REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 3

ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGII1)

z dnia 18.01.2018 r.

w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania rekomendacji stanowiska wobec notyfikacji sporów inwestycyjnych, dokonanych przez podmioty zagraniczne oraz oceny roszczeń tych podmiotów w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz współdziałania z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół w celu przygotowania rekomendacji stanowiska wobec notyfikacji sporów inwestycyjnych, dokonanych przez podmioty zagraniczne oraz oceny roszczeń tych podmiotów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9.), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Energii.

3. Do zadań Zespołu należy, w szczególności, zbadanie zasadności zgłoszonych w notyfikacjach żądań, a także analiza dopuszczalności ich uwzględnienia i wypracowanie propozycji stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii właściwy w sprawach z zakresu odnawialnych źródeł energii;

2) zastępca przewodniczącego – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii właściwy w sprawach z zakresu prowadzenia polityki międzynarodowej;

3) członkowie – po jednym przedstawicielu w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora:

a) Departamentu Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa,

b) Departamentu Energetyki,

c) Departamentu Spraw Międzynarodowych,

d) Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,

e) Biura Prawnego,

f) Biura Komunikacji Społecznej;

4) Radca Prawny Biura Prawnego;

5) sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa.

2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przez nich przedstawicieli.

3. W pracach Zespołu, na zaproszenie przewodniczącego, mogą także uczestniczyć inne osoby z głosem doradczym, w tym przedstawiciele Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 3, za udział w pracach Zespołu nie pobierają wynagrodzenia.

§ 3.

 Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) ustala porządek dzienny spotkania Zespołu;

3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

4) kieruje pracami Zespołu poza posiedzeniami;

5) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

6) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

§ 4.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminach określonych przez przewodniczącego, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. O terminie posiedzenia Zespołu powiadamia się za pomocą systemów teleinformatycznych.

3. Materiały związane z pracami Zespołu mogą być przekazywane za pomocą systemów teleinformatycznych.

4. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.

5. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu. Protokół podpisuje osoba, która przewodniczy posiedzeniu oraz sekretarz.

6. Na wniosek przewodniczącego przebieg posiedzenia Zespołu może być rejestrowany za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.

§ 5.

 Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.

§ 6.

 Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Sekretariat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii właściwego w sprawach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

§ 7.

 1. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Zespół jest obowiązany przedstawić Ministrowi Energii raport z realizacji zadań Zespołu wskazanych w § 1.

2. Dokumenty sporządzone w związku z czynnościami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach notyfikacji sporów inwestycyjnych mogą być udostępnione po zakończeniu sprawy.

3. Po przedstawieniu Ministrowi Energii raportu, o którym mowa w ust. 1, Zespół kończy pracę, o ile nie zajdzie potrzeba kontynuacji prac Zespołu związanych z notyfikacją kolejnych sporów arbitrażowych.

§ 8.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA