REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 15

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy organizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), zwanej dalej "ustawą".

2. Zespół do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy, zwany dalej "Zespołem", jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak;

2) Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski;

3) Członkowie:

a) prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak,

b) prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała,

c) dr inż. Andrzej Kądzielawa,

d) dr inż. Karol Wawrzyniak;

4) Sekretarz - pracownik Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii.

2. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele:

1) instytucji naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących badania naukowe lub działalność w zakresie objętym pracami Zespołu;

2) przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym pracami Zespołu, w szczególności przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.;

3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

3. Przewodniczący występuje o zgodę na uczestniczenie osób, o których mowa w ust. 2, do Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.

4. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

5. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 3.

 1. Do zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie proponowanych wartości parametrów aukcji mocy, przedkładanych na zasadach określonych w art. 14 ust. 2 ustawy, w tym:

a) wielkości wyznaczającej popyt na danej aukcji,

b) ceny maksymalnej dla cenobiorców,

c) ceny wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, która po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego wyznaczać będzie maksymalną ceną na aukcji,

d) jednostkowych poziomów nakładów inwestycyjnych odniesione do mocy osiągalnej netto, warunkujące kwalifikację jednostki rynku mocy jako:

- nowej jednostki rynku mocy wytwórczej - uprawnionej do oferowania obowiązków mocowych na nie więcej niż 15 okresów dostaw w aukcji głównej,

- nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej albo jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania - uprawnionej do oferowania obowiązków mocowych na nie więcej niż 5 okresów dostaw w aukcji głównej,

e) korekcyjnych współczynników dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii,

f) maksymalnego wolumenu obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy,

g) maksymalnej liczby rund aukcji,

h) parametru wyznaczającego wielkość mocy dla której cena osiąga wartość maksymalną,

i) parametru wyznaczającego wielkość mocy dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc.

2) przygotowanie propozycji współczynnika wyznaczającego cenę maksymalną na aukcji, o którym mowa w art. 31 pkt 3 ustawy.

2. Dokonując oceny merytorycznej parametrów wskazanych w ust. 1 pkt 1 i proponując parametr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zespół bierze pod uwagę potencjalne koszty dla odbiorców energii wynikające z opłaty mocowej oraz bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w danym roku dostaw.

§ 4.

 1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu w ciągu 7 dniu od otrzymania propozycji wartości parametrów dla danej aukcji;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) przydziela członkom Zespołu zadania;

4) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

5) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;

6) podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku i jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.

§ 5.

 1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania propozycji parametrów aukcji mocy sporządzonych przez operatora, Zespół przedstawia raport, w którym dokonuje oceny poszczególnych propozycji parametrów aukcji lub proponuje ich ewentualne zmiany. W raporcie Zespół proponuje także wartość parametru, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia o wartościach poszczególnych parametrów aukcji w formie uzgodnienia stanowisk, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.

3. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk, zarządza się głosowanie nad poszczególnymi parametrami aukcji mocy, a rozstrzygnięcia podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo osoby wykonującej zadania Przewodniczącego, o której mowa w § 4 ust. 2.

4. Na wniosek co najmniej dwóch członków Zespołu, poddaje się pod głosowanie wartość poszczególnego parametru aukcji.

5. W przypadku braku jednomyślności, w stosunku do danego parametru aukcji, w raporcie przedstawia się wyniki głosowań.

6. Raport podpisany przez wszystkich członków Zespołu Przewodniczący przesyła drogą elektroniczną na adres rynekmocy@me.gov.pl.

7. Zmiana raportu może zostać dokonana jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności po przeprowadzeniu przez ministra właściwego do spraw energii konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 34 ustawy.

§ 6.

 1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do prac w Zespole, składają ministrowi właściwemu do spraw energii oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 7.

 1. Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Energii lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

§ 8.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁU DO SPRAW OPINIOWANIA PARAMETRÓW AUKCJI MOCY]

Załącznik do Zarządzenia Ministra Energii
z dnia 6 lipca 2018 r.

WZÓR - OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁU DO SPRAW OPINIOWANIA PARAMETRÓW AUKCJI MOCY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-09
  • Data wejścia w życie: 2018-07-10
  • Data obowiązywania: 2019-05-10
  • Dokument traci ważność: 2021-09-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA