REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 20

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1)

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Dublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Dublinie (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 240) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Czynności związane z likwidacją Wydziału wykonuje Likwidator, który działa do dnia zatwierdzenia przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii sprawozdania z dokonanych czynności likwidacyjnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nadzór nad wykonywaniem czynności Likwidatora sprawuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii przy pomocy Zespołu do spraw likwidacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przy ambasadach i Konsulatach Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołanego zarządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw likwidacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, zwanego dalej „Zespołem.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Mienie znajdujące się w posiadaniu Wydziału w dniu likwidacji zostanie nieodpłatnie przekazane, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Należności i zobowiązania likwidowanego Wydziału z dniem likwidacji stają się należnościami i zobowiązaniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.”;

3) w § 4 w ust. 1:

a) pkt 5–6 otrzymują brzmienie:

„5) sporządzenie wykazów spraw dotyczących działalności Wydziału, w podziale na sprawy niezakończone i zakończone, dokonanie archiwizacji dokumentów z zakresu spraw zakończonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz przekazanie spraw niezakończonych i zakończonych do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu;

6) nieodpłatne przekazanie mienia Wydziału Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) złożenie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia likwidacji, Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii, za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu, sprawozdania z dokonanych czynności likwidacyjnych, w tym czynności z zakresu prawa pracy, o których mowa w pkt 8.”.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

JADWIGA EMILEWICZ

 

 

1) Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-13
  • Data wejścia w życie: 2018-02-28
  • Data obowiązywania: 2018-02-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA