REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 14

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w przedmiocie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zmian w przedmiocie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) dokonanie szczegółowej analizy przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552 i poz. 1566), zwanej dalej "ustawą inwestycyjną", oraz oceny dotychczasowej praktyki jej stosowania w celu ustalenia:

a) przepisów ustawy, które wymagają doprecyzowania, ujednolicenia względem innych obowiązujących przepisów, bądź innej modyfikacji,

b) zagadnień lub kwestii nieuregulowanych w ustawie, których uregulowanie usprawniłoby przebieg procesu inwestycyjnego związanego z budową pierwszej elektrowni jądrowej na terytorium Polski;

2) dokonanie analizy przepisów innych, analogicznych do ustawy inwestycyjnej ustaw, w celu zidentyfikowania najlepszych rozwiązań merytorycznych i prawnych możliwych do wykorzystania w ustawie inwestycyjnej;

3) opracowanie, na podstawie wyników analiz, o których mowa w pkt 1 i 2, projektu nowelizacji przepisów ustawy inwestycyjnej wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji;

4) sporządzanie opinii, stanowisk i rekomendacji dla ministra właściwego do spraw energii w zakresie projektu nowelizacji ustawy inwestycyjnej w celu usprawnienia związanego z nim rządowego procesu legislacyjnego oraz dalszej poprawy ram prawno-instytucjonalnych Programu polskiej energetyki jądrowej.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej;

2) Zastępca przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej;

3) Członkowie:

a) przedstawiciel Państwowej Agencji Atomistyki (PAA),

b) przedstawiciel Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,

c) przedstawiciele Departamentu Energii Jądrowej wskazani przez dyrektora departamentu;

4) Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Energii Jądrowej.

2. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele:

1) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

2) PGE EJ 1 sp. z o.o.

3. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

4. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 4.

1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) ustala porządek dzienny spotkania Zespołu;

3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

5) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

6) przydziela członkom Zespołu zadania;

7) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;

8) podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu.

2. Przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz, opinii, analiz oraz raportów na potrzeby prac Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca przewodniczącego, a w przypadku i jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminach określonych przez Przewodniczącego.

2. O terminie posiedzenia Zespołu powiadamia się za pomocą systemów teleinformatycznych.

3. Materiały związane z pracami Zespołu mogą być przekazywane za pomocą systemów teleinformatycznych.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo osoby wykonującej zadania Przewodniczącego, o której mowa w § 4 ust. 3.

2. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.

3. Na wniosek Przewodniczącego i za zgodą wszystkich członków Zespołu przebieg posiedzenia Zespołu może być rejestrowany za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.

§ 7.

Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Energii Jądrowej.

§ 9.

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. Zespół jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu wskazanych w § 2.

2. Zespół zakończy swoją działalność po przyjęciu sprawozdania przez ministra właściwego do spraw energii.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-06
  • Data wejścia w życie: 2018-07-07
  • Data obowiązywania: 2018-07-07
  • Dokument traci ważność: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA