgowania pozycji w dokumentach PK następuje kontrola poprawności wprowadzanych danych. Dostępne słowniki, pozwalają na wyszukanie potrzebnych danych.

3.16. Kontrola poprawności wykonanych księgowań.

3.16.1. Program na bieżąco kontroluje poprawność wykonanych księgowań. Jest to realizowane przez kontrolę:

a) występowania konta w planie kont,

b) bilansowania się pozycji,

c) zgodności kont przeciwstawnych,

d) wprowadzenia wymaganych rozwinięć analitycznych (np. symbol rozrachunku dla kont rozrachunkowych),

e) bilansowania się dokumentu,

f) poprawności wszystkich wprowadzonych rozwinięć analitycznych (zgodność ze słownikami).

3.16.2. Definiowanie szablonów księgowych. Program umożliwia wprowadzenie schematów pomocnych w dekretacji wielopozycyjnych dokumentów -szablony księgowe przyśpieszają prace związane z dekretacja wielopozycyjnych dokumentów.

3.16.3. Planowanie rozliczenia kosztów rozłożonych w czasie, z możliwością automatycznego tworzenia dokumentów księgowych na podstawie planu. Program umożliwia wprowadzenie harmonogramu rozliczania kosztów, które nie mogą być zaksięgowane w całości, w momencie poniesienia wydatku. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego program automatycznie utworzy dekret księgowania kosztów na podstawie informacji zawartych w harmonogramach. To rozwiązanie pozwala na całkowitą automatyzację comiesięcznej aktualizacji kosztów rozliczanych okresowo.

3.16.4. Wyszukiwanie dokumentów według różnych kryteriów. Program posiada rozbudowany moduł wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów, między innymi według zakresu dat, typu dokumentu, numeru konta, wprowadzonej kwoty, symbolu kontrahenta i symbolu osoby.

3.16.5. Wprowadzanie planu i dokumentów zmian. Program umożliwia wprowadzenie planu jak i wszystkich kolejnych modyfikacji planu. Plan może być wprowadzany w układzie zadaniowym z możliwością automatycznej konwersji na plan obrotów kont księgowych.

3.17. Analiza sald i kosztów.

3.17.1. Analiza sald kont w ujęciach syntetycznym i analitycznym. Wykonanie analizy sald kont jest możliwe za pomocą zestawień obrotowych. Za pomocą tych zestawień można uzyskać informacje o saldach kont w wybranym dniu. Kryteria określające zawartość i postać zestawienia są definiowane przez użytkownika programu.

3.17.2. Analiza sald kont w ujęciu syntetycznym - realizacja przez zestawienia obrotowe, umożliwia uzyskanie informacji o obrotach oraz saldach kont syntetycznych. Zestawienia te są wykonywane na podstawie dekretacji na kontach analitycznych, dlatego też wystarczy wprowadzać dekrety tylko dla kont analitycznych.

3.17.3. Analiza sald kontrahentów/osób. Analizę tę przeprowadza się za pomocą sprawozdań rozrachunkowych z kontrahentami lub osobami. Zestawienia rozrachunkowe można wykonywać dla wybranych kont rozrachunkowych, wybranej grupy kontrahentów lub osób i za wybrany okres. Zestawienia mogą być wykonywane z pełną szczegółowością (z dokładnością do faktury) lub z grupowaniem według kontrahentów lub osób.

3.17.4. Analiza kosztów w ujęciu rodzajowym. Analizę tę przeprowadza się za pomocą zestawień obrotowych analitycznych, syntetycznych lub kosztowych według rodzajów. Zestawienie kosztowe rodzajowe umożliwiają analizę rozdziału kosztów rodzajowych na konta kosztów według działalności. Zestawienia można wykonać za wybrany okres czasu i dla określonych kont oraz urządzeń księgowych.

3.17.5. Analiza kosztów według działalności. Analizę te przeprowadza się za pomocą zestawień obrotowych analitycznych bądź syntetycznych lub kosztowych według działalności.

3.18. Zestawienia kosztowe według działalności umożliwiają analizę rozdziału kosztów rodzajowych przeksięgowanych na konta według działalności. Zestawienia można wykonać za wybrany okres czasu i dla określonych kont oraz urządzeń księgowych.

3.18.1. Analiza kosztów według nośników kosztów. Analiza kosztów na poziomie niższym niż konto analityczne realizowana jest w oparciu o rejestr nośników kosztów. Można dokonać automatycznego grupowania dekretacji na kontach kosztowych według zdefiniowanego grupowania w układzie kalkulacyjnym. Numery umów (zleceń) wprowadzane są podczas dekretacji dokumentów.

3.18.2. Windykacja należności. Program wykonuje automatycznie obliczanie i emisję not odsetkowych, upomnień i potwierdzeń sald na podstawie dekretacji należności oraz dokonanych wpłat.

3.18.3. Tworzenie kalkulacji nośników kosztów. Proces tworzenia kalkulacji zleceń przebiega automatycznie w oparciu o wszystkie wykonane w rozliczanym miesiącu dekretacje. Tworzenie kalkulacji zleceń jest połączone z dodatkową kontrolą wykonanych dekretacji.

3.18.4. Wyksięgowanie różnic kursowych wynikające z rozrachunków prowadzonych w obcej walucie.

3.18.5. Zamykanie miesiąca (lub innego okresu dekretacji) następuje przez podanie daty końca okresu dekretacji. Po jej wprowadzeniu program blokuje możliwość modyfikowania i dopisywania dokumentów z datą dekretacji wcześniejszą od podanej daty zamknięcia okresu. Dokumenty te można jedynie przeglądać i wykonywać na ich podstawie zestawienia.

3.18.6. Zamykanie roku obrachunkowego obejmuje:

a) utworzenie bazy danych dla nowego roku obrachunkowego, utworzenie dokumentu bilansu zamknięcia oraz wygenerowanie dokumentu bilansu otwarcia,

b) utworzenie bazy danych dla nowego roku obrachunkowego pozwala na rozdzielenie danych zamykanego i otwieranego okresu obrachunkowego. W wyniku utworzenia nowej bazy, dane z poprzedniego roku są przechowywane w oddzielnej bazie niż dane z roku bieżącego. Dane z lat poprzednich są w każdej chwili dostępne do odczytu,

c) utworzenie bilansu zamknięcia realizowane jest na podstawie określonego przez użytkownika schematu przeksięgowania,

d) w czasie tworzenia bilansu otwarcia konta przenoszone są saldami i ewentualnie grupowane według określonego przez użytkownika schematu grupowania.

3.18.7. Wszystkie dostępne wydruki i zestawienia są pogrupowane w rozwijanych grupach zleceń. Korzystając z nich jest do dyspozycji kilkadziesiąt zestawień prezentujących informacje o obrotach kont syntetycznych i analitycznych, stanie finansów placówki oraz rozrachunkach z kontrahentami i pracownikami.

3.18.8. Zestawienie obrotów i sald umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby zestawień analitycznych bądź syntetycznych dowolnych grup kont. Zestawienia:

a) mogą być uzyskiwane w różnych układach tzn. z wyróżnionym bilansem otwarcia, z obrotami narastającymi od początku roku, z saldami za cały okres obrachunkowy,

b) można wykonać dla dowolnego okresu obrachunkowego, włącznie z okresami archiwalnymi z lat ubiegłych. Wszystkie zestawienia są pokazywane w pierwszej kolejności na ekranie, następnie każde z nich może zostać wydrukowane,

c) zakupów są wykonywane dla aktualnego rejestr księgowego. Przedstawiają one wszystkie operacje kupna (operacje na kontach) w rozbiciu na poszczególne dni, kontrahentów i faktury,

d) mogą dotyczyć faktur i rachunków lub korekty faktur i rachunków,

e) budżetowe są w pełni sparametryzowane, jedynie forma zestawień budżetowych, zakres kont, typ kont, wyświetlane obroty są ustalane przez Użytkownika. Poszczególnym zestawieniom będącym definicjami realizowanych sprawozdań Użytkownik nadaje indywidualne nazwy, aby następnie mógł je wielokrotnie wykorzystywać. Najczęściej wykonywane zestawienia o sprawozdania z dochodów i wydatków. Dzięki wbudowanemu pomocniczemu formularzowi do wprowadzenia i modyfikowania definicji zestawień program umożliwia Użytkownikowi ich modyfikację.

3.18.9. Zestawienie według zadań umożliwia kontrolę realizacji budżetu według zdefiniowanych zadań budżetowych. Zlecenie jest w pełni sparametryzowane. Forma zestawień budżetowych, zakres kont, typ kont, wyświetlone obroty są ustalane przez użytkownika. Poszczególnym zestawieniom będącym definicjami realizowanych sprawozdań użytkownik nadaje indywidualne nazwy, aby następnie mógł je wielokrotnie wykorzystywać.

3.19. Druki Rb - zestawienie to służy do przeglądania, edycji i drukowania druków Rb. Dostępne w programie formularze druków Rb zostały dostosowane do formatu ustalonego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym oraz w rozporządzeniu z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Korzystając z funkcji programu oraz z dostarczonych definicji druków można przygotować i wydrukować sprawozdania budżetowe na formularzach oznaczonych symbolami:

a) Rb-23 - miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych,

b) Rb-27 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

c) Rb-28 - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa,

d) Rb-28-NW - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

e) Rb-BZ2 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym,

f) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

g) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

3.19.1. Zestawienie kart kontowych służy do przedstawienia w porządku chronologicznym obrotów na wybranych kontach. Zestawienie może być wykonane niezależnie dla kont syntetycznych i analitycznych. Dzięki bardzo bogatemu zestawowi filtrów zestawienie to umożliwia analizę obrotów w różnych układach (dla wskazanego kontrahenta, klasyfikacji budżetowej i każdego innego elementu zapisu księgowego).

3.19.2. Zestawienie kart obrotów dziennych służy do przedstawienia stanu kont w rozbiciu na miesiące z uwzględnieniem podziału na poszczególne dni. Również to zestawienie może być wykonane niezależnie dla kont syntetycznych i analitycznych.

3.19.3. Zestawienie - rozrachunki - jest grupą podzleceń, za pomocą których można wykonać zestawienia rozrachunkowe z kontrahentami oraz z osobami fizycznymi. Ponadto można wykonać, a następnie wydrukować zestawienia i potwierdzenia sald kontrahentów oraz osób fizycznych.

3.19.4. Noty odsetkowe - program posiada funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzanie analizy wystawionych not odsetkowych. Ponieważ informacja o wysłanej nocie może być usunięta z poziomu zestawienia, możliwe jest obliczenie noty odsetkowej.

3.19.5. Upomnienia - podobnie jak noty odsetkowe, analizie mogą być poddane wysłane wezwania do uregulowania należności. W przypadku usunięcia informacji o wysłanym upomnieniu, możliwe jest jego ponowne wydrukowanie.

3.19.6. Potwierdzenia sald - w tym zestawieniu mogą być analizowane, usuwane i ponownie drukowane potwierdzenia zgodności sald z wybranymi-kontrahentami.

3.19.7. Karty wydatków - zestawienie to służy do wykonania sprawozdania o wydatkach i kosztach wskazanego konta w wybranym rejestrze księgowym.

4. Bezpieczeństwo i ochrona danych

4.1. Bezpieczeństwo danych w odniesieniu do systemu Quorum odbywa się przez zabezpieczenia dostępu danych na różnych poziomach:

4.1.1. bazy danych - program stosuje zaawansowaną technologicznie bazę danych firmy Sybase Co ver. 12.0, która gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa danych w czasie eksploatacji programu. Zapewniona jest funkcja Wysokiej Dostępności (opcja HA) która migruje dane na dodatkowy serwer w razie uszkodzenia urządzenia lub oprogramowania podstawowego. Jest to proces przełączania awaryjnego.

4.1.2. aplikacji - stosowane są unikalne identyfikatory użytkowników, hasła dostępu (funkcja systemowa Specjalne/Rejestr użytkowników/Dodaj dane) oraz nadawane są odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy uprawnienia. Konta dotychczasowych użytkowników systemu zostały przeniesione z systemu Quorum w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki z takimi samymi uprawnieniami. Nowi użytkownicy nadawani będą po wniosku administratora merytorycznego do administratora systemu. Nowe hasła dostarczane są: drogą mailową lub osobiście. Tą samą drogą odbywa się zgłaszanie modyfikacji uprawnień użytkownika oraz blokada użytkownika w systemie;

4.1.3. stacji końcowych - stosowana jest ochrona fizyczna nośników, sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem oraz niepowołanym dostępem.

4.2. Do systemu finansowo-księgowego mają dostęp wyłącznie osoby uprawnione. Dostęp ten polega na:

4.2.1. fizycznym dostępie do serwera systemu finansowo-księgowego;

4.2.2. logicznym dostępie do serwera systemu finansowo-księgowego;

4.2.3. fizycznym dostępie do stanowisk końcowych (stacji roboczych), na których zainstalowane jest oprogramowanie klienckie systemu finansowo-księgowego;

4.2.4. logicznym dostępie do systemu finansowo-księgowego kontrolowany jest w następujących etapach: logowanie użytkownika do domeny NT, logowanie użytkownika do systemu finansowo-księgowego.

4.3. Dla prawidłowego przebiegu operacji logowania do domeny NT oraz do systemu finansowo księgowego użytkownik logujący musi być wcześniej zarejestrowany w domenie i w systemie księgowym, oraz posiadać odpowiednie uprawnienia dostępu do zasobów sieciowych oraz do modułów systemu finansowo-księgowego.

4.4. Dla większego bezpieczeństwa hasła dostępu są okresowo zmieniane i nie mogą powtarzać się w czterech cyklach.

5. Tworzenie kopii bezpieczeństwa

5.1. Kopia zapasowa (backup) baz danych systemu finansowo-księgowego przeprowadzana jest automatycznie i codziennie. Możliwe jest także tworzenie kopii "na życzenie" przez uprawnione osoby (administratorów systemu/systemów) w trakcie pracy systemu. Backup systemu wykonywany jest na serwerze. Przechowywane informacje (baza i repozytorium plików) traktowane są, jako kopia zapasowa. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są automatycznie przez program do tworzenia backupów Avamar, tworzony jest wtedy całościowy obraz dysku i przechowywany 14 dni, lub przez uruchomienie skryptu z poleceniem backupu.

5.2. Administrator może tworzyć kopie bezpieczeństwa w następujący sposób:

5.2.1. uruchamiając "na życzenie" lub przez menagera zadań Windowsa odpowiedni skrypt, który tworzy backup pełny (pliki *.db oraz *.log) w podanej poprzez skrypt lokalizacji.

5.2.2. tworząc pliki backupu z menu oprogramowania Sybase Central.

5.2.3. poprzez utworzenie obrazu dysku serwera przez program Avamar

5.2.4. kopie bezpieczeństwa są tworzone według planu i z uwzględnieniem:

a) regularnego sposobu tworzenia kopii bezpieczeństwa,

b) określenia czasu wymaganego do backupu/odtworzenia po awarii,

c) tworzenia dokumentacji z przeprowadzonych zadań (prowadzony jest Dziennik aplikacji),

d) śledzenia błędów, notowania nietypowych zachowań.

5.2.5. Dla maksymalnego bezpieczeństwa danych znajdujących się w zbiorach baz danych zalecane jest codzienne tworzenie pełnych kopii bezpieczeństwa baz. Operacja ta jest cykliczna i wykonywana automatycznie program uruchamiany codziennie o określonej porze, w czasie, gdy użytkownicy nie korzystają z zasobów systemu, a sama operacja jest bezpieczniejsza i mniej obciąża zasoby sieciowe.

5.2.6. Program do tworzenia backupów wykonuje kopie plików baz danych w trybie online, czyli przy działającym serwerze, więc nie jest wymagane wyłączenie na ten czas bazy. Zgodnie z zaleceniem kopie są tworzone w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Na dysku, na którym jest wykonywana kopia należy zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Kopia zapasowa baz danych zostaje przetestowana po zakończeniu pod względem poprawności wykonania.

5.2.7. Pliki backupu przechowywane są w centralnym systemie backupowym na macierzy dyskowej i dostępne są przez 14 dni.

Załącznik 4. [OZNACZENIE SYMBOLI RODZAJU DOKUMENTU]

Załącznik nr 4

OZNACZENIE SYMBOLI RODZAJU DOKUMENTU

LP.

SYMBOL

NAZWA

1

BO

Bilans otwarcia

2

BZ

Bilans zamknięcia

3

D

Dotacje

4

DZ

Dowody zastępcze

5

FVAT

Faktury VAT

6

FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

7

FVAT

Faktury VAT

8

MAG

Magazyny

9

NAL

Należności

10

P_ŚE

Płatności ze środków europejskich

11

PK

Polecenie Księgowania

12

PK/AZF

PK - Asystent Zarządzania

13

PK/DEP

PK - Depozyt

14

PK/SOC

PK - Fundusz Socjalny

15

PK/Z-F

Zaangażowanie - osoby fizyczne

16

PK/Z-P

Zaangażowanie - osoby prawne

17

PL

Księgowania płac

18

PL DEP

Księgowanie list - depozyt

19

PL SOC

Księgowanie list - socjalny

20

PLAN

Plan finansowy

21

PO IS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

22

PO_PT

Nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych

23

PTIS

Pomoc Techniczna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

24

RK/DEN

Raport kasowy - dewizowy cz. 47

25

RK/DEP

Raport kasowy - depozyt

26

RK/DKO

Raport kasowy - dewizowy cz. 48

27

RK/GWA

Raport kasowy - gwarancje bankowe

28

RK/SOC

Raport kasowy - socjalny

29

RK/WEKSLE

Raport kasowy - weksle

30

RK/ZEN

Raport kasowy - złotowy cz. 47

31

RK/ZKO

Raport kasowy - złotowy cz. 48

32

ŚR_TRW

Środki trwałe

33

UA

Udziały i Akcje

 

34

W_UE

Płatności ze środków europejskich

 

35

WB/D

Wyciąg bankowy - depozyt

 

36

WB/DEN

Wyciąg bankowy - dochody cz. 47

 

37

WB/DKO

Wyciąg bankowy - dochody cz. 48

 

38

WB/DPEN

Wyciąg bankowy - dochody okres przejściowy cz. 47

 

39

WB/DPKO

Wyciąg bankowy - dochody okres przejściowy cz. 48

 

40

WB/PEN

Wyciąg bankowy - rachunek pomocniczy cz. 47

 

41

WB/PKO

Wyciąg bankowy - rachunek pomocniczy cz. 48

 

42

WB/SOC

Wyciąg bankowy - socjalny

 

43

WB/WEN

Wyciąg bankowy- wydatki cz. 47

 

44

WB/WKO

Wyciąg bankowy - wydatki cz. 48

 

45

WB/WPEN

Wyciąg bankowy - wydatki okres przejściowy cz. 47

 

46

WB/WPKO

Wyciąg bankowy - wydatki okres przejściowy cz. 48

 

47

ZAB

Zabezpieczenia (gwarancje, weksle)

 

48

ZAGRAN

Delegacje zagraniczne

 

49

ZB_D

Zaangażowanie środków - Dotacje

 

50

ZB_IŚ

Zabezpieczenie środków - POIŚ

 

51

ZLP_P

Zaangażowanie lat przyszłych - Pozostałe

 

52

ZLP_PO

Zaangażowanie lat przyszłych - Programy Operacyjne

 

53

ZOB

Zobowiązania pozostałe

 

54

ZOB SOC

Zobowiązania socjalny

 

 

Załącznik 5. [ZASADY KLASYFIKACJI OPERACJI GOSPODARCZYCH]

Załącznik nr 5

ZASADY KLASYFIKACJI OPERACJI GOSPODARCZYCH

1) Zespół 0 - "Aktywa trwałe"

Konta zespołu 0 "Aktywa trwałe" służą do ewidencji: rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych, umorzenia składników aktywów trwałych.

Konto 011 - "Środki trwałe"

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych: przychody środków trwałych nowo ujawnionych, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, ujawnione niedobory środków trwałych, zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 011 "Środki trwałe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przychody środków trwałych w wyniku zakupu gotowych środków trwałych.

011

300

2.

Przychody środków trwałych w wyniku rozliczenia inwestycji

011

080

3.

Wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych

011

080

4.

Przychody środków trwałych nowo ujawnionych

011

800

5.

Nieodpłatne przyjęcie na stan nowych środków trwałych

011

800

6.

Nieodpłatne otrzymanie używanych środków trwałych:

 

 

 

a) wartość nieumorzona,

011

800

 

b) wartość dotychczasowego umorzenia

011

071

7.

Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny:

 

 

 

a) w zakresie wartości bilansowej,

011

800

 

b) w zakresie dotychczasowego umorzenia

011

071

8.

Wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania:

 

 

 

a) wartość netto (wartość początkowa minus umorzenie),

800

011

 

b) dotychczasowe umorzenie

071

011

9.

Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny:

 

 

 

a) w zakresie wartości bilansowej,

800

011

 

b) w zakresie dotychczasowego umorzenia

071

011

 

Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe"

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji, nadwyżki środków trwałych w używaniu, nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 013 "Pozostałe środki trwałe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przychody z zakupu pozostałych środków trwałych według cen nabycia lub kosztu wytworzenia

013

201,300

2.

Przychody pozostałych środków trwałych w wyniku rozliczenia inwestycji

013

080

3.

Przychody pozostałych środków trwałych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji niewymagające postępowania wyjaśniającego

013

760

4.

Przychody pozostałych środków trwałych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

013

240

5.

Przyjęcie do użytkowania nieodpłatnie otrzymanych nowych pozostałych środków trwałych od innych jednostek organizacyjnych

013

760

6.

Nieodpłatnie otrzymane używane pozostałe środki trwałe:

 

 

 

a) w formie darowizny od innych podmiotów i osób według wyceny w protokole przyjęcia,

013

760

 

b) od innych jednostek organizacyjnych

013

072

7.

Wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub podniesienia dolnego przedziału wartości, poniżej którego środki te są zaliczane do materiałów

072

013

8.

Stwierdzone niedobory pozostałych środków trwałych

072

013

 

Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne"

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 020 "Wartości niematerialne i prawne"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przychody z zakupu wartości niematerialnych i prawnych według cen nabycia lub kosztu wytworzenia

020
020

201,300
300

2.

Przychody wartości niematerialnych i prawnych w wyniku rozliczenia inwestycji

020

080

3.

Nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne

020

800

4.

Nieodpłatnie otrzymane częściowo umorzone wartości niematerialne i prawne:

 

 

 

a) wartość nieumorzona,

020

800

 

b) dotychczasowe umorzenie

020

071

5.

Zmniejszenie stanu wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo w wyniku sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub wycofania z użytkowania:

 

 

 

a) wartość netto (wartość początkowa minus umorzenie),

800

020

 

b) dotychczasowe umorzenie

071

020

 

Konto 021 - "Pozostałe wartości niematerialne i prawne"

Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych do kwoty 3500,00 zł.

Na stronie Wn konta ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 021 "Wartości niematerialne i prawne"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przychody z zakupu wartości niematerialnych i prawnych według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

021

201,300

2.

Przychody wartości niematerialnych i prawnych w wyniku rozliczenia wartości niematerialnych i prawnych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji niewymagające postępowania wyjaśniającego

021

760

3.

Przychody wartości niematerialnych i prawnych ujawnionych w wyniku inwentaryzacji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

021

240

4.

Przyjęcie do użytkowania nieodpłatnie otrzymanych nowych wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek organizacyjnych

021

760

5.

Nieodpłatnie otrzymane używane wartości niematerialnych i prawnych:

 

 

 

a) w formie darowizny od innych podmiotów i osób według wyceny w protokole przyjęcia,

021

760

 

b) od innych jednostek organizacyjnych

021

072

6.

Wycofanie wartości niematerialnych i prawnych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub podniesienia dolnego przedziału wartości, poniżej którego środki te są zaliczane do materiałów

072

021

7.

Stwierdzone niedobory wartości niematerialnych i prawnych

072

021

8.

Zmniejszenie stanu wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo w wyniku sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub wycofania z użytkowania

072

021

 

Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe"

Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych nad którymi jednostka sprawuje kontrolę, o terminie wykupu dłuższym niż rok. Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków. Podstawą zaksięgowania przekazanych na udziały środków pieniężnych jest akt notarialny oraz zlecenie dokonania przelewu środków pieniężnych.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wycena następuje na dzień bilansowy, czyli wartość akcji w cenie nabycia przeszacowuje się do wartości w cenie rynkowej, a różnicę przeszacowania rozlicza się zgodnie z art. 35 ust. 4 uor, zaś pozostałe akcje i udziały są wyceniane w cenie nominalnej.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wniesienie udziałów do spółki w formie pieniężnej

030

130

2.

Objęcie udziałów w spółce w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (inwestycji) lub mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw

030

800

3.

Rozchód sprzedanych udziałów, akcji według cen nabycia:

 

 

 

a) Wyksięgowanie dokonanego odpisu z tytułu trwałej utraty wartości

073

030

 

b) Rozchód sprzedanych udziałów, akcji w wartości netto

751

030

 

Zmniejszenie wartości posiadanych udziałów (umorzenie)

800

030

 

Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia podstawowych środków trwałych wycofanych z eksploatacji w związku ze sprzedażą, likwidacją, uznaniem za niedobór, nieodpłatnym przekazaniem lub wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu)

071

011

2.

Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo, wycofanych z eksploatacji w związku ze sprzedażą, likwidacją, uznaniem za niedobór, nieodpłatnym przekazaniem lub wniesieniem w formie wkładu niepieniężnego (aportu)

071

020

3.

Zmniejszenie wartości umorzenia w związku z dokonaniem urzędowej aktualizacji środków trwałych

071

011

4.

Naliczenie za rok budżetowy umorzenia podstawowych środków trwałych oraz podstawowych wartości niematerialnych i prawnych

400

071

5.

Dotychczasowe umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

011

071

6.

Dotychczasowe umorzenie nieodpłatnie otrzymanych wartości niematerialnych i prawnych

020

071

7.

Zwiększenie umorzenia w wyniku urzędowej aktualizacji środków trwałych

800

071

8.

Umorzenie środków trwałych przejętych od zlikwidowanych (połączonych) jednostek

011

071

9.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych przejętych od zlikwidowanych (połączonych) jednostek

020

071

 

Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 072 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo, wycofanych z eksploatacji w związku ze sprzedażą, likwidacją, uznaniem za niedobór lub nieodpłatnym przekazaniem

072

013

2.

Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo, wycofanych z eksploatacji w związku ze sprzedażą, likwidacją, uznaniem za niedobór lub nieodpłatnym przekazaniem

072

021

3.

Jednorazowe umorzenie przekazanych do użytkowania pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

401

072

4.

Wartość umorzenia otrzymanych nieodpłatnie pozostałych środków trwałych

013

072

5.

Wartość umorzenia otrzymanych nieodpłatnie wartości niematerialnych i prawnych

021

072

 

Konto 073 - "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe"

Konto 073 służy do ewidencji odpisów z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych ewidencjonowanych w cenie nabycia. Odpisów z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się na koniec roku obrotowego. Jeśli akcje nie są notowane na giełdzie, to nie dokonuje się odpisów aktualizujących.

Na stronie Ma konta 073 ujmuje się odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych na skutek trwałej utraty ich wartości.

Na stronie Wn konta 073 ujmuje się przywrócenie uprzednio utraconej wartości długoterminowych aktywów finansowych, korektę ceny nabycia długoterminowych papierów wartościowych o uprzednio dokonany odpis z tytułu trwałej utraty wartości, przeniesienie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku przekwalifikowania długoterminowych aktywów finansowych do krótkoterminowych.

Konto 073 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Pełne lub częściowe przywrócenie uprzednio utraconej wartości ewidencjonowanych w cenie nabycia

073

750

2.

Korekty ceny nabycia o dokonany uprzednio odpis z tytułu trwałej utraty wartości:

 

 

 

a) W przypadku ich sprzedaży lub innej formy zmiany własności

073

030

 

b) W razie przekwalifikowania ich do krótkoterminowych

073

030

3.

Odpis aktualizujący z tytułu długotrwałej utraty wartości, poniżej ich wartości ewidencjonowanych w cenie nabycia

751

073

 

Konto 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu, poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów, poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności: środków trwałych, wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Lp.

Treść operacji

Strona

 

Wn

Ma

1.

Koszty dokumentacji projektowej zlecone:

 

 

 

a) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą

080

201

 

b) osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło

080

231

2.

Koszty środków trwałych w budowie (inwestycji) wynikające z faktur za roboty, dostawy i usługi

080

201,300

3.

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie (inwestycji)

080

800

4.

Wartość środków trwałych w budowie otrzymanych od zlikwidowanych (połączonych) jednostek

080

800

5.

Przekazanie do użytkowania efektów inwestycyjnych w postaci:

 

 

 

a) środków trwałych,

011

080

 

b) wartości niematerialnych i prawnych,

020

080

6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie

800

080

7.

Wartość wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych w budowie

800

080

Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe"

Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji: krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach,

Konto 101 - "Kasa"

Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 101 "Kasa"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Podjęcie gotówki do kasy z rachunków bankowych

101

141

2.

Wpłaty do kasy należności z tytułu dochodów budżetowych rozliczanych z budżetem i gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów

101

221

3.

Wpłaty do kasy nieprzypisanych należności jednostek budżetowych:

 

 

 

a) stanowiących przychody z tytułu dochodów budżetowych,

101

720

 

b) stanowiących pozostałe przychody operacyjne,

101

760

 

c) odsetek z tytułu nieterminowych płatności

101

750

4.

Zwroty niewykorzystanych zaliczek wypłaconych wcześniej pracownikom

101

236

5.

Gotówkowe wpłaty do kasy wadiów przetargowych

101

240

6.

Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunki

141

101

7.

Faktury z tytułu dostaw, robót i usług opłacone bezpośrednio z kasy

201

101

8.

Wypłacone z kasy wynagrodzenia pracowników i ekwiwalenty

231

101

9.

Wypłacone z kasy pożyczki dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

234

101

10.

Świadczenia pieniężne z zakładowego funduszu socjalnego wypłacone pracownikom, emerytom

232

101

11.

Wypłacone z kasy zaliczki dla pracowników

236

101

12.

Zwrot wydatków z tytułu podróży służbowych oraz za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych

236

101

13.

Zwrot wydatków poniesionych przez pracowników związanych z zakupem materiałów i usług

234,
236

101

 

Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki"

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223, z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów: 1, 2, 3, 4, 7 lub 8, okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222, okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki pieniężne), w korespondencji z kontem 223.

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że stosowana technika księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów oraz niezbędne dane do sporządzenia sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach. Dopuszczalne jest stosownie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości obrotów. Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych.

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:

1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku;

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie: przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223, przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 130 "Rachunek bieżący jednostki"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wpływ dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych na rachunek dochodów:

 

 

 

a) przypisanych,

130

221

 

b) nieprzypisanych

130

720,750,760

2.

Wpływ na rachunek dochodów z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym wydatku dokonano:

 

 

 

a) zwróconych bezpośrednio na rachunek dochodów,

130

221

 

b) z rachunku wydatków

130

141

3.

Zwroty nadpłat i kwot nienależnie pobranych, zmniejszające wykonanie dochodów budżetowych wraz z oprocentowaniem uregulowanym odrębnymi przepisami

221

130

4.

Obustronny techniczny zapis ujemny na rachunku dochodów do operacji 4

130

130

5.

Okresowe przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

222

130

6.

Wpływy środków pieniężnych na rachunek wydatków od dysponenta wyższego stopnia

130

223

7.

Wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki

130

201, 224, 229,
231, 234, 240

8.

Obustronny techniczny zapis ujemny na rachunku wydatków

130

130

9.

Zwroty wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym dokonane na rachunek wydatków

130

201

10.

Przekazanie wydatków, zwróconych na rachunek wydatków w następnym roku budżetowym, na rachunek dochodów

141

130

11.

Przelew środków z rachunku wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

405

130

12.

Zwroty środków niewykorzystanych na rachunek bieżący wydatków dysponenta wyższego stopnia

223

130

13.

Zwroty wydatków poniesionych na podróże służbowe

130

201,235,236

14.

Przelew środków w walucie do międzynarodowych organizacji (składki)

403

130

15.

Przelewy z tytułu zapłaty zobowiązań ujętych na kontach rozrachunkowych

201, 224,
225,
229, 231,
234, 240

130

Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"

Konto 135 służy do ewidencji środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, którym dysponuje jednostka.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego.

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym funduszu.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"

Lp.

Treść operacji

Strona

 

Wn

Ma

1.

Wpływ środków z tytułu dokonanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

135

851

2.

Spłaty rat pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 

 

 

a) pracownikom,

135

234

 

b) byłym pracownikom, emerytom i rencistom

135

234

3.

Wpłaty należności stanowiących przychody zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 

 

 

a) przypisanych,

135

Konta zespołu
2

 

b) nieprzypisanych

135

851

4

Wpływ gotówki odprowadzonej z kasy na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

135

141

5.

Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

135

851

6.

Pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przelane na rachunki bankowe:

 

 

 

a) pracowników,

234

135

 

b) byłych pracowników, emerytów rencistów

234

135

7.

Wypłaty z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obciążające bezpośrednio ten fundusz

851

135

8.

Opłacenie faktur zakupu towarów, usług i innych świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

202

135

9.

Świadczenia pieniężne działalności socjalnej przekazane na rachunki bankowe pracowników po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych

232,
238

135

10.

Podatek dochodowy od osób fizycznych potrącony z wypłaconych świadczeń odprowadzony na rachunek urzędu skarbowego

225

135

11.

Wypłata gotówki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobranych do kasy na wypłaty świadczeń i udzielonych pożyczek

141

135

Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia.

Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych: czeków potwierdzonych, sum depozytowych, sum na zlecenie, środków obcych na inwestycje.

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego.

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 139 "Inne rachunki bankowe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wadia przetargowe i zabezpieczenia należytego wykonania umów wniesione w formie pieniężnej

139

240

2.

Wpłata na rachunek depozytowy przyjętych do kasy wadiów

139

141

3.

Wpływ sum na zlecenie

139

240

4.

Oprocentowanie środków na rachunkach depozytowych i sum na zlecenie

139

240

5.

Pobranie gotówki do kasy

141

139

6.

Koszty prowadzenia rachunków bankowych

240

139

7.

Zwrot otrzymanych wadiów przetargowych i zabezpieczeń należytego wykonania umów wraz z dopisanymi odsetkami.

240

139

8.

Zobowiązania wobec wykonawców i dostawców opłacone z sum na zlecenie

201

139

9.

Zwrot niewykorzystanych środków z sum na zlecenie

240

139

10.

Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

139

240,750

11.

Spłaty zobowiązań oraz zwrot sum do wyjaśnienia

242

139

12.

Wpływ należności oraz sum do wyjaśnienia

139

242

Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze"

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.

Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 141 "Środki pieniężne w drodze"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wypłaty gotówki z kasy na rachunki bankowe

141

101

2.

Wpływ do kasy gotówki pobranej z rachunków bankowych

101

141

3.

Przelewy środków z rachunków bankowych jednostek budżetowych na inne rachunki bankowe tych jednostek

141

Konta
zespołu
1

4.

Wpływy środków na rachunki bankowe z innych rachunków ministerstwa

Konta
zespołu
1

141

Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia"

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń.

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń.

Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług.

Na stronie Wn konta 201 ujmuje się powstałe należności roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa do konta 201 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług

 

 

 

a) działalności inwestycyjnej,

080,
011,
013,
020,
021

201

 

b) działalności operacyjnej

Konta
zespołu
4

201

2.

Zapłata faktur zakupu dotyczących wydatków finansowanych ze środków z budżetu:

 

 

 

a) z rachunku bankowego

201

130

 

b) z kasy

201

101

3.

Wpłaty należności od odbiorców:

 

 

 

a) na rachunek bankowy,

130

201

 

b) do kasy

101

201

4.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu wymagalnych odsetek za zwłokę w zapłacie

751

201

5.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu wymaganych kar umownych

761

201

6.

Roszczenia sporne z kontrahentami

201

240

7.

Faktury dostawców krajowych (zakup materiałów)

300

201

Konto 202 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-fundusz socjalny"

Konto służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych z tytułu dostaw i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw i usług w odniesieniu do funduszu socjalnego, a także należności z tego tytułu.

Konto 202 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenia zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń z tytułu funduszu socjalnego.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 202 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-fundusz socjalny"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zapłata zobowiązań za dostawy i usługi

202

135

2.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów związanych z działalnością ZFŚS

851

202

Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przypis należności Skarbu Państwa inne niż odsetki

221

720

2.

Przypis innych niż odsetki należności ubocznych na podstawie dokumentu wpłaty

221

720

3.

Przypis pozostałych należności z tytułu dochodów budżetowych:

 

 

 

a) stanowiących przychody związane z podstawową działalnością jednostki,

221

720

 

b) stanowiących pozostałe przychody operacyjne,

221

760

 

c) dotyczących odszkodowań od firm ubezpieczeniowych z tytułu likwidacji skutków zdarzeń losowych

221

720

4.

Odsetki od nieterminowej zapłaty należności z tytułu dochodów budżetowych przypisane na koniec kwartału

221

750

5.

Zapłata należności z tytułu dochodów budżetowych:

 

 

 

a) w formie wpłat do kasy,

101

221

 

c) w formie wpłat na rachunek bieżący

130

221

6.

Korekty zmniejszające należności z tytułu dochodów budżetowych nieopodatkowanych VAT lub opodatkowanych VAT w wartości korekty wartości faktury netto w zakresie:

 

 

 

a) przychodów związanych z podstawową działalnością jednostki,

720

221

 

b) sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie oraz materiałów

760

221

7.

Korekty zwiększające należności z tytułu dochodów budżetowych nieopodatkowanych VAT lub opodatkowanych VAT w wartości korekty wartości faktury netto w zakresie:

 

 

 

a) przychodów związanych z podstawową działalnością jednostki,

221

720

 

b) sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie oraz materiałów

221

760

8.

Zwroty nadpłat należności z tytułu dochodów budżetowych:

 

 

 

a) w formie wypłat do kasy,

221

101

 

b) w formie wypłat z rachunku bieżącego jednostki

221

130

9.

Korekty zmniejszające należność z tytułu dochodów budżetowych z tytułu nadpłat w danym roku budżetowym:

 

 

 

a) przychodów z tytułu dochodów budżetowych,

720

221

 

b) przychodów finansowych

750

221

 

c) pozostałych przychodów operacyjnych

760

221

Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych"

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji odpowiednio z kontem 130.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przelew dochodów budżetowych zrealizowanych przez państwowe jednostki budżetowe na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

222

130

2.

Przeksięgowanie, na koniec roku budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych Urzędu

800

222

3.

Zwrot niesłusznie przekazanych dochodów budżetowych

130

222

Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych"

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności: w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800, okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności: okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130, okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Okresowe wpływy środków z rachunku dysponenta wyższego stopnia na wydatki objęte planem wydatków państwowych jednostek budżetowych

130

223

2.

Roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych

223

800

3.

Zwroty środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym na rachunek bieżący wydatków dysponenta wyższego stopnia

223

130

Konto 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich"

Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu środków europejskich.

Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności: wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji z kontem 130; wartość płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w korespondencji z kontami 227 lub 230.

Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności: wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810, wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z kontami 810 lub 230, wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 130.

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przelew przyznanych przez organ dotacji budżetowych

224

130

2.

Informacja z BGK o dokonanych płatnościach na rzecz beneficjentów z tytułu wydatków finansowanych ze środków europejskich

224

227

3.

Zwroty dotacji w roku jej przekazania

130

224

4.

Uznanie dotacji za wykorzystaną i rozliczoną

810

224

Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami"

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec budżetów.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 225 "Rozrachunki z budżetami"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Naliczone i potrącone w listach płac zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

231

225

2.

Przelewy na rachunki urzędów skarbowych pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z rachunku bieżącego jednostki budżetowej,

225

130

3.

Zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrąconych z wynagrodzeń, w wyniku korekt zeznań podatkowych

225

231

4.

Zobowiązania podatkowe obciążające koszty (podatek od nieruchomości)

403

225

5.

Przelewy z tytułu innych zobowiązań wobec budżetów z rachunku bieżącego

225

130

6.

Zobowiązania podatkowe obciążające koszty (faktury wewnętrzne-import usług)

412

225

7.

Zobowiązania podatkowe obciążające koszty

Konta
zespołu
4

225

Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe"

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221. Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych, w korespondencji z kontem 221.

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 226 "Długoterminowe należności budżetowe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przypis długoterminowych należności budżetowych

226

840

2.

Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej za dany rok budżetowy

221

226

3.

Przeniesienie należności krótkoterminowych do należności długoterminowych

226

221

Konto 227 - "Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich"

Konto 227 służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich ujętych w planie wydatków środków europejskich.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się w szczególności w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienie wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie sprawozdań budżetowych na konto 800.

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się w szczególności: wpływ środków europejskich otrzymanych na pokrycie wydatków w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z tych środków, przeksięgowanie kwoty uregulowanego zobowiązania wobec wykonawcy (odbiorcy) na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy), w korespondencji z kontami zespołu 2, wartość płatności dokonanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz beneficjentów z tytułu wydatków ujętych w planach finansowych tych instytucji, w korespondencji z kontem 224.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 227 "Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

227

800

2.

Przeksięgowanie kwoty uregulowanego zobowiązania wobec wykonawcy (odbiorcy) na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy)

Konta
zespołu

2

227

3.

Zawiadomienie Banku Gospodarstwa Krajowego o zwrocie przez beneficjenta niewykorzystanych środków europejskich (ze znakiem ujemnym)

Konta
zespołu

2

227

Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi są dokonywane rozliczenia.

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Potrącenie w listach płac składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych płaconych przez pracowników

231

229

2.

Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń

405

229

3.

Naliczone w listach płac zasiłki pokrywane ze środków ZUS

229

231

4.

Przelew składek do ZUS pomniejszony o wypłacone zasiłki i zapłata zobowiązań wobec PFRON, refundacja

229

130

5.

Korekty zwiększające kwoty naliczonych składek płaconych przez:

 

 

 

a) pracowników,

231

229

 

b) pracodawcę

405

229

6.

Korekty zmniejszające kwoty naliczonych składek płaconych przez:

 

 

 

a) pracowników,

229

231

 

b) pracodawcę

229

405

Konto 230 - "Rozliczenia z budżetem środków europejskich"

Konto 230 służy do ewidencji operacji związanych z decyzjami i umowami o dofinansowanie zawieranymi przez instytucję koordynującą, zarządzającą lub pośredniczącą z beneficjentami realizującymi projekty finansowe z budżetu środków europejskich.

Na stronie Wn konta 230 ujmuje się w szczególności wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone oraz środki zwrócone przez Bank Gospodarki Krajowej na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.

Na stronie Ma konta 230 ujmuje się w szczególności wartość płatności dokonywanych na rzecz beneficjentów dokonanych przez Bank Gospodarki Krajowej.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 230 "Rozliczenia z budżetem środków europejskich"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Płatności uznane za rozliczone

230

224

2.

Informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego o zwrocie niewykorzystanych środków europejskich na centralny rachunek bieżący budżetu państwa

230

224

3.

Informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów

224

230

Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń, wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Naliczone w listach płac wynagrodzenia brutto działalności bieżącej

404

231

2.

Zasiłki płatne ze środków ZUS naliczone w listach płac

229

231

3.

Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na wynagrodzenia:

 

 

 

a) z kasy,

231

101

 

b) z rachunku bieżącego jednostki budżetowej, refundacja

231

130

4.

Potrącenia w listach płac obciążające pracownika z tytułu:

 

 

 

a) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

231

225

 

b) składek ZUS opłacanych przez pracownika,

231

229

 

c) składek na dobrowolne ubezpieczenia osobowe,

231

233

 

d) składek i spłat pożyczek do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,

231

233

 

e) spłat pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

231

233

 

f) nierozliczonych zaliczek i innych należności od pracowników,

231

235, 236

 

g) pozostałych zobowiązań pracowników (zajęcia komornicze)

231

233

Konto 232 - "Rozrachunki - fundusz socjalny"

Konto 232 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych z tytułu świadczeń socjalnych oraz umów refundowanych (depozyt).

Na stronie Wn konta 232 ujmuje się wypłaty pieniężne lub przelewy z tytułu świadczeń socjalnych a także umów refundowanych.

Na stronie Ma konta 232 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu świadczeń socjalnych oraz umów refundowanych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 232 "Rozrachunki - fundusz socjalny"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Naliczone rozrachunki z list dodatkowych depozytu lub funduszu socjalnego.

851

232

2.

Potrącenia rozrachunków z budżetami

232

237

3.

Potrącenia z list płac pozostałych obciążeń

232

238

4.

Wypłata gotówki z kasy

232

101

5.

Przelew z banku

232

135

Konto 233 - "Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń'

Konto 233 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 233 ujmuje się w szczególności: przelewy wynagrodzeń, wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń, potrącenia obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 233 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 233 "Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń - przelewy

233

130

2.

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń obciążające pracownika

231

233

Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami - fundusz socjalny"

Konto 234 służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia - fundusz socjalny.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę, należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaty gotówkowe na wydatki z ZFŚS.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, rozliczone wypłaty gotówkowe i zwroty środków pieniężnych, wpływy należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek, udzielone zapomogi.

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Naliczenie odsetek od udzielonych pożyczek z ZFŚS

234

851

2.

Udzielone zapomogi

851

234

3.

Rozliczenie kosztów związanych z prowadzoną działalnością socjalną

851

234

4.

Udzielenie pożyczki mieszkaniowej

234

101, 135

5.

Wypłata środków na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością socjalną

234

101, 135

6.

Wpłata z tytułu udzielonych pożyczek, zwrot niewykorzystanych środków na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością socjalną

101, 135

234

Konto 236 - "Rozrachunki z pracownikami"

Konto 236 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 236 ujmuje się w szczególności: wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę, należności od pracowników z tytułu dokonywanych przez jednostkę świadczeń, należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, zapłacone zobowiązania wobec pracowników.

Na stronie Ma konta 236 ujmuje się w szczególności: regulowanie zobowiązań przez pracowników w imieniu jednostki, rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, wpływy należności od pracowników.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 236 "Rozrachunki z pracownikami"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wypłacone pracownikom zaliczki lub sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę

236

101,
130

2.

Rozliczenie zaliczki lub gotówki pobranej na wydatki obciążające jednostkę

300
401-
409

236

3.

Nierozliczone zaliczki i inne należności od pracowników

231

236

4.

Wpłaty z tytułu niewykorzystanych zaliczek, wypłat gotówkowych

101, 130

236

5.

Dodatnie różnice kursowe

236

750

6.

Ujemne różnice kursowe

751

236

Konto 237 - "Pozostałe rozrachunki-fundusz socjalny"

Konto 237 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami.

Na stronie Wn konta 237 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty do budżetów.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 237 "Pozostałe rozrachunki-fundusz socjalny"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wypłata z rachunku ZFŚS lub depozytowego rozrachunków z budżetami.

237

135

2.

Naliczenie pozostałych rozrachunków z budżetami dotyczących środków z ZFŚS lub środków z depozytu

232

237

Konto 238 - "Pozostałe potrącenia-fundusz socjalny'

Konto 238 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 238 ujmuje się wypłaty pieniężne lub przelewy z tytułu świadczeń socjalnych a także umów refundowanych.

Na stronie Ma konta 238 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu świadczeń socjalnych oraz umów refundowanych.

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wypłata z rachunku ZFSS lub depozytowego pozostałych potrąceń

238

135

2.

Naliczenie pozostałych potrąceń dotyczących środków z ZFŚS lub środków z depozytu

232

238

Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-236. Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności. Ponadto na koncie 240 ewidencjonuje się stwierdzone niedobory i nadwyżki różnic inwentaryzacyjnych w magazynach.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 240 "Pozostałe rozrachunki"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wpłata na rachunek bankowy wadiów przetargowych i zabezpieczeń należytego wykonania umów

139

240

2.

Wpływ sum na zlecenie

139

240

3.

Oprocentowanie środków na rachunkach depozytowych i sum na zlecenie

139

240

4.

Zwrot otrzymanych wadiów przetargowych i zabezpieczeń należytego wykonania umów

240

139

5.

Roszczenia sporne z tytułu rozliczeń z kontrahentami dochodzone przez nich na drodze sądowej

201

240

6.

Zapłata zobowiązań

Konto zespołu 4

240

7.

Faktury lub rachunki za dostawy oraz za usługi

240

300

8.

Przekazanie środków do dysponenta niższego stopnia oraz zapłata zobowiązań finansowych.

240

130

9.

Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne w magazynie materiałów:

 

 

 

a) nadwyżki,

310

240

 

b) niedobory

240

310

Konto 241 - "Pozostałe rozrachunki, depozyt, sumy do wyjaśnienia-różne rozliczenia"

Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot z tytułu wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 241 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty.

Na stronie Ma konta 241 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.

Konto 241 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 241 "Pozostałe rozrachunki, depozyt, sumy do wyjaśnienia-różne rozliczenia"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zwrot wpłat z tytułu wydatków budżetowych po ich wyjaśnieniu z rachunku bieżącego

241

130

2.

Niewyjaśnione wpłaty z tytułu wydatków budżetowych na rachunek bieżący jednostki

130

241

3.

Przeksięgowanie na pomniejszenie wydatków wyjaśnionych wpłat

241

Konto
zespołu

2

Konto 242 - "Pozostałe rozrachunki - zadania pozabudżetowe"

Konto służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług oraz sum do wyjaśnienia.

Konto 242 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Konto 242 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 242 "Pozostałe rozrachunki - zadania pozabudżetowe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zobowiązania wynikające z faktur lub rachunków wykonawców

412

242

2.

Naliczone różnice kursowe

751

242

3.

Wpłaty należności oraz zaliczek

139

242

4.

Zmniejszenia kosztów z tytułu korekty obniżającej wartość usług

242

412

5.

Zapłata zobowiązań za dostawy i usługi, przekazanie dotacji

242

139

6.

Uznanie dotacji za wykorzystaną i rozliczoną

815

242

7.

Naliczone różnice kursowe

242

750

8.

Środki otrzymane na wypłatę dotacji pozabudżetowych

242

815

 

Konto 243 - "Pozostałe rozrachunki - roszczenia sporne"

Konto 243 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych roszczeń spornych

Na stronie Wn konta 243 ujmuje się powstanie roszczenia spornego z tytułu należności, pod datą skierowania pozwu do sądu. Na stronie Ma konta 243 ujmuje się odpisania zasądzonych lub oddalonych roszczeń spornych.

Konto 243 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan roszczeń spornych z tytułu należności, a saldo Ma - stan roszczeń spornych z tytułu rozliczeń z kontrahentami dochodzone przez nich na drodze sądowej.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 243 "Pozostałe rozrachunki - roszczenia sporne"

Lp.

Treść operacji

Strona

 

Wn

Ma

1.

Przeksięgowanie należności spornej

243

221

2.

Odpisanie należności jako nieściągalnej

290

243

3.

Przeksięgowanie kwoty roszczenia spornego na należności bezsporne

221

243

Konto 245 - "Wpływy do wyjaśnienia"

Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych i innych tytułów.

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty.

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 245 "Wpływy do wyjaśnienia"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zwrot wpłat należności z tytułu dochodów budżetowych po ich wyjaśnieniu z rachunku bieżącego

245

130

2.

Niewyjaśnione wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych na rachunek bieżący jednostki

130

245

3.

Przeksięgowanie na należność wyjaśnionych wpłat

245

221

 

Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności"

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma - zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 290 "Odpisy aktualizujące należności"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Odpisy aktualizujące wątpliwe należności jednostek budżetowych, z wyłączeniem należności z tytułu operacji finansowych

761

290

2.

Odpisy aktualizujące wątpliwe należności jednostek budżetowych z tytułu operacji finansowych

751

290

3.

Odpisy aktualizujące wątpliwe należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

851

290

4.

Odpisy należności nieściągalnych, umorzonych przedawnionych do wysokości uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących dotyczących należności:

a) jednostek budżetowych

290

221

b) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

290

851

5.

Zmniejszenie wartości odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu operacji finansowych ze względu na ustanie przyczyn uzasadniających ich dokonanie:

a) jednostek budżetowych,

290

750

b) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

290

851

6.

Zmniejszenie wartości odpisów aktualizacyjnych ze względu na ustanie przyczyn uzasadniających ich dokonanie:

 

 

a) jednostek budżetowych,

290

760

b) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

290

853

290

851

Zespół 3 - "Materiały i towary"

Konta zespołu 3 "Materiały i towary" służą do ewidencji zapasów materiałów oraz rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług (konto 300).

Na kontach 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach w cenach nabycia.

Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów na kontach 310 i 330 wycenia się według cen nabycia.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 i 330 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową - także według ich poszczególnych rodzajów i grup.

Konto 300 - "Rozliczenie zakupu"

Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów spożywczych), robót i usług, a w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów w drodze oraz wartości dostaw niefakturowanych.

Na stronie Wn 300 konta ujmuje się: faktury dostawców krajowych i zagranicznych łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem VAT", podatek VAT, podatek akcyzowy, cło pobierane przy imporcie.

Na stronie Ma konta 300 ujmuje się: wartość przyjętych dostaw i usług, naliczony podatek VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym bezpośrednio lub po spełnieniu określonych warunków, naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego, dotyczący składników majątku obrotowego, zwiększający ich wartość lub obciążający właściwe koszty, naliczony podatek VAT-niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego, dotyczący środków trwałych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwiększający ich wartość.

Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać również: odchylenia od cen ewidencyjnych, od cen nabycia, koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców, opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd celny przy imporcie, niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie; reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur dostawców.

Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze (materiały i towary w drodze), a saldo Ma - stan dostaw lub usług niefakturowanych.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 300 "Rozliczenie zakupu"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Faktury lub rachunki za dostawy oraz za usługi

300

201

2.

Przyjęcie nastań:

 

 

a) magazynów

310

300

b) środków trwałych

011

300

c) pozostałych środków trwałych

013

300

d) wartości niematerialnych i prawnych

020

300

e) pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

021

300

3.

Odchylenia debetowe - różnica pomiędzy dowodem PZ a fakturą, wynikającą z ustalenia ceny jednostkowej

340

300

4.

Odchylenia kredytowe - różnica pomiędzy dowodem PZ a fakturą, wynikającą z ustalenia ceny jednostkowej

300

340

Konto 310 - "Materiały"

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i odpadków, znajdujących się w magazynach.

Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a na stronie Ma - jego zmniejszenia.

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach nabycia.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 310 "Materiały"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przyjęcie zakupionych materiałów na stan magazynowy w cenie zakupu brutto

310

2-1,
236, 300

2.

Materiały przyjęte do magazynu z tytułu:

 

 

a) nieodpłatnego otrzymania,

310

760

b) zlikwidowanych (połączonych) jednostek

310

800

3.

Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne w magazynie materiałów:

 

 

a) nadwyżki,

310

240

b) niedobory

240

310

4.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych materiałów

761

310

5.

Rozchód materiałów z magazynu przeznaczonych do zużycia

401

310

Konto 340 - "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów"

Konto 340 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną materiałów, ustaloną na poziomie cen nabycia a ich rzeczywistą ceną nabycia.

Na stronie Wn konta 340 ujmuje się odchylenia debetowe i rozliczenie odchyleń kredytowych, a na stronie Ma - odchylenia kredytowe i rozliczenie odchyleń debetowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 340 powinna zapewnić co najmniej podział odchyleń na dotyczące materiałów z ewentualnym dalszym podziałem na grupy zapasów.

Konto 340 może wykazywać saldo Wn i Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących zapasów materiałów ujętych na kontach 310.

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przyjęcie zakupionych materiałów na stan magazynowy w cenie nabycia - różnica pomiędzy dowodem PZ a fakturą, wynikającą z ustalenia ceny jednostkowej brutto:

 

 

a) odchylenia debetowe

340

300

b) odchylenia kredytowe

300

340

Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"

Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących).

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych.

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.

Konto 400 - "Amortyzacja"

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy.

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 400 "Amortyzacja"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Naliczenie na koniec roku odpisów amortyzacyjnych od umarzanych stopniowo środków trwałych

400

071

2.

Naliczenie na koniec roku odpisów amortyzacyjnych od umarzanych stopniowo wartości niematerialnych i prawnych:

400

071

3.

Przeksięgowanie na koniec roku kwoty odpisów amortyzacyjnych na wynik finansowy

860

400

Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.

Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 401 "Zużycie materiałów i energii"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zużycie materiałów wydanych z magazynu

401

310

2.

Zużycie materiałów pochodzących bezpośrednio z zakupu (wartość w cenie nabycia):

 

 

a) na podstawie otrzymanych faktur zakupu, Not Księgowych

401

201,
240

b) za gotówkę lub ze środków własnych pracowników

401

236

3.

Zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na podstawie faktur VAT

401

201

4.

Jednorazowe umorzenie naliczone od wydanych do użytkowania pozostałych ŚT i WNiP

401

072

5.

Zmniejszenie kosztów na podstawie faktur korygujących

201

401

6.

Przeksięgowanie na koniec roku kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii

860

401

Konto 402 - "Usługi obce"

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 402 "Usługi obce"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zakup usług odniesiony w ciężar kosztów rodzajowych

 

 

a) na podstawie otrzymanych faktur, Not księgowych

402

201,
240

b) opłaconych gotówką lub ze środków własnych pracowników jednostek budżetowych

402

236

2.

Prowizje i koszty bankowe pobrane przez bank z rachunku bieżącego jednostki budżetowej,

402

130

3.

Zmniejszenie kosztów usług obcych na podstawie faktur korygujących otrzymanych w bieżącym roku budżetowym

201

402

4.

Przeksięgowanie na koniec roku kosztów z tytułu usług obcych

860

402

Konto 403 - "Podatki i opłaty"

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej oraz składek i wpłat do organizacji międzynarodowych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 403 "Podatki i opłaty"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przypisane do zapłaty opłaty obciążające koszty działalności podstawowej

403

240,
201

2.

Podatki i opłaty nieprzypisane opłacone:

 

 

a) z rachunku bieżącego jednostki budżetowej,

403

130

b) za gotówką lub ze środków własnych pracowników

403

236

3.

koszty podatkowe (podatek od nieruchomości)

403

225

4.

Przeksięgowanie na koniec roku kosztów z tytułu podatków i opłat

860

403

Konto 404 - "Wynagrodzenia"

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 404 "Wynagrodzenia"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wynagrodzenia brutto naliczone w listach płac na podstawie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, umów agencyjnych i innych umów wynikających z odrębnych przepisów

404

231

2.

Korekty kosztów wynagrodzeń w związku z refundacją wydatków

231, 201

404

3

Przeksięgowanie na koniec roku kosztów poniesionych wynagrodzeń

860

404

Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego 1 świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń dotyczących działalności operacyjnej

405

229

2.

Naliczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

405

130

3.

Zmniejszenie obciążeń na rzecz ZUS w związku z refundacją poniesionych wydatków

229,
201

405

4.

Przeksięgowanie na koniec roku poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

860

405

Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 409 "Pozostałe koszty rodzajowe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zwrot kosztów za używanie samochodów osobowych do celów służbowych

409

235

2.

Koszty podróży służbowych

409

236, 235, 201

3.

Odprawy pieniężne i odszkodowania

409

231

4.

Opłaty za ubezpieczenia majątkowe i osobowe

409

201

5.

Zmniejszenie kosztów uprzednio ujętych

201, 235, 236

409

6.

Przeniesienie rocznej sumy kosztów na koniec roku obrotowego

860

409

Konto 410 - "Inne świadczenia finansowane z budżetu"

Konto 410 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikuje się do ujęcia na kontach 400-405 oraz 409. Na koncie tym ujmuje się w szczególności z tytułu zasądzonych rent, nagród o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń oraz nagród konkursowych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się obciążenie poniesionych kosztów na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 410 "Inne świadczenia finansowane z budżetu"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zobowiązania wynikające z faktur lub rachunków wykonawców

410

201

2.

Zmniejszenie kosztów

201

410

3.

Przeniesienie na koniec roku wniesionych pozostałych kosztów rodzajowych na wynik finansowy

860

410

Konto 412 - "Pozostałe obciążenia"

Konto 412 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikuje się do ujęcia na kontach 400-405 oraz 409-410. Na koncie tym ujmuje się koszty w szczególności z tytułu nagród konkursowych, dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 412 "Inne świadczenia finansowane z budżetu"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zobowiązania wynikające z faktur lub rachunków wykonawców

412

201

2.

Zmniejszenie kosztów

201

412

3.

Przeniesienie na koniec roku wniesionych pozostałych kosztów rodzajowych na wynik finansowy

860

412

Konto 413 - "Pozostałe obciążenia - zadania pozabudżetowe"

Konto 413 służy do ewidencji kosztów związanych z zadaniami pozabudżetowymi, takimi jak "Badania statystyczne", i inne.

Na stronie Wn konta 413 ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 413 "Pozostałe koszty - zadania pozabudżetowe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Zobowiązania wynikające z faktur lub rachunków wykonawców

413

242

2.

Zmniejszenie kosztów

242

413

3.

Przeniesienie na koniec roku wniesionych pozostałych kosztów rodzajowych na wynik finansowy

860

413

Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty"

Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji: przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, podatków nieujętych na koncie 403, dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych.

Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 - przychody z tytułu dochodów budżetowych.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przychody jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

221

720

2.

Korekty zmniejszające przychody jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz z tytułu nadpłat

720

221

3.

Pozostałe przychody jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych

221

720

4.

Przeniesienie na koniec roku przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

720

860

Konto 750 - "Przychody finansowe"

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 750 "Przychody finansowe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Dodatnie różnice kursowe od zwróconych zaliczek wypłaconych w walutach obcych

201,
236,

750

2.

Przypis odsetek od nieterminowych płatności należności z tytułu dochodów budżetowych

221

750

3

Korekty zmniejszające należność odsetek od nieterminowych płatności należności z tytułu nadpłat w danym roku budżetowym

750

221

4.

Umorzenie, wyksięgowanie równowartości całości lub części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności

290

750

5.

Przeniesienie w końcu roku przychodów finansowych na wynik finansowy

750

860

Konto 751 - "Koszty finansowe"

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751).

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 751 "Koszty finansowe"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Ujemne różnice kursowe od zwróconych zaliczek wypłaconych w walutach obcych

751

236, 201

2.

Odpisy aktualizujące wątpliwe należności jednostek budżetowych z tytułu operacji finansowych

751

290

3.

korekty zmniejszające należność z tytułu nadpłat w danym roku budżetowym za lata ubiegłe,

751

221

4.

Przeksięgowanie na koniec roku kosztów operacji finansowych na wynik finansowy

860

751

Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen nabycia materiałów, przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe.

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 760 "Pozostałe przychody operacyjne"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Otrzymane darowizny rzeczowych składników majątku obrotowego:

 

 

a) materiały,

310

760

b) pozostałe środki trwałe

013

760

2.

Stwierdzone nadwyżki inwentaryzacyjne zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych materiałów

310

760

3.

Przychody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (materiałów, środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych)

221,
201

760

4.

Otrzymane w formie pieniężnej kary, odszkodowania oraz darowizny wpłacone na rachunek bieżący jednostek budżetowych

130

760

5.

Odpisanie równowartości całości lub części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności

290

760

6.

Przeniesienie w końcu roku pozostałych przychodów operacyjnych na wynik finansowy

760

860

Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów, kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe.

W końcu roku obrotowego przenosi się: na stronę Wn konta 860 - pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 761 "Pozostałe koszty operacyjne"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu lub nabycia materiałów

761

310

2.

Nieodpłatnie przekazane materiały w wartości cen zakupu lub nabycia

761

310

3.

Odszkodowania, kary i grzywny zapłacone przelewem z rachunku bieżącego jednostki budżetowej

761

130

4.

Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego

761

201

5.

Odpisy aktualizujące wartość należności od dłużników

761

290

6.

Stwierdzone niedobory inwentaryzacyjne zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych materiałów

761

310

7.

Korekty zmniejszające należność z tytułu nadpłat w danym roku budżetowym za lata ubiegłe

761

221

8

Przeniesienie na koniec roku pozostałych kosztów operacyjnych na wynik finansowy

860

761

Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw.

Konto 800 - "Fundusz jednostki"

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860, przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222, przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810, różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860, przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223, przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków europejskich z konta 227, okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228, wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki.

Typowe zapisy strony Wn i Ma konta 800 "Fundusz jednostki"

Lp.

Treść operacji

Strona

Wn

Ma

1.

Przeksięgowanie w roku następnym straty bilansowej roku ubiegłego

800

860

2.

Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania Rb-27, zrealizowanych dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych

800

222

3.

Równowartość środków budżetowych wydatkowanych na sfinansowanie inwestycji oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i trawnych

810

800