REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 22 września 2019 r.

zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań dla rozwoju interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół do spraw rozwiązań dla rozwoju interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii.

§ 2.

 Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie wspólnego funkcjonowania rynku gazu ziemnego i rynku energii elektrycznej w związku z wykorzystaniem interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności:

1) zidentyfikowanie barier w zakresie sektora gazu ziemnego warunkujących rozwój i funkcjonowanie źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym;

2) opracowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania sektora gazu ziemnego służących rozwojowi interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym.

§ 3.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Paweł Pikus, zastępca dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii;

2) Zastępca Przewodniczącego - Aleksandra Świderska, naczelnik Wydziału Rynku Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii;

3) członkowie, po dwóch przedstawicieli:

a) Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

b) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

c) Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie,

d) spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,

e) spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.,

f) spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

g) spółki Towarowa Giełda Energii S.A.,

h) Departamentu Energetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii;

4) Sekretarz - pracownik Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii.

2. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele:

a) przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą na rynku gazu ziemnego i rynku energii elektrycznej,

b) innych organów administracji rządowej i samorządowej lub komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii;

2) eksperci do spraw rynku gazu ziemnego i rynku energii elektrycznej.

3. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 4.

 1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

4) zapewnia skuteczny przepływ informacji między członkami Zespołu;

5) akceptuje protokoły z posiedzeń Zespołu i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw energii.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku i jego nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego inny członek Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może zlecić wykonanie ekspertyz, opinii, analiz, raportów na potrzeby prac Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk, Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo członka Zespołu wykonującego zadania Przewodniczącego, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 2, do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.

§ 6.

 1. Obsługę organizacyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Energii lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

§ 7.

 1. Zespół jest obowiązany, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., do przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdania z realizacji zadań Zespołu.

2. Zespół zakończy swoją działalność po przyjęciu sprawozdania przez ministra właściwego do spraw energii.

§ 8

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-23
  • Data wejścia w życie: 2019-09-24
  • Data obowiązywania: 2019-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA