REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Minister Energii, zwany dalej "Ministrem":

1) inicjuje i opracowuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin oraz przedkłada w tym zakresie inicjatywy, projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów oraz realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów;

2) koordynuje pracą kierownictwa Ministerstwa Energii, zwanego dalej "kierownictwem Ministerstwa", oraz ustala podstawowe kierunki polityki Ministerstwa Energii, zwanego dalej "Ministerstwem";

3) reprezentuje urząd Ministra, w szczególności w kontaktach z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, Najwyższą Izbą Kontroli, partiami politycznymi, ogólnopolskimi organizacjami związków zawodowych i organizacjami pracodawców.

2. Minister określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Komunikacji Społecznej;

3) Biuro Ministra;

4) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;

5) Departament Kontroli i Audytu;

6) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej.

§ 2.

 1. Minister wykonuje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) akceptowanie i kierowanie do uzgodnień oraz pod obrady właściwych komitetów Rady Ministrów oraz Rady Ministrów opracowanych w Ministerstwie projektów:

a) ustaw, projektów założeń projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych,

b) uchwał Rady Ministrów,

c) dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów,

d) ocen realizacji zadań, stanowisk i innych rozstrzygnięć;

2) występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych;

3) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) powoływanie i odwoływanie członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

5) zatwierdzanie:

a) instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji mieszanych i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez Ministra zobowiązań prawnych lub finansowych,

b) urlopów oraz podróży służbowych sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także zagranicznych podróży służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.

3. Minister podpisuje:

1) rozporządzenia i zarządzenia;

2) korespondencję kierowaną do:

a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz posłów i senatorów - mającą zasadnicze znaczenie dla polityki energetycznej państwa oraz gospodarki złożami kopalin,

b) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - przesyłającą opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw.

4. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, Sekretarz Stanu Adam Gawęda.

5. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Adama Gawędy, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów.

6. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz sekretarzy stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 3, na podstawie imiennego upoważnienia, wyznaczony przez Ministra podsekretarz stanu.

7. Pisma przedkładane do podpisu Ministra są parafowane przez właściwego dyrektora komórki organizacyjnej oraz wymagają akceptacji nadzorującego daną komórkę organizacyjną sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo dyrektora generalnego.

§ 3.

 Minister udziela imiennych upoważnień sekretarzom stanu, podsekretarzom stanu, dyrektorowi generalnemu lub pracownikom Ministerstwa, do wydawania, z upoważnienia Ministra, decyzji i innych aktów administracyjnych oraz wykonywania czynności i podpisywania dokumentów, w sprawach określonych w tych upoważnieniach.

§ 4.

 Minister może udzielić imiennego upoważnienia sekretarzom stanu lub podsekretarzom stanu do podpisywania odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów lub senatorów lub komisje parlamentarne w sprawach pozostających w wyłącznej kompetencji Ministra.

§ 5.

 Podmioty nadzorowane przez Ministra określa załącznik do zarządzenia.

§ 6.

 1. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów, a podejmowane przez nich działania są wyrazem polityki uzgodnionej z Ministrem.

2. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują, w zakresie właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych, zadania Ministra należące do działu administracji rządowej energia oraz gospodarka złożami kopalin.

3. Z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, sekretarze stanu i podsekretarze stanu, w zakresie właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych, są upoważnieni do realizacji zadań Ministra.

4. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu współdziałają w realizacji zadań poprzez uzgadnianie podejmowanych inicjatyw oraz wymianę informacji o istotnych zagadnieniach z zakresu nadzorowanych spraw oraz o rozstrzygnięciach o charakterze kierunkowym.

5. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu przedkładają pod obrady kierownictwa Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych istotnych sprawach.

6. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu wykonują powierzone im zadania we współpracy z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.

7. Minister może zlecić sekretarzom stanu i podsekretarzom stanu inne zadania, niż określone w niniejszym zarządzeniu.

8. W zakresie nadzorowanych zadań, sekretarze stanu i podsekretarze stanu podpisują korespondencję, w szczególności:

1) kierującą, opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, do uzgodnień oraz konsultacji publicznych;

2) zawierającą uwagi do przedkładanych Ministrowi projektów aktów normatywnych albo do założeń projektów ustaw, zgłaszane w ramach uzgodnień;

3) zawierającą odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, interwencje, oświadczenia i pisma posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych.

§ 7.

 1. Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Sekretarz Stanu Adam Gawęda, w szczególności:

1) realizuje zadania:

a) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2015 r. poz. 207 i 2136),

b) wynikające z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zadania związane z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych,

c) związane z prowadzeniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami kopalin,

d) związane z uzgadnianiem koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,

e) przewodniczącego komitetu audytu, o którym mowa w art. 290 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

f) związane z dialogiem społecznym i współpracą z instytucjami finansowymi,

g) związane z prowadzeniem spraw z zakresu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu,

h) związane z wdrażaniem czystych technologii węglowych;

2) odpowiada za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zadań Ministra;

3) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia;

4) uczestniczy w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz prezentuje stanowisko Ministra;

5) podpisuje korespondencję kierowaną do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie;

6) koordynuje współpracę z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich organami.

2. Sekretarz Stanu Adam Gawęda określa kierunki pracy oraz nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

1) Departament Górnictwa,

2) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,

3) Departament Kontroli i Audytu,

4) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,

5) Departament Ropy i Gazu

- w zakresie określonym w ust. 1.

3. Sekretarz Stanu Adam Gawęda zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.

§ 8.

 1. Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów, w szczególności realizuje zadania:

1) wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ);

2) związane z:

a) tworzeniem podstaw energetyki rozproszonej,

b) sektorem odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz absorpcji dwutlenku węgla,

c) programowaniem i wykorzystaniem środków unijnych;

3) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.

2. Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

1) Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej,

2) Departament Funduszy Europejskich,

3) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,

4) Departament Kontroli i Audytu,

5) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej

- w zakresie określonym w ust. 1.

3 Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.

§ 9.

 1. Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski, w szczególności realizuje zadania:

1) związane z:

a) prowadzeniem spójnej polityki międzynarodowej, w tym europejskiej oraz formułuje jej założenia,

b) członkostwem w Unii Europejskiej oraz koordynacją współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi,

c) kształtowaniem polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej,

d) funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego, w tym współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

e) kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw ciekłych,

f) jakością paliw ciekłych,

g) opracowaniem i koordynacją wdrażania dokumentów strategicznych i programowych,

h) prowadzeniem spraw związanych z wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, w tym wynikające z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, w szczególności poprzez inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) współpracuje z właściwymi członkami kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw dotyczących notyfikacji programów pomocowych;

4) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.

2. Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

1) Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,

2) Departament Energii Jądrowej,

3) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,

4) Departament Kontroli i Audytu,

5) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,

6) Departament Ropy i Gazu,

7) Departament Spraw Międzynarodowych

- w zakresie określonym w ust. 1.

3. Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski uczestniczy w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

§ 10.

 1. Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel, w szczególności realizuje zadania:

1) wynikające z podległości Agencji Rezerw Materiałowych Ministrowi;

2) związane z:

a) polityką energetyczną Polski,

b) energetyką w zakresie przesyłu, dystrybucji, obrotu i wytwarzania energii w jednostkach wytwórczych istotnych ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego,

c) bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną,

d) wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej,

e) nadzorem nad kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa,

f) realizowaniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz wykonywania praw wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857 oraz z 2019 r. poz. 492);

3) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.

2. Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

2) Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,

3) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,

4) Departament Kontroli i Audytu,

5) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej

- w zakresie określonym w ust. 1.

3. Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

§ 11.

Dyrektor Generalny, w szczególności:

1) realizuje zadania należące do właściwości dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730);

2) koordynuje prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie;

3) określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

a) Biuro Administracyjne,

b) Biuro Dyrektora Generalnego,

c) Biuro Prawne,

d) Departament Budżetu i Finansów.

§ 12.

 1. Szef Gabinetu Politycznego Ministra kieruje pracą Gabinetu Politycznego Ministra.

2. Do zadań Szefa Gabinetu Politycznego Ministra należą w szczególności sprawy w zakresie:

1) doradzania Ministrowi w bieżącej działalności politycznej;

2) analizowania oraz oceny, na polecenie Ministra, procesów oraz wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych;

3) współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi.

3. Przepisy ust. 2 nie naruszają właściwości sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w sprawach określonych w § 6-10.

§ 13.

 1. Ustala się następujące zasady zastępstwa w kierownictwie Ministerstwa:

1) Sekretarza Stanu Adama Gawędę zastępuje - w zakresie określonym w § 7 - Sekretarz Stanu Krzysztof Kubów;

2) Sekretarza Stanu Krzysztofa Kubów zastępuje - w zakresie określonym w § 8 - Sekretarz Stanu Adam Gawęda;

3) Podsekretarza Stanu Tomasza Dąbrowskiego zastępuje - w zakresie określonym w § 9 - Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel;

4) Podsekretarza Stanu Tadeusza Skobla zastępuje - w zakresie określonym w § 10 - Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski.

2. Minister może wskazać inny sposób zastępstwa niż określony w ust. 1.

§ 14.

 Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 13 i 18 oraz z 2019 r. poz. 7).

§ 15

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ENERGII]

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 7 sierpnia 2019 r. (poz. 13)

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ENERGII

I. PODMIOTY Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

2.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Bytom

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

3.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Lędziny

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

4.

Elektrociepłownia Będzin S.A.

Poznań

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

5.

ENEA S.A.

Poznań

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

6.

ENERGA S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

7.

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

8.

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

9.

Holding KW Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

10.

Holding Węglowy Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

11.

Huta Łabędy S.A.

Gliwice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

12.

HUTMAR S.A.

Częstochowa

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

13.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

14.

JSW KOKS S.A.

Zabrze

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

15.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Jastrzębie-Zdrój

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

16.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Jastrzębie-Zdrój

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

17.

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

18.

Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.

Bochnia

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

19.

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.

Wieliczka

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

20.

Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Sp. z o. o.

Bielany Wrocławskie

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

21.

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

22.

Nieruchomości KW Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

23.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

24.

Polska Grupa Górnicza S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

25.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

26.

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

27.

PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji

Rzeszów

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

28.

Rafineria Nafty "GLIMAR" S.A.

Strzyżów

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

29.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

30.

SIARKOPOL Gdańsk S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

31.

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Tarnobrzeg

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

32.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bytom

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

33.

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

34.

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

35.

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o.

Katowice

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

36.

Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A.

Gliwice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

37.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.

Wałbrzych

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

38.

Węglokoks S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

39.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.

Kielce

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

40.

Zarządca Rozliczeń S.A.

Warszawa

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

41.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Niedzica

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

 

II. INSTYTUTY BADAWCZE

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

2.

Główny Instytut Górnictwa

Katowice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

3.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Zabrze

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

4.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

5.

Instytut Energetyki

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

6.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

7.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Kraków

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

8.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

9.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Otwock-Świerk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

10.

"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Wrocław

Sekretarz Stanu
Krzysztof Kubów

 

III. INNE

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Katowice

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

2.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Otwock-Świerk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-08
  • Data wejścia w życie: 2019-08-09
  • Data obowiązywania: 2019-08-15
  • Dokument traci ważność: 2020-01-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA