REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 19

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe powołuje się w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, który w zakresie wykonywanych zadań podlega bezpośrednio Ministrowi Rozwoju i Finansów, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami resortu finansów”, w obszarze optymalizacji realizowanych procesów biznesowych przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych w celu skuteczniejszego osiągania wyznaczonych celów;

2) dostarczanie Ministrowi oraz Kierownictwu Ministerstwa Finansów wiedzy eksperckiej i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie informatyzacji;

3) współpraca i wsparcie jednostek resortu finansów przy opracowywaniu strategicznych dokumentów i realizacji priorytetowych przedsięwzięć związanych z informatyzacją Ministerstwa Finansów i jednostek resortu finansów;

4) inicjowanie i kreowanie współpracy w obszarze rozwiązań informatycznych z instytucjami administracji państwowej;

5) reprezentowanie Ministra w pracach zespołów, rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym z informatyzacją administracji publicznej i rozwojem społeczeństwa informatycznego;

6) uczestniczenie w przedsięwzięciach związanych z informatyzacją resortu finansów, w szczególności ujętych w strategicznych dokumentach Ministerstwa Finansów;

7) koordynowanie implementacji strategicznych dokumentów rządowych z obszaru cyfryzacji, m.in. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w zakresie właściwości Ministra;

8) inicjowanie działań mających na celu popularyzację modelu usługowego współpracy Informatyki z Biznesem w jednostkach resortu finansów.

§ 3.

1. Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, we współpracy z jednostkami resortu finansów zaangażowanymi w proces informatyzacji resortu finansów.

2. Jednostki organizacyjne resortu, w sprawach należących do ich właściwości, są zobowiązane do udzielenia pomocy Pełnomocnikowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań oraz zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii).

§ 4.

Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania w zakresie systemów informacyjnych.

§ 5.

Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Informatyzacji Ministerstwa Finansów.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 57 Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 48).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-13
  • Data wejścia w życie: 2017-01-12
  • Data obowiązywania: 2017-01-12
  • Dokument traci ważność: 2017-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA