REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 17

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 18 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1118 i 1156) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 20 października 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

- w pkt 2:

- - lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) członek Kierownictwa Ministerstwa Energii nadzorujący realizację zadań związanych z udostępnieniem rezerw strategicznych,",

- - po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"a) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z funkcjonowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego,

b) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z górnictwem węgla kamiennego, węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych,

c) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego,

d) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z nadzorem Ministra Energii nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,

e) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu wsparcia organizacyjnego Ministra Energii i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa,

f) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu obsługi administracyjnej ministerstwa,

g) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z zewnętrzną komunikacją medialną ministerstwa;",

- pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Sekretarz - dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Osoby wskazane w ust. 1 w pkt 3 i 4 oraz w ust. 2 mogą wyznaczyć do udziału w pracach Zespołu swoich przedstawicieli - zastępców dyrektorów lub, w szczególnych sytuacjach, innych pracowników zatrudnionych w kierowanych przez siebie komórkach organizacyjnych.

4. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespołu jego Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Zespołu albo członka Zespołu może w drodze decyzji tworzyć zespoły robocze złożone z pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Energii.

2. Przewodniczący wyznacza osobę kierującą zespołem roboczym oraz określa jego skład, zadania, tryb i miejsce pracy.

3. Przewodniczący, a w szczególnych przypadkach kierujący zespołem roboczym, może zapraszać na spotkania zespołu roboczego osoby niebędące pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii.

4. Kierujący zespołem roboczym może zlecać sporządzanie opinii lub ekspertyz.";

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) organizacyjno-technicznym zapewnia komórka organizacyjna realizująca zadania związane z zarządzaniem kryzysowym;".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-20
  • Data wejścia w życie: 2018-07-21
  • Data obowiązywania: 2018-07-21
  • Dokument traci ważność: 2022-01-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA