REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 21

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Tomasz Świetlicki, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii;

2) Zastępca Przewodniczącego - Waldemar Łagoda, zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii;

3) Członkowie:

a) Krzysztof Arnold - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii "KlasGRID",

b) Piotr Czopek - naczelnik w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej Ministerstwa Energii,

c) Andrzej Goździkowski - przedstawiciel Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,

d) Paweł Kaliński - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych,

e) Arkadiusz Kosiel - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych,

f) Mariusz Meller - pracownik Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej Ministerstwa Energii,

g) Małgorzata Mika-Bryska - przedstawiciel Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,

h) Łukasz Nikonowicz - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych,

i) Bogusław Regulski - przedstawiciel Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,

j) Janusz Ryk - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych,

k) Robert Szlęzak - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii "KlasGRID",

l) Wojciech Stańczuk - przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej Ministerstwa Energii,

m) Jacek Szymczak - przedstawiciel Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,

n) Radosław Tabak - naczelnik w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii,

o) Michał Umiński - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii "KlasGRID",

p) Maciej Wąż - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii "KlasGRID";

4) Sekretarz - Dorota Jeziorowska, pracownik Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii.

2. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele:

1) instytucji naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących badania naukowe lub działalność w zakresie objętym pracami Zespołu;

2) przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym pracami Zespołu;

3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

3. Wniosek o włączenie do prac Zespołu osób, o których mowa w ust. 2, przedkładany jest w formie pisemnej do Przewodniczącego, który wyraża zgodę w tym zakresie.

4. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy opracowanie:

1) oceny funkcjonowania rynku ciepła w Polsce;

2) oceny potencjału oraz rekomendacji w zakresie strategii rozwoju obszaru rynku ciepła, w tym w szczególności w kontekście dostosowania do wymogów implementowanego prawa unijnego;

3) propozycji zmian w przepisach bądź ich kierunków, umożliwiających realizację wyznaczonych celów w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku ciepła w Polsce.

§ 4.

Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

1.Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) przydziela członkom Zespołu zadania;

4) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

5) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;

6) podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.

§ 6.

Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo osoby wykonującej zadania Przewodniczącego, o której mowa w § 5 ust. 2.

§ 7.

Zespół zakończy działalność po przyjęciu przez ministra właściwego do spraw energii pisemnych propozycji rozwiązań wypełniających zadania Zespołu, o których mowa w § 3.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Energii lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-09
  • Data wejścia w życie: 2018-10-10
  • Data obowiązywania: 2018-10-10
  • Dokument traci ważność: 2020-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA