REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 1

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 15.01.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Energii z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 2, 7 i 12 oraz z 2017 r. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - DZK;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa - DEO;",

c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Departament Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa - DSC;",

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej - DNP;",

e) uchyla się pkt 9a,

f) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"1a) Biuro Komunikacji Społecznej - BKS;";

2) w § 10 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współdziała z innymi departamentami w zakresie realizacji zadań ministerstwa, a także zapewnia komunikację wewnętrzną w ramach zadań realizowanych przez departament;";

3) w § 14 w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

"35) udział w realizacji zadań związanych z inteligentną siecią oraz cyberbezpieczeństwem.";

4) po § 15:

a) dodaje się wyrazy "Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DZK)",

b) dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. 1. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za:

1) przygotowania obronne w dziale administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin oraz ochronę obowiązkową obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;

2) realizację i koordynację działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie;

3) realizację działań z zakresu obrony cywilnej;

4) zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych we współpracy z Biurem Administracyjnym;

5) problematykę rezerw strategicznych;

6) realizację przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857);

7) realizację przepisów ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012);

8) realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935), w tym prowadzenie Kancelarii Tajnej.

2. W strukturze Departamentu działa Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który wykonuje zadania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz nadzoruje ochronę informacji niejawnych w ministerstwie, a także współpracuje z Biurem Administracyjnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych.";

5) w § 16 w ust. 1 uchyla się pkt 3b;

6) po § 17 wyrazy "Departament Energii Odnawialnej (DEO)" zastępuje się wyrazami "Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa (DEO)";

7) w § 18:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa odpowiada za:",

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań w zakresie opracowania propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwa i kogeneracji, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych zmierzających do realizacji celów krajowych w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także w zakresie określania wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych;",

- pkt 2a otrzymuje brzmienie:

"2a) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej i systemów wsparcia mających na celu rozpowszechnienie wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych;",

- uchyla się pkt 2c,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) tworzenie, wdrażanie i utrzymanie polityk związanych z:

a) wsparciem odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych oraz ciepłownictwa i kogeneracji,

b) gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii;",

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) współpracę z właściwymi organami administracji, w szczególności z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie dotyczącym zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz mechanizmów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej, ciepłownictwa i kogeneracji, a także z Urzędem Dozoru Technicznego, w zakresie dotyczącym systemu certyfikacji instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji odnawialnych źródeł energii;

5) opracowywanie propozycji zmian instytucjonalnych i prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej, ciepłownictwa i kogeneracji;",

- w pkt 8 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 9,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), a także działania mające na celu promocję wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Departament współpracuje z Departamentem Ropy i Gazu w zakresie spraw związanych z jakością paliw ciekłych i gazowych.";

8) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Górnictwa odpowiada za realizację zadań wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa niewęglowego oraz zadań związanych z przemysłem koksowniczym, a także z koordynacją w ministerstwie i prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki złożami kopalin.",

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie spraw związanych z przyjętymi przez Radę Ministrów programami sektorowymi górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego;",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) finansowanie zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 i 1566);",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) monitoring przebiegu likwidacji zakładów górniczych podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1358) wraz z finansowaniem zadań;",

- w pkt 5a lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) górnictwa sektora węgla kamiennego, z wyłączeniem § 23 ust. 1 pkt 3,",

- po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

"5b) prowadzenie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami kopalin węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, w obszarze objętym wydobyciem oraz koordynacja spraw gospodarki złożami węglowodorów;",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) uzgadniania koncesji na wydobywanie udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, z wyłączeniem węglowodorów;",

- uchyla się pkt 7,

- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) uczestnictwo w dialogu społecznym m. in. poprzez udział w pracach Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników i Zespołu Trójstronnego do spraw Branży Węgla Brunatnego.";

9) w § 21:

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad instytutami badawczymi we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami.",

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) sprawy związane z udziałem w projektach inicjatywy Horyzont 2020 oraz z pracami Komisji Europejskiej w ramach Set-Plan w zakresie kompetencji ministra.",

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departamentem Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa w zakresie oceny proponowanych innowacyjnych rozwiązań w obszarze odnawialnych źródeł energii;";

10) po § 21:

a) dodaje się wyrazy "Departament Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa (DSC)",

b) dodaje się § 21a w brzmieniu:

"§ 21a. Departament Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa odpowiada za:

1) prowadzenie działań mających na celu wdrożenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej, w szczególności wdrożenie systemów inteligentnego opomiarowania, w tym utworzenie operatora informacji pomiarowych, poprzez inicjowanie stosownych zmian prawnych, tworzenie zachęt ekonomicznych oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych;

2) prowadzenie spraw związanych z kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa w obszarze będącym w kompetencji ministra;

3) przygotowanie stanowisk ministra oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem ministra w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespołów zadaniowych KRMC";

11) w § 22a:

a) w ust. 1:

- pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) planowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli projektów współfinansowanych w ramach PO IiŚ, kontroli dotacji celowych udzielonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz dotacji celowej w zakresie finansowania wydatków Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, wynikających z pełnienia roli Instytucji Wdrażającej PO IiŚ, które nie mogą zostać objęte umową o dofinansowanie Planu Działań pomocy technicznej, a także kontroli systemowych w podległych Instytucjach Wdrażających;",

- po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) wewnętrzną kontrolę instytucjonalną;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W strukturze Departamentu funkcjonuje wyodrębnione Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego, którego zasady funkcjonowania określają przepisy o finansach publicznych oraz Karta audytu wewnętrznego zatwierdzona przez ministra.";

12) po § 22a wyrazy "Departament Nadzoru (DKN)" zastępuje się wyrazami "Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej (DNP)";

13) w § 23:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej odpowiada za:",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad jednostkami nadzorowanymi i podległymi, z wyłączeniem instytutów badawczych, we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami;",

- pkt 6-10 otrzymuj ą brzmienie:

"6) przygotowanie rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego, we współpracy z właściwymi departamentami, w szczególności opracowywanie projektów założeń, dobrych praktyk, zasad i instrumentów:

a) polityki właścicielskiej, w tym zasad prowadzenia nadzoru właścicielskiego oraz polityki doboru kandydatów do organów podmiotów z udziałem Skarbu Państwa,

b) ochrony interesów Skarbu Państwa, w tym założeń polityki dotyczącej dywidendy,

c) polityki efektywnego wykorzystania zasobów oraz zasad współpracy w ramach jednostek podległych ministrowi i przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem instytutów badawczych;

7) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia przez kierownictwo ministerstwa polityki właścicielskiej, a w szczególności dokonywanie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa;

8) koordynację czynności związanych z udzielaniem wsparcia członkom organów nadzoru podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach;

9) przygotowanie opinii i stanowisk z zakresu makroekonomii o projektach, zdarzeniach i zmianach mogących mieć wpływ na prowadzoną politykę właścicielską;

10) opracowanie okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister.",

- uchyla się pkt 11-13,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Departament koordynuje prace związane z planowaniem i realizacją badań statystycznych statystyki publicznej oraz koordynuje pozyskiwanie danych statystycznych z zakresu informacji gospodarczych z Głównego Urzędu Statystycznego niezbędnych do realizacji zadań ministerstwa.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Departament współpracuje z:

1) Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie przekazywania informacji dotyczących nadzoru właścicielskiego;

2) departamentami w zakresie spraw związanych z wykonywaniem praw z akcji i udziałów w spółkach będących w kompetencji ministra.";

14) po § 23 skreśla się wyrazy "Departament Polityki Właścicielskiej i Analiz (DPW)";

15) uchyla się § 23a;

16) w § 24:

a) w ust. 1:

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) prowadzeniem, w porozumieniu z Departamentem Górnictwa, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami węglowodorów, w obszarze objętym wydobyciem;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opiniowaniem decyzji ministra właściwego do spraw środowiska dotyczącej koncesji na poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej oraz na poszukiwanie i wydobywanie gazu ziemnego;";

b) w ust. 2 pkt 1b otrzymuje brzmienie:

"1b) Departamentem Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa w zakresie spraw związanych z wymaganiami jakościowymi dla biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych;";

17) w § 26:

a) pkt 1-5 otrzymują brzmienie:

"1) prowadzenie obsługi administracyjnej ministerstwa, w tym zarządzanie użytkowaną powierzchnią;

2) współpracę z zarządcą budynku w zakresie ochrony fizycznej, monitoringu i zarządzania kluczami;

3) zapewnienie warunków i obsługę systemów i sieci ministerstwa;

4) gospodarkę majątkową, w tym za prowadzenie magazynów ministerstwa;

5) prowadzenie gospodarki transportowej;",

b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczna ministerstwa;",

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) zapewnienie i zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem, obsługą techniczną, konfiguracją, rozwojem oraz ochroną systemów i urządzeń teleinformatycznych ministerstwa;",

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) zapewnienie i zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem, obsługą techniczną, konfiguracją systemów niejawnych.";

18) w § 27:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 10,

b) uchyla się ust. 2;

19) po § 27:

a) dodaje się wyrazy "Biuro Komunikacji Społecznej (BKS)",

b) dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a. Biuro Komunikacji Społecznej odpowiada za sprawy z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym w szczególności:

1) nadzoruje i koordynuje działalność ministerstwa w zakresie kontaktów z mediami, organizuje konferencje prasowe i obsługę medialną kierownictwa ministerstwa;

2) uczestniczy w realizacji zadań promocyjnych w zakresie kompetencji ministra;

3) koordynuje udzielanie odpowiedzi na wnioski obywateli przesłane do ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60);

4) pełni nadzór administracyjny nad portalem i Biuletynem Informacji Publicznej ministerstwa oraz przygotowuje i publikuje materiały informacyjne na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa;

5) opracowuje i projektuje nowe podstrony internetowe oraz prowadzi prace, których celem jest rozwój graficzny i funkcjonalny serwisu internetowego i Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa;

6) monitoruje przekazy medialne w zakresie dotyczącym działalności ministerstwa oraz przygotowuje przeglądy prasy dla kierownictwa i pracowników ministerstwa;

7) prowadzi ogólne profile ministerstwa na portalach społecznościowych;

8) pełni nadzór administracyjny nad intranetem oraz prowadzi działania w zakresie komunikacji wewnętrznej ministerstwa;

9) monitoruje realizację projektu Obywatel;

10) koordynuje opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) i sprawozdania z jego realizacji.";

20) w § 28 w ust. 1:

a) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wykonywania przez departamenty zadań w zakresie udzielania odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z Sejmu RP i Senatu RP oraz Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także na interwencje poselskie i senatorskie,",

b) uchyla się pkt 9,

c) w pkt 10 uchyla się lit. a.

§ 2.

1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor:

1) Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

2) Departamentu Energetyki,

3) Departamentu Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa,

4) Departamentu Górnictwa;

5) Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii,

6) Departamentu Kontroli i Audytu,

7) Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,

8) Departamentu Ropy i Gazu,

9) Biura Administracyjnego,

10) Biura Dyrektora Generalnego,

11) Biura Komunikacj i Społecznej,

10) Biura Ministra

- opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie § 1 pkt 1 lit. c oraz § 1 pkt 10 dyrektor Departamentu Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

§ 3.

Do dnia wejścia w życie § 1 pkt 1 lit. c oraz § 1 pkt 10, zadania w zakresie:

1) prowadzenia działań mających na celu wdrożenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej, w szczególności wdrożenie systemów inteligentnego opomiarowania, w tym utworzenie operatora informacji pomiarowych, poprzez inicjowanie stosownych zmian prawnych, tworzenie zachęt ekonomicznych oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych - wykonuje Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa;

2) prowadzenia spraw związanych z kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa w obszarze będącym w kompetencji ministra - wykonuje Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

3) przygotowania stanowisk ministra oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem ministra w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespołów zadaniowych KRMC - wykonuje Biuro Administracyjne.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. c oraz § 1 pkt 10, które wchodzą w życie z dniem wejścia w życie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii w zakresie powołania Departamentu Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa.

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

 

 

1) Minister Energii kieruje działem Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-16
  • Data wejścia w życie: 2018-01-17
  • Data obowiązywania: 2018-01-17
  • Dokument traci ważność: 2018-05-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA