reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/2010 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Stoszowice, uchwala, co następuje:

§ 1. Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku mogą być udzielane dotacje celowe z budżetu Gminy Stoszowice na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy, innych niż wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. 1. Dotacji można udzielić na realizację zadania zleconego przez Gminie na pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w § 1, gwarantującego wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań gminy, o których mowa w§ 1, składa się do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być udzielona dotacja.

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:

1)1) nazwę podmiotu, adres oraz opis jego statusu prawnego;

2)2) przedmiot działalności i oświadczenie, że podmiot nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku;

3)wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

4)opis spodziewanych efektów realizacji zadania;

5)wskazanie posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych niezbędnych do realizacji zadania;

6)termin i miejsce realizacji zadania,

7)uzasadnienie.

4. Podmiot ubiegający się o dotację nie może być dłużnikiem wobec Gminy Stoszowice.

5. Złożone wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Stoszowice podczas opracowywania budżetu.

6. Wójt Gminy Stoszowice dołącza do projektu budżetu wykaz podmiotów, którym proponuje przyznać dotację, podając ich kwoty.

7. Przekazanie dotacji następuje po zawarciu umowy z podmiotem dotowanym, sporządzonej zgodnie z art. 221 ust. 3 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

§ 3. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym

2. Wójt Gminy Stoszowice lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do kontrolowania sposobu wykonywania zadania, na które została przyznana dotacja

3. Rozliczenie dotacji następuje po wykonaniu zleconego zadania i przedłożeniu:

1)uwierzytelnionych kserokopii faktur lub rachunków sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym i zatwierdzonych do zapłaty przez kierownika jednostki lub głównego księgowego.

2)zbiorczego zestawienia faktur i rachunków;

3)sprawozdania z wykonania zadania sporządzonego przez kierownika podmiotu występującego o dotację lub osobę upoważnioną.

§ 4. Udzielona dotacja na zadanie zlecone podlega kontroli przez Wójta Gminy Stoszowice, która polega w szczególności na:

1)weryfikacji osiągniętych zamierzonych efektów we wniosku o dotację;

2)przeprowadzeniu wizytacji lub oględzin w miejscu wykonywania zadania publicznego,

3)żądaniu udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

4)stwierdzeniu zgodności przedstawionych kopii faktur i rachunków z oryginałami.

§ 5. Jawność postępowania o udzielenie dotacji na zadania zlecone oraz rozliczenia wykonania zadania będzie realizowana poprzez:

1)podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.stoszowice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu wykazu podmiotów, którym Wójt proponuje przyznać dotacje wraz z podaniem ich wysokości;

2)podanie do publicznej wiadomości w sposób określony w pkt. 1 informacji o przyjęciu rozliczenia wykonania zadania i wykorzystania dotacji na podstawie pisemnego sprawozdania rzeczowo - finansowego;

3)zapewnienie wglądu do dokumentacji zgromadzonej w Urzędzie w zawiązku ze zleconym zadaniem na żądanie zainteresowanego podmiotu, poza treściami chronionymi obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Janusz Cendrowicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych organ stanowiący określa tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Janusz Cendrowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama