REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 25

ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGII1)

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania celem wypracowania rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej, w szczególności odbiorców końcowych.

2. Zespół do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, zwany dalej "Zespołem", jest organem doradczym ministra właściwego do spraw energii.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii;

3) Członkowie - stali przedstawiciele wyznaczeni przez:

a) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) Prezesa Głównego Urzędu Miar,

c) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,

d) Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,

e) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej,

f) Towarzystwo Obrotu Energią,

g) Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji,

h) Federację Konsumentów;

4) Sekretarz - pracownik Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii.

2. Podmioty, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 3, mogą delegować na posiedzenie Zespołu maksymalnie dwóch przedstawicieli.

3. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele:

1) instytucji naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących badania naukowe lub działalność w zakresie objętym pracami Zespołu;

2) przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym pracami Zespołu;

3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

4. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wprowadzania inteligentnego opomiarowania;

2) opracowanie rekomendacji dotyczących rozwiązań technicznych w zakresie wprowadzania inteligentnego opomiarowania;

3) opracowanie rekomendacji w zakresie standardów komunikacji, wymiany danych i informacji pomiarowych dotyczących wprowadzania inteligentnego opomiarowania;

4) opiniowanie kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych u poszczególnych użytkowników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego mając na względzie zapewnienie maksymalnych korzyści dla odbiorców końcowych;

5) bieżące monitorowanie stanu wdrożenia inteligentnego opomiarowania;

6) uzgadnianie działań w zakresie promowania inteligentnego opomiarowania i płynących z tego korzyści dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz jego użytkowników;

7) przygotowanie założeń do projektu rozporządzenia określającego szczegółowe warunki funkcjonowania systemu pomiarowego oraz rozporządzenia określającego dodatkowe warunki funkcjonowania systemu pomiarowego;

8) przygotowanie zakresu niezbędnych do sporządzenia analiz oraz opiniowanie sporządzonych analiz na potrzeby wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce;

9) opiniowanie rozwiązań mających na celu wdrożenie przepisów nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UEL 211 z 14.8.2009, str. 55-93) mając na względzie zapewnienie maksymalnych korzyści dla odbiorców końcowych;

10) uzgodnienie zakresu procesów realizowanych przez Centralny System Wymiany Informacji oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych w związku z powołaniem Operatora Informacji Pomiarowych;

11) dostarczanie informacji i danych niezbędnych do sporządzenia innych dokumentów związanych z wprowadzaniem inteligentnego opomiarowania oraz ich opiniowanie.

§ 4.

1.Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) przydziela członkom Zespołu zadania;

4) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

5) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;

6) podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.

§ 5.

W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może:

1) z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, powoływać grupy robocze do opracowania poszczególnych zagadnień należących do zakresu zadań Zespołu;

2) zlecać osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, opracowywanie tematów i wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia poprzez uzgodnienie stanowisk, w obecności przedstawicieli co najmniej połowy podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

2. W przypadku nieuzgodnienia stanowiska, Przewodniczący zarządza głosowanie nad poszczególnymi nieuzgodnionymi zagadnieniami.

3. Każdemu z podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przysługuje po jednym głosie.

4. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, nie uczestniczą w głosowaniu.

5. Rozstrzygnięcia podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo osoby wykonującej zadania Przewodniczącego, o której mowa w § 4 ust. 2.

6. Na wniosek co najmniej jednej trzeciej obecnych na posiedzeniu członków Zespołu, Przewodniczący poddaje pod głosowanie poszczególne zagadnienia.

7. W protokole z posiedzenia Zespołu przedstawia się wyniki głosowań.

§ 7.

1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do prac w Zespole, składają ministrowi właściwemu do spraw energii oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Energii lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zaproszenia wysyłane są w drodze elektronicznej wraz z agendą posiedzenia na adres poczty elektronicznej przedstawicieli wyznaczonych przez podmioty określone w § 2 ust. 3 z przynajmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

4. W terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, który przekazuje wszystkim członkom Zespołu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁU DO SPRAW WPROWADZENIA W POLSCE INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 24 października 2018 r.

WZÓR - OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁU DO SPRAW WPROWADZENIA W POLSCE INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zobowiązuję się do:

1) zachowania w tajemnicy informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat działalności Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, z zastrzeżeniem ujawnienia informacji pracownikom podmiotu, w którym jestem zatrudniony, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania powierzonych mi czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania;

2) nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania dokumentów udostępnionych Zespołowi do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, z zastrzeżeniem przypadku, o których mowa w pkt 1.

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy i, w szczególności, dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Imię i nazwisko

 

Podpis

 

Data

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-30
  • Data wejścia w życie: 2018-10-31
  • Data obowiązywania: 2018-10-31
  • Dokument traci ważność: 2021-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA