REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 6

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. górnictwa przy Ministrze Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1604) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się Komitet Sterujący ds. górnictwa przy Ministrze Energii, zwany dalej "Komitetem Sterującym".

§ 2. 

Do zadań Komitetu Sterującego należy:

1) ocena postępu procesu restrukturyzacji sektora i poszczególnych spółek węglowych;

2) zapewnienie precyzyjnego i jednoznacznego sformułowania mierników i wskaźników realizacji celów określonych programem oraz częstotliwości ich pomiaru dla poszczególnych spółek węglowych;

3) zapewnienie zgodności programu z dokumentami, do których program się odwołuje (np. strategie spółek), a także określenie odpowiedzialnych za weryfikację tej zgodności;

4) wskazywanie zagrożeń dla realizowanych procesów;

5) przedkładanie Ministrowi Energii propozycji działań kierunkowych oraz rekomendacji, mających na celu wspieranie procesu restrukturyzacji oraz jego korektę w zależności od uwarunkowań rynkowych i w sytuacji występowania zagrożeń.

§ 3. 

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

1) Przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski;

2) Członkowie:

a) 2 przedstawicieli Ministerstwa Energii,

b) 1 przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach,

c) 2 przedstawicieli strony społecznej.

§ 4. 

Członkostwo w Komitecie Sterującym wygasa:

1) z chwilą utraty przez członka Komitetu Sterującego pełnionej funkcji, z którą jest ono związane;

2) na wniosek właściwego podmiotu, który go wyznaczył.

§ 5. 

1. Komitet Sterujący wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Prace Komitetu Sterującego będą prowadzone w oparciu o harmonogram sporządzony przez Komitet Sterujący.

§ 6. 

1. Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący Komitetu Sterującego.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Sterującego.

§ 7. 

W posiedzeniach Komitetu Sterującego uczestniczą osoby wchodzące w skład Komitetu Sterującego oraz z głosem doradczym osoby, będące przedstawicielami sektora górniczego, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 8. 

Członkowie Komitetu Sterującego nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu Sterującego.

§ 9. 

Obsługę Komitetu Sterującego zapewnia Departament Górnictwa w Ministerstwie Energii.

§ 10. 

Posiedzenia Komitetu Sterującego są protokołowane przez wskazanego przez Przewodniczącego członka Komitetu Sterującego, będącego przedstawicielem Ministerstwa Energii.

§ 11. 

Komitet Sterujący zakończy działalność po wygaśnięciu Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

§ 12. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działem Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-12
  • Data wejścia w życie: 2018-04-07
  • Data obowiązywania: 2018-04-07
  • Dokument traci ważność: 2022-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA