REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 6

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Karta może być przyznana członkowi kierownictwa Ministerstwa Energii lub pracownikowi Departamentu Budżetu i Finansów, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mianowania lub powołania;

2) nie pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy o pracę;

3) w ramach swoich obowiązków służbowych realizuje zadania związane z podróżami służbowymi.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Karta może być wykorzystywana przez:

1) pracownika Departamentu Budżetu i Finansów wyłącznie do zabezpieczenia rezerwacji noclegów w hotelach, dokonywanych w związku z podróżami służbowymi pracowników Ministerstwa Energii;

2) członka kierownictwa Ministerstwa Energii do zabezpieczenia kaucji hotelowej oraz opłat dokonanych w związku z pobytem w hotelu w ramach realizowanej podróży służbowej.

2. Dokonywanie przy użyciu kart wydatków innych, niż określone w ust. 1, wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym".";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ewidencja wydanych kart prowadzona jest w systemie finansowo-księgowym Quorum.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-24
  • Data wejścia w życie: 2019-04-25
  • Data obowiązywania: 2019-04-25
  • Dokument traci ważność: 2020-09-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA