REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 1

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej wprowadzonych ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538), zwanej dalej "ustawą".

2. Zespół do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej, zwany dalej "Zespołem", jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii;

2) Zastępca Przewodniczącego - Paweł Koroblowski, zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii;

3) Członkowie:

a) Damian Komar - naczelnik Wydziału Analiz Rynku Mocy i Energii w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii,

b) Adam Dobrowolski - dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki,

c) Katarzyna Tyc-Okońska - zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych,

d) Olga Krasnodębska - naczelnik Wydziału Pomocy na Energetykę i Ochronę Środowiska w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

e) Sławomir Mirkowski - przedstawiciel Polskiego Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,

f) Marek Kulesa - przedstawiciel Towarzystwa Obrotu Energią,

g) Radosław Fotyga - przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji;

4) Sekretarz - pracownik Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii.

2. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele:

1) instytucji naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących badania naukowe lub działalność w zakresie objętym pracami Zespołu;

2) przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym pracami Zespołu;

3) komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

3. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie propozycji operacjonalizacji przepisów art. 5-8 ustawy, w tym sposobu:

a) zmiany zawartych umów,

b) wyznaczania cen i stawek opłat brutto, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

2) przygotowanie materiałów pomocniczych dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej;

3) przygotowanie materiałów pomocniczych dla jednostek samorządu terytorialnego, które zawarły umowy z przedsiębiorstwem energetycznym w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z trybem uregulowanym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215).

2. Podczas prac Zespół bierze pod uwagę w szczególności:

1) termin, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;

2) interes społeczny, w szczególności interes odbiorców energii elektrycznej;

3) potrzebę ujednolicenia sposobu wdrażania przepisów ustawy;

4) interes przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej.

§ 4.

1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) przydziela członkom Zespołu zadania;

4) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

5) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;

6) przedstawia członkom kierownictwa Ministerstwa Energii opracowanie i materiały, o których mowa w § 3 ust. 1;

7) podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku i jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.

2. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo osoby wykonującej zadania Przewodniczącego, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 6.

1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do prac w Zespole, składają ministrowi właściwemu do spraw energii oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Energii lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-09
  • Data wejścia w życie: 2019-01-10
  • Data obowiązywania: 2019-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA