REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 9

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 4 i 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) odbiera od kandydata pisemne oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy, a także informację, czy kandydat posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy. Wzory oświadczeń określają załączniki nr 2a, 2b i 3 do zarządzenia."

2) uchyla się § 7;

3) uchyla się załącznik nr 2;

4) dodaj e się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) dodaje się załącznik nr 2b w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działem Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 24 maja 2018 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2
do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 24 maja 2018 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 24 maja 2018 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WNIOSEK DO DYREKTORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ]

Załącznik nr 4
do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 24 maja 2018 r.

WNIOSEK DO DYREKTORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA